Saga Bacardí
01993
ESCRITURA DE PAGO DE PENSIONES SOBRE TERRENO COMPRADO A GUSÍ, HACIA DE MAGAROLA, POR ANTONIO NADAL Y DARRER.


En la ciutat de Barcelona als vint y dos dias del mes de Novembre del any del Naixament del Señor de mil setcents vuitanta y vuit.
Sia a tots manifest, con lo Noble Señor D. Joseph de Magarola en esta present ciutat populat. De sa espontanea voluntat, y certa ciencia, confessa, y en veritat regoneix als Señors Anton Nadal y Darrer, comerciant ciutadá de Barcelona, pagant per Fracesch Gussí, hortolá de las hortas del Portal de Sant Antoni de esta ciutat, y en virtut de facultat per est, a dit Señor Anton Nadal y Darrer donada ab lo acte de la avall calendada venda, y de las sinch mil sinch centas nou lliuras disset sous, y sis diners moneda barcelonesa, que son lo preu de la venda perpetua, per lo mateix Francesch Gusí a favor del indicat Señor Anton Nadal y Darrer firmada, de una porció de terreno per construhirhi casa, de tinguda per junt quinse mil setcents quaranta dos palms, y mitg segons cana de Barcelona, qual porció de terreno es part, y de pertinencias de un hort ab sa casa, cinia, y safreitg, que lo sobre animenat Francesch Gusí posseheix en esta present ciutat, y en lo carrer, que passa del carrer de Trenta Claus, al de Sant Pau de esta mateixa ciutat, llargament designada la expressada porció de terreno venuda, y confrontada en lo acte de dita venda, rebut en poder del infrit notari lo dia vint y vuit del mes de Octubre prop passat, encaraque ausent, present per dit Señor Anton Nadal y Darrer, lo mateix avall escrit notari, com a publica persona. Que en diner comptant realment, y de fet en presencia del notari y testimonis avall escrits, ha rebut de ell per mans de tercera persona, pagant en nom y de diners propris de dit Señor Anton Nadal y Darrer, per est efecte, a dita tercera persona entregats, la quantitat de doscentas, y deu lliuras barcelonesas, vensudas, y discorregudas fins lo dia de Sant Joan del mes de Juny del corrent any, de aquel cens en Señoria mitjana de penció trenta y dos lliuras de la referida moneda, de las quals deu pagan lo expressat Francesch Gusí tots anys trenta lliuras, y las restants dos lliuras Joan Feliu hortolá de las dalt ditas hortas per los motius, que en la dalt calendada venda se individuan, y que dit Noble Señor D. Joseph de Magarola percebeix tots anys en dos iguals pagas, per Sant Joan, y Nadal, sobre lo dalt expressat hort, y una casa ab sa eixida, y pallissa possehida per lo indicat Joan Feliu, per ser de pertinencias del mateix prop dit hort. Per lo que firma lo referit Noble Señor D. Joseph de Magarola apocha de ellas. Y sens evicció, ni obligació alguna de sos bens dona, y cedeix al mateix Señor Anton Nadal y Darrer tots los seus drets, y accions, en virtut dels quals puga defensar la sua dalt calendada compra, contra quasevols altres acrehedors del prenotat Francesc Gusí y altrement fer y executar en judici, y fora de ell com millor li convinga, constituhintlo procurador seu com en cosa propria. Y confessa juntament, quedar adverttit per lo avall escrit notari, que de la present apocha se ha de pendrer la corresponent nota marginal en lo ofici de hipotecas de esta ciutat dins lo termini, y per los fins y efectes expresats en la Real Pragmatica sobre est particular promulgada. En testimoni del que firma la present escriptura en esta ciutat de Barcelona en los dia, mes y any sobre notats. Essent presents per testimonis Narcis Galter ciutadá honrat de Gerona, y Francisco Busquets jove sastre los dos en la present ciutat residints. Y jo lo infrit notari dono fe coneixer a dit Noble Señor otrogant, y que firmá de la sua ma.
D. Joseph de Magarola y de Clariana, En poder de mi Dr. Carlos Carbonell notari.