Saga Bacardí
02025
ESCRITURA DE VENTA DE TIENDA EN EL PASEO DEL BORNE, DE LOS LLORENS HACIA ANTONIO NADAL Y DARRER.


En la ciutat de Barcelona als nou días del mes de Abril del any mil setcents noranta y sinch.
En nom de Deu. Sia notori. Que Lluis Llaró y Vinyas seller, cuartnimenter, Ignasi Rius tintorer de sedas, Eudalt Llorens y Vinyas també tintorer de sedas, ciutadans de Barcelona, y Marianna Saborit Llorens y Vinyes, viuda de Thomas Saborit cirurgiá que fou de la dita ciutat. De son grat y certa sciencia, per ells y per sos respective hereus, y successors, venem y per titol de venda concedeixen al Señor Anton Nadal y Darrer comerciant, ciutadá de Barcelona, present, als seus y a qui ell voldrá perpetuament, tota aquella botiga desde terra fins al primer sostre, ab son portal exterior, y ab totas sas entradas y eixidas, drets y pertinencias, situada en la Plasa del Born de la present ciutat, sota las casas grans que allí posseheix lo Señor baró de Claret. Que termina a solixent ab altra botiga del dit Señor Anton Nadal qui la comprá al Magnifich Anton Pongem y Alabau, y fou antes de Geroni Alabau: a mitgdia ab la dita Plassa del Born; y a ponent y tremontana ab D. Joaquim Tos Escrivá de Camara de la Real Audiencia de est Principat. Y se te per lo referit Señor Anton Nadal succehont per estas cosas per titol de compra al dit Magnifich Anton Pongem hereu que fou del expressat Geronim Alabau son avi materno, a cens de setanta sinch lliuras moned barceloensa en nuda percepció annualment pagadoras per mitat en lo dia divuyt dels mesos de Agost y de Febrer, lo qual cens en virtut de esta venda quedará extinguit per consolidarse en una mateixa persona ab la propietat. Es de saber que lo mateix cens ab lo establiment que avall se calendará fou imposat en quant a cent vint y sinch lliuras pero respecte que ab acte rebut en poder de Bonaventura Olzina notari publich de Barcelona als divuyt Febrer del any mil setcents y dotse lo dit Geroni Alabau vené y absolgué a Mariano Vinyes pocessor, a las horas de la dita botiga sinquanta lliuras en pensió del propri cens, quedá aquest reduhit a las ditas setanta sinch lliuras. Lo referit Señor Anton Nadal tenía lo dit cens aixis com en avant tendrá la expresada botiga ab altras dos botigas allí contiguas que poseheixen una lo nomenat Señor Anton Nadal, y altra Joan Argemir Gerrer sobre la qual botiga de Joan Argemir, lo mateix Señor Nadal perceveix un cens de pensió sinquanta lliuras, per lo Señor Marqués de Ciutadella succehint a D. Joseph de Meca y de Cassador a cens de cent y deu lliuras, barcelonesas, tots anys per mitat pagadoras al primer de Juriol y de Janer, del qual cens lo dit Señor D. Joseph de Meca ab acte rebut en poder de Joseph Güell notari publich de Barcelona als vint y quatre Agost del any mil siscents noranta nou consigná las seixanta sinch lliuras que li quedaban francas, dedihida la infrascrita corresponsió de quaranta sinch lliuras, y al pago de la pensió del censal de preu mil trescentas lliuras y pensió a las horas iguals seixanta sinch lliuras, vuy reduhidas a trenta nou lliuras, creat per lo mateix Señor D. Anton de Meca a favor del nomenat Geroni Alabau ab acte rebut en poder del dit Joseph Güell notari en lo mateix dia del censal. Lo dit Illustre Señor Marques de Ciutadilla te las sobeitas botigas, junt ab part de las casas del Señor Baró de Claret, y altra part de casas, sitas en dita Plassa del Born que foren establertas a Geroni Elias y después possehi Simon Jofreu, y vuy posseheix lo dit D. Joaquim Tos per los hereus y successors de D. Agustí de Bernado succehint a Da. Joana de Berardo sa mare, y esta a Da. Victoria de Maduxer y Soler, a cens de cent y vint y sinch lliuras tots anys per mitat pagaderas al primer de Abril y de Desembre, del qual cens lo dit D. Joaquim Tos, o sian los hereus de