Saga Bacardí
02004
ESCRITURA DE VENTA DE TRES CENSALES DE LOS ROSÉS, HACIA ANTONIO NADAL Y DARRER.


En la ciutat de Barcelona als vuyt dias del mes de Novembre any del Naxament del Señor de mil setcets noranta.
En nom de Deu. Sia a tots manifest que jo Jaume Roses y Malla jove veler, ciutadá de Barcelona. Atenent, que ab acte rebut, en poder de Joseph Bosom notari publich real collegiat de número de esta ciutat, y de Joan Uguet notari publich del número de ella, simul, estipulants, a solas clohents, als nou dias del mes de Juny del any mil setcents sexanta set. Lo Magnifich Señor Llorens de Masanés y Giralt, ciutadá honrat de Barcelona, y en ella domiciliat. Establí a Jaume Roses pages, ciutadá de la mateixa prop dita ciutat, difunct pare meu, dos distintas pesas de terra, a sabe es la una de tinguda sinch mojadas, y una quarta, y la altre de tres mojadas y una quarta, situadas las dos en lo territori de esta ciutat, en la Montaña de Monjuich, y la primera de ellas, en lo lloch dit "Lo Marge Gros", y la segona prop lo lloch, ahont antiguament se encontraba lo Monastir de Santa Madrona, ab imposició de noranta dos lliuras de cens, pagadoras tots anys, lo dia de Sant Joan del mes de Juny, compresas, en ellas las corresponcions dels censis que los Señors alodials de ellas, percebeixen sobre aquellas. A saber es, per la pesa de terra, de tinguda sinch mojadas y una quarta, sinquanta nou lliuras en penció, y en nuda percepció, y per la pesa de terra de tinguda tres mojadas y una quarta, de trenta tres lliuras, en Señoria mitjana.
Atenent també, que ab acte rebut en poder de dit Joan Uget notari als vint y quatre dias del mes de Desembre, del any mil setcents sexanta vuyt, lo indicat Jaume Roses mon difunt pare, restablí a Joan Vendenent, comerciant ciutadá de Barcelona, y als seus perpetuament, la dalt dita pesa de terra, de tinguda tres mojadas, y una quarta poch mes o menos, ab imposició de trenta tres lliuras dos diners moneda barcelonesa de cens, en Señoria mitjana, tots anys pagadoras per lo dia de Nadal, de las que detretas, las corresponcions, quedavan unicament dos diners ab Señoria mitjana, qual pesa de terra lo referit Señor Joan Vendenent, uní a la altre posehia en dita Montaña de Monjuhich y que era immediatament contigua, a la matexa pesa de terra establerta de la qual torre posteriorment los curadors de las fillas de dit Vendenent, otorgaren venda perpetua a favor del Señor Anton Nadal adroguer ciutadá de Barcelona ab acte rebut en poder de Magí Artigas notari publich del número de Barcelona als vuyt Mars mil setcents setanta sis.
Attenent igualment, y considerant. Que ab acte rebut en poder de Joseph Ubach notari publich de número de la present ciutat als vuyt dias del mes de Juny del any mil setcents vuytanta y tres Da. Theresa de Masanes y Lapeyra viuda del sobre nomenat D. Llorens de Masanes y Giralt y Anton de Masanes y Lapeyra mare y fill en los noms de usufructuaria, y propietari respective, dels bens voren del enunciat D. Llorens de Masanés y Giralt, otorgaren venda, a favor de mi dit Jaume Rosés y Malla de una part de nou lliuras en penció per las cinquanta nou lliuras en penció y nuda percepció que ab lo dalt calendat establiment, foren imposadas de cens sobre la pesa de terra de tinguda sinch mojadas, y una quarta poch mes o menos, possehida per mi lo prop dit Jaume Rosés y Malla, compresas en ellas, las corresponcions dels censos, que los Señors alodials de la mateixa pesa de terra, percebeixen annualment, sobre aquella, y que lo matex Jaume Rosés y Malla devia vuy sols fer y prestar als referits mare y fill Masanes y Lapeyra. Y de altre part de aquell cens, en Señoria mitjana, de penció compresa la corresponció, trenta tres lliuras moneda barcelonesa, y detreta aquella, quedavan francas per dits Masanés, catorse lliuras dadicadas estas ab son domini media sobre la dalt dita pesa de terra,d e tinguda tres mojadas, y una quarta, que no posehia ja dit Jaume Rosés y Malla, y per conseguent respecte de estas, deu conciderarse la dalt calendada venda, com a venda y cessió de aquellas, junt ab son domini y Señoria mitjana.
