Saga Bacardí
02032
ESCRITURA DE VENTA DE TERRENO DE LOS GUAYTÁ, HACIA ANTONIO NADAL Y DARRER.


En la ciutat de Barcelona, als trenta días del mes de Juliol de mil setcents noranta y sinch.
En nom de Deu. Sia notori. Que Catharina Guaytá y Bayona, viuda de Geroni Guaytá difunt hortolá del Portal Nou de esta ciutat, y Geroni Guaytá y Bayona també hortolá del Portal Nou y ciutadá de Barcelona, de dits conjuges fill. Per quant se trovan requirits y amenassats de execució a instancia del procurador de la Ilustre Señora Da. Maria Josepha Copons de la Manresana, Comdessa de Vallcabra dueña y possessora de la Torre de la Estrella, situada en las Corts de Sarriá, territorio de Barcelona, y com a tal única administradora de la causa Pia, eo Fundació de una missa en los días festius celebradora en la Capella del Sant Christo constituida devant de dita Torre, perque paguen a la dita Ilustre Señora Administradora, de una part cent vuytanta vuyt lliuras y setse sous moneda barcelonesa per las pensions degudas dels quatre censals avall indicats, que a favor del administrador de la dita causa Pia creá lo dit difunt Geroni Guaytá, y de altra part la del capital dels dits censals, aplicadora a sa lluició per la pena a que se sibjectá lo dit difunt Geroni Guaytá en lo cas de no cumplir ab la promesa de millorar las obligacions dels mateixos censals dins lo termini dels sinch anys proxims dl dia de sa respectiva creació, com aixís se estipula a cotinuació dels respectius actes de creació, junt ab las mes pensions y prorratas que discorrerán fins al dia de la efectiva entrega del dit capital, y ab los gastos, missions y despesas, segons que del requiriment consta en actes del notari avall escrit baix dia de vint y dos Juliol corrent. Y com no tenint, com no tenen, dits mare y fill diner efectiu, han encontrat la proporció de la venda de la infrita pessa de terra, proporció realment ventatjosa, pues atés lo mal estat en que se trova la dita pessa de terra a causa de las repetidas inundacions de la riera den Mallá, de lo despreciable que la fa aquesta riera per sa immediació y continua disposicio de inundarla y ensorrarlas y al crescut cens que te sobre si, es cert que lo avall escrit pot tenirse per execssiu. Per tant a efecte de lluhir y quitar los dits quatre censals que en dits noms de usufructuaria y proprietari annualment en los terminis que luego se dirán fan y prestan a la dita Ilustre Señora Marquesa de la Manresana, Contessa de Vallcabra en dit nom de Administradora de la Pia causa, o Fundació de missas de la Torre de la Estrella, a saber lo un de preu trescentas lliuras, y pensió nou lliuras, als quinse Agost, altre de preu cent lliuras y pensió tres lliuras als sis Maig, altre de preu cent lliuras y pensió tres lliuras als vint y sinch Novembre, y lo altre de preu doscentas setanta lliuras y pensió vuyt lliuras dos sous als deu Octubre. De son grat y certa siencia venen y per titol de venda concedeixen al Señor Anton Nadal y Darrer comerciant, ciutadá de Barcelona, present, y avall acceptant als seus y a qui voldrá perpetuament, tota aquella pessa de terra ab aygua pera regarla, de tinguda tres quartas y mitja poch mes o menos, que antes era composta de dos disferents quintans, situada en lo territorio de Barcelona en la horta de Santa Eulalia del Camp, sota lo Coll de la Salada. La qual pessa de terra se te per la Egregia Señora Contessa de Vallcabras a cens de vint y sinch lliuras barcelonesas, annualment pagadoras per mitat en los días de Sant Joan de Juny, y de Nadal. Qui ho te per lo Ilustrisi y Reverendissim Señor Bisbe de esta ciutat, eo per la sua mensa Eposcopal, y baix son domini y alou a cens de dos lliuras y sis diners en dit dia de Nadal. Termina a solhixent en honor de Magdalena March Ivern viuda, que fou del Collegi de Bethlem de la extinguida Compañía de Jesus; a mitgdia en honor del Magnifich Anton Ferrater ciutadá honrat de Barcelona; a ponent en honor de Da. Antonia de Fivaller y Bru muller de D. Joan de Fivaller y Rubí; y a tremontana en honor dels venedors que fou de D. Carlos de Puiggener y part en honor de Miquel Marsal hortolá, ciutadá de Barcelona. Y