Simon Jofreu deuhen pagar setanta sinch lliuras, y las restants quaranta sinch lo dit Ilustre Señor Marques de Ciutadilla. Los dits hereus y successors de D. Agustí de Berardo tenen la dita botiga que ab lo present se ven per lo Benefici segon baix la invocació de sant Agustí, fundat en la Santa Iglesia de esta ciutat, y per sos obtentors en nom de aquell a cens de sis sous barcelonesos pagadors en lo die de Pentecostes. Y lo mateix Benefici lo te per la pabordia del mes de Agost de la mateixa Santa Iglesia, y baix son domini y alou a cens junt ab altres proprietats y ceosos que dit Benefici reb sobre varias proprietats situadas en la dita Plassa del Born de nou sous y quatre diners en cert termini pagador. Y especta la designada botiga als venedors a saber, a Lluis Lladó en quant a la mitat com a hereu universal de Marianna Llaró y Vinyes muller que fou de Cayetano Llaró Seller guarnimenter, ciutadá de Barcelona, difunts sos pares, per aquella instituida ab son ultim testament que ordená en poder de Magí Artigas notari publich de número de Barcelona als deu Desembre del any mil setcents noranta y hu; a Ignasi Rius no sols perque se trobá hereu de Gertrudis Rius antes Llorens y Vinyas sa difunta muller que en altres nubias fou muller de Eudalt Llorens tintorer de sedas, ciutadá de Barcelona en virtut de la institució per la mateixa Gertrudis feta ab son ultim testament que entrega clos al dit Joan Fontrodona y Rovira notari publich Real collegiat de número de Barcelona als vint y nou octubre del any mil setcents setanta y sinch que después de la mort de la propria testadora fou publicat per Joan Fontrodona y Minguella notari publich del mateix collegi als catorce Juny del any proxim passat mil setcents noranta y quatre. Si també per varios credits que li competeixen sobre los bens que foren de la mateixa Gertrudis sa difunta muller. Y a Eudalt Llorens y Vinyes germans com a hereus que se suposan y fundadament pretenen esser de la dita Gertrudis Rius antes Llorens y Vinyes sa muller, mare espective que en virtut de la lley Hac aedictali ha de reputarse nullo lo citat son testament, per no haver ella afavorit en cosa alguna als dits Eudalt y Marianna sos fills del primer matrimoni, al pas que instituhí hereu universal al nomenat Ignasi rius son segon marit. Sobre lo qual es de advertir que ab acte rebut en poder de Francisco Joan Elias notari publich de número de Barcelona als disset Mars proxim passat, lo mateix Ignasi Rius confessam de bona fe que la dita institució de hereu en son favor ordenada es nulla per lo motiu que se ha explicat, y desitjant correr de bona conformitat ab los explicats sos fillastres, los feu donació per despres de son obit, de dos partits de censos, unichs bens immobles en que se creu constituir la herencia de la dita difunta Gertrudis Rius, a saber, a Eudalt Llorens de la pensió de quaranta y tres lliuras y deu sous mitat de un cens de vuytanta y set lliuras que a la dita herencia presta Jaume Fatjó dels Xipres pagés de Serdañola, la altre mitat del qual se presta al sobredit Rius Llaró, y a la dita Marianna Saborit lo cens de pensió quaranta y sinch lliuras que digué de proxim li prestaría lo predit Señor Anton Nadal en virtut de establiment que devia ferseli de la dalt designada botiga. Pero com lo tal establiment contindria alguna implicancia, perque lo mateix Señor Anton Nadal percebeix sobre la propria botiga, com queda explicat, un cens de setanta y sinch lliuras, y de altra part no era aquesta la idea de Lluis Llaró condómino de la botiga, qui havia convingut ab lo dit Señor Anton Nadal vendrerli la sia correspectiva part. Per esto se ha resolt no establirla sino vendrerla com ab aquest acte se executa, salvant al dit Ignasi Rius per mentres viurá la pensió annual de quaranta y sinch lliuras com a producto legal de la mitat del preu avall escrit, y cobrant despres la dita mitat de preu la nomenada marianna saborit, que essent virtualment lo mateix que volia Ignasi Rius per medi del establiment, ho exhigeix aixis la bona armonía, y amistat que reina entre los dits padrastre y fillastres, y la liberalitat ab que aquell per después de son obit doná a aquestos tots los bens immobles actualmente existents de la dita difunta llur muller y mare respective, sens sntrar en la pretensió dels credits que sobre ells tenia lo mateix ignasi Rius. A las expressadas Marianna Llaró y Vinyes, y Gertrudis Rius antes Llorens y Vinyes germanas, espectaba la dita botiga com a herevas universals de Mariano Vinyes barreter de aquella y passamaaner ciutadá de Barcelona son pare per haverse purificat a son favor la sibstitució per aquest ordenada ab son ultim testament que otorgá en poder de Pau Mollar notari publich de Barcelona als trenta Setembre del any mil setcents quaranta y dos, y que después de la mort del testador fou publicat per Felip Camplloch notari publich de número de la dita ciutat, regint las escripturas del dit difunt Pau Mollar als catorce Febrer de mil setcents quanta y vuyt, respecte de haver premort a ellas lo Dr. Joseph Vinyes y Llopis clergue que después fou Pbre. y Canonge de la Santa iglesia Cathedral de esta ciutat també fill del testador, y hereu de vida per aquest ab lo mateix testament instituhit. Y al dit Mariano Vinyes espectaba per titol de establiment perpetuo a son favor firmat per lo sobre nomenats Geroni Alabau ab acte rebut en poder del dit Bonaventura Olsina notari als divuyt Febrer del any mil setcents y dotse. Es de saber que lo dit Señor Baró de Claret, y los possessors que per temps servin de las expresadas casas grans, sota de las quals exhisteix la botiga que ab lo present se ven, están obligats a conservar y refer o sostre, y las parets principals de la mateixa botiga, segons pacte continuat en ola venda de las proprias casas grans feta per lo nomenat D. Joseph de Meca y Cassador a Gaspar Garcia mercader de Barcelona, als quals en ditas casas Vives notari publich de Barcelona als dinou Janer mil siscents sexanta y tres. La present venda fan aixi com millor de dret tinga lloch, extrahent las ditas cosas de son domini y poder, y aquellas transferint y posant en ma y poder del Señor comprador y dels seus, prometent entregarli possessió de las mateixas cosas, donantli facultat peraque de propria autoritat se la puga pendrer y retenir, ab clausula de constitut y precari, volent que en virtut de la lley se entenga transferida la possessió com si per dits venedors li fos realment entregada, cedintli tots los drets y accions a ells dits venedors per qualsevol titol o causa competenixxa en las cosas venudas en virtut dels quals drets y accions puga tenir, possehir, y defensar las mateixas cosas, y altrament usarne en judici y fora de ell com millor li convinga, acerca del que lo constituheixen procurador com en cosa propria. Salvats empero sempre los censos y demes drets dominicals dels Señores sobre individuats, y especialmente lo lluhisme a ells competent per rahó de esta venda. Lo qual lluhisme es la séptima part del preu en las vendas, y la quarta part de la entrada en los establiments, no exhistint Señors mitjans, y lo ters de la dita séptima part, y lo quart de la dita quarta part, exhistint un o mes Señores mitjans. Y del mateix lluhisme lo abtentor del referit Benefici segon de Sant Agustí deu cobrar la tercera part, y las restants dos terceras parts las deu cobrar la expressada pabordia de Agost, segons aixix se conté en lo calendat establiment fet per Geroni Alabau a Mariano Vinyes. Lo preu de esta venda es tres mil lliuras moneda barcelonesa de las quals lo nomenat Lluis Llaró confessa que per la sua part, tocant ha rebut del dit Señor comprador mil y sonchcentas