Atenent finalment y considerant, que haventse presentat, lo prop calendat acte de venda, al Señor Anton Nadal y Darrer, a fi de que se servis firmadlo, per rahó de Señoria, en quant a son interés, y per rahó del cens de dinou lliuras, en Señoria motjana, que com a successor de Joseph Trillas, percebeix tots anys sobre la dalt dita pesa de terra de tres mojada,s y una quarta, entrá ell en la pretenció de usar de fadiga (com en efecte en sia) y ab dit motiu, junt ab la Señora Mariangela Nadal y Darrer viuda mare sua en los noms de usufructuaria, y proprietari respective, introduhí en vint Setembre mil setcents vuytanta y quatre, en la curia Real ordinaria de esta ciutat, y en actes de Joseph Lluch y Vilallonga notari y altre dels actuaris de aquella, contra mi lo prenotat Jaume Rosés y Malla, una causa de us de fadiga, que se troba vuy pendent, per via de apellació, en la Real Audiencia de est Principat, en la qual causa he jo impendit alguna quantitat de concideració, y me he vist presindit en sufrir repetidas molestais en lo curs de ellas. Y desitjant exonerarme de aquellas, he condescendit en fer venda yabsolució, a favor del mateix Señor Anton Nadal y Darrer, no sols del expresat cens ab la Señoria Mitjana, a ell annexa de penció catorse lliuras dos diners y de altre cens de penció dos diners també, ab Señoria mitjana, que rebo tots anys franchs de corresponció sobre la dalt dita pesa de terra de tres mojadas, si no també de altre cens, en Señoria mitjana de penció divuit lliuras sinch sous, del qual deduhida la corresponció avall escrita, quedan francas una lliuras sinch sous, que tots anys lo dia primer del mes de Setembre, dit Señor Anton Nadal y Darrer me fa y prsta, per rahó de unas casas ab dos portals fora obrints, ab sa exida a ellas contigua, situadas en esta present ciutat, y en lo carrer vulgarment dit del Pou de la Figuera, desistint ab est medi tan lo referit Señor Anton Nadal y Darrer com jo dit Rosés, de las pretencions teniam entauladas, en la sobre mencionada causa. Per tant, en vista de estos antecedents, y de lo que en ells se deixa relacionat. De ma espontanea voluntat y certa sciencia, per mi y los meus hereus y successors vench, absolch, difinesch, y remeto a dit Señor Anton Nadal y Darrer, a estas cosas present y als seus perpetuament.
Primo: tot aquell sobre expressat cens en Señoria mitjana de penció divuyt lliuras sinch sous, del qual deduhida la corresponció, avall escrita quedan francas una lliura sinch sous, que tots anys, lo dia primer d el mes de Setembre, lo indicat Señor Anton Nadal y Darrer, me fa per los titols avall escrits, y presta per rahó de las dalt ditas casas, ab sa exida situadas en esta present ciutat, y en lo referit carrer del Pou de la Figuera. Que se tenen, junt ab una porció, de las mateixas casas, y de la exida de ellas, tot de pertinencias de aquellas, y que Francisca Cassañes y Cudina viuda y altres, otrogaren venda perpetua, a favor de Francisco Busquets parayre, ciutadá de Barcelona, ab acte rebut en poder del Dt. Barthomeu Serveró notari publich de número de la present ciutat als vint y sis Mars de mil setcents trenta sis, per mi dit Jaume Rosés y Malla, al prop referit cens de pensió ditas divuyt lliuras sinch sous en lo expressat termini pagadoras. Y jo las ditas cosas tinch, per los Rnts. P. Prior y Convent de Nostra Señora de la Mercé de esta ciutat, com a succehint al Rnt. Pare Fr. Joseph Pujol Religios de dit Convent, que succehi al Magnifich Joseph Casademunt, Olim, de Boixedors, Doncell en Barcelona domiciliat, a cens de diset lliuras barcelonesas, tots anys pagadoras, a saber es la mitat lo die primer de Mars, y la altre mitat lo dia primer de Setembre. Y dits Rnts. P. Prior y Convent tenen las ditas cosas, per certs Señors que forsan en lo venider aparegan. Y termina la porció de las dalt ditas casas possehidas vuy per dit Señor Anton Nadal y Darrer com a succehint a la enunciada Francisca Cassañes, y Cudina viuda, en virtut de la venda perpetua, que esta, y Joan Cassañes y Cudina son fill otorgaren a favor del mateix Señor Anton Nadal y Darrer, ab acte rebut en poder del infrit notari lo dia tres Juliol de mil setcents vuytanta y quatre; a solixent ab honors de Mariangela Bosch viuda de Francisco Bosch; a migdia, ab lo dit carrer del Pou de la Figuera: a ponent ab honors, part de Rosa Boloix viuda, part de Francesch Pañellas fabricant de mitges de teler, ciutadá de Barcelona, y part de Madalena Ivern, viuda de Mariá Ivern, mestre de casas, també ciutadá de dita ciutat; y a tremuntana, ab los hereus o successors de Da. Theresa Puig, que es lo restant de las dalt ditas casas y exida.
Item: Tot aquell atre cens en señoria mitjana, de pensió trenta tres lliuras barcelonesas, del qual rebaixada la corresponció avall escrita quedan francas a dit dit Jaume Rosés y Malla catorse lliuras de dita moneda, que tots anys lo die, o festa de Sant Joan del mes de Juny lo mateix Señor Anton Nadal y Darrer per los titols avall escrits, me fa, y presta, per rahó de la sobre referida pesa de terra de tinguda tres mojadas y una quarta que te dit Señor y posseheix unida a la sua torre situada en dita Montaña de Monjuich, y prop lo Monastir de Santa Madrona. Y se te esta pesa de terra per mi lo indicat Jaume Rosés y Malla a cens de trenta tres lliuras moneda barcelonesa, tots anys en lo referit termini padaroras. Y jo las ditas cosas tinch, y en avant lo prenotat Señor Anton Nadal y Darrer la sobre mencionada pesa de terra tindrá per los hereus, o succesors de Joseph Trilles a cens de dinou lliuras tots anys pagadoras, lo die primer del mes de Juny. Qui ho tenen per las prepositura de Sant Pau del Camp de esta ciutat, eo per son Rnt. Preposit en nom de aquella, y baix son domini, y alou a cens de tres lliuras y deu sous, tots anys en diferents terminis pagadoras. Y se ha de saber, que las prop designadas pesas de terra ab acte rebut en poder de Francesch Verneda notari publich de esta ciutat als vint Juny mil siscents noranta y vuyt, per lo Magnifich Salvador Massanés de Ribera ciutadá horat de barcelona, foren establertas a Pau Gavarró pagés de dita ciutat, peró despues per lo mateix Pau Gavarró foren retidas al mateix Magnific Salvador Masanés, ab acte rebut en poder de Francisco Busquets notari publich de número de Barcelona, als vint y set Novembre mil setcents y tres. Y afronta la prop designada pesa det erra (segons se expresa en lo establiment, que avall se calenará) a solixent ab honors de Joan Vendanent comerciant, ciutadá de Barcelona, y vuy de dit Señor Anton Nadal y Darrer; a mitgdia ab honors de Jasinto Sermeño taverner; a ponent ab honors de Joseph Pagés pagés; y a tremuntana ab honors de Da. Cipriana Claersvalls.
Item y finalment: tot aquell altre cens, en Señoria mitjana de penció trenta tres lliuras dos diners, de las quals detreta la corresponsió avall escrita, quedan franchs solament a mi dit Jaume Rosés, y Malla dos ciners, que tots anys lo die de Nadal lo mateix anomenat Señor Anton Nadal y Darrer, per los titols avall escrits, me fa, y presta per rahó de la prop designada pesa de terra. La que se te per mi dit Jaume Rosés y Malla al referit cens de trenta tres lliures dos diners annualment dit die de Nadal pagadoras. Y jo las ditas cosas tinch, com en avant las tindrá epr lo shereus o successors del dalt dit Magnifich Llorens de Massanés y Giralt, a cens de trenta tres lliuras tots anys pagadoras lo die o festa de Sant Joan del mes de Juny. Qui ho tnen per los hereus, o successors de dit Joseph Trillas a cens de las referidas dinou lliuras annualment pagadoras lo die primer del mes de Juny. Qui ho tenen per la dita prepositura de Sant Pau del Camp de esta ciutat eo per son Rnt. Preposit en nom de aquella, y baix sond omini, y alou al dit cens de tres lliuras y deu sous, en diferents terminis pagadors. Y termina la prop designada pesa de terra en a mateixa conformitat que allí se troba individuat. Y me espectan los sobre designats tres partits de censos que al present vench, y absolch, a saber es, lo que se troba en primer lloch continuat com a hereu de la universal heretat, y bens foren de dit Jaume Rosés mon difunt pare, per aquell instituhit ab son ultim testament, que lo die setse mars mil setcents setanta y quatre clos entregá a Felix Veguer y Avellá notari publich del número de esta ciutat, per qui fou obert y publicat lo dia dos del mes de Janer de mil setcents setanta y sis. A dit Jaume Rosés espectava en virtut de venda perpetua de aquell a son favor firmada per lo llegitim procurador de Pere Canudas y Tomasa Batxiller en lleys en la vila de Berga Bisbat de Solsona domiciliat de la que consta ab acte rebut en poder de dit Felix Veguer y Avellá notari lo die divuyt del mes de Abril del any mil setcents sinquanta nou. A dit Pere Canuda y Tomasa espectava en virtut de donació a son favor feta, per lo Rnt. Dr. Francisco Canudas Pbre. En la dita vila de