Saga Bacardí
02026
ESCRITURA DE CREACION DE CENSO EN MONTJUICH, HACIA BORÉS, POR ANTONIO NADAL Y DARRER.


En la ciutat de Barcelona als nou días del mes de Abril del any mil setcents noranta y sinch.
En nom de Deu. Sia notori. Que lo Señor Anton Nadal y Darrer comerciant, ciutadá de Barcelona, a efectes de millorar, en manera alguna no deteriorar, per ell y per los seus hereus y successors estableix y en emphiteusim concedeix a Joseph Borers pagés de la Parroquia de Sant Vicens de Sarriá, Bisbat y territorio de Barcelona, present y avall acceptant, als seus y a qui voldrá perpetuament, habils, emperó y capaces de alienar, tota aquella pessa de terra de vinya vella plantada, de tinguda tres mojadas poch mes o menos, ab sas entradas y eixidas, drets y pertinencias que per los titols avall escrits lo dit Señor Anton Nadal, te y posseheix en lo dit territorio de Barcelona en lo terme del Castell del Port, al peu de la Montanya de Montjuich, sota la llengua de Serp, en lo lloch antiguament nomenat "Lo Castell de Port" al peu de la Montanya de Monjuich, sota la Llengua de Sepr, en lo lloch antiguament anomenat "Lo Coll de Firaga" y despres "Lo Camp del Castenejer". Que se te per los Rnts. Rector y Comunitat de Pbres. de la Iglesia Parroquial de Nostra Señora del Pí de esta ciutat, a cens de vuyt lliuras annualment pagadoras en dos terminis, a saber, la mitat a vuyt de Desembre, y la altra mitat a vuyt de Juny. Qui ho tenen per la Pia Almoyna de la Santa Iglesia Cathedral de esta ciutat, y baix son domini y alou a cens de quatre sous y sis diners tots anys pagadors en lo dia de Sant Joan del mes de Juny. Confrontaba en lo temps de la venda que avall se calendará, a solixent en honor dels hereus y successors de Joan Rosell pagés; a mitgdia en honor del Monastir de Valldoncellas de esta iutat; y a ponent y tremuntana en honor dels hereus y successors de D. Cayetano de Vallejá en Barcelona popular; actualmente empero confronta a solixent en honor de Joan Candaler pagés de la Parroquia de Santa Maria de Sans; a mitgdia en honor de Joseph Isach pagés de la dita Parroquia de Santa Maria de Sans, a ponent y tremuntana en honor de Jaume Roses taverner, ciutadá de Barcelona. Y pespecta als dit Señor Anton Nadal y Darrer estabilient con a hereu universal del Señor Anton Nadal droguer, ciutadá de Barcelona son pare per aquest instituhit, ab son ultim testament que entregá clos a Pere Martyr Golorons notari publich real collegiat de número de Barcelona als vint y quatre Maig mil setcents vuytanta, y que seguida la mort del dit testador fou pubicat per lo mateix notari als trenta Juliol mil setcents vuytanta y tres, y a dit Anton Nadal espectava per titol de venda perpetua entre altras cosas a son favor fetas per los tudos y curadors de las fillas y per la mateixa de Joan Vandenet comerciant de esta ciutat, ab acte rebut en poder de Magí Artigas notari publich de número de Barcelona als vuyt Mars mil setcents setanta y sis. Lo present establiment, ab los pactes y condicions seguents.
