Saga Bacardí
02037
ESCRITURA DE CODICILOS DE JAIME CANET Y FERRUSOLA.


En nom de Deu. Amen. Jo Jaume Canet y Ferrusola, comerciant matriculat, ciutadá de Barcelona, fill llegitim y natural de Bonaventura Canet corredor real de cambis de esta ciutat y de Magdalena Canet y Ferrusola, conjuges difunts, detingut en lo llit de malaltia corporal, en tant emperó ab mon enteniment, integra memoria, y ferma paraula. Per quant als dos de Juliol de mil setcents noranta dos entreguí clos mon testament al notari avall escrit ab lo qual tinch disposat de mos bens en lo modo, y forma en ell contengut. Y sabant que aquí es licit testar li es també permes codicilar antes, y despues del testament. Per tant gas, y ordeno los presents meus codicils ab los quals disposo de mos bens.
Primerament, Deixo y llego al Rnt Dr. Joseph Bellvitges Pbre. En esta ciutat residint, en agrahiment dels molts beneficis que de ell tinch rebuts la quantitat de cent lliuras barcelonesaas annuals durant sa vida.
Item. Dexo, y llego a Anton Pagés jove del comers que de molts añs está empleat en mon despatx, y per lo molt se ha dedicat en mos negocis, la quantitat de cent lliuras barcelonesas, annuals, durant sa vida.
Item: Deixo y llego a Jaume Rigo també jove de comers que de alguns añs treballa en mon despatz, y ha cuydat de mos negocis, y dependencias a entera satisfacció mia la quantitat de cent lliuras annuals durant sa vida.
Mes avant ab los presents meus codicils lloho, y approbo, ratifico y confirmo tot lo demes contengut y disposat en dit mon ultim testament, volent que totas las cosas en aquell ordenadas queden en sa força, y valor.
Aquesta es la mia ultima voluntat, la qual vull que valga per codicils, o per aquella altre especie de ultima voluntat que millor de dret valer podrá. De la qual seguit mon obit vull sian donadas las copias authenticas, que demanadas serán, per los que pretendran tenir interés.
Fets y firmats foren los presents meus codicils, en la ciutat de Barcelona als tretse dias del mes de Novembre, del any mil setcents noranta sinch. Essent presents per testimonis cridats y pregats, y per boca propria de dit Señor codicillant Pere Molas y Silvestre Casas los dos estudiants en filisofia, en dita ciutat residents.
Per dit codicillant y de sa voluntat per no poder escriurer a causa de la gravedad de sa malaltia, firmó Pere Molas testimoni, En poder de mi Cayetano Olzina y Massana notari qui afirmo coneixer a dits Señor codicilant, y que per no poder est escriurer a causa de la gravetat de sa malaltia ha firmat per ell, y de sa voluntat dit Pere Molas.