Saga Bacardí
02038
ESCRITURA DE APERTURA DE TESTAMENTO E INVENTARIO DE JAIME CANET Y FERRUSOLA.


En nom de Deu, amen. Per quant ab acte rebut en poder de mi lo notari avall firmat, als dos dias del mes de Juliol del any mil setcents noranta dos, lo Señor Jaume Canet y Ferrusola comerciant matriculat, ciutadá de Barcelona. Estant ab sa entera salut, judici y enteniment natural en presencia de Joseph Clos y Trias, y de Agustí Ferrer y Roig escrivents en Barcelona habitants testimonis per aquell pregats entregá a mi Cayetano Olzina y Massana notari publich de número de Barcelona una plica de paper closa ab hostia vermella dins la qual digué estava continuat son testament escrit de ma agena, y firmat de la sua propria. Volent que fos guardat en mon poder mentres visques dit Señor testador. Y que seguit son obit fos oberta, y publicat son testament, y donadas las copias authenticas que se demanassen, ab lo qual revocava tots los demes testaments, codicils y altres especies de ultima voluntat per ell feta, fins a aquell dia, y especialment lo que en escrit clos entregá a mi dit y avall escrit notari als vint de Octubre de mil setcents vuytanta, y los demas ab ell revocats encaraque que hi hagues continuadas qualsevols paraulas derogatorias. Per tant vuy que contam als setse dias del mes de Novembre del any mil setcents noranta sinch, mort dit Señor testador y donada ecclesiastica sepultura a son cadaver, la Señora Escolastica Canet y Steva viuda de dit Señor Jaume Canet, en presencia de Anton Pagés y Jaume Rigó jovens del comers de esta ciutat testimonis per estas cosas cridats, ha requirit a mi dit Cayetano Olzina y Massana notari que li enseás la dita plica, y publicás son testament, com en efecte enseñada, y regoneguda aquella la he obert y publicat ab alta e intelligible veu lo testament que dins ella he encontrat lo qual es del thenor seguent.
En nom de Deu amen. Jo Jaume Canet y Ferrusola comerciant matriculat, ciutadá de Barcelona, fill llegitim y natural de Bonaventura Canet corredor Real de Cambis en dita ciutat habitant y de Magdalena Canet y Ferrusola conujuges difunts, sa per la gracia de Deu, de cos, y enteniment, ab ma integra memoria, y ferma paraula, fas y ordeno lo present meu testament, ab lo qual anomeno en marmessors, a Escolastica Canet y Steva ma muller, al Dr. en medicina Rafel Steva, a Joseph Steva, y Martí candaler de cera mos cuñats, al Dr. en drets Geronim Canet, y a Cayetano Canet mos cosins, als quals, y a la major part de ells dono ple poder, y facultat de cumplir lo present meu testament, segons que per mi probaran ordenat, y disposat.
Primerament, Vull que tots mos drets sian pagats, segons que de ells lletitimament consta., elegesch la sepultura en la Parroquial Iguesia de Santa Maria del Mar en lo vas propri en cas ne tinga, y sinó en lo de Jaume Remaña, la qual sepultura vull me sia feta general de beneficiat.
Item: Vull y mano que en continent seguit mon obit per repos de la mia anima de las de ,mos pares y demes de ma obligació, me sian fets celebradas mil missas resadas de charitat set sous y sis diners quiscuna en este forma. Ço es cent sinquanta en la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar, vint y sinch en la de Nostra Señora del Pi, sinquanta en la de Sant Jaume, vint y sinch en la de Sant Just y Sant Pastor, vint y sinch en la del Arcangel Sant Miquel, vint y sinch en la de Sant Pere, vint en la de Sant Cugat, totas Iglesias Parroquial de esta ciutat, sinquanta en la Iglesia del Collegi de Sant Sever tantbe de dita ciutat, vint y sinch en la del Convent de Santa Catherina del orde de P.P. Predicadors, vint y sinch en la del Convent de Religiosas de Sant Francesch, vint y sinch en la del Confent de P.P. Carmelitas Calsats, vint y sinch en la del Convent de Sant Agustó, setanta sinch en la del Convent de Santa Madrona de P.P. Caputxins, vint y sinch en la del Convent del Bonsucces, vint y sinch en la del Convent de P.P. Trinitaris Calsats, vint y sinch en la del Convent de Sant Francesch de Paula, vint en la del Convent de Sant Joseph de P.P. Carmelitas Descalsos, vint en la del Convent de Santa Monica de P.P. Agustinos Descalsos, sinquanta en la del Convent de Nostra Señora de la Mercé, sinquanta en la de la Casa de Sant Cayetano de Clergues regulars, quinse en la de la Casa de Sant Sebastía, també de Clergues Regulars de Clergues Regulars, totas de la present ciutat, y celebradoras per los respectius sacerdots de ditas Iglesias y Convents. Vint y sinch celebradoras per lo Director que me asistirá en ma ultima malaltia y las restants doscentas missas las farán celebrar dits Señors marmessors, en las Iglesias y Altars y per los Sacerdots a ells ben vistas.
Item: Deixo y llego al Hospital General de Santa Creu al de Nostra Señora de Misericordia, y a la Casa de Hispici, tots de esta ciutat, quinse lliuras a quiscun, al Hospital de Sant Llatser y al dels orfans també de esta ciutat deu lliuras barcelonesas a quiscun de ells y a tots per una vegada tant solament.
Item: Deix, y llego a la Administració de Vergoñants de la Parroquia de Santa Maria del Mar, sinquanta lliuras barcelonesas, per una vegada tant solament.
Item: Deixo y llego a Maria de la Concepció, a Eularia, a Josepha y a Escolastica Canet y Esteva fillas mias, y a quiscuna de ellas en paga y satisfacció de sas respective llegitimas paternas y demes drets que pugan tenir en mos bens, la quantitat de sis mil lliuras barcelonesas, y dos calayxeras ab sas robas corresponents, pagadoras, y respectivament entregadoras en lo temps de sa collocació en matrimoni carnal, ab lo pacte emperó, y condició que si alguna de ditas mas fillas morirá ab fills un, o molts llegitims y naturals, y de llegitin y carnal matrinoni procreats, que arribian a la edat de testar puga dita tal filla mia disposar de ditas cosas a ella llegadas, a sas liberas voluntats. Si emperó morirá sens tals fils que no arriben a la edat de testar, en est cas solament podrá disposar de la mitat d dit son dot llegat, y la restant mitat pervinga al hereu meu avall escrit. Si emperó alguna de las mateixas mas fillas será Religiosa, vull que per mon hereu li sian pagats lo dit y gastos de entrada y professia acostumats, en lo Monastir ahont entrará, y a mes li deixo y llego seyxanta lliuras annuals, en lo mateix cas de ser Religiosa per subvenció de sas necessitats.
Item: Deixo y llego lo ple integro usdefruyt de ma universal heretat, y bens (baix la condició de no excedir de quatre mil lliuras annuals compres lo reddit de las corresurias y quedant tot lo exces a favor del patrimoni del hereu immediat) a dita Escolastica Canet ma muller, tot lo temps de la sua vida natural, vivint viuda, y mon cognom servunt. Del qual usdefruyt no vill sia obligada en prestar caució alguna de usar, y ffruhir, a arbitre de bon varo, vull empero quedia obligada en pagar los mals, y carrechs de ma heretat, y bens, y en alimentar als fills als dos comuns, en tots los aloments necessaris, fins a pendrer estat, volent que lo present llegat no sols comprenga tot lo ple e integro usdefruyt de ma universal ehretat y bens, sino també tots los augments de ells resultants dels quals puga dita ma muler disposar, a sas voluntats, y per lo cas de convolar a segonas nubcias, vull cesse lo present llegat, y solament li veixo en est cas la quantitat de dos mil lliuras barcelonesas per una vegada tant solament.
Item: Inseguint las facultats, y prerrogativas concedidas als Reals Corredors de Cambis de esta ciutat per los Sñeors Reys, y la practica inconcusament, observada, cedesch ab la present una de las corredorias de cambis del número de quaranta de esta ciutat que obtinch, com a hereu de dita Magdalena Canet y Ferrusola ma mare, la qual ho fou de Jaume Ferrusola son pare, y avi meu a favor de dita Escolastica Canet y Steva ma muller durant sa vida natural, y vidual, ab totas las facultats a ella annexas, y corresponents segons Reals cedulas, usos y estils, suplicant a sa Real Magestat, y a son Supremo Consell que tinga a be aprobarla, y concedirli lo us corresponent, y per lo fi de ajustar, a la sua manutencio, y de las demes familia, concedesch també a dita ma muller lo usdefruyt de aquella durant sa vida natural, y vidual y la facultat de anomenar substitut, o llochtinent, junt ab los tudors, y curadors pera exercir dita corrodoria. Seguit emperó lo obit de dita ma muller, o tornar esta a casar, disposo de la mateixa corredoria, a favor del sobredit Manuel Canet mon fill, y faltan test sens fills llegitims, y naturals, a favor dels demes que deixaré successivament lo un despres del altre, guardant ordre de primogenitura, ab facultat, a dita Escolastica Canet ma muller que durant la menor edat de mos fills, y mantenintse mon cognom, puga junt ab los tudors y curadors anomenar substitut per servir dita corredoria per ajudar a la manutenció de ma familia, ppero no guardant mon cognom o tormantse a casar, quedía enterament exclosa de semblant nominació, y en defecte de fills, vull vage dita corredoria, a la refferida Maria de la Concepció Canet y Steva ma filla, y faltant esta sens fills llegitims, y naturals a las demes fillas que deixaré successivament la una despues de la altre, servant orde de primogenitura, ab igual facultat, a dita ma muller de anomenar thinent o substitut per exprevirla, a fi de judarse per la sua manutenció, y demes familia, tant essent mas fillas de menor, com de major edat, per no poder ellas servirla per rahó del sexo, ab la prevenció que si la tal se trovará collocada en matrimoni carnal, puga anomenar lo substitut persusola y sino será major deurá anomenarlo ab los curadors, prevenint que en cas de premorir algun de mos fils, y fillas haventne deixat de llegitims, y naturals, vull entren estos en lloch de son pare, o mare, a gozar de la proprietat y demes de dita corredoria ab igual preferencia de fills, o fillas, y observancia de primogenitura en cada sexo. Declarant que per esta prevenció no vull vincular lo dit offici, propietat de corredoria, a mos nets sa sols providenciar per lo cas de premorir algun de mos fills, o fillas, com ho previndré en la clonuniva hereditaria de est meu testament.
Item: Inseguint las mateixas facultats, y prerrogativas concedidas als Reals Corredors de Cambis de esta ciutat, per las Reals Magestats y la practica, y estils inconcursament observats. Ab lo present cedesch una de las corredorias de cambis del número de quaranta de esta ciutat, que obtinch com a hereu de dit Bonaventura Canet mon pare, a favor de dit Manuel Canet y Steva mon fill, ab totas las facultatas, a ella annexas, y corresponents, segons Real Cedulas, usos, estils, y practicas, suplicant a sas Reals Magestats, y Supremo Consell de la Real Camara, que tinga a be aprobarla y concedirhi, lo curs corresponent. Y per quant dit Manuel Canet mon fill es de menor edat, ni te la corresponent per exercir lo empñeo de corredor, salva la proprietat de la corredoria al mateix mon fill, concedesch a dita Escolastica Canet ma muller, lo usdefruyt de aquella, y la facultat de anomenar substituir, o lloch thinent per dita corredoria, un y altre, junt ab los tudors y curadors, durant solament la menor edat, o intebilitat de dit mon fill. Per quant ma intenció es, que la corredoria sia sempre propria del expresat mon fill, y se execesca per altre menores ell no puga administrarla, y esta concessió la fas, en la inteligencia de que ma muller mirará milt particularment per la utilitat de mn fill, y faltan test sens fills llegitims, y naturals disposo de dita corredoria a favor dels demes fills que deixaré sucesivament, suplicant a Sa Magestat y Suprem Consell de la Real Camara, se digne aprobar totas las ditas disposicions tocant a las referidas corredorias.
En tots los altres emperó bens meus, mobles e immobles haguts, y per haver, noms, veus, drets, forças y accions mias universals qualsevols y ahont se vulla que sian, ya mi me pertañen, y pertañer pugan, ara, y en lo esdevenidor en qualsevol part del mon per qualsevol causas, titos, y rahons (finits emperó y extilo usdefruyt per mi deixat, a dita ma muller). Deixo y atorch, y a mi hereu universal fas e instituhesch a Emanuel Canet y Steva, mon fill impúber, si lo dia de mono bit viurá, y a mi hereu esser voldrá, si emperó a las horas no viurá, o viurá, mes a mi hereu no será perque no voldrá, o no podrá, o hereu meu será, emperó morirá en pupillar edat, o aquell quant que quant sens fills un o molts llegitims, y naturals, y de llegitims, y carnal matrimoni procreats, en dits casos, y quiscun de aquells, a ell subtituhesch, y a mi hereu universal fas, o instituhesch als demes fills mascles que tindré en lo dia de mono bit mats, o póstumos, no a tots junts, sino ab un despues del altre de grau en grau, servat entre ells orde de primogenitura, y faltant tots los dits mos fills en la forma que tinch dita del referit Manuel Canet hereu en primer lloch instituhit, ab ultim de ells substituhesch y a mi hereu universal fas e instituhesch a dita Maria de la Concepció filla mia y a esta per la vulgar y fideicomis saria substitucions en cas de morir sens fills un o molts, substituhesch, a la sobredita Eularia impúber filla mia, a la qual per lo vulgar, pupillar, y fideicomissaria en cas de morir sens fills, un o molts, substituhesch, a la sobredita Eularia impúber filla mia, a la qual per la vulgar, pupular, y fideicomissaria en cas de morir sens fills, un o molts, substituhesch a la referida Josepha altre filla mia impúber, a la qual per las mateixas substitucions substituhesch a dita Escolascita també impúber altre filla mia, y a esta per las sobreditas substitucions substituhesch, a las demes fillas que tindré en lo dia de mono bit nadas, o postumas no a totas juntas sino la una despues de la altre, servat entre ellas orde de primogenitura. Volent que lo ultim que se trovará esser hereu meu puga disposar de dita ma heretat a sas liberas voluntats. Y per major explicació de ma voluntat declaro que si en lo temps de purificarse alguna de las substitucions per mi aposadas, a favor de dits mos fills y lo tal substitut se trovará, a las horas premort deixant fills, o fillas, un o molts llegitims, y naturals, y de llegitim y carnal matrimoni procreats en est cas vull succehescan en ma univeral heretat y bens los fills del tal substitut premor en lo modo y firma que per son pare o mare serán instituhits, y respective substituhits, volent que esta vocació dels fills dels substituts premorts, no servesca de inducció de vincle sino solament de providencia, per la caducació de graus que en lo present meu testament podría esdevenir.
Anomeno en tudors y curadors, a dits Escolascita Canet y Steva ma muller al Dr. en drets Geroni Canet y al Rnt. Cayetano Canet mos cosin. Als quals y a la major part de ells, dono lo poder que a semblants tudors, y curadors testamentaris se acostuma y pot donar. Suplicantlos. Que las personas de mos fills regescan, que ab bonas practicas y costums los intruhescan y que sos bens administren, com tot de ells, plemanet ho confio.
Revocant, y annullant ab lo present meu testament, tots y qualsevols altres testaments, codicils, y demes especies de ultima voluntat per mi fetas fins lo present en poder de qualsevols notari y especialmente lo que en escrits clos entregá a Cayetano Olzina y Massana notari publich de número de Barcelona, y de est mon testament, als vint de Octubre mil setcents vuytanta. Encaraque en aquells, y aquellas ho hagues continuadas qualsevols paraulas derogatorias, de las quals ab lo present hagues de fer expressa menció. Per quant de ellas me penedesch, y vull que las mateixas no obstant lo present meu testaments tots los altres prevalga.
Aquesta es la mia ultima voluntat, la qual vull que valga per testament, codicil, o per aquella altre especie de ultima voluntat que millor de dret valer podrá, de la qual seguit mono bit, vull sian donadas las copias autenticas que demanadas serán per lo hereu, llegataris, y altres de qui será interés. Y la mateixa firmo de ma propria en la ciutat de Barcelona als dos días del mes de Juliol del any mil setcents noranta dos.= Jaume Canet. De las quals cosas la mateixa Señora Escolastica Canet me requirí formas lo present acte, y que de ell donás las copias authenticas que fossen demanadas. Tot lo que fou fet en la ciutat de Barcelona dia, mes y any sobredits. Essent presents los mateixos testimonis instrumentals dalt nomenats.
Escolascita Canet y Steva, En poder de mi Cayetano Olzina y Massana notari qui afirmo coneixer a dita Señora requirent, y que ha firmat de sa ma.