Primerament: Que dega lo dit Joseph Borés adquisidor millorar la designada pessa de terra a qual fi, no sols dega conservar en lo posible la vinya vuy exhistent, si que també al trovarse la mitat de la dita pessa estinpada dega lo adquisidor y los seus tornarla a plantar de bona planta, y a estil de bon pagés, pues altrament no se verificaría lo objecte del present contracte. Y no puga lo aduisidor no los seus reddir la mateixa pessa, sens que la hage tornat a plantar, baix la pena de doscentas lliuras, qua entre ells dit estabilient y adquisidor se ha tractat y convingut, aplicadora dita pena al establiment, o a sos successors.=
Item: Que per cens de la referida pessa y milloras en ella fahedoras, degan lo adquisidor y los seus mentres que aquella possehiran, pagar y satisfer al estabilient y a sos successors, vint y quatre lliuras moneda barcelonesa annualment compresa la dita corresponsió, comensant a pagar lo dia primer del any proxim vinent mil setcents noranta y sis, y continuant los demes anys en son dia primer, deventse aportar la dita pensió franca de tots gastos, y a risch y perill del adquisdior a la casa de la habitació del establiment y dels seus, com sea en esta ciutat.=
Y en las ditas cosas establertas no puga proclamar altre Señor que als Señores directes y media sobre explicats y als Señor estabilient y als seus. Sia empero licit al adquisidor y als seus, passats los terminis de la fadiga als Señores competents, ventdrer y altrament alienar la designada pessa de terra a personas habils y capaces de alienar. Salvat sempre lo cens ab lo present imposat, ab son domini mitjá, firma, fadiga y demes drets al dit domini annexos y pertanyents. Y salvos també tant sobre la dita pessa, com sobre lo cens ab lo present imposat, los censo y demes drets dominicals dels demes Señores dalt expressats. Y aixix renunciant a la excepció de no esser las ditas cosas verdaderasm y en lo predit modo convingudas, a la lley ultra dimidium, y a altre qualsevol lley y dret de son favor, absol y remet al adquisidor tot lo mes que podrían valer las cosas establertas del cens sobredit, convenim y prometem als adquisidor y als seus, lo present establiment ferlos valer y tenir, y las cosas establertas jura ab las milloras en ellas fahedoras, ferlos tenir y possehir y estarne de ferma y legal evicció en tot y qualsevol cas, ab restitució y esmena de tots danys y gastos. Per lo que obliga tots los bens y drets seus mobles e immobles presents y veniders, renunciant a tot y qualsevol lley de son favor. Y lo dit Joseph Borés de son grat y certa sciencia acepta lo present establiment per lo cens y ab los pactes, modo y forma, ab que esta concebut. Y conve y promet al dit Señor Anton Nadal y als seus, que la designada pessa de terra millorará en laconformitat, y baix la pena que sobre queda previngut, y que per cens de la mateixa pessa de terra y sas milloras, los prestará la expressada quantitat de vint y quatre lliuras en lo termini prefigit, y que observará y cumplirá puntualment lo demes que vinga a son carrech, sens dilació no escusa alguna, ab lo salari de procurador, y ab restitució y esmena de tots danys y gastos. Per lo que obliga y especialmente hipoteca la pessa de terra a ell sobre establerta, eo lo domini útil que en ella adquireix. Y generalment sens perjudici de la dita especial hipoteca, obliga tots los bens y drets seus mobles e immobles presents y veniders, renunciant a la lley que dou, que primer se hage pasar per la cosa especialmente hipotecada que per la general obligació dels bens, y a la altra, que quant lo acrehedors pot satisferse de la cosa especialmente hipotecada, no se valga de la general, y a tot y qualsevol dret y lley de son favor. Y per pacte a son propri for, submetentme al for del Ilustre Señor Corregidor de la present ciutat, y de altre qualsevol jutge o superior secular tantsolament, ab facultat de variar lo juici, renunciant a la lley su convenerit. Y fent y firmant escriptura de ters, baix pena de ters en los llibres dels tersos de la curia del it Señor Corregidor, y de altre qualsevol tribunal secular per la qual obliga tots los dits bens y drets seus. Y per la major firmesa de las ditas cosas, juran los contrahents, estabilient es a saber, y adquisidor, que aquellas respectivament tindrán per fermas y agradables, y que contra las mateixas no faran ni vindrán per alguna causa, o rahó, com també que lo present contracte no se ha fet en frau dels Senyors sobre expressats no de sos drets. Finalment quedan advertits los contrahents, que de esta escriptura deu haberse rahó en lo registre de hipotecas de la present ciutat dins sis días proxims peraque tinga sa corresponent firmesa. En testimoni de tot lo qual fou feta la present publica escriptura. Essent presents per testimonis Joseph Galvany mitger de telas, ciutadá de Barcelona, y Vicens Reverter pagés de la vila de Sant Vicens dels Horts, Bisbat de Barcelona, los quals afirman coneixer al dit Joseph Bores.
Anton Nadal y Darrer, Joseph Bores, En poder de mi Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona.