Saga Bacardí
02027
ESCRITURA DE VENTA DE DOS TIERRAS EN LA LLACUNA, POR LOS ESCARAMIS, HACIA ANTONIO NADAL Y DARRER.


En nom de Deu, amen. Theresa Escaramis y Calvet viuda de Joan Escaramis pagés y hortolá de las hortas del Portal Nou de esta ciutat de Barcelona, Isabel Escaramis y Pardines, viuda de Pau Escaramis també pagés y hortolá que fou de ditas hortas, Llorens y Joan Escaramis germans joves hortolans de las mateixas hortas, com a tudors y en son cas, lloch y temps curadors dels pubills fills y hereus del citat Pau Escaramis nostre fill, marit per ma present nomenats ab son ultim testament que atorgá en poder del infrit notari a trenta Maig mil setcents noranta quatre, y en virtut de la facultat a nosaltres concedida en son present dit testament. Y Joan Escarabmis y Pardines fill de dit difunt Pau Escaramis y de la referida Isabel Escaramis y Pardines, hereu en primer lloch instituhit per lo nomenat difunt Pau Escaramis constituhit testament.
Primo: Per quitar los Rnts. Prior y Convent contra los bens del nomenat difunt Pau Escaramis y dita Theresa Escaramis y Calvet en la curia Real ordinaria de esta ciutat en actes de Vicens Simón y Fabregat notari de dita ciutat en lo mes de Abril del any mil setcents noranta tres, tot aquell censal de proprietat vui en dia dos mil setcentas lliuras per rahó de sa addició al de dos mil quatre centas, de tres centas lliuras en preu, y sa penció junt vuitanta una lliuras que tots anys a divuit Mars nosaltres dits tudos y curadors, eo dits pubills fills y hereus los fan y prestan.
Item: Par pagar a la mateixa Rnt. Comunitat de Sant Joan tres centasnoranta dos lliuras dotse sous, a saber una lliura vuit sous per lo cumpliment de la penció del sobre expressat censal ab sa addició que caygué a divuit Mars mil setcents vuitanta nou. Y las restants tres centas noranta una lliuras quatre sous, no sols per las pencionsdiscorregudas dende divuit Mars mil setcents noranta fins divuit mars mil setcents noranta sinch. Si també per la prorrata discorregut fins lo dia present.
Item: Per pagar a Anton y Martí Escaramis y Calvet joves hortolans de las referidas hortas, fills, cuñat y germans nostres, dos mil trescentas trenta una lliura, nou sous y vuit diners a saber, mil cent sexanta sinch lliuras catorce sous, y deu dinersa quiscun de ells, per semblants jo dita Theresa y lo citat difunt Pau Escaramis mon fill los prometerem dar y pagar en un dels capitols de la donació y concordia entre nosaltres de una, y Maria Reixahs y Escaramis muller de Esteve Reixachs llogater de mulas, y Martí Calvet, pagés de lo terme y Parroquia de Sant Martí de Provensals territorio de esta ciutat com a tudor y curador dels nomenats Anton y Martí Escaramis, altre dels fills menors de mi dita Theresa y del citat difunt Joan Escaramis mon marit, de part altre, firmada en poder també del infrit notari a vint Janer mil setcents vuitanta y decretada per lo Magnifich Alcalde major y Lloch Thinent de Corregidors de esta ciutat a disset Mars de dit any mil setcents vuitanta de que fá fe Caetano Simón y Lallera, escriva major que fou de la curia Real Audiencia de esta ciutat, per tots los drets que pugan espectarlos respective als indicats Anton y Martí Escaramis en la universal heretat y bens que foren del predit difunt Joan Escaramis mon marit y pare respective per haver mort ab intestat y altrement per les causas llargament expressadas en la precalendada divisió y concordia.
Item: Per pagar a la Ilustre Abadessa y Monastir de Sant Pere de las Puellas de esta ciutat setanta sinch lliuras, set sous que importan las pencions vensudas que las infras terras li fan y prestan de aquell annuo cens de penció dos lliuras inch sous y vuit diners es lo modo en la avall calendada venda declarat pagada en lo dia o festa de Sant Joan del mes de Juny que serveixen per trenta tres pencions vensudas dendel any mil setcents sexanta dos al de mil setcents noranta quatre inclusive.