especta la mateixa pessa a dits venedors a saber, a la dita Catharina, no sols com a thenutaria y usufructuaria que afirma esser dels bens que foren del sobredit Geronim Guaytá, son difunt marit, si també com a successora, junt ab dit Geroni son fill, del mateix son marit en representació de Maria Planas y Guaytá muller de Magí Planas, y de Eulalia Sauleda y Guaytá, viuda de Pau Sauleda, fillas suas, en virtut de la concordia que luego se mencionará, y al referit Geroni, com a successor del nomenat son pare tant per son dret propri, com en representació de las ditas Maria Planas y Guaytá y Eulalia Sauleda y Guaytá sas germanas, ates que havent mort sens fer testament lo dit Geroni Guaytá son comú pare, y devent succehirlo per iguals parts los dits tres germans, se feu una concordia entre estos y las ditas Catharina sa mare, ab la qual se asseñalá a las nomenadas Maria y Eulalia sa corresponent donació, y ellas renunciaren a favor de sa mare y del mateix geroni son germá, tots los drets a las mateixas espectants, tant per rahó del referit intestat, y de sa legitima materna, com per altres qualsevols motius, segons que de dita concordia es de veurer en poder de Joseph Ubach notari publich de número de Barcelona als nou días del mes de Novembre del anu mil setcents vuytanta y tres. Y al dit difunt Geroni Guaytá espectava per titol de venda perpetua a son favor firmada per Joseph Ollé jove hortolá, ciutadá de Barcelona, ab acte rebut en poder de Joan Baptista Plana notari als quatre Juliol mil setcents quaranta y set, firmat per rahó de Señoria. La present venda fa així com millor de dret tinga lloch, extrahent la dita pessa de terra, ab sas entradas y eixidas, drets y pertinencias, de son domini y poder, posant y transportant las ditas cosas en ma y poder del comprador y dels seus. Prometent entregarli possessió, concedintli facultat que de propria autoritat la puga pendrer y perpetuament retenir, ab clausula de constitut y precari, volent que en virtut de la lley se entenga transferida la pocessió com si per dits venedors li fos realment entregada, cedintli tots sos drets y accions dels quals puga usar en judici y fora de ell, com millor li convinga, acerca del que lo constituheixen procurador, com en cosa propria, Salvos sempre los censos y demes drets dominicals als Señors dalt expressats, com també lo lluhisme degut per rahó de esta venda, lo qual lluhisme deu comptarse a rahó del quint. Lo preu de la present venda es vuyt centas lliuras moneda barcelonesa, de las quals, de voluntat dels venedors se reté lo Señor comprador setcentas setanta lliuras, y aquellas en virtut de facultat y potestat que ab lo present li concedeixen, los donará y pagará a la Ilustre Señora Acrehedora en lo prohemi de esta escriptura expressat per los motius allí explicats, de las quals en lo temps de la paga obtendrá la corresponent difinició de la present sa compra, volent que feta la paga y obtinguda la cessió, succehesca en lloch y dret de la mateixa acreedora, y prerrogativas que a aquella competeixian a no esser lluhits los mencionats censals, acerca del que lo constituheixen procurador com en cosa propria; las restants trenta lliuras emperó confessan haberlas rebut del comprador en moneda comptant, realment y de fet, en presencia del notari y testimonis avall escrits, y de las ditas trenta lliuras ab tenori del present otorgan la corresponent apoca. Y així renunciant a la excepció de no esser lo dit preu en la predita quantitat convingut, a la lley de son favor, absolen y remeten al Señor comprador tot lo mes que podrían valer las cosas venudas del preu sobredit. Y convenen y prometen al mateix comprador y als seus, que las present venda li farán tenir y valer, y las cosas en ella compresas los faran tenir y possehir, y ne estarán de ferma y legal evicció en tot y qualsevol cas, ab restitució y esmena de tots danys y gastos. Per lo que obligan tots los bens y drets seus y del altre dels dos assolas, mobles e immobles, presents y veniders. Renunciant als beneficis de novas constitucións, divididoras y cedidoras accions, y a la consuetut de Barcelona que parla de dos, o mes que assolas