Sia notori per evitar tota macula y sospita de engany sia de dret instituir lo inventari. Perço nosaltres Escolascita Canet y Steva viuda de Jaume Canet y Ferrusola comerciant matriculat ciutadá de Barcelona no sols com a thenutaria de la universal heretat y bens que foren de dit mon marit per rahó de mon dot esposalici y demes credits dotas en vritut de la constitució general de Cathalunya que comensa. Ab aquesta nostra, y sens perjudici de dita ma tenuta usufructuaria de la mateixa heretat, y bens per dit mon marit deixada ab son testament que entregá clos al notari avall escrit als dos de Juriol de mil setcents noranta dos, y despues de son obit fou obert y publica per lo mateix notari als setse de Novembre ultim de que dona fee, sino també sens perjudici ans be ab expresa salvetat de dita ma tenuta y demes drets y credits dotals en los quals no vull ni entench en manera alguna per judicarme tudora, y curadora de las personas y bens dels fills común a mi y a dit mon difunt marit per esta nomenada ab son citat testament Cayetano Canet Pbre. y beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sant Just y Sant Pastor de esta ciutat y Geroni Canet Dr. en drets en Barcelona domiciliat tudors y curadors de las mateixas personas, y bens anomenats per lo referit Jaume Canet ab son citat testament en dits respective noms, volent gozar dels privilegis concedits als que prenen inventari preseguint lo señal de la Santa Cre+u.
Primerament lo present inventari que tingé principi en la ciutat de Barcelona als primer dia del mes de Desembre del any mil setcents noranta sinch y en ell continuam tots los bens que foren de dit Jaume Canet en lo modo y forla seguent.
Primo: Tota aquellas casas grans ab sos portals fora obrints situadas en los carrers den Dufort den Jupí, y den Ginas de esta ciutat en las quals habitava y morí lo mateix Jaume Canet, y dins ella se ha trobat lo seguent.

