Saga Bacardí
01977
ESCRITURA EN LA QUE ACTUA DE APODERADO DE ESPALTER, ANTON NADAL Y DARRER.


Sia a tots notori, Com Anton Nadal y Darrer, comerciant, ciutadá de Barcelona, com a apoderat dels Señors Millot pare y fills de Marcella. De grat y certa sciencia firmo apoca a favor de Anton Espalter y Rosás perxer de dita ciutat, ausent, y lo notari avall escrit, com a publica persona, per ell present. Pagant per Joaquim Pou y Nadal, adroguer de la expressada ciutat, y de aquellas deu mil doscentas sexanta sis lliuras tretse sous, y quatre diners moneda barcelonesa, que son lo preu de la venda perpetua per est a aquell feta, y firmada de unas casas situadas en la plassa del Bortn y carrer de la Vidrieria de esta ciutat, llargament designadas, y confrontadas, en lo acte de dita venda, rebut en poder del notari avall firmat lo dia trenta hu del mes de Agost del corrent any, y en virtut de facultat, en dit acte donadao, y concedida. Ab la qual confeso rebrer la quantitat de vuit centas tres lliuras, tres sous y quatre diners moneda barcelonesa. Y son a cumpliment de quatre mil doscentas dos lliuras dotse sous y sis moneda tornesa que dit Joaquim Pou per mans de terceras personas confessa deurer, y voler pagar als expressats Millot, pare y fills, ab lo debitori que los firmá en poder de Pera Tarafá notari publich real collegiat de número de Barcelona lo dia nou del mes de Juliol de mil setcents vuitanta tres. Lo modo de la paga de ditas tres cents tres lliuras tres sous y quatre, ha estat ab diner de contant realment y de fet en presencia del notari y testimonis avall escrits. En testimoni de las quals cosas no sols firma la present apoca, sino també cancello y anullo lo sobredit acte de debitori, sas forsas, y obligacions, Semanera que de aquí en avant, no puga dañar, ni aprofitar a ninguna de las parts. Imposant a dits millot, pare y fills silenci y callament perpetuo, ab pacte firmissim de no demanar cosa. En quant emperó a la cessió avall escrita restia en sa forsa, y valor. Y sents evicció alguna cedesch, a dit Anton Espalter, y Rosás. tots los drets, y accions a dits Millot pare y fills competents per rahó de dit credit. En virtut dels quals puga defensar dita venda contra qualsevols personas, y bens, y altrament usarne en judici, y fira de ell, com millor li convinga, constituhintlo dueño, y procurador com en cosa propria. En la ciutat de Barcelona als sis días del mes de Setembre, any de la Nativitat del Señor de mil setcents vuitanta y set. Essent presents per testimonis Joseph Borgoño, y Martí, y Joan Gutart escrivents, residints en Barcelona.
Anton Nadal y Darrer com apoderat de dits Señors, En poder del notari avall escrit, que fa fee coneixer al otorgant, y que ho firmá de sa ma. Joan Fontrodona y Roura notari.