Saga Bacardí
01968
ESCRITURA DE VENTA, CESIÓN Y PARTE ABSOLUCION DE TIERRAS Y CENSOS EN SANTA EULALIA DE MASSANA, HACIA ANTONIO NADAL Y DARRER.


En la ciutat de Barcelona als vint días del mes de Maig del any del Naixament del Señor de mil setcents vuytanta y sis.
En nom de Deu, Sia a tots manifest com jo Mariano Massana y Calsina, pasamaner, ciutadá de Barcelona. Per pagar y satisfer a Felix Avellá notari real, ciutadá de Barcelona, sexanta dos lliuras quatre sous y nou diners, a compte de lo que he resultat jo debitor a ell en los comptes que me ha presentet de la administración que com a tudor y curador meu ha tingut de mos bens, fins lo dia setse dels corrents mes, y any, que en virtut de provisió fprmiter feta per lo Señor D. Pere Celestino de Sanavia Alcalde Major, y Thinent Corregidor de la present ciutat, y son disticte feta lo mateix per dit dia y en actes de Anton Nogues notari y Escrivá major de la curia Real ordinaria de la present ciutat tingui jo lo ser enterament exept de la authoritat de aquell, y declarat hábil, idóneo y capas, per regir a mi sol gobernar y administrar mos bens.
Item: A fi de comptar cabals de mon ofici, y fornir la mia botiga de mercaderías. Llohant primerament y aprobant la venda, y absolució, que ab acte rebut en poder de Ramon Matheu y Smandia notari publich de número de esta ciutat als deu dias del mes de Febrer del any mil setcents vuytanta y quatre, otorgui jo junt a dit Felix Avellá curador mes que era entonces (a causa de ma menor edat) a favor del infrit Señor Anton Nadal y Darrer de un cens de pensió deu lliuras catorce sous, y quatre diners moneda barcelonesa, que tots añs lo dia de Sant Joan del mes de Juny en nuda percepció me feya y prestaba per rahó de tres mojadas y una mundina de terra campa que posseheix dit Señor en la Parroquia y terme de Santa Eularia de Provensana, alias del Hospitalet, Bisbat dfe Barcelona. La evicció per mi en dit acte promesa y demes clausulas en ell contengudas, de tot lo que me encontró vuy que so jo de major edat plenament certiorat. De ma espontanea voluntat, certa sciencia, per mi y los meus hereus y succesors vench y cedesch, y per titol de venda concedesch al Señor Anton Nadal y Darrer comerciant, ciutadá de Barcelona, a estas cosas present y avall acceptant, y als seus perpetuament tot aquell tros de terra campa de tinguda una mojada poch mes o menos, ho alló que sia, ab entrada y eixida, drets y pertinencias suas universals, que per los titols avall escrits tinch y possehesch en la dita Parroquia de Santa Eularia de Provensana alias del Hospitalet, Bisbat de Barcelona, en la partida dita "Lo Prat". Qual es part, y de pertinencias de una pessa de terra campa de tinguda tretse mojadas poch mes o menos ab una casa o torra vuy gran derruida. E inhabitable en ella construida, unida en la Parroquia y loch que sobre se mencionan. Y se te lo dit tros de terra, junt ab las restants dotse mojadas poch mes o menos de que es part, y la casa que sobre se menciona. Y junt també ab altra pessa de terra campa contenent en si vuyt mojadas poch mes o menos situada en la mateixa sobredita Parroquia, y lloch proximament referit per lo Rnt. P. Ministre y Convent de la Santa Trinitat de la Redenció de Cautius Christians de la present ciutat, y baix domini y alou de aquells, a cens de tretse lliuras catorce sous barcelonesos annualment pagadoras per Nostra Señora de Febrer y Nostra Señora de Agost. Y termina lo dalt designat tros de terra a solixent, y a mitgdia ab terras de dit Señor comprdor, que antes foren de Joan Valle, taberner, y rebnedor, ciutadá de Barcelona, y anteriorment dels asendents de mi dit venedor; aponent ab honors dels hereus, o successors de Jaume Roses; y a tremuntana ab honors de Anna Maria Andreu, y Viladrosa viuda.
