Saga Bacardí
01992
ESCRITURA DE VENTA DE TERRENO DE LOS GUSÍ HACIA ANTONIO NADAL Y DARRER.


En la ciutat de Barcelona als vint y vuit dias del mes de Octubre del any del Naixament del Señor de mil setcents vuitanta y vuit.
En nom de Deu, sia a tots manifest com jo Francesch Gusi hortolá de las hortas del Portal de Sant Antoni de la present ciutat, y en ella domiciliat.
Primo: Per lluir, y quitar dins lo termino de dos anys proxims del dia present en avant comptadors, per pacte axis entre mi, y lo infrit comprador expresament convingut tot aquell censal de preu dos mil sinch centas lliuras, y penció setanta y sinch lliuras moneda barcelonesa que ttos anys lo dia setse del mes de Febrer fas, y presto al Rnt. Señor Dr. Francisco Castell, y Ravella Pbre. En esta mateixa ciutat domiciliat, com a Obtentor del personat, o personal benefici, baix invocació de Sant Francisco Xavier en la Capella del Palació Episcopal fundat, per los marmessors y executors del testament, y umtoma voluntat del Señor Anton Ravella, y de Nin difunt en esta mateixa ciutat domiciliat.
Item: Per pagar, y satisfer al indicat Rnt. Señor Dr. Francisco Castell, y Ravella cent sinquanta dos lliuras catorse sous y dos diners, de dita moneda, a saber es vint y sinch lliuras a cumpliment de la penció de dit censal vensuda lo dia quinse Febrer de mil setcents vuitanta y set; setanta sinch lliuras per la penció del mateix censal vensuda lo dia quinse del mes de Febrer del corrent any; y las restants sinquanta dos lliuras catorse sous, y dos diners per la porrata de la penció corrent del expersat censal.
Item: Per pagar y satisfer al Señor D. Joseph de Magarola en la present ciutat populat dos centas deu lliuras barcelonesas vensudas, y discorregudas fins lo dia de Sant Joan del mes de Juny prop pasat de aquell cens de penció trenta y dos lliuras de la referida tres de las quals (com aval se dirá) dech jo nicament setisfer trenta lliuras, com las restants dos lliuras estiga oblgiat en pagarlas Joan Feliu també hortolá de ditas hortas.
Item y finalment: a fi de invertir lo restant del preu avall escrit, en las obras que intento fer en lo hort que avall se expresará, y de que es part la porció de terreno, que al present vench. De ma espontanea voulntat, y certa sciencia, per mi, y los meus hereus, y syccessors, y per lo fi, y efecte de construir casa en la porció del terreno, que avall se designará, vench, y per titol de venda concedesch al Señor Anton Nadal y Darrer comerciant ciutadá de Barcelona, a estas cosas present, y avall acceptant als seus, y a qui ell voldrá perpetuament. Una porció de terreno, que per junt conté y enclou en si quinse mil setcents quaranta dos palms y mitg segons cana de Barcelona, de valor (segons lo conveni per mi ab dit Señor comprador fet) set sous barcelonesos lo palm, qual porció de terreno es part, y de pertinencias de un hort, ab sa casa, sinia, y safreig de tinguda, segons thenor del establiment que avall se calendará sinch quartas menos un quintar poch mes o menos, y antiguament sinch quartas enteras també poch mes o menos, respecte que Jaume Gusí hortolá de dita hortas besavi meu ab acte rebut en pdoer de Pau Pi notari publich de Barcelona als vint y quatre dias del mes de Setembre del any mil siscents sexanta y vuit establí a Joan Feliu també hortolá de las referidas hortas un quintar de terra del sobre mencionat hort, ahont se troba, vuy construihida una casa ab sa exida, y pallissa. Qual hort (per dins del qual passa vuy lo carrer que novament se ha construhit de desde la Rambla de la present ciutat y cantó dels Collegi de Sant Angel Martir de P.P. Carmelitas Calsats de la mateixa, fins al peu de la muralla de detras de lo Monastir de Snt Pau del camp) ab sa casa, sinia, y safreig tinch jo dit Francisco Gusí per los titols avall escrits, y , y possehesch en esta present ciutat, y en lo carrer que passa del carrer de Trenta