Saga Bacardí
01998
ESCRITURA DE RECONOCIMIENTO AL MONASTERIO DE SCALA DEI, POR COMPRA A VALLESCÁ, POR ANTONIO NADAL Y DARRER.


Antonio Nadal y Darrer comerciant ciutadá de Barcelona mediant lo jurament que presta a Deu Nostre Señor, y a sos quatre Sants Evangelis en la forma acostumada. De son grat y certa ciencia confessa y en veritat regoneix al Molt Rnt. P. Prior y Monges del Real Monastir de Scala Dei de la Sagrada orde de la Cartuxa situat dins los limits del Arquebisbat de Tarragona absents y per ells lo infrot notari present que per titol de establiment a son favor firmat per D. Troyano Vallescá en Barcelona domiciliat ab intervenció y coneixement de Da. Theresa LLadó y Vallescá viuda de D. Anton Lladó en Barcelona domiciliat sa germana, del qual consta ab acte rebut en poder de Ramon Matheu y Smandia, notari publich de número de Barcelona als quatre Maig del any proxim passat te y posseheix totas aquellas casas desde terra fins al cel ab tres portals obrints y ab tots sos drets servituts y prominencias situadas en la present ciutat en lo carrer que va de la Plasseta de Sant Pere al Portal Nou nomenat lo Rech Condal. Las quals se troban construidas en un sol de terra, o cassalots en que antiguanelt ho havia diferents casetas, y contenen de llum a la part de llevant seixanta vuit palms a la part de mitgdia vuitanta palms fins a encontrar en reclau que dona a las casas de Pau Sabater, lo qual reclau conté de aple quatre palms y de llarch vint y quatre palms y mitg. A la part de ponent sinquanta nou palms exclosos dit reclau y a la de tremuntana cent y tres palms tot de llum y exclosos los gruixos de las parets be que la mitat de ells be compres ab lo sobrecalentat etabliment, los quals palms de llum fan en tot sis mil siscents vuitanta sis palms y mitg. Y se tenen las referidas casas per lo enunciat D. Troyano Vallescá a cens de cent y vint lliuras francas de de corresponció en Señoria mitjana annualment pagadoras en dos terminis que no se expresan en dit acte de establiment per haverse convingut entre dits estabilient y adquisidor que aquest comensarse pagar la primera mitja penció dins sis mesos contants desde el dia en que aquest hauria desempat las ditas casas y lo altre mitja penció al vint y quatre de Mars y aixis seguidament los demes anys en semblant termini. Deu advertir que lo cens de penció ab lo mateix acte de establinebt que te quatrecentas viut lliuas annuals francas també de tota corresponció pagadoras en los plassos dalt señalats pero respecte de que ab altre acte rebut en poder del sobredit Ramon Matheu notari lo referit dia quatre Maig mil setcents vuitanta nou dit D. Troyano Vallescá dona facultat al consabut Nadal y est se obliga a lluir y quitar noranta lliuras en pensió en nuda percepció per tres mil lliuras en preu lo propi establiment ab altra escriptura otorgada en poder del ja repetit Matheu firma venda y absolució de las referidas noranta lliuras en pensió en nuda percepció per tres mil lliuras en preu del expressat cens de pensió quatre cents vint lliuras a favor de dit Nadal, y de sos successors en virtut de la qual ha quedat dit cens reduhit a las indicadas cent y vint lliuras annuals en pensió pagadoras tots anys en lo modo dalt expressat. Y dit Anton Nadal tindrá las ditas casas com se tenen per dit Molt Rnt P, Prior y Monges del insinuat Real Monastir de Scala Dei com a succehont a Joseph Anton Cassani difunt notari publich de número de Barcelona per titol de venda per est a favor de aquells, dels successors endit Real Monastir perpetuament firmada ab acte rebut en poder de Felix Veguer y Avellá notari publich de número de Barcelona al primer Juny mil setcents seixamta y sinch, a cens de set lliuras barcelonesas francas de corresponsió annualment pagadoras la mitat a tretse Mars y la altra mitat a tretse Setembre, qui havia succehit a margarida de Frigola, Britos, y de Llordat doncella en