Item y finalment: Vench, absolch, difinesch y remeto al indicat Señor Anton Nadal y Darrer, a estas cosas present, y als seus perpetuament, tres distincts partits de cens, lo un de pensió dos lliuras setse sous, lo altre tres lliuras deu sous, y lo restant set lliuras, tot moneda barcelonesa, que annualment en sos prefigits terminis me fa en nuda percepció, y presta per rahó de tres pessas de terra juntas de tinguda set mojadas poch mes o menos, que lo mateix prenotat Señor Anton Nadal y Darrer comprá a dit Joan Valls ab altre acte rebut en pdoer del infrit notari als set días del mes de Abril del corrent any, ahont ditas tres pessas de terra se trovan llargament designadas y confrontadas. Y me espectan lo dalt designat tros de terra, y los tres partits de cens junts de pensió tretse lliuras un sou, que ab lo present part vench y cedesch y part vench, absolch y difinesch a saber, lo referit tros de terra, com a hereu universal dels bens foren de Mathias Massana y Cantons, mon difunt pare, per medi de de Mathias Massana y Calsina negociant, ciutadá de Barcelona, mon germá.. Pues si be en ab son ultim y valido testament que entregá clós a Ramon Matheu y Smandia notari publich del número de Barcleona lo dia vint y dos Setembre de mil setcents setanta hu, qual después de son obit fou per lo prop dit notari obert, y publicat lo dia vint y set Setembre mil setcents setanta y quatre. Instituhí hereu seu univeral, a Mathias Massana y Roig son fill, pero previngué en dit son testament, que morint lo indicat Mathias Massana, y Roig sens fills, (com en efecte morí en infantil edat, y per conseguent sens aquells) se hagues de seguir la testamentaria disposició del sobre nomenat mon difunt pare, ahont me encontró ho instituhit, o substituhit al referit mon germá, e igualment a Ignasi Massana y Calsina, també difunt germá meu, en cas de morir aquells sens fills llegitims, y naturals, com aixins constá ab lo testament, que lo expressat Mathias Massana y Cantóns mon difunt pare feu en escrits, y clos entregá a Anton Comellas notari publich real collegiat de número de esta ciutat als tres días del mes de Janer del any mil setcents sexanta set, qual después e son oblit fou publicat als quinse días del mes de Mars del mateix prop dit any. Al qual MathiasMassana y Cantóns espectaban com a hereu universal de la heretat y bens que foren de altre Mariá Massana taverner, ciutadá de Barcelona, instituhit ab son ultim testament que feu y firmá en poder de Pau Ricós notari publich real collegiat de número de Barcelona als quinse días del mes de Juny del any mil setcents diset, qual seguit son obit fou per lo mateix notari pubblicat lo dia dinou del prop dits mes y any. Al qual Mariá Massana taverner espectaba lo dalt designat tros de terra, y las demes mojadas que integraban las cint y una mojadas en que estaba contruida la casa vuy derruida, y quan inhabitable, en virtut de venda (entre altres cosas) de aquellas com a mes donant en lo encant publich a favor de ell, dels seus perpetuament firmada per D. Joseph Rafel de Muxó y de Peguera en Barcelona popular, com a unich administrador de la persona, y bens de Ignasi de Morató y Subirana, de la qual venda consta ab acte rebut en poer de Francisco Marzal notari publich de Barcelona lo dia catorce del mes de Desembre del any mil setcents once, firmat per rahó de Señoria. Y los tres partits de censos sobre individuats no sols en virtut de tres dinstints establiments, a favor de Joseph Berrabes y de Elena Berrabes conjugs firmats per lo dalt expressat Mariá Massana y Cantons mon difunt pare, los dos de ells en poder de Pau Ricós notari publich de Barcelona lo un als vint y sinch Juliol de mil setcents vint y sis, y lo altre lo dia hu Juliol de mil setcents vint y set. Y lo restant en poder de dit Anton Comellas difunt notari publich real collegiat de número de Barcelona, lo dia vint y hu del mes de Maig del any mil setcents trenta y set, tots tres establiments firmats per rahó de Señoria, sino també com a succehint als indicats Mariá Masssana mon difunt besabi, per los titols proximanent calendats. La qual venda y cessió y part venda, y absolució de ditas cosas fa, y fer entench ab lo expres pacte y condició que lo indicat Señor comprador, y los seus, a mes del preu avall escrit dega obligarse en pagar y satisfer tots añs enterament las tretse lliuras, catorce sous, que de cens ab Señoria directa reben dits Rnt. P. Ministre y Convent sobre totas las ditas vint y una mojada de terra y casa en ellas construhida, y de la prestació de aquellas rellevan indempnes als demes pocessors de las referidas mojadas de terra. Y aixi ab dit pacte, y no sens ell fas la present venda, y cessió y part dvenda y absolució aixis com millor dir, y entendrer se pot, extrahent los dalt designat tros de terra, y los tres partits de censos, en nuda percepció de mon domini y poder, transferintlos en ma y poder del indicat Señor comprador, y dels seus. Prometent entregarlin pocessió corporal, real, actual o quasi, y donarli facultat pera que de la sua propria authoritat puga pendrersela, y licitarment retenirsela, constituhintme en lo interim pocessor per ell. Volent que en forsa de estas paraulas, y ab lo ministerio del dret se entenga dita pocessió transferida, com su realment y de ft, la hagua ho a ell personalment entregada. Y de modo que cesse del dia present en avant la prestació de dits tres partits de censos, que annualment en sos prefigits terminis me devia fer, y prestar, lo enunciat Señor comprador, y est, y los seus possehescan las tres pessas de terra, respectivament subgectes al pago dels mateixos censos, libres de la prestació de aquells. Prometent no demanarli en avant las pencions de ells, ni ab dit motius convenirlo en judici, no fora de ell, ans be sobre ellas me imposso silenci y callament perpetuo ab pacte firmissim de no demanarli cosa alguna mes. Cedintli axi mateix tots los meus drets y accions en virtut dels quals puga tenir y perpetuament pocehir lo dalt designat tros de terra, y juntament las pessas de terra absoltas respectivament al pago de sobre individuats tres partits de censos, libres de la prestació de aquells, y altrament fer y constituir en judici y fora de ell, com millor li convinga, constituhintlo procuradormeu, com en cosa propria. Salvos sobre estas cosas lo censo, y demes drets dominicals del Señor que sobre individuat, y lo lluhisme del devedor per rahó del present contracte. Lo preu de la present venda, y cessió y part de venda, y absolució son tres centas y sinch lliuras moneda barcelonesa, de las quals en virtut de facultat que al present concedesch dit Señor comprador, se reté ell en son poder sexanta dos lliuras, quatre sous y nou diners de la mateixa moneda, a fi de satisferla al dalt esplicat Felix Avellá notari, per los motius que allí se individúan. Del qual al temps de la paga recobrianla correspondent apocha ab cessió per defensar lo present contracte, contra qualsevol altre acrehedors meus, volent y consentint que feta dita paga, succehesca en lloch, y credit de aquell, y lo competescan los mateixos drets, preeminencias y prerrogativas, que a ell competirán, a no satisfersels son credit, constituhintlo procurador meu, com en cosa propria. Y las restants doscentas quaranta dos lliuras, quinse sous, y tres diners, comfesso rebrerlas del mateix Señor comprador, en diner comptant, en presencia del notri y testimonis avall escrits. Afirmant jo dit venedor rebrerlas, no sols a fi de comprar cabals de mon ofici, y fornir de mercaderías la botiga tinch oberta en esta present ciutat, sino també en paga de igual quantitat, que acredito jo sobre los bens foren del sobre nomenat mon difunt pare, per haverlas satisfetas per ell, als administradors de totas las causas Pias del gremi de peyayres, baix invocació del preciossisim cos de Jesuschrist, y de Sant Anton Abat de esta ciutat, respecte de haver resultat ell dabitor en la referida quantitat, en los compres que lo mateix difunt pare meu doná, del per ell cobrat, y