EN LA PRIMERA SALA.
Primo: Un fanal ab una águila, usat.
Item: Una Garrafeta ab sas garrafas, usadas.
Item: Una taula de un peu usada.
Item: Set cadiras de palla, usadas.

EN LA SEGONA LASA.
Primo: Una calaixera vella.
Item: Dos taulas de un peu vellas.
Item: Una taula de jutar vella.
Item: Sinch cornucopias vellas.
Item: Tres cenefas doradas de colradura usadas.
Item: Un quadro de Sant Jaume ab guarnició de fusta, usat.
Item: Uns arrimaderos pintats en tela a la xinesca ab sas mitjas cañas dorats, usats.
Item: Vint y una cadiras pintadas y doradas ab asientos de buqueta groga, usadas.
Item: Uns arrimaderos de tela pintats ab mitjas cañas doradas, usadts.
Item: Dotse cornucipias grans ab curdons y borlas usadas.
Item: Dos miralls grans ab cordons y borlas corresponents, usats.
Item: Quatre taulas cantoneras doradas ab sos sobres cantoneras de christall, y guarnició dorat usadas.
Item: Sis cortinas de indiana ab sas senefas de fusta de cobradura usat.
Item: Una araña de christall, usada.

EN LO ESTRADO.
Item: Dotse cadiras de noguera ab asiento, y espatller de boqueta carmesina, usadas.
Item: Nou tamborets de noguera ab asiento de moquetas carmesina, usats.
Item: Uns arrimaderos pintats a la tela ab mitja caña dorada, usat.
Item: Dotse cornucipias grans ab curdons y borlas corresponents, usats.
Item: Dos miralls grans ab cordons y borlas corresponents, usats.
Item: Quatre taulas cantoneras doradas ab sos sobres cantoneras de quadro ab christalls, y guarnició dorada, usadas.
Item: Sis cortinas de indiana ab sas senefas de fustas doradas, usadas.
Item: Una araña de christall usada.

EN LO QUARTO DE DORMIR.
Primo: Dotse cadiras de noguera ab asiento y espallar de boquetas carmesi, usadas.
Item: Sis tamborets de noguera ab asiento de boquetas carmesi, usats.
Item: Uns arrimaderos pintats en la tela ab mitja cañas doradas, usat.
Item: Sis cornucopias grans ab curdos y borlas corresponents usadas.
Item: Dos cantoneras doradas ab sos sobre cantoneras duradas ab quadro y christall, usadas.
Item: Tres cortinas de indianas ab sas senefas doradas, usadas.
Item: Una arama de christall usada.
Item: Un llit a la imperiala ab capsalera y sobrecel dorat, usat.
Item: Dos repisas doradas, usadas.
Item: Dos cortinas grans de indianas per la alcova, usadas.
Item: Un Sant Christo petit de bronse ab creu de fusta, usat.

EN LA CAPELLA.
Item: Un altar de fusta dorat, usat.
Item: Una imatge de Nostra Señora de la Mercé, usada.
Item: Una Imatge de Sant Antoni, usada.
Item: Una Imatge de Sant Bonaventura, usada.
Item: Una Imatge de Sant Jaume, usada.
Item: Un Sant Christo de Bronse ab creu de fusta, usat.
Item: Un adorno de ferro pintat, ab sis brochs de palmatoria, usat.
Item: Sis candeleros de fusta plateats, usats.
Item: Unas sacras de fusta punteadas, usadas.
Item: Quatre palmatorias de llauna, usadas.
Item: Una creu de fusta gravat, una imatge de Sant Christo de ma de perlas, usat.
Item: Dos albas, usadas.
Item: Tres amits, usats.
Item: Dos corporals, usats.
Item: Sis purificadors, usats.
Item: Sis lavavos, usats.
Item: Dos estovallas ab puntas, usadas.
Item: Dos estovallas llisas, usadas.
Item: Dos casullas de tapiseria la una ab galó de or, y la altre ab galó de seda ab lo demes corresponent, usadas.
Item: Una cassulla de filipicho negre ab galó de or fals, ab lo demes corresponent, usada.
Item: Un misal, y un faristol de fusta pintat tot usat.
Item. Una campaneta de cuire, usada.

EN LA ANTESALA DEL SEGON QUARTO.
Primo: Set cadiras pintadas y doradas ab asiento de boquetas groch, usadas.
Item: Uns arrimaderos pintats en tela ab mitjas cañas doradas, usats.
Item: Quatre cornucipias regulars vellas.
Item: Una taula de noguera per jugar, usada.
Item: Quatre cortinas de indiana ab senefas de fusta doradas, usadas.

EN LO SEGON QUARTO.
Primo: Sis cadiras petitas de pallre, usadas.
Item: Un mirall ab guarnició dorada, vell.
Item: Dos cornucipias regulars, vellas.
Item: Dos cortinas de indiana ab senefas de fusta doradas, usadas.
Item: Dos cortinas grans de indiana, per la alcova usadas.
Item: Un llit de posts y banchs y capsalera pintat de dorat, usat.
Item: Un Sant Christo de fusta pintat, usat.

EN LO TOCADOR.
Primo: Una calaixera de noguera, usada.
Item: Una taula petita de noguera, usada.
Item: Un tocador de noguera ab un murall y guarnició dorada, usat.
Item: Sis cadiras grans de palla, usadas.

EN LA RECAMBRA.
Primo: Dos calaixeras vellas.
Item: Dos cornucopias vellas.
Item: Un quadro de animas ab guarnició de fusta, usat.
Item: Tres quadros de estampa ab guarnició de cobradura, usats.
Item: Dos llits de posts y banchs pintats. Usats.
Item: Un llit petit de posts y banchs pintats ab tres pilonets, y dos cortinas de indianas, usat.
Item: Sinch cadiras grans de palla, vellas.
Item: Dos cadiras xicas de palla, vellas.
Item: Dos cortinas y senefa de alcova de flamulas, usadas.
Item: Un vetllador de un peu de fusta, vell.
Item: Una barreta de ferro per posar cortinas, usadas.

