Saga Bacardí
01966
ESCRITURA DE VENTA DE TRES TIERRAS EN SANTA EULALIA DE HOSPITALET, DE VALLS, HACIA ANTONIO NADAL Y DARRER.


En la ciutat de Barcelona, als set días del mes de Abril del any del Naixament del Señor de mil setcents vuytanta y sis.
En nom de Deu. Sia a tots manifest, com jo Joan Valls taberner, y rebenedor, ciutadá de Barcelona.
Primo: Per lluhir y quitar de aquell censal de preu cent dotse lliuras, y deu sous moneda barcelonesa y pensió en lo temps de sa creació sinch lliuras dotse sous, y sis diners, que tots añs o dia vint y quatre del mes de Juny fas y presto al Rnt. Superior y Comunitat de la casa de la Congregació de la Missió de la present ciutat.
Item: Per lluhir, y quitar aquell alte censal de preu cent y sinquanta lliuras, també moneda barcelonesa, que tots añs lo dia vint y quatre del mes de Febrer, fas y presto a dit Rnt. Superior y Comunitat de la referida casa y Congregació de la Missió.
Item: Per expedició de alguns negocis que al present se me ofereixen executar, per donar curs als quals no he encontrat modo mes oportú que lo de efectuar la present venda. De ma expontanea voluntat, y certa ciencia, per mi, y los meus hereus y successors vench, y er titol de venda concedesch al Señor Anton Nadal y Darrer, comerciant, ciutadá de Barcelona, a estas cosas present, y als seus perpetuament.
Primo: Tota aquella pessa de terra campa, de tinguda quatre mujadas poch mes o menos, de pertinencias de aquella casa y dos pessas de terra, la una de ellas de tinguda tretse mojadas y la altre vuyt mojadas poch mes o menos, pertañent a la heretat que Mariá Marsana jove botiguer de telas en Barcelona residint tenia, y possehia en lo terme de la Parroquia de Santa Eulalia de Provensana, alias del Hospitalet, Bisbat de Barcelona en la Marina, y al costat del Camí vulgarment dit de Valencia. Y se te la dita pessa de terra per lo indicat Mariá Massana, a cens de duas lliuras, y setse sous moneda barcelonesa, annualment pagadoras lo dia o festa de Sant Joan del mes de Juny. Qui ho te junt ab las referidas dos pessas de terra, per lo Pbre. P. Ministre y Convent de P.P. Trinitaris Calsats de la present ciutat, a cens de tretse lliuras y deu sous, tots añs pagadoras lo dia o festa de Nostra Señora del mes de Agost, qual cens paga y deu satisfer lo prenotat Mariá Massana, sens dany no despesas dels pocessors de las prop designada pessa de terra. Y termina esta a solixent ab honors de Pau Oliver pagés, mediant la sequia que allí es: a mitgdia ab honor part de dit comprador, y part de Joseph Domenech, pages ciutadá de Barcelona; a ponent, y a tremuntana ab las dos pessas de terra que avall se designará.
Item secundo: Aquella altre pessa de terra de tinguda una mojada poch mes o menos, de pertinencias també de la sobre expressada casa y dos pessas de terra situada en lo terme de dita Parroquia del Hospitalet, y al costat del referit Camí, y dos pessas de terra, cituada en lo terme de dita Parroquia del Hospitalet, y al costa del referit camí, vulgarment dit de Valencia. Y se te esta pessa de terra, per lo dalt expressat Maríá Massana, a cens de tres lliuras, y deu sous, annualment pagadoras lo dia o festa de Sant Joan del mes de Juny. Qui ho te per dit Rnt. P. Ministre y Convent de P.P. Trinitaris Calsats junt ab las sobre mencionadas dos pessa de terra a cens de ditas tretse lliuras, y deu sous, pagadoras lo dia, o festa de Sant Joan del mes de Juny. Y termina la prop designada pessa de terra a solixent ab honors de dit Pau Oliver, o de son hereu y successors, mediant la dita sequia; a mitgdia ab la pessa de terra sobre en primer lloch designada; a ponent ab honors dels hereus o successors de Mathias Massana negociant, ciutadá de Barcelona; y a tremontana ab honor de Anna maria Andreu, y Viladrona, viuda.