Item: Per pagar a la Ilustre Da. Maria Josepha de Sentmanat y de Clariana Marquesa de Sentmanat y Comptesa de Munter viuda del Ilustre Señor D. Joan Anton Gassol de Sentmenat y de Boxador Marques de Sentmanat en esta ciutat popular cent sexanta lliuras nose sous que dits pubills fills y hereus li están debent per rahó de aquell annuo cens sa penció annual quatre lliuras, dos sous y vuit diners franch de correponció que las infras terras li fan y prestan pagador dit dia de Sant Joan de Juny; qual quantitat serveix per totas pencions vensudas fins lo any mil setcents noranta quatre inclusive.
Item: Per pagar al Rnt. P. Prior y Convent de santa Catharina ordre de Predicadors de esta ciutat, noranta quatre lliuras, dos sous,y sis diners, que los estam debent, eo dits publills, fills y hereus per rahó de aquell annuo cens sa penció setse lliuras, que tots anys per mitat en lo dia de Nadal, y en lo de sant Joan de Juny its pubills, fills y hereus los fan y prestan com a tenint y pocehint tota aquella pessa de terra campa ab aygua per regar, sa tinguda dos mojadas poch mes o menos, sitnada en lo territorio de esta ciutat, y lloch vulgarment dit "Los Angels Vells", qual quantitat resveix per part de porrata del any mil setcents vuitanta nou, y per los sinch anys consecutius fins al de mil setcents noranta quatre inclusive.
Item. Per pagar als dits Damers y Convent de Pbres, de la Iglesia Parroquial de Sant Pere de esta dita ciutat, cent trenta sinch lliuras per deu pensions que dits pubills, fills y hereus los deuhen fer de aquell annuo cens de penció tretse lliuras deu sous, com a tenint y pocehint totas aquellas casas ab un portal obrint situadas en esta ciutat en lo carrer den Monech, y serveix dita quantitat dendel any mil setcents vuitanta sinch fins al de mil setcents noranta quatre inclusiu.
Ítem: Per pagar al Rnt. Procurador de funeraria de la citara Iglesia Parroquial de Sant Pere quaranta sinch lliuras setse sous que importan un compte que ha presentat qual se insertará en la apoca per ell firmadora.
Item: Per pagar quaranta sis lliuras diset sous y sis diners per la celebracio de cent vint y sinch lliuras per repos de la anima de dit difunt Pau Escaramis dexada en dit son testament com constará de sa legitima apoca.
Item: Per pagar a Theresa Fabregas y Escaramis muller de Joseph Fabregas pescador de esta ciutat dos dentas sinquanta lliuras, a saber, cent lliuras per son dot y cent sinquanta per la compra de una calaxera ab sas robas, y vestits competents per semblant llegat que lo nomenat Pau Escaramis son pare li feu ab son pre calendat testament per tots los drets de sa legitima paterna y altres qualsevols que en los bens del indicat son pare espectarli poguessen.
Item: Per pagar al infrit notari quaranta una lliuras setse sous per las escripturas y transumptos junt ab son paper sellat feu se han de entregar al infrit comprador, per rahó de las espectacia com constara en lo compte se insertará en las apocas per ell firmadora. Y altrament las restants quatracentas quaranta sis lliuras vuit sous y quatre diners per lo cumpliment del infrit preu, no sols se aplicaran per las subvencions de la mateixa familia de dit Pau, y Isabel Escaramis; si també per algunas urgencias que absolutament se dehuen per dita casa practique en lo cas necessari se manifestará, per esta causa com a tudors, y curadors predits y lo nomenat Joan Escaramis y Pardines, eo per dits publills fills y hereus, y per tots sos respective successors. De ma voluntat venem al Señor Anton Nadal y Darrer, comerciant matriculat, ciutadá de Barcelona, present y avall acceptant, y a qui son dret y causa tindrça perpetuament.
Primo: Tota aquellas dos pesas de terra campa contiguas ab ayguas per regar ab sa asequia mediant contenint en si tres mojadas poch mes o menos tot ab sa barraca en ellas vuy edificada, que per los titols infrits tenim y possehim, eo dits pubills fills y hereus tenen, y poceheixen en lo territorio de esta ciutat prop la Llacuna en lo lloch nomenat "La Mola, alias Albranas".