EN LO QUARTO QUE DONA AL CARRER DEN JIGNAS.
Primo: Una calaixera pintada, usada ab la roba seguent.
Item: Una casaca, jupa y calsas de vellut negre, usada.
Item: Una jupa de satí blanch brodada, usada.
Item: Una casaca y jupa de paño, carmesi, usat.
Item: Una cacasa, y jupa de paño obscur, usada.
Item: Una casaca y chamellit ingles, usada.
Item: Una casaca y jupa de seda de camulé obscur, usada.
Item: Una casaca y jupa de seda de grunce ab botons brodats, de plata, usat.
Item: Unas calsas de paño de seda negre, usadas.
Item: Una casaca jupa, y calsas de linquins usat.
Item: Vint y vuyt camisas sense bueltas, usadas.
Item: Vint camisas ab bueltas, usadas.
Item: Trenta corbatins, usats.
Item: Setse parells mitjas de fil, usadas.
Item: Set armillas blancas, usadas.
Item: Quatre gorras de cotó, usadas.
Item: Dos gorras de seda, usadas.
Item: Sis parells mitjas de seda, usadas.
Item: Un escaparate pintat, y remates de colradura ab christalls, y un oesebre ab lo nayxement, usat.
Item. Dos violins de capsa de fusta, usats.
Item: Un armari de noguera, usat.
Item: Un quadro vell ab guarnició de fusta vell.
Item: Una mapa ab mitjas cañas de fusta pintadas, usat.
Item: Un termómetro, usat.
Item: Deu cadiras de palla, vellas.
Item: Una cayxeta de fusta ab roba de criatura, usat.

EN LO MENJADOR.
Primo: Un fanal de christall, usat.
Item: Set cadiras de palla, vellas.
Item: Dos taulas de noguera, usadas.
Item: Una garrafera, usada.

EN UNA RECAMBRA DEL SEGON QUARTO.
Primo: Un llit de posts y banchs petit pintat, usat.
Item: Dos cadiras de palla, vellas.

EN LA CUYNA.
Primo: Dos ollas de ferro, usadas.
Item: Quatre calderas y un calderó de aram, usat.
Item: Dos graixeras, una casa, tres xocolateras y tres pahellas tot de aram, usat.
Item: Dos grunellas y dos palas de ferro, usat.
Item: Una casola de aram, usada.
Item: Dos cafeteras de aram, vellas.
Item: Un caso de aram, usat.
Item. Sis candeleros y quatre llumaneras tot de llautó, usat.
Item: Catorse platas de estany, usadas.
Item: Un fanal de vidre, usat.

EN LO QUARTO DE LAS MIÑONAS.
Primo: Dos cayxas de fusta, usadas.
Item: Un armari de fusta, usat.
Item: Dos capsas de escalfar roba, usadas.
Item: Una tauleta de menjar en lo llit també de fusta, usada.
Item: Tres llits de peu de gall de fusta, usats.
Item: Quatre cadiras de baqueta grans, usadas.
Item: Una cadira xica de baqueta, usada.

EN LO SEGON PIS.
Primo: Setanta quatre llansols de llí de grias ni ha vuyt de tela ordinaria, usats.
Item: Dotse llansols de tela fina, usats.
Item: Tres dotsenas de estovallas, usadas.
Item: Setse dotsenas de toballons de fil y cotó, usats.
Item: Sis dotsenas y mitja de toballons de damas, usats.
Item: Dos estovallas grans de ginesta, usadas.
Item: Mitja dotsena de tovallolas de ginesta, ab punta, usadas.
Item: Vuyt dotsenas y mitja de aixugamans usats.
Item: Una dotsena y mitja de tovallolas ab puntas, usadas.
Item: Dos dotsenas de tovallolas ab caps, usadas.
Item: Vint estovallas de cuyna, usadas.
Item: Vuyt dotsenas de cuyxineras de tela, usadas.
Item: Catorse cuyxineras groxudas, usadas.
Item: Dos lllansols de tela de olanda fina, lo un guarnit ab puntas, usat.
Item: Item: Sis cuixineras de tela de olanda, guarindas ab puntas, usadas.
Item: Una tovallola de cumbras granada ab puntas, usada.
Item: Una tovallola de tafetá carmesí ab punta de plata, usada.
Item: Tres matalasos grans y set de xichs, usats.
Item: Dos dotsenas de trasportins, usats.
Item: Sis colchas usadas.
Item: Nou cobrellits, usats.
Item: Tres flasadas, usadas.
Item: Dos dotsenas de cuixins, usats.
Item: Un cortinatge de indiana de un llit, usat.
Item: Una corta llarga, y sagaleco de tune guarnit ab puntas de plata, usat.
Item: Unas faldillas, y gabardina de tapiseria carmesina ab flos de or y plata, usat.
Item: Un devantal curt de puntas de or, usat.
Item: Una catifa gran y una de xica, usat.
Item: Dinou cadiras de baqueta, usadas.
Item: Un llit de domas carmesí, usat.
Item: Unas cortinas grans de alcoba també de domás carmesí, usat.
Item: Un cobrallit de domas carmesí, usat.
Item: Tres cortinas de portus de carmesí, usadas.
Item: Sis cortinas de balcó de bracadellos color carmesí, usadas.
Item: Un cobrallit y cortinas de domás vert, usat.
Item: Quatre corberus de domas carmesí de tamburets de cadiras, usat.
Item: Vint y sis cobertas de domas carmesí, usadas.
Item: Trenta sis cobertas de asiento de cadiras de domas groch usadas.
Item: Vuyt cortinas de portas, y balcóns de brocadellos color de llimó, usadas.
Item: Tres cortinas de domas vert, usadas.
Item: Los domersos carmesins de la capella, usats.
Item: Una pastera ab las arreus corresponents, usat.

EN LO RABOST.
Primo: Tres gerras buydas de posar oli, usadas.
Item: Una dotsena y mitja de talladors, usats.