se obligan, y no menos la dita Catharina cerciorada de sos drets per lo notari avall escrit renuncia alberior cautela, al benefici Valleyá, sen. Con, a la authentica si qua mulier, y a son dot y credits, volent que lo comprador la preferesca, y junts renuncian a tot y qualsevol dret y lley de son favor. Y lo sobredit Señor Anton Nadal acepta la present venda, y jurament los contrahents, venedors, es a saber y comprador, las preditas cosas tenir per fermas y agradables y contra aquellas n fer no venir per alguna causa, o rahó; com també que lo present contracte no se ha fet en frau dels Señors alodials no de sos drets. Y confessan quedar advertits, que de est contracte deu haversen rahó en lo registr de hipotecas de la present ciutat dins sis días proxims, peraque tinga sa corresponent firmesa. En testimoni de tot lo qual fou feta la prsent publica escriptura. Essent presents per testimonis Francisco Castellar sastre, ciutadá de Barcelona, y lo Magnifich Joseph Ignasi Miralbell ciutadá honrat de Barcelona, practicant de notaria en dita ciutat habitants. Y dels contrahents, als quals lo notari dono fe coneixer, lo dit Señor comprador, firma de propria ma, pero los dits Catharina y Geroni Guaytá mare y fill venedors no firmaran per dir no saber escriurer, y firma de sa voluntat dit Miralbell testimoni
Anton Ndal y Darrer, Joseph Ignasi Miralbell, En poder de mi Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona.


ESCRITURA DE PODERES HACIA PLÁ, Y BALDRÍ, PARA GESTIÓN EN BALAGUER DE LOS BIENES DE LA MERCANTIL NADAL Y POU, POR ANTONIO NADAL Y DARRER

En la ciutat de Barcelona als trenta días del mes de Setembre del any mil set cents noranta y sinch.
Sia notori. Que lo Señor Anton Nadal y Darrer comerciant, ciutadá de Barcelona, en lo nom social de Nadal y Pou, espontaneament constituheix y ordena en procurador seu eo de la insinuada societat, cert y especial Lluis Baldrí y a Joseph Pla, los dos droguers de la ciutat de Balaguer encaraque absents, y al altre dels dos assolas, de manera que lo que un de ells comensará, puga lo altre continuar y finir. Peraque per lo otorgant en dit nom y representant la acció y dret de la companya puga vendrer aixis en publich encant com privadament perpetuament, o a carta de gracia, y per lo preu que podrán ajustar totas y qualsevols pessas de terra que lo otorgant en lo expressat nom, eo la dita companya de Nadal y Pou te y posseheix en lo terme de dita ciutat de Balaguer, designantlas per sos noms y confrontacions, extrahentlas del domini y poder del atorgant, y posantlas ab tots sos drets y pertinencias en ma y poder del comprador, ab promesa de entregarli possessió, concedintli facultat peraque de propria authoritat la puga pendrer, ab las acostumadas clausulas de consietut, cessióm y mandato de drets y accions y contitució de procurador com en cosa propria, y ab las demes clausulas a la transació de domini necesarias; Cobrar lo preu y firmarne apoca, absoldrer y cedir del comprador lo mes que podría valer la cosa venuda, prometer la evicció (peró merament per per contractes que pres de la companya, o de sos representants) y per la dita evicció obligar los bens, y drets de la mateixa companya, y renunciar a qualsevols lleys de son favor. Y per dit efecte pugan dits procuradors y lo altre dels dos, firmar qualsevol escriptura de venda ab los pactes, obligacions, cauthelas y clausulas que los aparegan, en lo qual pugan roborar ab jurament en anima del otorgant. Y generalment en rahó del referit, son anexo y dependent pugan los dits procuradors y lo altre de ells, fer y practicar quant podría lo otorgant trobantse present, tot lo qual desde ara aprova y a sa firmesa obliga tots los bens y drets de las expresada companya, y ab tota renunciancio necessaria. En testimoni de tot lo qual lao nomenat Señor Anton Nadal, al qual lo infrit notari dona fe coneixerm firma de propria ma. Essent presents per testimonis lo Magnifich Joseph Ignasi Miralbell ciutadá honrat de Barcelona, y Joseph Darder, los dos escribents en Barcelona habitants.
Anton Nadal y Darrer, en dit nom, En poder de mi Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona.