Saga Bacardí
02034
ESCRITURA DE RECONOCIMIENTO A ANTON ARBÓS SOBRE CENSO EN TIERRAS DE ANTONIO NADAL Y DARRER
.

En la ciutat de Barcelona als vint y nou dias del mes de Octubre del any mil setcents noranta y sinch.
Sia notiro. Que lo Señor Antón Nadal y Darrer comerciant ciutadá de Barcelona, mediant jurament que voluntaria y extrajudicialment presta a Deu Nostre Señor, y a sos Sants quatre evangelis, en presencia del notari avall escrit. Espontaneament confessa y regoneix al Rnt. Antón Arbos Pbre. en qualitat de obtentor del Benefici primer baix la invocació de Sant Llorens, fundat en la Iglesia Parroquial de Santa Maria del Mar, de la dita ciutat, y en est nom Rector de la Capella de nostra Señora nomenada de Bernat Marcús, situada dins los limits de la mateixa Parroquial, encaraque absent, y per ell present lo notari estipulant. Que per titol de venda perpetua a son favor firmada per lo Noble Sr. D. Peregrí de Bastero y de Miquel en la dita present ciutat domiciliat, de la que consta ab acre rebut en poder de Thomas Gibert notari avall escrit als nou del cadent mes de Octubre, li competeix, y percebeix y cobra tot aquell cens de penció sinquanta lliuras moneda barcelonesa ,que tots anys en lo dia o festa de dits los Sants, li fa y presta Jaume Dulcet revenedor, ciutadá de Barcelona per rahó de aquella pessa de terra campa de tinguda una mijada y mitja poch mes o menos a saber, una mojada de regadiu, y la restat mitja mojada de secar, per la qual passa la carretera Real, situada en lo territori de esta ciutat y prop lo Molí nomenat "Den Carbonell". Que se te epr lo dit Señor Anton Nadal aixis com antes de la calendada venda se tenia per lo dit Sr. pergrí de Bastero al dit cens de sinquanta lliuras ab Señoria mitjana, y demes drets a la dita Señoria annexos annualment en dit die quinse de Juliol pagadors. Y lo dit Sr. Anton Nadal h te per lo expressat Rnt. Sr. Anton Arbós en lo expressat nom de rector de la Capella de Bernat Marcus y baix son domini y alou a cens de sis morabatins y mitg a raho de nou sous quiscun morabati tots anys pagadors en lo dia o festa de tots los Sants, qual cens deu pagar lo sobredit Jaume Dulcet respecte de haverse imposat franch de corresponcio lo dit cens de sinquanta lliuras ab lo mateix acte de establiment, y no obstant deu esser salvo y segur no sols sobre la dita pessa de terra, si també sobre lo mateix cens, de sinquanta lliuras. Es de saber que lo cens de sinquanta lliuras que ab lo present se ven ab lo establiment que de la designada pessa de terra feu D. Peregrí de Bastero al nomenat Jaime Dultcet ab acte rebut en poder de Joseph Fuster notari pùblich reale Collegiat de número de Barcelona als quatre de Juliol del any mil setcents vuytanta y zinc fou imposat en quantitat de vuytanta lliuras. Pero en virtud de la facultat en dit establiment convingura y del pacte allí expres foren per lo adquisidor lluidas trenta lliuras en nuda percepció, coma par de la venda y absolució, segons se aserréis firmada per lo mateix Señor de Bastero al propri Adquisidor ab altre acte en poder del dit Fuster notari lo mateix dia del establiment, y aixis las ditas vuytanta quedaron reducidas a las referidas sinquanta lliuras. Y deu també saberse que en virt5ut de dita facultat podem encara de las mateixas sinquanta lliueras lluhirse trenta zinc lliuras per preu de mil cent seixanta y sis lliuras tretse sous y quatre diners en qual cas deurá lo Señor comprador firmarse la corresponent venda y absolució. Y termina la mateixa pessa de terra a solixent ab la arcada dels Molins Reals de llarch a llarch fins al Rech Condal; a mitgdia ab honor de Magdalena Ivern, viuda de Ramon Iver mestre de casas ciutadá de Barcelona, part y part ab honor de Joseph Calbet pagés de la Parroquia de Sant martí de Provensals mediant la referida carretera; a ponent ab honor de Joseph Costa hortolá de las hortas del Portal Nou en Barcelona resident; y a tramontana ab lo dit Rech Condal. Y afirma las ditas cosas ser verdaderas en virtud del jurament que te prestat. En testimoni de tot lo qual lo nomenat Sr. confesant al qual lo infrit notari dono fe coneixer firma de propria ma. Essent presents per testimonis Joan Gibert comerciant, y lo Magnifich Joseph Ignasi MIralbell ciutadá honrat de barcelona, practicant de notaria en la mateixa ciutaat habitants.
Antón Nadal y Darrer, En poder de mi Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona.