Saga Bacardí
01995
ESCRITURA DE VENTA DE CENSO A FAVOR DEL MARQUES DE MOYÁ, POR ANTONIO NADAL Y DARRER.


En la ciutat de Barcelona, als vint y sinch dias del mes de Janer del any del Naixement del Senyor de mil setcents y noranta.
En nom de Deu, sia a tots manifest, com jo Joseph Fon y Campins mestre perxer de esta cutat de Barcelona, de algun temps a esta part ausent de ella, y vuy en la vila de Sitges, bisbat de Barcelona residint. Per pagar y satisfer al Illustre Señor D. Joseph de Copons, Oms, Santapau, Desbosch, Marques de Moyá, y a la Noble Señora Da. Marianna de Garna, y Moreno, viuda, Barons comunament, y per indivis de la Baronia de Aramprunyá, que se compon dels llochs de Castelldefels, Gavá, y Begas, doscentas seixanta dos lliuras, y dos sous, que son no sols per lo lluhisme de la venda y absolució per Miquel Martí pagés de begas, a mon favor firmada, per preu de quatrecentas setanta y sinch lliuras, en poder de Joseph Ribas y Granés notari publich de número de Barcelona lo dia dos del mes de Juliol del any mil setcents setanta y nou, del dret, y facultat de lluhir, y quitar dos pessas de terra, sitas en lo terme de dit lloch de Begas, sino també per la mitat dels dos lluhismes, a dits Nobles Señors baróns competents, per rahó de las dos vendas a carta de gracia, la una de ellas per dit Miquel Martí, en poder de Geronim Cavallol notari publich real collegiat de número de esta ciutat, a mon favor firmada, per preu de trescentas lliuras, lo dia vint y sinch del mes de Mars del any mill setcents y vuitanta. Y la altre per lo mateix Miquel Martí, y per Mariano Martí pare y fill, en poder de Feliu Font y Roca notari publich de la vila de Sant Baldiri de Llobregat, Bisbat de Barcelona, lo die vint y tres del mes de Desebmre de dit any mil setcents y vuitanta, també a mon favor firmada, per preu de doscentas, vint y sinch lliuras.
Item y finalment: per subvenció de alguns negocis, que al present se me ofereixen executar, per donar curs als quals, no he encontrat medi mes oportí que lo de efectuar la rpesent venda, y absolució. De ma espontanea voluntat y certa ciencia, per mi, y los meus hereus, y successors, vench, absolch, difinesch, y remeto al Señor Anton Nadal y Darrer comerciant matriculat, ciutadá de Barcelona, a estas cosas present, y avall acceptant, als seus, y a qui ell voldrá perpetuament, tot aquell cens de pensió quaranta lliuras barcelonesas, de las quals detretas las corresponsions avall escritas, quedan liquidas a mon favor catorse lliuras, un sou, y deu diners, que tots anys en dos terminis, a saber es, la mitat lo die de Sant Joan del mes de Juny, y la restant mitat lo dia de Nadal, dit Señor Anton Nadal y Darrer, per los titols avall escrits, me fa, y presta, per rahó de una pessa de terra campa, de tinguda sinch mojadas, poch mes o menos, que te ell, y posseheix en la Montanya de Monjuich, junt ab tots los drets al expressat cens annexos, pensions, y porrata del mateix cens, fins vuy vençudas, y discorreguda. Y se te la prop referida pessa de terra, per mi dit Joseph Font y Campins, al dalt expressat cens de quaranta lliuras, tots anys en dits dos terminis pagaderas. Y jo las ditas cosas tinch per los hereus, y successors de Jaume Bosser mestre de aixa, ciutadá de Barcelona, a cens de trenta lliuras barcelonesas, pagadoras tots anys lo die de Sant Joan del mes de Juny, qual cens devia, y he acostumat sempre pagar jo dit Joseph Font y Campins del totasl de dit cens. Y los dits hereus de Jaume Bosser, ho tenen, junt ab altres, per lo Señor Ardiacá major de la Seu de Barcelona, eo per son Ardiacanat, y baix domini y alou de aquell, a cens de un parell de gallinas, quaranta dos sous, un diner, y malla, pagadors tots anys, lo die de Nadal, y a cens de nou quarteras de ordí bo, net y rebedoras, pagadoras tots anys, lo die de Sant Joan