Saga Bacardí
02007
ESCRITURA DE VENTA DE TERRENO EN SANT MARTÍ DE PROVENSALS, DE PUJOL, HACIA ANTONIO NADAL Y DARRER.


En nom de Deu, amen: Ramon Pujol y Prunes comerciant ciutadá de Barcelona. Per rahó de mas utilitats per mi y per tots mos hereus o successors. De ma voluntat, vench al Señor Anton Nadal y Darrer, comerciant matriculat ciutadá de ita ciutat, y avall acceptant y a qui son dret y causa tendrá perpetuament. Tota aquella pessa de terra campa sa tinguda tres mojadas poch mes o menos ab tots sos drets y pertinencias universals de la mateixa pessa de terra, que no sols per titol de regonexensa y cessió a mon favor firmada per lo Dr. Mariano Rovira y Flor en esta ciutat popular, de la que consta en poder del difunt Joseph Ponsico notari publich de número de esta ciutat a tretse Mars de mil setceits vuitanta; Si també en virtut de establiment de dita pessa de terra a favor de dit Dr. Mariano Rovira y dels seus perpetuament, firmat per Francisca Frexas viuda de Joseph Frexas Banaix de Capsana y Macip de Ribera, qual consta ab acte rebut també en poder de dit Ponsico notari a primer Juny mil setcents setanta nou, firmat per rahó de Señoria, tinch y pocehesch en la Parroquia de Sant Martí de Provensals, Bisbat y territorio de esta ciutat, cerca la torre dita "Den Llorens", que fou del pubill Rifós devant lo corral den Fagés y en lo lloch nomenat "Lo Arenal y lo Covallador Vell". Se te dita pessa de terra en Señoria mitjana per la Extenentisima Señora Da. Theresa de Alós y Brú Marquesa de Alós, viuda del Excelentisim Señor D. Anton de Alos y Rius Marques de Alós, Thinent General dels Reals Excercits y per lo Señor D. Joseph de Alós y Bru Marques de Alós, Cavaller del Habit de Santiago y Mariscal dels Reals Exercits de Sa magestat, mare y fill, de esta ciutat, en qualitat de usufructuaria y hereu respective, de dit Excelentisim Señor D. Anton de Alós y Rius, son difunt marit y pare, succehint en estas cosas al difun Carlos Rondó y Llorens notari publich de número de esta ciutat a cens de quaranta vuit lliuras moneda Barcelona, francas de corresponció tots anys pagaderas en lo dia, o festa de Nostra Señora del mes de Agost. Qui ho tenen per lo Rnt. P. Prior y Convent del Bonsucces de esta ciutat succehint a Lluis Pasqual fuster de esta ciutat a cens de deu sous tots anys pagadors en lo dia, o festa de Sant Joan de l mes de Juny. Qual cens deurá pagar dit Señor comprador a mes de dit cens de quaranta vuit lliuras. Es de saber que antes dita pessa de terra se tenia per la citada Francisca Frexas, a cens de sexanta lliuras francas de corresponció ab sa Señoria mitjana, firma, fadiga y demes drets a ell competents, tots anys pagadors per mitat a quinse Desembre y a quinse Juny, pero despres ditas sexanta lliuras ab son domini foren per dita francisca Frexas venudas y absoltas perpetuament a mi dit Ramon Pujol y Prunés venedor ab acte rebut en poder del expressat Ponsico notari, a tretse Febrer mil setcents vuitanta sinch, y persó queda extinch y consolidat al domini útil de la mateixa pessa de terra. Es de saber axi mateix, que dita pessa de terra antiguament se tenia per dits hereus o successors de Lluis Pasqual a cens de sinch lliuras pagadoras tots ans en lo referit dia de sant Joan del mes de Juny. Y estos la tenían per Joan Font y Climent estudiant filosofía en Barcelona residint com a hereu universal dels bens que foren del Magnifich Francisco Climent difunt Dr. en drets en Barcelona domiciliat a cens de quatre lliuras deu sous pagadoras també annualment en lo mateix dia de Sant Joan del mes de Juny. Pero despres ditas quatre lliuras dei sous ab tot son domini y altres qualsevol cret comtenent al expresat Joan Font y Climent foren per est venudas, y absoltas perpetuament a Joan Llorens passaamaner, ciutadá de Barcelona, a las horas pocessor de dita pessa de terra ab acte rebut en poder de Bernat Famades notari publich real collegiat de Barcelona, a vint y set Agost mil siscents vuitanta tres. Y per so vuy se té la dita pessa de terra per dits hereus o successors de Lluis Pasqual a cens dels referits deu sous tots anys pagadors en dit dia, o festa de Sant Joan del mes de Juny. Y confronta a solixent ab Josepha Mornau muller de Joseph Mornau comerciant, succehint a Francisco Rodó notari causidich; de mitgdia ab los hereus de D. Joan Cellent, o Cellers en Barcelona domiciliat; de ponent ab honor del Señor Anton Martí ciutadá honrat de esta ciutat que antes foren de Antonia Cortés; y de tremuntana ab lo camí Real que va de esta ciutat a Besós. Y esta venda fas ab los pactes seguents.