JOYAS DE OR Y PLATA OBRADA.
Primo: Un cetro de la Mare de Deu una onsa, deu argensos.
Item: Un calis, patena y cullereta tot de plata de pes vint y quatre onsas.
Item: Trenta set culleras y vint y quatre forquillas tot de plata de la lley, y de pes cent trenta tres onsas, catorse argensos.
Item: Un cotxeron de plata de la lley de pes set onsas dos argensos.
Item: Dos Sales y dos peras plata de la lley de pes dinou onsas dotse argensos.
Item: Un platet y escudella de paparotas plata de la lley de pes si sonsas.
Item: Sis brochs de candaleros plata de la lley de pes viutanta una onsas dotse argensos.
Item: Carorse candaleras plata de la lley doscentas trenta dos onsas un argenss.
Item: Una escupidora y unas espavilladoras tot de plata de la lley de pes vint y tres onsas.
Item: Tres safatas grans y una de ¡xica, tot plata de la lley de pes cent y nou unsas dotse argensos.
Item: Una sotacopa gran de plata de la lley de pes setanta tres onsas tretse argensos.
Item: Una sota copa mediana de pes quaranta dos onsas dotse argensos.
Item: Dos dotsemas marselinas de plata de la lley de pes doscentas vint y dos onsas deu argensos.
Item: Una corona de Mare de Deu, y una del niño tot de plata de la lley e pes diset onsas un argens.
Item: Sis parells sivellas de peus dos de xarrateras, una de caminadors, y tres de calsado tot de plata de pes catorse onsas.
Item: Sis botons de plata de pedras blancas de pes una onsa.
Item: Un cotcharon, una palmatoria, un platet, unas espaviladoras, dotse colleretas de café, un campana, un barcanen, una empolleta de aygua de olanda y una poqueta tot de plata de pes a rahó de divuyt lliuras la onsa quaranta dos onsas dotse argensos.
Item: Quatre manechs de gavinets, y una saca molls de plata de la lley de pes deu onsas tres argensos.
Item: Quatre manechs de avinets y dos de forquillas de plata de la lley de pes dinou onsas.
Item: Una piqueta de aygua beneyta de plata de la lley de pes tres onsas.
Item: Una guarnició de un quadret de plata de la lley de pes tres onsas.
Item: Tres puños de espasa de plata de la lley de pes quinse onsas.
Item: Las sacras de la Capella en las que se judica haverhi la plata de pes vint y set onsas.
Item: Uns agnus, cadena, xarcansí, y dos parells de arrecadas petitas tot de or de pes sinch onsas sis argensos.
Item: Un Sant Christo petit de or de pes vuyt argensos.
Item: Un botó y amella de esmeraldas rodat de diamans.
Item: Unas arrecadas de diamants, taulas encaixadas ab or setse lliuras setse sous.
Item: Uns botons de diamants encaxats ab or quaranta lliuras.
Item: Un anell rodat de diamants ab una pedra de vidre verda onse lliuras quatre sous.
Item: Un anell de un rubi rodat de diamants onse lliuras quatre sous.
Item: Un sinquillo de diamants onse lliuras.
Item: Una pesa de esmeraldas ab tres diamants catorse lliuras.
Item: Altre pesa de esmeraldas ab tres diamans onse lliuras.
Item: Una aliga dotse lliuras.
Item: Una joyeta de la Mare de Deu de diamants quaranta dos lliuras.
Item: Un parell de arrecadas de esmeraldas y una creu quaranta sis lliuras.
Item: Un anell de la Mare de Deu nou lliuras setse sous.
Item: Una capsa de pedra blava guarnida de or trenta lliuras.
Item: Set pesas antiguas de fil y grana de or quaranta sinch lliuras.
Item: Uns rosaris de coral guarnits de plata, y algunas medallas y anellet de plata dos lliuras dotse sous y sis.
Item: Un adres de diamants engastat en or y plata nou centas noranta sinch lliuras sis sous.
Item: Unas brotxes de diamants cent sinquanta vuyt lliuras, setse sous.
Item: Una ploma de diamants doscentas set lliuras sinch sous.
Item: Unas arrecadas de diamants, trescentas y una lliuras quatre sous.
Item: Un partit de perlas bonas de las manillas sinch centas seyxanta lliuras.
Item: Altre partit de perlas de varias qualitats doscentas vint y quatre lliuras.
Item: Altre partit de perlas també de varias qualitats seuxamta set lliuras quatre sous.
Item: E apres als dos días dels mateixos mes y any fou continuat lo present inventari en lo modo y forma seguent.

EN LO ESTUDI O ESXCRIPTORI Y A LAS DOS PESAS DE ELL SE HA TROBAT LO SEGUENT.
Primo: Tres taulas de fusta usadas.
Item: Quatre armaris de fusta usats.
Item: Catorse cadiras usadas.
Item: Sis quadros ab guarnició dorada, usats.
Item: Una cayxa, y tres tinters de estany ab sas polseras, tot usat.
Item: Una escribanía de fusta, usada.

EN LO MAGATSEM.
Primo: Un taulell gran de fusta, usat.
Item: Una prensa ab dos cargols, unit.
Item: Dos taulas de fusta, usadas.
Item: Un camastró ab sos pesos que componen tretse arrobas, usat.
Item: Sinquanta sis pots de melis destinadas per obras de la fabrica, usats.
Item: SSinch tamborets de fusta, usats.
Item: Dos botetas, usadas.
En la entrada de la part del carrer den Gignas.
Item: Un birlotcho vell ab la furmitura de caball, usat.