del mes de Juny, qual cens deurán pagar dits hereus, de Jaume Basser, també sens danys, ni despesas del comprador. Y termina la dalt designada pessa de terra a solixent, part ab lo camí, que pujan las provisions de Monjuhich, part ab dit comptador, y part ab T. Quintana, antes Maria Pastissera; a mitgdia, part ab dita Pastissera, vuy Quintana, y part ab honor del Hospital dels Horfans de la present ciutat; a ponent, ab Antonia Gelabert, antes D. Cayetano Dolletá, y part ag T. Pagés ferrer; y a tremontana, part ab honor de dit comprador, y part ab honor del P. Prior y Convent del Carme de dita present ciutat. Y me especta lo sobre expressat cens, a mi dit Joseph Font y Campins, com a hereu de la universal heretat, y bens foren de Pere Font y Jova perxer, ciutadá de Barcelona, mon difunt pare per aquell instituhit, en lo cas que tingués lloch, per mort de Mariangela Font y Campins muller sua, y mare mia respective, usufructuaria de aquells, per lo mateix Pere Font y Jová son marit deixada per tot lo temps de la vida sua natural, ab son ultim testament, que lo die vuit del mes de Octubre del any mil setcents y setanta dos entregá a dit Joseph Ribas y Granes notari, per qui lo die setse del mes de Juliol del any mil setcents setanta y tres, seguida entonces la mort del indicat pare meu fou obert y publicat. Al qual difunt pare meu espectava, en virtut de establiment de la dalt designada pessa de terra, per ell firmat, a favor de Jacintho Sermenyo revenedor, ciutadá de Barcelona, y dels seus perpetuament, ab la imposició del dalt dit cens de pensió quaranta lliuras, ab acte rebut en poder del prop dit Joseph Ribas, y Granes notari, lo die tretse del mes de Deseembre del any mil setcents sinquanta, y nou. La qual venda y absolució fas, aixis com millor dir y entendrer se pot, baix lo expres pacte, y condició. Que respecte de tenirse la dalt designada pessa de terra, junt ab altres (com sobre se ha dit) per lo Señor Ardiacá major de la Seu de la present ciutat eo per son Ardiaconat, y baix son domini, y alou, a cens de un parell de gallinas (que segons ha convingut jo, ab dit Señor Anton Nadal y Darrer, deu computarse de valor una lliura, sis sous y de nou quarteras de ordí de preu (segons lo mateix conveni per mi, ab dit Señor fet) dos lliuras, deu sous la quartera. Y de quaranta y dos sous, un diner y malla, tot lo que junt importa vint y sinch lliuras, divuit sous, y dos diners, aixi que restan a mon favor liquidas de ditas quaranta lliuras, que son la pensió del cens, que al present vench y absolch catorse lliuras, un sou y deu diners. Es per ço convingut. Que si en lo venider consta, que lo tot, o part de dit cens de un parell de gallinas, nou quarteras de ordí, y de quaranta y dos sous, un diner y malla, que dit Señor Ardiacá major deix annualment percibir y cobrar, ho percebeix efectivament de qualsevol possessor de qualsevol de las fincas, en que se troba radicat lo cens referit (en qual cas sería mes crescut lo liquid del total de dit cens, que sesultaria a mon favor) tot alló mes que axcedirá de ditas catrose lliuras, un sou y deu diners, que es lo liquit, que fins vuy he percibit, y que actualment vench y absolch, computat lo capital de ditnocas, a rahó de tres per cent, deurá est Señyor satsuifermel en aquella ocasió, y a mes del preu avall escrit. Y aixi ab dit pacte y no sens ell, fas la present venda y absolució de las sobre ditas catorse lliuras, un sou y deu diners, junt ab tota la Senyoria mitjana, a ellas annexa. De forma, que del dia present en avant cesse, y cessar dega la pensió de ditas quaranta lliuras barcelonesas eo del liquit de ellas, que resulta a mon favor. Y lo indicat Señor Anton Nadal y Darrer tinga, y possehesca la dalt designada pessa de terra, libre del carrech de pagar aquellas, y unicalent subgecte a la obligació de