Claus, al de Sant Pau de ella, y en dit carrer novament construhit. Y se te lo dit tros de terreno que al rpesent vench, junt ab lo restant de que es part, y junt també ab la casa, eixida, y pallissa, que se construhí en lo dalt dit Quintar de terra, que lo referit Jaume Gusí (com sobre está dit) establí a Joan Feliu, y que posseheix vuy altre Joan Feliu també hortolá de ditas hortas, per dit Señor D. Joseph de Magarola en la present ciutat populat a cens de trenta y dos lliuras barcelonesas annualment pagadoras en dos terminis, a saber es la mitat lo dia de Sant Joan del mes de Juny, y la restant mitat lo dia de Nadal. Del qual cens pago jo dit venedor, he acostumat sempre satisfer, y en avant estaré tambbe obligat en pagar sens danys, ni despesas ded it comrpador, ni dels seus trenta lliuras y las restants dos lliuras lo indicat Joan Feliu, peró no obstant tot lo expresat cens, es y dey ser salvo, y segurn al prenotat Señor D. Joseph de Magarola, tant solbre lo dalt designat hort, com sobre la referida casa, ab sa exida, y pallisa possehida lo dia present per dit Joan Feliu ultim de est nom, respecte de encontrarse construhida en lo dit quintar de terra de pertinencias del mateix hort. Y dit Señor D. Joseph de Magarola las referidas cosas te per certs Señors a la prestació de cert annuos censos en sos deguts terminis pagadors. Y termina la dalt designada porció de terreno que al present vench, a solixent ab honors de Solestra Mariño, y Lobera viuda de Peren Marió fiel de rendas lo dia de son obit en la ciutat de Sevilla domiciliat, en qual part te de extenció la dalt designada proció de terreno setanta vuit palms, y un quart a cana de Barcelona; a mitgdia ab lo dalt dit carrer nomenat construhit, ahont es la tinguda del expresat terreno doscents quaranta set palms y tres quarts; a ponent ab lo dalt dit carrer que passa del de Trenta Claus al de Sant Pau, ahont te de extenció la referida porció de terreno que al present vench sinquanta palms; y a tremuntana ab nonors del mateix Señor comprador, en qual part es la tinguda del dalt designat terreno dos cents quaranta tres palms, y un quart tot cana de Barcelona. Y me espect la dalt designada proció de terreno que al present vench, junt ab lo restant de dit hort de que es part, com a succehint a la universal heretat, y bens de Francesch Gusí també hortolá de ditas hortas de Sant Pau mon difunt pare, mort ab intestat, tant ex propria persona, com en virtut de las renuncias, a mon favor fetas per Joseph Gusí, Paula Roca y Gusí y Eularia Bordas, y Gusí mos unichs germans, dels drets a ells respectivament espectants en la heretat, y bens del mateix, Francesch Gusí difunt pare seu, y meu, com de ditas renuncias consta a saber es de la de dit Joseph Gusí ab acte rebut en poder de Francisco Madriguera notari publich real collegiat de número de esta ciutat lo dia set del mes de Febrer del any mil setcents vuitanta y tres. De la de la enunciada Paula Roca y Gusí, ab un dels capitols matrimonials entre ella, y Joan Roca taverner ciutadá de Barcelona son marit, firmats en pdoer (segons assereix) de Llorens Madriguera notari publich real collegiat de número de esta ciutat lo dia vint del mes de Agost del any mil setcents sexanta y set. Y de la que otorgá la prenotada Eularia Bordas y Gusí, ab consentiment de Joan Bordas y Juncadella son marit ab altre acte rebut en poder de dit Francisco Madriguera notari als deu Febrer de dit any mil setcents vuitanta y tres. A dit Francesch Gusí mon difunt pare pertañia, com a hereu universal a sas liberas voluntats dels bens foren de altre Francesch Gusí hortolá de las mateixas hortas de Sant Pau son pare, y abi meu respective, per est instituit ab son testament que otorgá en poder de Joan Cussana notari publich de número de Barcelona lo dia dinou del mes de Janer del any mil setcents quaranta, y vuit. Al prop dit Francesch Gusí espectavan com