Item y finalment: Tota aquella altra pessa de terra campa constigua a las prop ditas axí mateix ab aigua per regar contenint en si una mojada de terra, poch mes o menos que nosaltres també tenim y possehim, eo dits pubills fills y hereus tenen, per los titols infrits en lo mateix lloch. Y se tenen totas las referidas pessas de terra per dita Ilustre Señora Da. Maria Josepha Sentmenat y de Clariana Condesa de Munter en esta ciutat populada succehint en estas cosas als hereus de Clement Carbonell fuster. Y est a Joan Pere Llopart mercader, ciutadá de esta ciutat y a Eufeasia sa muller, a cens a saber per las preditas os pessas de terra en primer lloch designadas de cens sis sous y quatre diners. Y per la altra pessa de terra en segon y ultim lloch designada a cens de vint y dos sous tots anys pagadors per lo dia o festa de Sant Joan del mes de Juny que junts son sis lliuras vint sous y quatre diners y decreta la infra corresponció de dos lliuras sinch sous y vuit diners li quedan francas quatre lliuras dos sous y vuit diners. Qui ho te per lo Monastir de Sant Pere de las Puellas de esta ciutat, eo per sa Ilustre Señora Abadesa y baix son domini y alou a cens de quaranta tres sous y vuit diners tots anys pagadoras en dit dia de sant Joan. Y a mes de dit cens reb sobre ditas pessas de terra en recompensa de la decima estipulada de tots los fruits provenients de ditas pessas de terra dos sous pagadors en lo dia de Nostra Señora del mes de Agost. Y així mateix al Señor Rey per la llicencia de regar itas pessas de terra deu sous tots anys pagadors en lo citat dia de Sant Joan de Juny. Y confrontan ditas pessas de terra, de solixent part ab Joseph Batlle comerciant, y part ab Felix y Francisco Magarola germans, comerciantsm mediant la regadera; de mitgdia part ab Anton Rovira hortolá, y part ab pere Fustagueras; de ponent ab pere Martir Sagues també hortolá; y de tremuntana part ab dit Sagués, y part ab dits germans Magarola, tots ciutadans de esta ciutat. Y espectan ditas dos pessas de terra, eo quatre mojadas poch mes o menos als nomenats tudors y curadors, eo pubills fills y hereus del citat difunt Pau Escaramis llur pare en virtut del sobre calendat testament. Y al mateix pau junt ab la expresada Theresa Escaramis y Calvet sa mare també per titol de un dels capitols de la sobredita disolució y concordia. A dit Joan Escaramis marit y pare de dits Pau y Theresa com hereu universal dels bens que foren de Monica Escaramis y Manalt Sautore viuda de Llorens Escaramis hortolá de ditas hortas per esta instituhit ab son testament que atorgá en poder del difunt Antron Duran Quatrecasas notari publich de número de esta ciutat a vint Janer mil setcents sexanta dos. Y a esta Monica com a hereva universal dels bens que foren de Joan Manalt pagés de dit terme de Sant martí son pare per est substituhit ab son ultim testament que atorgá en poder del difunt Esteve Cols notari publich de dita ciutat, a vint y dos Novembre mil siscents noranta sis, y seguida sa mort publicat a trenta Janer mil siscents noranta set. A est Joan Menalt com hereu universal dels bens que foren de Jaume Manalt son pare per est instituhit en son testament que atorgá en poder del difunt Pere Mártir Llunell notari publich de la mateixa ciutat als vint y sinch Janer mil siscents seixanta hu. Y a est mateix Jaume Manalt li espectaba, no sols per titol de venda baix pacte de redimir a ell y als seus firmada per Joseph Rol Batifiller de esta ciutat y consta en poder de Francisco Joseph Fontana notari publichd e la mateixa a sinch Juny mil siscents trenta nou. Y també per titol de venda y absolució del dret de lluhir y quitar ditas pessas de terra a son favor firmada per Pera Ferran notari de esta ciutat, y Mariangela Girau viuda de Francisco Girau també notari de la mateixa ciutat y consta en poder de dit Fontana notari als vint y quatre Setembre mil sis cents quaranta. Y del nomenat Joseph Rol per titol de venda a carta de gracia a ell firmada per dit Pere Ferran notari, consta també en poder del mateix Fontana notari a catorce de Agost mil sis cents trenta dos y firmada per rahó de Señoria. Y esta venda fem com millor en dret tinga lloch, extrahent ditas cosas venudas de mon dret y domini eo de dits pubills fills y hereu, y las transferidas en lo de dit Señor comprador peraque