satisfer las dalt expressadas corresponsions, que se deuhen fer als demes Senyors en sos deguts terminis. Prometent, no demanarli mes las pensions de dit cens, que al present vench, y absolch, eo del liquit de ellas, que resulta a mon favor, ni per ellas convenirlo en judici, ni fora de ell, per imposar sobre ditas cosas, a mi, y als meus sulenci, y callament perpetuo, ab pacte firmissim de no demanar cosa alguna mes. Cedint aixi mateix al referit Señor Anton Nadal y Darrer tots los meus drets, y accions, en virtut dels quals tinga y possehesca la dalt designada pessa de terra, libre e immune de la prestació de ditas quaranta lliuras, en pensió, ab lo present venudas, y absoltas, eo del liquit, que de las mateixas queda a mon favor, y altrament puga fer, y executar en judici, y fora de ell, com millor li convinga, constituhintlo procurador meu, com en cosa propria. Salvant sobre estas cosas los censis, y demes drets dominicals dels Senyor sobre individuats, y lo lluhisme a ells devedor per rahó del present contracte. Y no se continua al present la clausula del lluhisme, per no trobarse insertada en lo dalt calendat establiment. Lo preu de la present venda son quatrecentas y setanta lliuras moneda barcelonesa. De las quals en virtut de facultat, que al present concedesch a dit Señor Anton Nadal y Darrer, se reté ell en son poder doscentas, seixanta y dos lliuras, y dos sous a fi de satisferlas als sobre nomenats Senyors Barons per los motius, que en lo preludi del present contracte se indifiduan, dels quals al temps dela paga, recobrará la corresponent apoca ab cessió, per defensar la present venda, y absolució, contra qualsevols altres acrehedors meus. Volent, que feta dita paga succehesca en lloch, y credit de dit Señor Baróns, y lo competescan los mateixos drets, preheminencias, y prerrogativas, que a ells competiran, a no fersels dita paga, constituhintlo procurador meu, com en cosa propripa. Y las restants doscentas set lliuras divuit sous, convesso rebrerlas en diner comptant, en rpesencia del notari y testimonis avall escrits. Per lo que renunciant a la excepció del preu, no ser aixis convingut, ni enterament rebut, a la lley, que subvé als engañats en mes de la mitat del just valor de la cosa, y a tot altre drt, y lley, que favorir me pogués, no sols firmo apoca de las rferidas doscentas, set lliuras, y divuit sous, si que també dono, y cedesch a dit Senyor comprador, y als seus tot quant lo dit cens al present venut, y absolt, podria valer mes del preu sobredit. Y per quant lo dalt expressat cens, que al rpesent vench, y absolch, es part, y de pertinencias de la heretat, y bens foren del prenotat Pere Font y Jova, mon difunt pare, la que sie encontra per est gravada, y subgecte a certs vincles que ell aposá ab lo dalt calendat son testament. Pero respecte, que no me prohibi lo detració del dret de quarta trabellianica, y llegitimas, que com a hereu gravat, y fill, me competeixen sobre dits bems. Perço, a compte de estos drets, accepto las ditas doscentas set lliuras, y divuit sous, reservantme lo restant de aquellas, qual especialment obligo al mateix Señor Anton Nadal y Darrer, per seguretat de la present venda, y absolució. La que prometo ferli valer y tenir, y estarli de ferma, y legal evicció sempre, y en qualsevol cas, ab restitució, y esmena de danys, y gastos. Per seguretat del que també especialment obligo lo credit de quatrecentas setanta y sinch lliuas, me competeixe sobre los mateixos bens de dit mon difunt pare, per haverlas jo satsifetas de diners meus propris, en paga de las mateixas, que son lo preu de la venda y absolució del dret de lluhir, y quitar dos pesas de terra, per lo referit difunt pare meu compradas a carta de gracia, en lo preludi de la present venda, y absolució calendadas. Y sens perjudici de esta especial obligació, generalment