a fill, y hereu universsal de Jaume Gusí també hortolá de las dalt ditas hortas, del qual no consta, ni se ha tingut ja may noticia, haver deixat altre fill algun, y consta haverho estat dit Francesch Gusí mon avi, ab la partida de son basptisme en la Parroquial Iglesia de Nostra Señora del Pi de la present ciutat, lo dia primer del mes de Abril de mil siscents setanta y quatre, de que fa fee lo Rnt. Rector de dita Parroquia. A mes de que existexen (segons se afirma) diferents escripturas antiguas que expresan, que dit mon avi, fou hereu universal del prenotat Jaume Gusí son pare, pero está en blanch la fecha del testament, y lo non del ntoari que lo rebé, quals fins al present no se ha encontrar, no obstant las moltas, y vivas diligencias que se han practicat. Y a dit Jaume Gusí espectavan totas las dalt ditas cosas, per titol de establiment de aquellas a son favor firmat, per lo Señor D. Geroni de Magarola en Barcelona domiciliat, del qual consta ab acte rebut en poder de Jaume Sayros notari publich de Barcelona lo dia trenta del mes de Desembre del any mil siscents sexanta y sis. La qual venda fas axis com millor dir, y entendrer se pot, extrahebt la designada porció de terreno, que al present vench de mon domini, y poder, transferintla en ma, y poder del sobre nomenat Señor comprador, y dels seus. Prometent entregarlis pocesió corporal, real, actual, o quasi y donarli facultat peraque de la sua propria authoritat puga pendrersela, y licitament retenirsela, constituhintme en lo interim possessor per ell, volent, que en forsa de estas paraluas, y ab lo ministeri del dret se entenga dita poseció transferida com si realment y de fet la hagues jo a ell personalment entregada. Cedintli igualment tots los meus drets, y accions, en virtut dels quals puga tenir, y perpetuament posehir la mateixa dalt designada porció de terreno, y altrament fer y executar en judici y fora de ell, com millor li convinga, constituintlo procurador meu com en cosa propria. Salvant, sobre la dalt designada porció de terreno, que al present vench, y lo restant del hort per mi posehit, y la casa, exida, y pallissa posehida per lo indicat Joan Feliu lo cens del sobre referit Señor D. Joseph de Magarola ab son domini, a ell anexo, y los dels demes Señors que en lo venider aparegan, y lo lluisme a ells devedors per rahó del present contracte. Lo preu de la present venda son sinch mil sinch centas nou lliuras disset sous y sis diners moneda barcelonesa, de las quals en virtut de facultat que al present conferesch a dit Señor comprador, se reté ell en son poder dos mil vuit centas sexanta y dos lliuras catorse sous y dos diners de la mateixa moneda, a fi de satisferlas als sobrenomenats Señors acrehedors meus en lo preludi de la present venda individuats, dels quals al temps de la paga recobrará las corresponents apocas, y difinicions ab cessió pera defensar la present venda contra qualsevols altres acrehedors meus, volent y consentint que fetas ditas pagas, y lluició respective, succehesca en lloch y credit de aquells, y lo competescan los mateixos drets, preeminencias, y prerrogativas, que a dits Señors acrehedors meus competirian, a no satisfersels sos respective credits constituhintlo per eix fi procurador meu com en cosa propria. Y las restants dos mil siscentas quaranta set lliuras, tres sous, y quatre diners confeso rebrerlas de dit Señor comrpador lo dia present, y en diners comptant en presencia del notari y testimonis avall escrits. Per lo que renunciant a la excepció de no haver rebut enterament totas las ditas sinch mil sinch centas nou lliuras diset sous, y sis diners, y a tot altre dret, y lley que favorirme pogués, no sols firmo apoca de ellas, si que també dono, y cedesch al prenotat Señor comprador y als seus tot quant la dalt designada porció de terreno per mi a ell al present venuda, podria valer mes del preu sobredit, prometent la