lliuras comptants realment y de fet, en presencia dels notari y testimonis avall escrits, y de estas ab thenor del present lo otorga la corresponent apoca. Las restants mil y sinchcentas lliuras emperó pertañents als demes venedors, succehint, o representant a la preita Gertrudis Rius, antes Llorens y Vinyes, llur muller y mare respective, de voluntat dels mateixos venedors se las reté lo Señor comprador, y deurá retenirselas mentres durará la vida natural del dit Ignasi Rius, al qual per rahó del interés legal de las ditas mil y sinchcentas lliuras deurá correspondrer quaranta sinch lliuras annuals, efectuant la primera paga del dia present a un any, y continuant los demes anys en semblant dia. Verificada emperño la mort del referit Ignasi Rius deurá lo Señor comprador pagar y satisfer las expessadas mil y sinchcentas lliuras, per cumpliment del dit preu a la nomenada Marianna Saborit Llorens y Vinyes. Y a qui la succehirá, serv intli aquella quantitat per la sia part corresponent en la dita herehcia de Gertrudis Rius antes Llorens y Vinyes cessant la horas la insinuada annual prestació. Y així renunciant a la excepció de no esser lo referit preu, en la dita quantitat, y modo convingut, a la lley ultra dimidium y a altra qualsevol de son favor, absolen y remeten al Señor comprador tot lo mes que podrían valer los cosas venudas del preu sobredit. Y consent y prometen al mateix comprador y als seus, que la present venda los farán tenir y valer y las cosas en ella compresas, los faran genor y possehir y ne estarán de ferma y legal evicció en tot y qualsevol cas ab restitució y esmena de tots danys y gastos. Per lo que obligan tots los bens y drets seus, junts y assolas mobles e immobles presents y veniders, renunciant als beneficis de novas constitucions, divididoras y cedidoras accions, y a la consuetut de Barcelona que per la de dos o mes que assolas se obligan. Y a uberior cautela la dita Marianna Saborit cerciorada de sos drets per lo notari avall escrit,r enuncia al Benefici Valleyá, a la autentica Si qua mulier y junts renuncian a tot y qualsevol altre dret y lley de son favor. Y lo nomenat Señor Anton Nadal acceptant la present venda espontaneament dona y promet als dits Ignasi Rius, Eudalt Llorens y Marianna Saborit Llorens y Vinyes y a qui convinga, que durant la cuda del mateix Ignasi Rius li pagara annualment la quantitat de quaranta y sinch lliuras en lo termini dalt previngut. Y después a la referida Marianna la de mil y sinch centas lliuras per las causas y motius també sobre llargament explicadas, sens silació no escusa ab salari de procurador y ab restitució y esmena de tots danys y gastos, baix la obligació especial de las cosas a ell ab lo present acte venudas, a qual efecte renuncia a las lleys de la hipoteca y demes de son favor. Finalment juran los contrahents venedors y comprador las altras cosas respectivament tenir per fermas y agradables y contra aquellas no fer ni venir per alguna causa o rahó, com també que lo present contracte no se ha fet en frau dels Señores alodials no de sos drets. Y quedan advertits, que de esta escriptura deu haversen rahó en lo Registre de hipotecas de la present ciutat dins sis días proxims perque tinga sa corresponent firmesa. En testimoni de tot lo qual fou feta la present publica escriptura. Essent presents per testimonis Joseph Galvany mitjer de teler, ciutadá de Barcelona y Joseph Ignasi Miralbell escrivent en la mateixa ciutat habitant. Y los nomenats contrahents, als quals lo infrit notari dono fe coneixer, firman de propria ma, a excepció de la dita Marianna Saborit que no firma per dir no saber de escriurer, y firmá de sa voluntat dit Miralbell testimoni.
Lluis Llaró y Vinyes, Ignasi Rius, Eualt Llorens, Anton Nadal y Darrer, En poder de mi Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona.