Saga Bacardí
01969
ESCRITURA DE PAGO A TUTOR DE MASSANA, PAGADO CON VENTA DE TIERRA EN SANTA EULALIA, HACIA ANTONIO NADAL Y DARRER.


En la ciutat de Barcelona als vint y tres doas del mes de Maig del any del Naixament del Señor de mil setcents vuytanta y sis.
Sia a tots manifest. Com jo Felix Avellá notari real en la present ciutat residint. De ma espontanea volntat y certa sciencia confesso y en veritat regonesch al Señor Anton Nadal y Darrer comerciant, ciutadá de Barcelona, pagant per Marniano Massana y Calsina pasamaner, també ciutadá de dita ciutat, y en virtut de facultat per est, a ell donada, en lo acte de part venda y cessió, y part venda y absolució que avall se canendará y de las trescentas y sinch lliuras moneda barcelonesa que son lo preu de la part venda y cessió y part venda y absolució, per lo mateix Mariano Massana y Calsina, a favor del indicat Señor Anton Nadal y Darrer perpetuament firmada, de un tros de terra campa, de tinguda una mojada poch mes o menos, ho alló que sia. Y de tres distints partits de censos en nuda percepció llargament designat, e individuat en lo acte de la en part venda y cessió y part dvenda y absolució rebut en poder del infrit notari, lo dia vint dels corrents mes, y any encara que ausent, present per lo prenotat Señor Anton Nadal y Darrer, lo avall escrit notari com a publica persona. Que en diner comptant realment, y de fet a mas voluntats y baix pacte de la cessió que se incertará, he rebut de ell la quantitat de sexanta dos lliuras quatre sous, y nou diners, moneda barcelonesa y son a compte de lo que he resultat acreedor en los comptes per mi presentats al referit Mariano Massana y Calsina de la administración de sos bens, que com a tutor y curador seu he tingut jo lo dia setse dels corents mes y any que se ha eximit ell, de ma tutela y cura. Per lo que renunciant a la excepció de no haver rebut dit diner y a tot altre dret y lley que favorir me pogués, no sols firmo apoca de ditas sexanta dos lliuras, quatre sous y nou diners, si que també dono (sens empero evicció, ni obligació alguna de mos bens) y cedesch al referit Señor Anton Nadal y Darrer tots los meus drets y accions, en virtut dels quals puga defensar la sia sobre calendada compra, contra qualsevol altres acrehedors del mateix Mariano Massana y Calsina. Y altrament fer y executar en judici y fora de ell com millor li convinga, constituhintlo procurador meu, com en cosa propria. Y confesso quedar advertit per lo infrit notari, que de la present apoca, se ha de pendrer la corresponent nota marginal en lo offici de hipothecas de esta ciutat, per los fins y efectes expresats en la Real Pragmatica sobre est particular promulgada. En testimoni del que firmo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona, en los dia, mes y any sobre notats. Essent presents per testimonis Aloy Borrellas arquitecto, ciutadá de Barcelona y Joseph Norella escrivent en ella residint. Y jo lo avall escrit notari dono fe coneixer a dit Señor Felix Avellá y que firmá de la su ama.
Felix Avllá notari, En poder de mi Dr. Carlos Carbonell notari.