Barcelona domiciliada. Y se ha de saber que antes las ditas. Y se ha de saber que antes las ditas casas se tenían per la indicada Margadira de Frigola a cens de vint y dos lliuras annualment pagadoras en los expresats terminis, peró ab acte rebut en poder de Pere Pau Pujol difunt notari publich de número de Barcelona a vint y quatre Janer mil setcents quaranta sis la mateixa Frigola vené y absolgué a D. Francisco Vallescá en Barcelona domiciliat a las horas possessor de ditas casas pare del nomenat D. Troyano quinse lliuras en pensió en nuda percepció del sobredit cens per tres centas lliuras en preu, aixi que est quedá reduhit a las expresadas set lliuras. Y dit Molt Rnt. P. Prior y Monges del Real Monastir de la Cartuiuxa tenen las propias casas per la Ilustre Abadessa y Rreal Monastir de Sant Pere de las Puellas de la present ciutat y baix son domini y alou a cens de tre sous pagadors tots anys lo dia de Pasqua de Resurrecció del Senyor. Ygualment se ha de saber que si be en lo acte de venda a carta de gracia firmada per dit D. Francisco Vallescá a facvor del Dr. en medicina Pere Joan Vallescá en Barcelona domiciliat de las referidas casas ab acte rebut en poder de Daniel Troch notari publich de número de Barcelona als catorse Juny mil setcents sinquanta set. Y en lo acte de revenda que Theresa Vallescá viuda de dit Dr. Pere Vallescá firmá de las mateixas a favor dels tudors y curadors del memorat D. Troyano ab atre acte rebut en poder del indicat Troch notari als vint y nou Juny mil setcents seixanta dos, no se fa menció alguna del referit alou y cens de la expresada Ilustre Abadessa y Real Monastir de Sant Pere lo cert es que dit Real Monastir te lo anotat alou y cens sobre las mateixas casas. per quant haventse suscitat esta disputa de si los competía, o no dit alou y cens en ditas casas entre dit Real Monastir y lo enunciat Joseph Anton Cassani comes a sa decissió a Sebastiá Prats notari publich de número de Barcelona, lo qual en presencia dels documents que un y altre dels interessats comitents li presentaren y haventse conferit en lo lloch de la questió fou per aquell declarat que ditas casas estaban solament subjectes a la Señoria mitjana de dit Cassani y directe de dit Real Monastir al expressat cens com aixis rsulta de la firma per rahó de Señoria que als quinse Janer mil setcents seitanta tres en poder de Joan Batista Plana y Circuns notari publich real collegiat de número de Barcelona feu dita Ilustre Señora Abadessa en la revenda de las mateixas casas sobre calendada. Y terminaban ditas casas al temps de dita revenda a llevant ab Bruno Huaitá jove hortelá del Portal Nou; a mitgdie part ab honor de dit Guaitá part ab honor de Ignes Guaitá y Lafranch, que antes fou de Joseph Vilar jove hortelá, y part ab honor del Superior y Sacerdots de la casa de la Congregació de la Missió de la present ciutat, successors de dita Margarida de Frigola; a ponent ab honors de dit Rent. Superior y Sacerdots de dita------- de la Missió succehint a dita Frigola; y a tremuntana ab dit carrer, que va de la Plasseta de Sant Pere al Portal Nou nomenat Lo Rech Condal, vuy emperó afrontan a solixent ab altre honor de dit Anton Nadal y Darrer; a mitgdia part ab dit Nadal y Darrer, y part ab pau Sabater comerciant matriculat de la present ciutat; a ponent ab dit Sabater; y a tremontana ab lo dit carrer que va de la Plasseta de Sant pere al Portal Nou nomenat Rech Condal. Y afirma que las sobreditas cosas son verdaderas en virtut del jurament que te prestat. En fe del que otroga dit Anton Nadal conegut de mi lo infrit notari la present confessió y regoneixament en Barcelona als vint y set días del mes de Abril any del naixement del Señor de mil setcents noranta, Y ho firmá essent presents per testimonis Joseph Diego carril dorador y Francisco Balius escrivent ciutadans de Barcelona.
Anton Nadal y Darrer, En poder de mi Ramon Constansó notari.