Saga Bacardí
01990
ESCRITURA DE NOTIFICACIÓN AL CAPELLANIO DE LA VENTA DE ALMACENES EN LA PLAZA DEL BORNE, QUE FUERON DE PONGEM, HACIA ANTONIO NADAL Y DARRER.


En la ciutat de Barcelona als sinch días del mes de Setembre del any mil setcents vuytanta vuyt. Juan Abarca, porter Real, Ciutadá de Barcelona, personalment constituhit en los estudis de mi lo notari avall firmat, en virtut del jurament que prestá en lo ingres de son ofici, feu relació a mi Cayetano Olzina y Massana notari pulich de número de Barcelona, avall firmat, que en lo dia de ahir, a instancias de Anton Nadal y Darrer, del comers de esta ciutat, presentá al Señor D. Feliph de Llaurador en dita ciutat popular com a Patró de a Capitania Perpatua baix invocació de Sant Anton de Padua y Sant Miquel Archangel, en lo Altar major de la Parroquial Iglesia de Sant Miquel Archangel de la present ciutat, instituida y firmada, y al Señor D. Jaume Tord y de Llaurador en Barcelona residint, com a usufructuari dels reddits de la mateixa capellanía, una intima del thenor seguent
Intimam y notificam al Señor D. Feliph de Llaurador en Barcelona populats, com a Patro y usufructuari respective de la Capellania perpetua baix invocació de Sant Antoni de Padua, y Sant Miquel Archangel en lo Altar Major de la Iglesia Parroquial de Sant Miquel Archangel instituida, y fundada com en lo dia present, y avall escrit en la taula dels Comuns Deposits de esta ciutat, sels han fet dos partidas la una ab solta, y la altra sens ella del thenor seguent.
Don Anton Nadal y Darrer del comers de esta ciutat, que per ell direm a D. Feliph de Llaurador en esta ciutat popular, com a Patro de la Capellania perpetua, baix invocació de Sant Antoni de Padua, y Sant Miquel Archangel en lo Altar major de la Parroquial Iglesia de sant Miquel Archangel de la present ciutat instituida, y fundada, y a D. Jaume Tord, y de Llaurador, en Barcelona residint, com a usufructuari dels reddits de la mateixa Capellania, Dix las paga per lo Magnifich Anton Pongem, y Alabau, ciutadá honrat de Barcelona, y en ella popular, y de aqeullas set mil noucentas trenta sinch lliuras disset sous y sinch diners, que foren lo preu de la venda perpetua per dit Magnifich Anton Pongem al mateix Anton Nadal firmada de una botiga ab son estudi, ciutadá en la Plassa del Born de esta ciutat, y de dos distints partits de censos de penció lo in setanta sinch lliuras, y lo altre sinquanta, que rebia sobre dos botigas cituadas en la mateixa Plassa del Born, pocehidas la una per lo Ilustre Dr. Joseph Vinyes Pbre. y Canonge de la Santa Iglesia en esta ciutat de Barcelona, tot llargament deignat, y confrontat en lo acte de dita venda rebut en poder de Cayetano Olzina y Massana notari publich de número de Barcelona als vint y dos Febrer prop passat, y en virtut de facultat per dit venedor als sobredit comprador ab lo prechalendat acte de venda concedida. Y son per lluhició de aquell censal de preu la quantitat avall escrita, y penció en lo temps de sa creació seixanta lliuras, y vuy en virtut de Real Reduccií tantsolament trenta sis lliuras, que tots añs als quatre de Janer dit Magnifich Anton Pongem y los hereus de Joseph Albaret mercader, ciutadá de Barcelona feya y prestaban al obtentor de la expresada Capellania per los titols que entregará lo patró son mil doscentas lliuras MCC, Ll. Las quals sian soltas quant dit Cayetano Olzina y Massana notari ho dirá.
Item: Disque per ell dixem al mateix D. Jaume Tord com a usufructuari predit. Dita sa prorrata de la penció corrent de dit censal discorreguda, y que discorrerá fins lo dia de la intima de las presents partidas son vint y quatre lliuras XXIV Ll. La qual intima intervenint dit Cayetano Olzina y Massana notari se fa a instancias de dit Anton Nadal y Darrer. Dut en Barcelona als quatre de Setembre mil setcents vuytanta vuyt, la qual intima per ausencia de dit Señor D. Feliph de Llaurador entregá copia a una de las creadas de sa casa, y per ausencia del referit Señor D. Jaume de Tord la entregá al esctudiant de sa familia. De las quals cosas lo mateix Joan Abarca me requirí formas la present escriptura que fou feta en la ciutat de Barcelona dia, mes y any sobredits. Essent presents per testimonis Joseph Clos y Trisa y Agustí Ferrer y Roig escrivents en Barcelona habitants.
Joan Abarca, En poder de mi Cayetano Olzina y Massana notari, qui aformo coneixer a dit Joan Abarca, y que ha firmat de sa ma.