Item tercio y finalment: Tota aquella altre pessa de terra campa de tinguda dos mojadas poch mes o menos de pertinencias igualment de las sobre expresadas dos pessas de terra cituada en lo mateix terme de dita Parroquia de Santa Eulalia de Provensana, alias del Hospitalet. Y al costat de dit Camí vugarment nomenat de Valencia. La que se te per lo indicat Mariá Massana a cens de set lliuras, pagadoras lo dia de nadal. Que ho te per dit Rnt. P.Prior y Convent de P.P. Trinitaris Calsats, al expressat cens de tretse lliuras y deu sous, en dit termino pagadors. Y termina la prop designada pessa de terra a solixent ab la pessa de terra sobre en primer lloch designada; a mitgdia ab honor de dit Joseph Domenech; a ponent ab hnors dels hereus, o successors de Jaume Roser; y a tremontana ab honor del dalt expressat Mathias Massana, o de sos hereus y successors. Y juntas ditas tres pessas de terra, y aglevadas terminan vuy a solixent ab honors de dit Pau Oliver, mediant la referida sequia; a mitgdia part ab honor de dit Señor comprador, y part del prenotat Joseph Domenech; a ponent ab honor part de dit Jaume Roser, y part del referit Mathias Massana, o de sos hereus y successors; y a tremontana ab honor de la enunciada Anna maria Andreu y Viladrona, viuda, se ha de saber, que antes las dalt designadas tres pesas de terra, junt ab altres setenian per dits Rnts. P. Ministre y Convent de P.P. Trinitaris Calsats, a cens de vint y set lliuras y deu sous. Pero respecte que ells ab acte rebut en poder de Francisco Dagá notari publich de Barcelona, als sinch Maig mil setcents sexanta vuyt, veneren en nuda percepció, y absolveren a favor de Hermenegildo Grasas mercader, entonces pocessor de aquellas tretse lliuras y deu sous en penció, quedá dit son cens reduhit, a las referidas tretse lliuras y deu sous, ab tot son doini. Y me epectan a mi dit Joan Valls las dalt designadas tres pessas de terra, com a hereu universal dels bens foren de Joseph Barraber jove Sabater en la present ciutat residint, abi materno meu, en lo cas que tinga lloch per la mort sens fills llegitims y naturals de Joseph Valls difunt germá meu, per lo indicat Joseph Barraber substituhit, en son testament que feu, y ordená en pdoer de Joseph Vila notari publich real collegiat de número de esta ciutat lo dia tres del mes de Juny del any mil setcents trenta y nou. Al qual Joseph Barraber espectaban no sols com a hereu de la universal heretat y bens fore de Elena Barraber muller sua, per aquella instituhit ab son ultim testament que feu, y ordená en poder de Felix Avellá difunt notari publich de número de Barcelona als vint y un días del mes de Abril del any mil setcents trenta y nou. Sino també en virtut de tres distint establimentt, a favor del indicat Joseph Barraber, y de la enunciada Elena barrabes conjuges, firmats per lo dit expressat Mariá Massana, los dos de ells en poder de Pau Ricos notari publich de Barcelona, lo un als vint y sinch Juliol de mil setcents vint y sis, y lo altre lo dia primer de Juliol de mil setcents vint y set. Y lo restant en poder de Anton Comellas difunt notari publich real collegiat de número de Barcelona, lo dia vint y hi del mes de Maig del any mil setcents trenta y set, tots tres establiments firmats per rahó de Señoria. La qual venda fas, axi com millor dir y entendrer se pot extrahent las dalt designadas tres pessas de terra de mon domini, y poder, y transferent las en ma y poder de dit Señor comprador, y dels seus. Prometent entregarhir pocessió corporal, real, actual o quasi, y donantli facultat pera que de la sua propria authoritat puga pendrerselas, y licitament retenirselas, constituhintme en lo interin pocessor per ell, volent, que en forsa de estas paraulas, y ab lo ministerio del dret se entenga dita pocessió transferida, com si realment y de fet la aques jo a ell personalment entregada. Cedintli axi mateix tot los meus drets y accions, en virtut dels quals puga tenir y perpetuament pocehir as mateixas dalt desigadas tres pessas de terra, y altrement fer y executar en judici, y fora de ell, com millor li convinga, constituhintlo procurador meu com en cosa propria. Salvats sobre estas cosas los censos, y demes drets dominicals dels Señors sobre individuats, y lo lluhisme debedor per rahó del present contracte. Lo preu de la present venda son mil sinch centas vuytanta y una lliuras, tretse sous y quatre diners moneda barcelonesa, de las quals en virtut de facultat que ab lo present conferesch al indicat Señor comprador, se reté ell en son poder doscentas sexanta y dos lliuras y deu sous de dita moneda, a fo de satisferlas als acrehedors meus en lo preludi de la present venda, individuats, dels quals al temps de la paga recobrará las corresponents apocas, y difinicions, ab cessió per defensar la present venda contra qualsevol altre acrehedors meus, volent que feta ditas pagas succehesca en lloch y credit de aquells, y li competescan los mateixos drets y preeminencias, y prerrogativas, que a ell competirían, a no fersels ditas pagas, constituhintlo per dit fi procurador meu com en cosa propria. Y las restants mil trescentas donou lliuras tres sous y quatre diners, confessa rebrerlas en diner comptant en presencia del notari y testimonis avall escrits. Per lo que renunciant a la excepció de no haver rebut las ditas dos centas sexanta y dos lliuras, y deu sous, per mi sobre delegadas, y a tot altre dret, y lley que favorirme pogues, no sols firmo apocha de las referidas mil sinch centas vuytanta y una lliuras, tretse sous, y quatre diners, que son lo preu de esta venda. Si que també dona y cedesch al indicat Señor comprador tot quant las sobreddesignadas tres pessas de terra podrían valer mes del preu sobre dits. Prometent la present venda ferli valer y tenir, las mateixas dalt designadas tres pessas de terra possehir y estarli de ferma y legal evicció sempre y en qualsevol cas, ab restitució y esmena de dañs y gastos. Per seguretat del que obligo tots los meus bens mobles e immobles presents y veniders,r enunciant a qualsevol dret y lley de mon favor, y a la que prohibeix la general renunciació sens precehir la especial. Y per que totas las ditas cosas tingan major firmesa juro espontaneament a Nostre Señor Deu y a sos quatre Sant Evangelis en ma y poder del avall escrit notari, no sols que totas las ditas cosas son verdaderas sino també que en ellas no se ha fet frau no perjudici algún als Señors individuats, no a sos respective drets. Y confessant los dos contrahents quedar advertits per lo infrit notari, que del present contracte se ha de pendrer la rahó en lo ofici de hipothecas de esta ciutat dins sis días proxims per los fins y efectes expressats en la Real Pragmatica sobre est particular promulgada. En testimoni del que firmam la present escriptura en esta ciutat de Barcelona en los dia, mes y any sobrenotats. Essent presents per testimonis Jaume padrisa jove comerciant, y Joseph Morella escrivent, los dos en esta ciutat residents. Y jo lo avall escrit notari dono fe coneixer als sobre notats Señor contrahents y que firmaren de las suas mans.
Juan Valls, Anton Nadal y Darrer, En poder de Dr. Carlos Carbonell notari.