obligo tots los demes bens, y credits meus, mobles e immobles, presents y veniders. Renunciant a la lley, que diu, que primerament se passe per la cosa especialment obligada, que per la general ho es en general. Y a altre, que expressa, que sempre que lo acrehedor puga satisferse de la cosa especialment obligada, no extenga la ma, a la que generalment ho es, y a qualsevol altre dret, y lley de mon favor. Y peraque totas las ditas cosas tingan major firmesa, juro espontaneament a Deu nostre Senyor, y a sos quatre Sants Evangelis, en ma, y pdoer del infrit notari, no sols tenirlas sempre per fermas, y agradables, sino també que en ellas, no se ha fet frau, ni perjudici algun als Senyors dominicals dalt continuats, ni a sos respective drets. Y present jo dit Anton Nadal y Darrer comprador predit, llohant y aprobant las ditas cosas, y la present venda, y absolució acceptant per lo preu, y ab lo pacte dalt continuat, del thenor del qual me trobo plenament cerciorat. De ma espontanea voluntat, y certa ciencia, prometo al enunciat Joseph Font y Campins, que cumpliré puntualment tot quant se encontra convingut, y estipulat en lo referit pacte sobre insertat, sens dilació ni escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador, restitució, y esmena de danys, y gastos. Per seguretat del que obligo tots los meus bens mobles, e immobles, presents y veniders, renunciant a qualsevol dret, y lley de mon favor, y a la que prohibeix la general renunciació, sens precehir la especial. Y confessam los dos contrahents quedar advertits per lo avall escrit notari, que del rpesent contracte se ha de pendrer la rahó, en lo ofici de hipotecas de esta ciutat, dons sis dias proxims, er los fins, y efectes expressats en la Real Pragmatica sobre est particular promulgada. En testimoni del que firman la present escriptura en esta ciutat de Barcelona, en los dia, mes y any ssobre notats. Essent presents per testimonis Jaume Isert y Josa fuster ciutadá de Barcelona, y Ramon Solé escrivent, en dita ciutat residint. Y jo lo avall escrit notari, dono fe coneixer als sobre nomenats Señors contrahents, y que firmaren los dos de las suas proprias mans.
Joseph Font y Campins, Anton Nadal y Darrer, En poder de mi Dr. Carlos Carbonell notari.

De parte el Muy Ilustre Señor D. Josef Solet y del Olmo del Consejo de Su Magestad su Ministro en la sala del Crimen de esta Real Audiencia de Cathaluña, y uno de los Señores del Real Juzgado de Provincias. Y en virtud de provision del dia presente hecha por Su Señoria al pie de un pedimento por el abajo instante presentado en dicho Real Juzgado. Se dice, y manda al Dr. Carlos Carbonell notario publico de número de esta ciudad, que inmediatamente de serle el presente notificado, pagado, y satisfecho de sus justos, y competentes salarios, y sin perjuicio de los derechos dominicales, y demas competentes a los legitimos herederos de Jaime Bosser cierre y entregue al abajo instante copia authentica en forma probante el auto de venta, y absolución de censo de pencion annual, deducidas las corresponsiones, de la cantidad de catorze libras un sueldo y diez dineros radicado sobre una pieza de tierra sita en la Montaña de Monjui por precio de quatrocientas setenta libras, que Josef Font, y Campins galonero, de esta ciudad otorgó a favor del abajo instante en veinte y cinco Enero de mil setecientos noventa en poder del mismo Dr. Carlos Carbonell notario. Lo que hará y cumplirá en la conformidad se le pone respeto de quedar assí dispuesto y mandado por Su Señoria con la arriba citada provision, expidese el presente a instancia de Antonio Nadal y Darrer vecino y del comercio de esta ciudad, firmado en Barcelona a diez y seis dias del mes de Diciembre de mil seteecientos noventa y uno.
Excelentisimo Armengol Piñol escrivano numerario, y de Provincia.