agat, com a procurador que fou dels sobre mencionats. Administradors de ditas causas Pias, segons axí consta de la apocha, per los mateixos administradors, de la referida quantitat a mon favor firmada, en poder de Joseph Mariano Avellá notari publich del número de Barcelona, als vint y set días del mes de Octubre del any mil setcents vuytanta y tres. Cedint al present, y transferint al indicat Señor comprador, tots los drets, y accions, que en virtut del referit pago me competeixen axí sobre las cosas que per medi de est contracte a son favor transferesch, com sobre los demes bens foren del prenotat difunt pare meu, en virtut dels quals puga defensar est mateix contracte contra qualsevol altre acrehedors meus, y dels que foren del referit difunt pare meu, y usar de aquells en judici y fora de ell, com millor li convinga, constituhintlo procurador meu com en cosa propria. Per lo que renunciant a la excepció de no haver rebut enterament totas las ditas trescentas sinch lliuras barcelonesas, y a tot altre dret y lley que favorirme pogués, no sols firmo apocha de ellas, si que també dono, y cedesch al mateix prop dit Señor comprador tot quant las ditas cosas per mi al present venedor, y cedidas, y part venudas y absoltas respective, podrían valer mes del preu sobredit y del gravamen que sobre su se limposa lo referit Señor comprador, de pagar annualment a mes de aquell lo referit cens de tretse lliuras, catorce sous barcelonesos, als dalt expresats P. Ministre y Convent de P.P. Trinitari Calsats. Prometent la present venda y cessió y part dvenda y absolució ferli valer, y tenir, y estarli de ferma y legal evicció, sempre y en qualsevol cas ab restitució y esmena de dañs y gastos, sobre los quals sien dit Señor comprador, y los seus creguts de paraula, o ab lo sol jurament sens necesitar de altre porva. Y per seguretat de ditas cosas obligo tots los meus bens mobles e immobles presents y veniders, renunciant a qualsevol dret y lley de mon favor, y a la que prohibeix la general renunciació, sens precehir la especial. Y era que totas las ditas cosas tingan major firmesa, juro espontaneament a Deu Nostre Señor, y a sos quatre Sants Evangelis, en ma y poder del infrit notari, no solst enir sempre per fermas, y agradables, sino també que ellas no se ha fet en frau, ni perjudici algún del Señor dominical sobr eindividuat, ni de sos respective drets. Y present jo dit Anton Nadal y Darrer llohant y aprobant las referidas cosas, y la present venda y cessió, y par venda y absolució, ab lo pacte sobre insertat (al que expressament consento) acceptant. De ma espontanea voluntat, y certa sciencia prometo a dit Mariano Massana y Calsina, a estas cosas present. Que jo, y los meus, pagaran tots añs en son degut termini, a dits Rnt P. Ministre y Convent de P.P. Trinitaris Calsats, lo referit cens de pensió tretse lliuras y catorce sous, y que de la prestació de aquell, rellevarem enterament indepnes a las personas al pago del mateix cens,obligats. Lo que prometo cumplir sens dilació ni escusa alguna, ab restitució y esmena de dañs y gastos, baix obligació de tots los meus bens, mobles e immobles, presents y veniders,r enunciant a qualsevol lley y dret de mon favor, y a la que prohibeix la general renunciació, sens precehir la especial. Y confessam los dos contrahents quedar advertits per lo avall escrit notari, que del present contractes ha de pendrer la rahó en lo offici de hipothecas de esta ciutat, dins sis días proxims, per los fins y efectes expressats en la Real Pragmatica sobre est particular promulgada. En testimoni del que firmam la present escriptura en esta ciutat de Barcelona en los dia, mes y any sobre notats. Essent presents per testimonis Jaume Llongueras agent de negocis, y Joseph Norella escrivent los dos en esta present ciutat residint. Y jo lo avall escrit notari dono fe coneixer als sobre nomenats contrahents, y que firmaren de las suas mans.
Mariano Massana y Calsina, Anton Nadal y Darrer, En poder de mi Dr. Carlos Carbonell notari.