Saga Bacardí
01973
ESCRITURA DE QUITACIÓN DE CENSAL, PARTE DE ANTONIO NADAL Y DARRER.


En la ciutat de Barcelona als quince días del mes de Maig del any del Naixament del Señor de mil setcents vuytanta y set.
Sia a tots manifest, con los Rnts. Martí Braçó, y Dr. Jaume Montaña Pbres. Beneficiats en la Parroquial Iglesia de Sant Jaume Apostol de la present ciutat, com a procuradors junt ab lo Rnt. Dr. Pere Vila, y Dr. Ignasi Pujol també Pbres. y Beneficiats de la mateixa prop dita Parroquial Iglesia, con de la sua procura consta ab acte rebut en poder de Joseph Bonaventura Fontana notari publich de número de esta ciutat, als vint días del mes de Desembre del any mil setcents vuytanta y tres. De sa espontanea voluntat, y certa ciencia confessan en dit nom, y en veritat regoneixen al Señor Anton Nadal y Darrer, comerciant, ciutadá de Barcelona, fill de altre Anton Nadal difunt adroguer ciutadá de dita ciutat, y hereu dels bens de aquell, encaraque ausent, present per ell lo avall escrit notari, com a publica persona, que en lo modo que se dirá han rebut en lo expressat nom de ell la quantitat de mil y nou centas lliuras moneda barcelonesa, y son per lluhició, y quitació de semblant quantitat en preu, y sinquanta set lliuras en penció, y a cumpliment de la lluhició, y quuitació de aquell censal en lo temps de sa creació de preu set mil y quatre centas lliuras de dita moneda, y penció doscentas vint y dos lliuras de la mateixa moneda, venut y originalment creat per lo indicat difunt Anton Nadal, Manuel Vicent, Francisco Roda, Francisco Fals, Joseph Ballester, Pau Pujol y Puigrubrubí, y Pere Cabanas tots adroguers Collegiats de la mateixa present ciutat, a favor dels dalt expressats Rnts, Rectors, y Comunitat de Pbres. Principals seus, ab acte rebut en poder de Felix Veguer, y Avella notari publich del número de Barcelona als vint y un días del mes de Janer del any mil setcents setanta y quatre, com de las pencions y porrata de dita part de censal al present lluhida, y fins nuy vensudas, y discorreguda, ne estiga enterament satisfet lo llegitim procurador de cobranzas de la dalt expressada Rnt. Comunitat. Lo modo de la paga de ditas mil y nou centas lliuras barcelonesas es que estas confesian la sobre nometats Rnts. otorgants haverlas en dit nom rebudas, per medi de partidas per lo prenotat Señor Anton Nadal y Darrer, als indicats Rnts. Srs. Principals seus, en lo arxiu de la sua Parroquial Iglesia feta lo dia catorce dels corrents mes, y any, qual al present llohan en dit nom, y aproban. Per lo que renunciant a la excepció de no haver rabut las prop ditas mil y noucentas lliuras, y a tot altre dret, y lley que favorirlos pogués, no sols firman apoca de ellas, sino també li absolució, y difinició de las mateixas, imposant a dits Rnts. Principals seus sobre aquellas silenci, y callament peretuo ab pactes irmisim de no demanar cosa alguna mes. Cancellant també y anullant lo sobre calendat censal, de que son part las ditas mil y noucentas lliuras, y totas las forsas y obligacions en ell contengudas, de forma que a dits Rnts. Principals seus valer y aprofitar y als dalt individuats venedors de ell dañar no pugan en manera alguna. Y confessan juntament quedar advertits per lo avall escrit notari, que de la present apoca y difinició se ha de pendrer la rahó en lo offici de hipothecas de esta ciutat dons lo termini, y per los fins y efectes expressats en la Real Pragmatica sobre est particular promulgada. En testimoni del que firman en dit nom la present escriptura en esta ciutat de Barcelona en los dia, mes y any sobrenotats. Essent present per testimonis Llorens Viola cirurgiá, y Joseph Pont escrivent, los dos en esta mateixa ciutat habitants. Y jo lo avall escrit notari dono fe coneixer a dits Rnts. Martí Braçó y dr. Jaume Montaña Pbres, procuradors predits, y que firmaren de las suas mans.
Martí Braçó Pbre. Dr. Jaume Montaña Pbre. En poder de mi Dr. Carlos Carbonell notari.