Saga Bacardí
02033
ESCRITURA DE SEÑORIA POR VENTA ENTRE DE BASTERO Y ANTONIO NADAL Y DARRER.


En la ciutat de Barcelona als vint y sinch días del mes de Octubre del any mil setcents noranta y sinch.
Sia notori. Que lo Rnt. Dr. Anton Arbós y Geccelí en nom de Obtentor del Benefici primer baix la invocació de Sant Llorens fundat en la Iglesia Parroquial de Santa Maria del Mar, y en est nom Rector de la Capella de Nostra Señora, nomenada de Bernat Marcius, construhida dins los limits de la mateixa Parroquial. Espontaneament firma per rahó de Señoria lo acte de venda perpetua firmada per lo Noble Señor D. Peregrí de Bastero y de Miquel en la present ciutat domiciliat a favor del Señor Anton Nadal y Darrer comerciant, ciutadá de la mat4eixa ciutat de tot aquell cens de penció sinquanta lliuras moneda barcelonesa, francas de corresponció junt ab la prorrata de la penció corrent pencions y prorratas del dia present en avant devedoras, y son preu en cas de lluició y junt també ab la Señoria mitjana, firma, fadiga y demes drets prorpis de la dita señoria que annualment lo die quinse del mes de Juliol Jaume Dulcet revenedor, ciutadá de Barcelona al dit Señor D. Peregrí de Bastero feia y rpestaba per rahó de aquella pessa de terra campa de tinensa una mojada y mitja poch mes o menos a saber una mojada de regadiu y la restant mitja mojada de secar per la qual passa la carretera Real situada en lo territorio de esta ciutat y prop lo Molí nomenat den Carbonell. Que se te en alou y directa señoria de la Capella de Marcius so de son Rnt. Rector se expressa en lo ditat acte de venda en lo qual se troba la dita pessa de terra llargament designada, y confrontada,r ebut en poder del notari infrit als nou del corrent mes de Octubre, los censos, lluhismes y demes drets dominicals al Rnt. Otorgant en dit nom competents, sempre salvos, confessant que per la present firma de señoria eo per lo lluhisme ab motiu de la calendada venda degut ha rebut del sobredit Señor Nadal comprador cent trenta sis lliuras set sous y sis diners moneda barcelonesa, feta gracia dela mitat. En testimoni del que lo nomenat Rnt. Otorgant al qual lo infrit notari dono fe coneixer, firma de propria ma. Essent presents per testimonis lo Magnifich Joseph Ignasi Miralbell ciutadá hornat de Barcelona y Manuel de Gorrichategui en Barcelona habitants.
Sr. Anton Arbos y Gecselí Pbre. y Rector de la Capella de Barnat Marcus, En poder de mi Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona.