Saga Bacardí
01984
ESCRITURA DE QUITACIÓN DE CENSAL HACIA LA COMUNIDAD DE JERUSALEM, POR ANTONIO NADAL Y DARRER.


En la ciutat de Barcelona als quatre dias del mes de Mars del any del Naixement del Señor de mil setcents vuitanta y vuit.
Sia a tots manifest com la Rnt. M. Abadesa y Señoras Religiosas del Covnent de Nostra Señora de Jerusalem de la present ciutat, los noms, y cognoms de las quals avall se expresarán convocadas en lo modo regular, y congregadas de ordre de la mateixa Rnt. M. Abadesa en lo Locutori vulgarment nomenat de la Rexa nova, ahont per tractar de semblants, y altres negocis de dita Rnt. Comunitat se acostuman convocar. De sa espontanea voluntat, y certa sciencia confesan, y en veritat regoneixen al Señor Anton Nadal y Darrer comerciant ciutadá de Barcelona, pagant per Joseph Sala y Vivé fabricant de Indianas també ciutadá de Barcelona, y en virtut de facultat per est a dit Señor Anton Nadal y Darrer donada ab lo acte de la baix calendada venda y de las sinch mil noucentas y sis lliuras, tretse sous, y quatre diners moneda barcelonesa que son lo preu de la venda per lo referit Joseph Sala y Vivé a favor del indicat Señor Anton Nadal y Darrer, y dels seus perpetuament firmada, de una porció de terreno, a poca elevació de terra cubert de teulada seca, y per medi de una tapia en dos parts dividit, ab una casa de un pis al extrem de ell, vuy en tres habitacions dividida, que part correspon, en lo carrer del Rech Condal, ab quatre portals fora obrint, lo un de ells, (que es lo de dita casa) en dit carrer del Rech Condal, y los altres tres en lo carrer antiguament dit la Triajuhiga, y vuy den Cortnias llargament designat, y confrontat en lo acte de dita venda, rebut en poder del infrit notari lo dia dinou del mes de Setembre del any mil setcents vuitanta, y tres, encaraque ausent, present per lo prenotat Señor Anton Nadal y Darrer lo mateix avall escrit notari com a publica persona, que en lo modo que se dirá, y baix pacte de la cessió que se insertrá han rebut de ell la quantitat de dos mil lliuras de dita moneda, y son per llui ciço, y quitació de un censal de semblant quantitat en preu,y seixanta lliuras en penció que tots anys lo dia dos del mes de Novembre antes lo indicat Joseph Sala y Vivé feya a la sobremencionada Rnt. M. Abadesa y Señoras Religiosas de dit Convent. Y vuy devia prestarlos lo referit Señor Anton Nadal y Darrer en virtut de venda y original creació de dit censal, per lo dalt expressat Joseph Sala y Vivé, y Joseph Sala y Vivé son fill a favor de la matixa sobremencionada Rnt. M. Abadesa y Señoras Religiosas de dit Convent venut, y originalment creat ab acte rebut en poder del Dr. Joseph Bonaventura Fontana notari publich del número de esta ciutat als dos dias del mes de Novembre del any mil setcents setanta y vuit. Lo modo de la paga de ditas dos mil lliuras barcelonesas, es que estas confesan haverlas rebudas per medi de partida per lo expresat Señor Anton Nadal y Darrer a dita Rnt. M. Abadesa y Convent, feta, a solta del infrit notari en la taula dels comuns deposits de la present ciutat lo dia nou del mes de Febrer del corrent any. Com de las pencions, y porratas del mateix censal vensudas y discorreguda fins lo dia de la prop calendada partida en estiga ja enterament satisfet lo legitim procurador de la expresada rnt. M. Abadesa y Convent. Pe rlo que no sols firman apoca de ditas dos mil lliuras, si que també absolen, difineixen, y remeten al mateix Señor Anton Nadal y Darrer y als seus lo dalt calendat censal ab tots sos accessoris, imposantse sobre aquell silenci y callament perpetuo, ab pacte firmissim de no demanar ab dit motiu no pretendrer cosa alguna mes, cancellant, en quant al interes de dita Rnt. Comunitat y anullant lo acte de la creació del censal referit, y dexantlo en sa prestina forsa, y valor en quant al efected e la cessió avall escrita. Y aixi mateix sens evicció, ni obligació alguna dels bens, y drets de la Rnt. Omunitat prop dita dona, y cedeixen al prenominat Señor Anton Nadal y Darrer tots sos drets, y accions, en vritut dels quals puga defensar la sua dalt calendada compra contra qualsevols altres acrehedors del inditat Joseph Sala y Vivé, y altrement fer y executar en judici, y fora de ell com millor li convinga, constituintlo procurador seu com en cosa propria. Y confesan juntament ditas Rnt. Señoras otorgants, quedar cercioradas per lo avall escrit notari que del present contracte se ha de pendrer la corresponent nota margenal en lo ofici de hipothecas de esta ciutat dins lo termini, y per los fins y efectes expresats en la Real Pragmatica sobre est particular promulgada. En testimoni del que firman la present escriptura en esta ciutat de Barcelona en los dia, mes y any sobre notats. Essent presents per testimonis Joseph Ruran y Joseph Font escrivents los dos en la present ciutat desidints. A la estipulació del qual acte entrevingeren las Rnt. M. Sor Theresa Clará Bernadá Abadesa la Rnt. M. Sor Theresa Ignasia Lacoma Vicaria, la Rnt. M. Sor Maria Francisca Lauder ex Abadesa, la Rnt. M. Sor Eularia Francisca Martorell ex Abadesa, la Rnt. M. Sor Maria Gertrudis Cabañes, la Rnt. M Sor Arcalgela Febrer, Sor Antonia Serafina Pons, y Arenas, Sor Maria Ignasia Pilas, Sor Agna Torrent, Sor Maria Rita Nin, Sor Cayetana Dulcet, Sor Josepha Maria Esquis, Sor Maria Ventura y Vila, Sor Theresa Pares, Sor Josepha Nadal, Sor Maria Victoria Alba, Sor Mariagna Garrich, Sor Theresa Antonia Font, Sor Maria Antonia Gasol y Sor Anna Maria Tomba totas Religiosas de dit Convent, com a major part de las Señoras que componen la Rnt. Comunitat de ell haguda rahó de las que se encontran llegutumament impedidas las quals acordaren y feren comició de paraula a ditas Rnts. M. Abadesa Vicaria y M. Maria Francisca Llauder per firmar lo present acte, quals Señoras comicionadas conegudas de mi lo infrit notari ho firmaren de las suas mans
Sor Theresa Plana Berneda, Abadesa, Sor Theresa Ignasia Lacoma Vicaria, Sor Maria Francisca Llauder ex Abadesa, En poder de mi Dr. Carlos Carbonell notari.