Saga Bacardí
01978
ESCRITURA ACTUANDO DE APODERADO DE HUGAS, PAGANDO A POU, ANTON NADAL Y DARRER.


Sia a tots notori: Com Anton Nadal y Darrer comerciant ciutadá de Barcelona, com a apoderat de Gaspar y Jaume Hugas de marcella. De grat y certa sciencia firmo apoca a favor de Anton Espalter y Rosás perxer de dita ciutat, ausent, y lo notari avall escrit com a publica persona per ell present. pagant per Joaquim Pou y Vicent adroguer de la expressada ciutat y de aquellas deu mil doscentas sexanta sis lliuras, tretse sous, y quatre diners moneda barcelonesa, que son lo preu de la venda perpetua per est a aquell feta, y firmada, de una casas situadas en la plassa del Born y Carrer de la Vidrieria de esta ciutat, llargament designada y confrontada en lo acte de dita vend, rebut en poder del notari avall firmat, lo dia trenta hu del mes de Agost del corrent any, y en virtut de facultat, ab dit acte donada, y concedida. Ab la qual confesso rebrer la quantitat de cent quaranta nou lliuras, sis sous, y vuit diners moneda barcelonesa. Y son a cumpliment de vuit centas lliuras tornesas, que dit Pou estava devent a cumpliment y saldo de tots comptes entre ell, y dits Hugas tinguts fins lo dia present. Lo modo de la paga de ditas cent quaranta set lliuras sis sous, y vuit, ha estat ab diner de comptant realment, y de fet en presencia del notari y testimonis avall escrits. En testimoni de las quals cosas, no sols formo la present apoca, sino tmbé sens evicció alguna cedesch a dit Anton Espalter y Rosas, tots los drets, y accions a dits Gaspar y Jaume Hugas competents, per rahó de dit credit. En virtut dels quals puga defensar dita cenda contra qualsevols personas, y bens, y altrament usarne en judici, y fora de ell com millor li convinga. Constituhintlo due´ño, y procurador com en cosa propria. En la ciutat de Barcelona als sis días del mes de Setembre, any del Naixament del Señor de mil setcents vuitanta y set. Essent presents per testimonis Joseph Bordoño y Martí, y Joan Guitart escrivents, residints en Barcelona.
Anton Nadal y Darrer com apoderat de dits Señors, En poder del notari avall escrit, que fa fee coneixer al otorgant, y que ho firmá de sa ma. Joan Fontrodona y Roura notari