present venda, ferli valer, y tenir, y la dalt designada porció de terreno possehir y setarli de ferma, y legal evicció sempre, y en qualsevol cas, com y també entregarli a gastos propris meus copia authentica de las apocas de las obras, que manaré jo fer per la construcció de la casa, o casas que intento jo construir en la porció de la restant part del hort que me reservo, y axi mateix no continuar (com al preent desistesch, y renuncio a favor de dit Señor comrpador) la pretenció de fer meu propri la porció del terreno del carreró de detras las Monjas Arrepentidas que se suposa antigualent passava per dins lo hort que poseheix lo referit Señor comprador (si es que fos axis) contiguo a la porció del terreno que al present vench, per condonarli, y renunciar a favor de ell, tots, y qualsevols drets, que en la sobredita pretenció tinguia, y puguece tenir per qualsevols motiub, causa,s y rahons me competsescan, ab restitució y esmena de danys, y gastos. Per seguretat del que obligo tots los meus bens, mobles e immobles, presents y veniders, renuntiant a qualsevol dret, y lley de mon favor, y a a que prohibeix la general renunciació sens precehir la especial. Y peraque totas las ditas cosas tingan major firmesa juro espontaneament a Deu Nostre Señor, y a sos quatre Sants Evangelis, en una señal de Creu en forma de dret, en ma y poder del infri tnotari, no sols tenirlas per fermas, y agradables, sino també que en ellas no se ha fet frau, ni perjudici algun als Señors dominicals que sobre se mencionan ni a sos respective drets. Y present jo lo indicat Anton Nadal y Darrer llohan y aproban tot lo sobre relacionat, y la present venda en lo modo sobre estipulat acceptant e isiguint lo thenor de ella, y lo que per rahó de la mateixa fou expresament convintut cedit, y renunciat entre mi y lo referit Francesch Gusí. De ma espontanea voluntat y certa sciencia prometo a est, que dins lo termini de dos anys proxims, y del dia present en avant comptadors (com sobre está dit) lluhiré lo sobre mencionat censal de preu dos mil sinch centas lliuras, y penciò setanta, y sinch lliuras perque fa dit Gusí, y presta al obtentor del sobre expresat benefici, y que paguaré del dia present en avant la penció, pencions, y porrata, que fins lo dia de dita lluició doscorrerán de ell, colera, y concentint que puga lo prenotat Francesch Gusí o los seus luego de espirar lo dit termini de dos anys, prefigit per la dita lluició, precisament executarla. Y que fetas la dita lluició entregaré al mateix Francesch Gusí, o als seus los actas, y escripturas originals, que se troban entregadas per inclusió del mateix censal, y per la seguretat de aquells. Devent emperó lo mateix Francesch Gusí, o los seus entregarme transumtos autentichs de totas als ditas inclusions, o be ferlas hjo transumptar a costas del mateix Gusí, y retenirmelo al temps de entregarli. Jo las copias authenticas de ells, per haver axis estat pactat entre lo mateix Francesc Gusí, y jo al temps de convenir, y ajustar la present venda. Lo que prometo cumplir bais obligació de tots los meus bens mobles, e immobles, presents y veniders, renuntiant a qualsevol dret y lley de mon favor. Y confesam los dos contrahents quedar advertits per lo infri tnotari, que del present contracte se ha de pendrer la rahó en o ofici de hipotecas de esta ciutat dins sis dias proxims per los fins y efectes expresats en la Real Pragmatica sobre est particulars promulgada. En testimoni del que firmam los dos la present escriptura en esta ciutat de Barcelona dia, mes y any sobre notats. Essent presents per testimonis Isidro Bendrells hortolá de las hortasl del Portal de Sant Antoni y ciutadá de Barcelona y Joseph Font escrivent en ella residint. Y jo lo infrit notari dono fe coneixer a dits Señors contrahents, y que firmaren de las suas mans.
Francesch Gusí, Anton Nadal y Darrer, En poder de mi Dr. Carlos Carbonell notari.