EN LA LLIBRERIA.
Item: Un tomo en quart intitulat Camino Real de la Creu, usat.
Item: Un thomo en quart anomenat Reflecciones sobre los contratos marítimos su antor Carlos Targa, usat.
Item: Quatre tomos en quart esto es primer, tercer, quart, y quint, intitulats Buerfeld Instituciones Politicas, usats.
Item: Un thomo en folio anomenat Solis Historia de Mexico, usat.
Item: Un tomo en foleo que se intitula Villegas Vidal de Patriarcas y Profetas, usat.
Item: Un tomo en quart pergami anomenat Santa Eularia, discurso compuesto por el P. Presentado Boria, usat.
Item: Dos tomos en quart Vida de Jesu Christo escrito por Fr. Fernando de Valverde, usats.
Item: Tres tomos segundo, tercero y quarto intitulats Memorias Historicas sobre la Marina, Comercio y Portes de Barcelona, usats.
Item: Dos tomos primer y segon anomenats, Campmany Codigo de las Costumbres Maritimas, usats.
Item: Dos tomos en octau intitulats Curiosites de Paris, usats.
Item: In tomo segon en octau de l Catecismo Historico de Heuri, usat.
Item: Un tomo en octau El Soldado Catholico en Guerra de religión, y otro del P. Diego de Cádiz, usats.
Item: Dos tomos de la vida de D. Quixote, usats.
Item: Un tomo Religion del Corazon, obra del Marqués de Caracciolo, usat.
Item: Un tomo en octau Instrucciones sobre el Matrimonio, usat.
Item: Gracias de la Gracia, usat.
Item: Un tomo en octau de la Vida del Beato Miquel d elos Santos, usat.
Item: Dos tomos del Cattecismo den Hereri, usats.
Item: Un tomo representación al Rey Nuestro Señor echo por D. Miquel de Sabra, usat.
Item: Luz de Verdades catolicas por el P. Laparra, usat.
Item: Dos tomos del Tratado de Letras de Cambio, usats.
Item: Proyecto Economico por D. Bernardo Warde, usat.
Item: Dos tomos Defensa de la Religion por Heydech, usat.
Item: Rudimentos de la proporción por D. Manuel Poy, usat.
Item: Dos tomos de la Vida Historica de Sant Thomas de Aquino, usats.
Item: Devoto Peregrino, usat.
Item: Sinch thomos anomenats Gonet, usats.
Item: Manual de Comerciantes, por D: Ignacio Dees y Saret, usat.
Item: Dos tomos de Lecciones Matemathicas del P. Cerda, usats.
Item: Reflecciones de un Filosofo Christiano, sobre la Humanidad, usadas.
Item: Un tomo en octau les Portes de Frunore, usat.
Item: Un tomo en octau motivo de mi fee en Jesuchristo, usat.
Item: Untomo en octau Eloquencia Española, usat.
Item: Dos tomos anomenats Obras de Grancian, usats.
Item: Un tomo Folosofia miral por D. Manuel Tenaurd, usat.
Item: Un tomo intitulat Manual de Meditaciones, usat.
Item: Un tomo que se intitula Comercio de la Europa, usat.
Y apres als tres días dels mateixos mes y any fou continuat lo present inventari en lo modo seguent.
Item: Una casa que fa cantonada cituada al carrer de Dufort y Gignas ab tres botigas obertas, una al dit carrer de Dufort, y dos al dit carrer den Gignas.
Item: Altre casa situada en lo carrer de Gignas ab porta oberta al dit carrer, y una botiga qual no te primer pis per estar unit ab la casa gran de la propria habitació de la viuda y pubills.
Item: Altre casa situada en lo referit carrer de Gignas ab tres portas obertas en dit carrer so es entrada, y dos botigas.
Item: Altre casa situada en lo carrer Major y Rasa de la vila de Olot que fa cantonada en lo dit carrer Major y carrer den Bastons ab dos botigas obertas.
E apres als deu días dels mateixos mes y any fou continuat lo present inventari en lo modo y forma seguent.
Item: Un Prat o casa favrica situada en la Parroquia de Santa Maria de Provensals y en lo veynat dit Lo Taulat de un valls, ab set mojadas de terra aglevadas a dita en la qual se ha trobat lo seguent.
Item: Una pastera vella.
Item: Una caixa de fusta vella.
Item: Una taula de fusta vella.
Item: Un trull de moldrer gransa.
Item: Una taula y dos banchs de fusta, molt usats.
Item: Una senalla vella.
Item: Sinch calderas de bullir las pesas indianas, las tres de aram, y las altres dos de plom, ab sos torns corresponents, usat.
Item: Altre caldera de plom, vella.
Item: Una casa de aram, usada.
Item: Una pala llarga de ferro, usada.
Item: Unas arpas, quatre cabachs, un magas, tres ganzos per escairar las siquias, una pala targa, y una guma de foradar, usat.
Item: Un relotge de pols de quatre horas, usat.
Item: Dos carretons, usats.
Item: Sinch pivadoras, y set arroxadoras, usat.
Item: Un burro vell ab sarria y albarda, usada.
Item: Una paella y grahellas tot usat.
Item: Una romana ab son piló de ferro, usada.
E apres als dotse días dels mateixos mes y any fou lo present inventari continuat en lo modo y forma seguent.
Item: Una casa fabrica situada en lo carrer del Portal Nou ab porta oberta al mateix carrer que fona al carrer den Cortinas, y al carrer de la Bolta dels Jueus, dins la qual se ha trobat lo seguent.
Item: En lo magatsem de la tinpura.
Item: Tres fanals de las tinas de blau de perfil, insvisible, usats.
Item: Sinch botas de conduhir vinagre, usadas.
Item: Sis barrals vells, de conduhir drogas.
Item: Nou cosis grans y xichs per posar colors, de test, usats.
Item: Tres caoxas de fusta per conduhir drogas, vell.
Item: Un cuvell, usat.
Item: Quatre calderas grans de aram usadas.
Item: Dos calderas mitjanas de aram, usadas.
Item: Una caldereta de aram, usadas.
Item: Una casa, un casso, y una escumadora tot de aram, usat.
Item: Una taula de fusta, vella.
Item: Una romana de ferro petita, vella.
En lo magatsem del cotó se ha trobat lo seguent.
Item: Una taula de fusta, usada.
Item: Unas valansas ab sos corresponents pesos, usat.
Item: Una romana grosa ab son piló, usada.
Item: Uns ternalls, vells.
Item: Una cadira de pala, vella.
Item: Uns escurapous, usats.
En lo pintador gran y pintador petit se ha trobat lo seguent.
Item: Vint taulas vellas ab set masas per pintar tot usat.
Item: Una taula de fusta de gravar vella.
Item: Dotse cubells de posar bachs, vells.
Item: Deu banchs de fusta per posar los cubells, y bachs, usats.
Item; Una mola de esmolar, usada.
Item: Una taula de ensserar, usada.
Item: Dos bruñidors, vells.
Item: Una prensa, usada.
Item: Una calandria vella, ab un corro de bronce, dos de fusta y demes arreus, usat.
Item: Cent mitllos de indianas, y mocadors corrents, usats.
Item: Un armari vell.
Item: Un banch de fusta per conduhir las pesas indianas, y mocadors, usadas vell.
Item: Dos escalas vellas.
Sota el terrodeu se ha trobat lo seguent.
Item: Una caldera de aram per lo adop de las pesas vella.
Item: Un milí de moldrer gala, usat.
Item: Un gibrell y dos cons de terra tot usat.
Item: Una cubas de aram usada.
En la pesa o quadra dels talers.
Item: Ainquanta quatre talers vells ab sos plegadors y demes corresponents.
Item: Dos banchs de plegar pesas ab son restell usats.
En la quadra de las donas.
Item: Vint y vuyt torns de deanar cotó ab sos peus de devenadoras, vells.
Item: Dos urdidors vells, quatre trascanadoras y sinch guviadoras usat.
Item: Unas balanzas ab sos pesos, usadas.
Item: Un banch ab eliville per estirar lo cotó y fil vell.
Item: Tres banchs vells per lligar las pesas cotonadas.
Item: Altre banch de fusta vell de asiento.
Item: Dos banchs de fusta de plegar las pesas cotonadas, ab sinch capitells per lo mateix vells.
Item: Un taulell vell, y tres tamburets tots usat.
Item: Dos barras per aguantar las pesas urdidas, usat.
Item: Un joch de fusta vell per fer llisos.
Item: Setse senallas per conduhir los canons vellas.
Item: Tres pasteras y dos cubells per conduhir los canons de cotó de vanut, usat.
En las quartos del primer pis del carrer del Portal Nou.
Item: Dos dotsenas de cadiras de boga, usadas.
Item: Quatre guadros vells grans.
Item: Dos quadros petits, usats.
Item: Dos caulas de fusta, usadas.
Item: Tretse palmatorias de paret, de llauna, usadas.
Item: Un banch de fusta per lligar la fadros de roba, usat.
Item: Tres armaris de fusta grans usats.
Item: Set llibres de mostras de indianas y mocadors, usats.
Item: Un llibre de dibujos de laminas, usat.
Item: Una escaparate gran ahont está collocat la imatge de Sant Magí.
Item: Un tavernacle de fusta dorat.
Item: Una encamada de los.
Item: Sis baras de talem doradas.
Item: Dos banquets de tenir lo tabernache, usats.
Item: Unas gradas de fusta vellas.
Item: Una taula de gravar ab sos arreus corresponents, usadas.
Item: Setse posts per fer fardos ab sas cordas, ysadas.
A la sala de las pesas blancas.
Item: Sinch taulas de fusta vellas.
Item: Una gradas vellas.
Item: Set banchs vells.
Item: Un joch de barras per las velas.

