Saga Bacardí
02000
ESCRITURA DE PAGO A LOS MORERA, POR ANTONIO NADAL Y DARRER.


En la ciutat de Barcelona als vint y quatre dias del mes de Juny any del Naixament del Señor de mil setcents noranta.
Sia a tots manivest, com nosaltres Joan Morera y Alemany, del comers ce esta ciutat y Maria Vicenta Morera Cots y Rossell conjuges en la present ciutat domiciliats en los noms de usufructuari, y proprietaria respective de la cosa dotal constant nostre matrimoni. De nostra espontanea voluntat, y certa sciencia confesam, y en veritat regoneixem al Señor Anton Nadal y Darrer comerciant matriculat y familiar del tribunal de la Santa Inquisició, ciutadá de Barcelona encaraque ausent present per ell lo avall escrit notari com a publica persona. Que en lo modo que baix se dirá rebem de ell la quantitat de sinch mil trescentas sinquanta lliuras, dos sous y quatre diners, y son en paga de las mateixas que vuy quedan liquidas a favor de nosaltres del total import d diferents partidas de diner que li encarregarem a fi de conseguir ab la sua mediació un porducto licit de aquellas per medi de relaxos, de albarans de diferents personas havent resultat ditas partidas aixi de la venda de la Torre cituada en la Vall de Riolt Parroquia de Granollers, y terme de la Roca de la que otorgarem nosaltres en dits respective noms venda perpetua a favor del Rnt. P. Prior y Convent de Santa Catherina Verge, y Martir de la present ciutat ab acte rebut en poder de Joan Prats y Cabrer notari publich del número de Barcelona lo die vint y quatre (com se asereix) del mes de Desembre de mil setcents vuytanta y vuyt, com de altres partidas de que igualment se encarregá per lo mateix fi, com y també de certas quantitats de diner que lo mateix Anton Nadal per nosaltres ha cobrat firns vuy, y entre estas van compresos los productos, o beneficis dels albarans que per nosaltres relatxa. De totas las quals cosas se ha hagut rahó en los comptes per dit Anton Nadal y Darrer formats, y per nosaltres degudament examinats, en los que se ha hagut també rahó de diferents partidas de diner haviam nosaltres rebut de ell, y de altres diferents partidas que dit Señor pagá de nostre ordre, y consentiment a diferents personas, de que recobram los recibos li haviam firmat, y resguarts justificatius de dits pagos, que confesam haverlos encontrat legitis legals. Lo modo de la paga de ditas sinch mil trescentas sinquanta lliuras dos sous, y quatre diners es que estas confesam rebrerlas de dit Señor so es, en quant a -mil trescentas quaranta nou lliuras set sous y tres diners ab sinch distinchs albarans per diferents personas firmats quals al present lloham, y aprobam, y de restants quinse sous y un diner, en diner comptant tot en presencia del notari testimonis avall escrits per mans de tercera persona, entregant los mateixos sinch albarans, y altres papers, y notas concernents al mateix asumpto, y pago los referits quinse sous, y un diner en nom y de diners propris del indicat Señor Anton Nadal y Darrer. Per lo que renunciant a la excepció de no ser dits comptes per lo indicat Señor Anton Nadal y Darrer ben donats, y per nosaltres ben examinats, del error del calcol, y a la lley que diu que per error del calcol pot retractarse lo comprador y a tot altre dret, y lley que favorir nos pogués no sols firmam en dits respective noms apoca de las referidas sinch mil trescentas sinquanta lliuras dos sous, yq uatre diners barcelonesos, sino també llarch y bastant fi, absolució y difinició dels comptes prop dits imposantnos sobre ells cilenci, y callament perpetuo ab pacte firmissim de no pretendreren ningun temps la rehiteració de aquells, no altre cosa alguna tinguda fins vuy. Convenint, y prometent totas las ditas cosas tenirlas sempre per fermas y agradables, y contra ellas no fer, ni venir en temps, ni per motiu algun, baix obligació de tots nostres respective bens mobles e immobles, presents, y veniders ab la renuncia de drets necessaria llargament. Y confesam quedar advertits per lo mateix avall escrit notari que del rpesent contracte se ha de pendrer la rahó en lo ofici de hipotecas de esta ciutat dins lo termini y per los fins, y efectes expresats en la Real Pragmatica sobre est particular, promultada. En testimoni del que firmam en la ciutat de Barcelona, dia, mes y any sobre notats. Essent presents per testimonis Joseph Guasch pintador de indianas, y Thomas Juliá y Boy escrivent los dos en dita ciutat residints. Y jo lo infrascrit notari dono fe coneixer a dits Señors otorgants y que firmaren de las suas mans.
Joan Morera y Alemany, Maria Visenta Morera y Cots, En poder de mi Dr. Carlos Carbonell notari.