berga residint de tota la sua universal heretat, y bens, de la qual consta ab acte rebut en pdoer de Miquel Cortada notari publich de la mateixa prop dita vila, als vint y quatre dias del mes de Mars del any mil setcents quaranta y sinch. Al expresat rnt. Dr. Francisco Canudas espectava, per titol de altre donació del proximament designat, y altres censos a ason favor feta per Maria Theresa Esperabé y antes Verdaguér viuda en segonas nubias del Magnifich Barthomen Esperabé Dr. en drets en Barcelona domiciliat, que en primeras ho fiu del Magnfiich Miquel Verdaguer també Dr. en drets en barcelona populat de la qual consta ab acte rebut en poder de Joan Olsina y Cabanes notari publich de número de esta ciutat, lo die vint Maig mil setcents quaranta quatre. A la qual Maria Theresa Esperabé, y antres Verdaguer especrava lo referit cens, per titol de establiment, ab la imposició de aquell, per ella firmat, de las dalt ditas casas, ab sa exida a favor de Miquel Ribas, hortolá de las hortas del Portal Nou de esta ciutat, de la qual consta, ac acte rebut en poder de Joan Solsona notari publich real collegiat de número de Barcelona, lo die dinou Mars mil setcens quinse. Lo cens sobre en segon lloch designat en virtut de venda perpetua de aquell (com a part de altre cens en nuda percepció) a mon favor firmada, per dita Da. Theresa de Masanes y Lapeyra viuda, y per D. Anton de Masanes y Lapeyra mare y fill, en los noms de usufructuaria, y proprietari resepctive, dels bens y drets foren del expresat D. Llorens Masanes y Giralt difunt marit y pare dels dos respective, per aquell deixada e instituit ab sont estament que clos entregá a Francisco Madriguera notari publich real colelgiat de número de Barcelona, lo die diset Juliol mil setcents vuytanta y hu, per qui seguida la mort de dit testador fou obert y publicat, lo die deu Janer de mil setcents vuytanta y tres, de la qual venda consta, ab acte rebut en poder de dit Joseph Ubach notari, lo die vuyt Janer del prop dit any mil setcents vuytanta tres. Al qual D. Llorens de Masanet y Giralt espectava lo expresat cens, en virtut del establiment per ell firmat a favor del indicat Jaume Rosés mon difunt pare qual se toba en lo preludi de la present venda, y absolució calendat.
Y finalment lo cens sobre en tercer y ultim lloch designat, especta a mi dit Jaume Rosés y Malla, com a hereu predit dels bens que foren del mateis Jaume Rosés mon difunt pare, al qual espectava en virtut del establiment de la dalt signada pesa de terra de tinguda tres mojadas y una quarta poch mes o menos per ell firmat a favor del referit Joan Vendanent, del qual consta ab acte rebut en poder de Joan Huguet ntoari als vint y quatre del mes de Desembre de mil setcents sexanta y vuyt, confesant jo lo expresat Jaume Rosés y Malla, y expresament declarant, que al present me encontro, enterament satisfet per dit Señor Anton Nadal y Darrer de totas las pencions y porratas, dels sobre designats censos que al present vench y absolch fins vuy vensudas, y discorregudas, y sols en quant al liquit que de ellas resulta a mon favor sino també en quant al restant, de que se integran aquellas, comrpesas las corresponcions que se encontran subjectes, quals, lo mateix Señor Anton Nadal y Darrer, deurá sols satisger, del dia rpesent en andavant. La qual venda, y absolució fas, axis com millor dir y entendrer se pot de forma que del dia present en avant cesse y cessar dega, la prestació dels tres sobre designat censos, eo del liquit que de ellas resulta a mon favor, junt ab lo domini y demes drets als mateixos censos connexos y lo expresat Señor comprador tinga, y possehesca las dalt designadas fincas, en que los mateixos censos, se troban redicadas, francas, y libres del pago de aquellas, y unicament subgectes a la obligació de satisfer las corresponcions de que se troban gravadas. Prometent no demanarli mes las pencions dels censos referits, eo lo liquit, que de ellas resulta a mon favor y que ab lo present vench y absolch, ab tot son respective domini, y altres qualsevols drets, ni per ellas convenirlo en judici, no fora de ell, ans be sobre ditas cosas imposo a mi y als meus silenci, y callament perpetuo ab pacte firmissim de no demanar cosa alguna mes. Cedint axi mateix al referit Señor Anton