Que en atenció de haver de servir dita pessa de terra a dit Señor comprador per Prat de indianas, y telas pintadas, dega dit Señor comprador fer un posit per las gransas, als y potaix que exiran de las bullidas al efecte de que no se mesclian en las demes aiguas limpias. Que per las aiguas de ahont se picaran las pessas despres de bullidas de la gransa, dega per ellas fer dit Señor comprador un conducto, o azequia en lo paratge ahont acomodia, no debent aquells mesclarse ab ninguna azequia de las inmediatas, passant aquellas dende son Prat a la carretera de dietras lo Prat del Señor de Canaleta y quant sian en dit paratge puga introduirlas dins lo Prat de mi dit venedor en lo conducto que dit Señor venedor fará per ferlas pasar al mar. Que en lo cas de no trovarse aigua dins dita pessa que al present vench, o que no puga tenir lloch lo pasatge de las sobreditas aiguas en lo modo estipulat en lo antecedent pacte, en est cas, puga dit Señor comprador llansar las sobreditas aiguas en lo paratge me dinia menos dany posible. Y que alomenos sia a las azequias inmediatas a ditas terras, y antes de arribar a la azequia Madriguera, o Madral. Y ab dits pactes, y no sens ells esta venda fas com millor en dret tinga lloch. Separant dita pessa venuda de mon dret, y domini y aquella transferesch en lo de dit Señor comprador, peraque la tinga, perpetuament pocehesca, y de ella fasse a sas voluntats. Prometent entregarli pocessió corporal, real, actual o quasi. Donantli facultat peraque de sa propria authoritat se la puga pendrer y retenir y entretant que tardará en pendrerla, me constituh tenirla per ell y en son nom, cedintli tots mos drets, y accions en virtut dels quals puga valerse de ells judicial, y extrajudicialment com millor li convinga, per lo qual efecte lo constituesch mon procurador com en cosa propria, Salvant sobre dita pessa de terra los censos y demes drets corresponents als Señors sobrfe expressats. Y Salvat també son competent lluisme per rahó del present y subseguents contractes de transportacións y alienacions que se ha de contar a la clausula del desé. Lo preu de esta venda es tres mil setcentas cinquanta lliuras moneda barcelonesa. Qual confesso jo dit Ramon Pujol y Prunes rebrerlo en diners contants realment y de fet, en presencia del infrit notari y testimonis per mans de dit Señor comprador. Per lo que en testimoni de veritat ab lo present li firmo sa corresponent apoca. Y renunciant a la excepció del preu no ser axi convingut, no rebut a la lley que favoreix als lesionats en mes de la mitat del just valor, y a qualsevol altre dret y lley de mon favor. Condono a dit Señor comprador, y als seus, tot lo que podría valer mes la cosa venuda del preu sobredit. Prometent aquella ferli tenir, perpetuament pocehir, y estarli de ferma y legal evicció en tot, y qualsevol cas, y de restitució y esmena de tots danys y gastos. Y per cumplir ditas cosas obligo tots mos bens mobles, e immobles drets y accions, presents y venidors ab totas renuncias de dret necesarias, y a la que prohibeix la general sens precehir o subseguirse la especial, Y per major firmesa espontaneament juro a Deu Nostre Señor y a sos quatre Sants Evaengelis, que contra ditas cosas no faré, ni vindré per causa no motiu algún,, y que est contracte no se ha fet en frau, dels Señors sobre expressats no de sos respective drets. Y present dit Anton Nadal y Darrer, accepto esta venda en lo modo sobr estipulat. Quedant advertits que de est acte se ha de pendrer rahó en lo ofoci de hipotecas de esta ciutat dins sis días seguients al present per los efectes en la Real Pragmatica de hipotecas. Y ho atorgan en esta ciutat de Barcelona al primer dia del mes de Mars, any del Señor de mil setcents noranta dos. Essent presents per testimonis Joseph Troch jove del comers, y Barthomeu Valls escrivent en ella resident.
Ramon Pujol y Prones, Anton Nadal y Darrer, En poder de mi Magí Artigas notari que fas fe conexer als Señors otorgants.