Saga Bacardí
02031
ESCRITURA DE ALQUILER DE TIERRAS EN LA LLACUNA, HACIA LOS HERMANOS ESCARAMIS, POR ANTONIO NADAL Y DARRER.


Anton Nadal y Darrer, comerciant ciutadá de Barcelona. De ma voluntat. Per lo temp de sinch anys y sinch cullites que comensaran a correr lo dia vint y quatre del mes de Juny proxim passat, y finiran un igual dia del any mil vuitcents. Per mi y per tot mos hereus y successors, llogo, eo arrendo a Llorens Escaramis y Calvet hortolá de las hortas del Portal Nou de esta ciutat, a Joan, a Anton y a Martí Escaramis y Calvet joves hortolans de ditas hortas presents, presents y avall acceptants, y als seus respecive, durant dit temps, tota aquella pessa de terra campa ab ayguas per regar, sa tinguda quatre mojadas poch mes o menos junt ab la barraqueta en dita pessa de terra construida, situada en lo territorio de esta ciutat prop la Llacuna en lo lloch dit "La Mola, alias Albienas", que per mos certs justos y legitims titols tinch y poccehesch en dit territorio. Y est lloguer fas com millor en dret tinga lloch ab los pactes seguents. Que a mes del preu infritd egan pagar annualment lo catastre de dita pessa de terra y qualsevols altras tant reals, com altrament que se inposian sobre ellas. Que durant dit temps degan conrearlas a us y costum de bon pagés, y dexarla ells, y los seus respective a la fi del present lloguer vuia y expedita en res no deterioradas per sa culpa. Y ab dits pactes y no sens ells, prometo a dits germans Escaramis y Calvet, que durant dit temps no los trauré de las cosas llogadas, y per major, menor y consemblant preu, ni per altra causa o rahó. Lo preu de est lloguer per lo citat temps es mil lliuras moneda barcelonesa, a rahó de doscentas lliuras per any, pagadoras en lo dia, o festa de Sant Joan del mes de Juny, comensant a fer la primera paga lo dia de Sant Joan de Juny de mil setcents noranta sis, y aaixis consecutivament en los restants anys. Y renunciant a la excepció del lloguer no ser així convingut, a la lley que favoreix als lesivos en mes del just valor, y a qualsevol altre dret y lley de mon favor. Condono a dits germans Escaramís y Calvet tot lo mes podría valer la cosas llogadas del referit preu, prometentlos que per dit temps los faré valer y tener y los estaré de ferma y legal evicció en tot temps y cas que restitució y esmena de tots danys y gastos. Y ne obligo tots mos bens mobles e immobles presents y veniders ab totas renuncias de dret necesaris. Y presents nosaltres Llorens, Joan, Anton y Martí Escaramis y Calvet germans, acceptan lo present lloguer ab los pactes sobre estipulats, als quals expresament consentim. Prometent de nostra voluntat a dit Señor Anton Nadal y Darrer, y als seus. Que cumpliram dits pactes. Que li pagarem dit preu en esta ciutat en lo paso sobredit y observarem tot lo que sia de nostre carrech. Lo que prometem cumplir sens dilació alguna, ab lo acostumat salari de procurador y ab restitució y esmena de tots danys, y prejudicis. Y ne obligam los nostres respective bens, junts y asolas mobles, e immobles presents y veniders. Renunciant al benefici de novas constitucións divididoras y cedidoras avvions, al restricte divo Adriá y Consuetut de Barcelona que parla de dos o mes que asolas se obligan y als que prihibeix la general sens precehir, o subseguirse la especial, y per pacte a nostres propri for, omicili, sotmetent a nosaltres y a nostres respective bens al del Ilustre Señor Corregidor de esta ciutat o del altre qualsevol superior secular, ab acultat de variar de judici, firmant escriptura de ters, baix penas de ters en los llibres dels tersos de qualsevol dels dits Tribunals per la qual obligam nostras personas y tots nostres respecrive bens predits. Ab la constitució de procuradors a un dels escrivans jurats de ditas curias per firmar dita escriptura de ters en dia no feriat, per ser vui diumenge. Declarant quedar advertits, que de est acte se ha de pendrer rahó en lo ofici de hipotecas de esta ciutat dins sis ias seguents al present per los efectes en la Real Pragmatica de hipotcas. Y axi ho firma en Barcelona a vint y sis días del mes de Juliol any del Señor de mil setcents noranta y sinch. Essent presents per testimonis Jaume Aloy Arrufó llanterner y Barthomeu Valls escrivent en ella residint. Y los otorgants, coneguts per mi lo infrascrit notari, ho firma dit Señor Anton Nadal, y per haver it no saberme ningún de dits germans en sa presencia y voluntat ho firma un dels sobredits testimonis.
Anton Nadal y Darrer, Barthomeu Valls, En poder de mi Magí Artigas notari.