Nadal y Darrer tots los meus drets, y accions, en virtut dels quals puga fer, y executar, en judici, y fora de ell, com millor lo convinga, constituhintlo procurador meu com en cosa propia. Salvant sobre estas cosas los censos, y demes drets dominicals dels Señors sobre individuats, y salvant també lo lluhisme devedor per rahó del present contracte, y no se incerta la clausula de ell, per no trobarse continuada en los sobre calendats actes. Lo preu de la present venda y absolució son setcentas quatre lliuras y sinch sous moneda barcelonesa, corresponents a saber es, sincentas quatre lliuras dotse sous y set diners de dita moneda, per lo preu y valor dels dos sobre expresats censos, ab son domini a ells respectivament annexo, y franchs de corresponció lo cens de pencio catorse lliuras de la mateixa moneda, y lo altre dos diners solament. Y las restants noranta nou lliuras dotse sous y sinch diners, per lo preu o valor del altre cens, ab son domini mitjá, de penció franca de corresponció una lliura, sinch sous, quals setcentas quatre lliuras sinch sous confesso rebrer de dit Señor comrpador en diner comptant en presensia del notari y testimonis avall escrits. Per lo que renunciant a la excepció del preu no ser axis convingut a la lley que subvé als engañats en mes de la mitat del just valor de la cosa y a qualsevol altre dret y lley de mon favor, no sols firmo apoca de las referidas setcentas quatre mmiuras sinch sous si que també dono, y cedesch al mateix Señor comrpador, tot quant los dalt designats tres partits de censos, ab son domini, podrian valer mes del preu sobre dit. Prometent la present venda y absolució ferli valer y tenir y estarli de ferma y legal evicció sempre y en qualsevol cas, ab restitució y esmena de danys, y gastos. Y per quant la heretat y bens que foren de dit mon difunt pare (de pertinensias de la qual son los tres partits de censos, que al rpesent vench y absolch) estan subgectes a cert gravamen en lo cas de morir jo sens fills. Y en dita heratat y bens per dret natural me competesca la llegitima. Per so lo dalt expresat preu de la present venda y absolució, accepto, en paga y abon compte de dita ma llegitima, reservantme emperó lo restant y sobrant de aquella, lo que per cumplir las ditas cosas especialment obligo al sobre dit Señor comrpador, cedintli per rahó de la present venda, y absolució tots los drets, y accions a mi competents en virtut dels quals puga los dits partis de censos per mi a ell al present venuts, y absolts, defensar, contra qualsevols altres acrehedors meus, constituhintlo procurador meu com en cosa propria, renunciant en virtut del jurament avall escrit a la lley siduobus, emptor, cod comunia de legatis, y a la lley si fundum cod, deevictionibus, y a altre qualsevol dret y lley a estas cosas bvoant. Y generalment per cumplir las ditas cosas, y sens perjudisi de dita especial obligació, obligo tots los meus bens y drets mobles e immobles, presents y veniders, renunciant a la lley que diu que primerament se pasa per la cosa especialment obligada, que per la que ho es en general, y a altre que expresa, que sempre quelo acrehedor puga satisferse de la cosa especialment hipothecada no extenga la ma a la que generalment ho es. Y per major firmesa de las dalt ditas cosas juro espontaneament a Deu Nostre Señor, y a sos quatre Sants Evangelis en ma y poder del infrit notari no sols tenirlas sempre per fermas y agradables, sino tamble, que en ellas no se ha fet frau, ni perjudici algun als Señors dominicals que sobre se individuan, ni a sos respective drets. Y confessam los sobre nomenats dos contrahents quedar advertits per lo matex avall escrit notari, que del present contracte se ha de pendrer la rahó en lo ofici de hipothecs de esta ciutat, dins lo termini, per los fins, y efectes exrpessats en la Real Pragmatica sobre est particular promulgada. En testimoni del que firmam la present escriptura en esta ciutat de Barcelona, dia, mes y any sobre notats. Essent presents per testimonis March Raja torner ciutadá de Barcelona, y Carlos Carbonell en ella residint, y los sobre nomenats contrahents, coneguts per mi lo infrit notari, ho firmaren de las suas mans.
Jaume Rosés y Malla, Anton Nadal y Darrer, En poder de mi Dr. Carlos Carbonell notari.