las tinga perpetuament pocehidas, y de ellas fem de sas voluntats. Prometent entregarli pocessió corporal, real, actual o quasi de ditas cosas venudas, donantli facultat peraque de sa propria autoritat se la puga librement pendrer, y presa licitament retenir, constituhintnos tenir y posehir per ell las cosas venudas entre parts que taudará en podrerlas, cedintli tots nostres drets, y accions eo de dits pubills fills y hereus, pera que puga usar de ell en judici, y fora de ell com millor li convinga, constituhintlo per est efecte procurador com en cosa propria. Salvat empero lo cens y demes drets dominicals espectants a cada un dels Señores sobre nomenats, y salvos també son lluhisme competent, que es a la clausula del quint. Lo preu de la present venda es sis mil setcentas vint lliuras moneda barcelonesa. Del qual en virtut de facultat que ab lo present li donam se retindrá sis mil doscentas setanta tres lliuras once sous y vuit diners a saber, dos mil setcentas per quitar lo censal sobre delegat. Y las restants tres mil sinch centas setanta tres lliuras nou sous y vuit diners per pagarlas també als acrehedors en lo preludi de esta venda mencionats. Sels quals al temps de savergar sa paga cobrará apoca ab cessió y definició de dit censals ab sa addició per defensar esta venda, contra qualsevols altres acrehedors que pretendran dret en ella, y fetas dita lluhició y pagas succehesca en lo mateix dret y acción y lo comatesquian los mateixos drets y prerrogativas que competescan a aquells sino sels fos satisfetas sa respecrive quantitat constituhitlo per est efecte noestre procurador, eo de dits pubills fills y hereus com en cosa propria. Y las restants quatre centas quaranta sis lliuras vuit sous y quatre diners per lo cumpliment de dit preu que han de servir per los efectes sobre declarats. Confesam rebrerlas de lo Señor comprador en diners comtants en presencia del infrascrit notari y testimonis de las que ab lo present li firmam esa apoca. Y renunciant a la excepció del preu no ser axi convingut a la lley que favoreix als beriats en mes de la mitat del just valor, y a qualsevol altre que favorir nos puga, donam y remetem a dit Señor comprador, y als seus tot lo mes que podrían vler ditas cosas venudas del referit preu. Prometent aquellas ferli tenir perpetuament pocehir y estarli de ferma y legal evicció en tot y qualsevol cas, tant de dret com de fet, y de restitució, y esmena de tots danys, y gastos si per dita evicció se seguirán a dit Señor comprador sobre las qualvolent sia cregut de sa simple paraula, o sol jurament que li diferim, sens altre genero de proba, y per cumplir ditas cosas a tudors y curadors predits obligam tots los bens mobles e immobles, drets y accions presents y veniders de dit difnt Pau Escaramis, no empero lo propri per tractar negocis ajenos. Y nosaltres dita Theresa Escaramis y Joan Escaramis y Pardines avia y net nostre respective bens mobles e immobles presents y veniders, renunciant a qualsevol dret y lley que favorir los puga y la que prohibeix la general conferir y subseguirse la especial roborantho jo dit Joan Escacamis y Pardines ab jurament que en ma anima fas y presto. En virtut del qual per ser menors de vint y sinch anys major empero de divuit, prometo no contravenir a ditas cosas per rahó de ma menor edat, ans be renuncio al benefici de ella, ----facilitat e ignorancia y a altre qualsevol,r estitució in integrum, demanant que est contracte no se ha fet en frau del Señors dominicals, ni de sos drets. Y present dit Señor Anton Nadal y Darrer acepta la present venda en lo modo sobre estipulada. Declarant quedar advertits que de est acte se ha de pendrer la rahó en lo offici de hipotecas de esta ciutat dins sis días seguents al present per los efectes en la Real Pragmatica de hipotecas. Y aixi ho firmam en Barcelona a deu días del mes de Abril del any del Señor de mil setcents noranta y sinch. Essent presents per testimonis Joseph Galvany mitjer de taler y Bartomeu Valls escrivent en ella residents.
Joan Escaramis y Pardines, Anton Nadal y Darrer, Per expresar dits Theresa y Isabel Escaramis y Pardines, Llorens y Joan Escaramis y Calvet no saber de escriurer en las preditas y voluntat firma Bartomeu Valls testimoni. En poder de mi Magí Artigas notari, que fas fe coneixer als otorgants.