EN LO ESTABLE.
Item: Un cavall vell ab sos arreus de carro.
Item: Dos carros lo un ab vela, usats.
Item: Una mola de pedra de monjuhic.
Item: Deu quadrats vells.
E apres als setse dais dels referits mes y any fou lo present inventari continuat y descrits en ells los efectes,d rogas, cotons, y demes existent en la expresada fabrica de indianas, en lo modo y forma seguent.
Item: Tretse pesas indianas finas pintadas, de quatre palms y dos quarts llestas de tir juntas noranta set canas quatre palms a trenta set sous y sis diners la cana, cent vuytanta dos lliuras setse sous, y tres.
Item: Doscentas deu pesas de indianas tretse cominas blancas a pun de pintar de tir juntas dos mil quatrecentas quaranta una cana dos palms a vint y un sous y sis diners y la cana dos mil siscentas vint yq uatre lliuras sis sous y deu diners.
Item: Sinch pesas de indianas, comunas pintadas a dos encarnats fondo vermell y café de tir sinquanta vuyt canas y un palm a vint y vuyt sous la cana vuytanta una lliurras set sous y sis diners.
Item: Dinou pesas de indianas entre finas pintadas a dos encarnat y cump Blanch de tir doscentas vint canas set palms a vint y set sous la cana, doscentas nuranta vuyt lliuras tres sous y set diners.
Item: Vint y vuyt pesas de indianas comunas llestas, pintadas a fondo de oliva de tir trescentas vint, y sinch canas quatre palms a vint y set sous la casa, quatrecentas trenta nou lliuras vuyt sous y sis diners.
Item: Quinse pesas de indianas comunas a mondo de olivo a punt de posar sobre clor de tir cent setanta quatre canas tres palms a vint y sis sous y sis diners la cana, doscentas trenta una lliuras deu diners.
Item: Trenta nou pesas indianas pintadas llestas comunas de camp Blanch de tir quatre centas sinquanta tres canas tres aplms a vint y sinch sous la cana, sinch centas seyxanta sis lliuras catorse sous y quatre diners.
Item: Tretse pesas indianas finas de quatre palms blancas a punt de pintar de dit juntas cent sinquanta sis canas a vint y set sous la cana, discentas deu lliuras dotse sous.
Item: Doscentas trenta quatre pesas indianas entre finas bmancas de quatre palms a punt de puntar de tir juntas doscentas seyxanta sis canas a dinou sous, dos mil sinch centas sinquanta una lliuras nou sous.
Item: Vint y sis pesas indiana ditas cruas de Prat de tir doscentas noranta nou canas, a divuyt sous, doscentas seyxanta nou lliuras dos sous.
Item: Catorse pesas indianas ditas pintadas ab dos cents noranta quatre mocadors de fondo encarnat a punt de bullir, a onse sous y tres diners los mocadors, cent seyxanta sinch lliuras set sous y sis diners.
Item: Cent tretse pesas indiana ditas pintadas, ab dos mil trescens setanta tres mocadors de fondo encarnat, y viola llestos aquinse sous, mil setcentas setanta nou lliuras quinse sous.
Item: Cent noranta pesas indianas de quatre palms cruas al Prat de tir juntas dos mil cent vuytanta sinch canas a diset sous, mil vuytcentas sinquanta set lliuras sinch sous.
Item: Cent seyxanta pesas indianas ditas blancus a punt de pintar de tir juntas mil vuytcentas quaranta canas a divuyt sous mil siscentas sinquanta sis lliuras.
Item: Vuytanta set pesas indianas ditas pintadas ab dos mil doscentas seyxanta dos mocadors de fondo encarnat de oliva y camp Blanch apunt de bullir, a nouj sous los mocadors, mil cent set lliuras divuyt sous.
Item: Setanta nou pesas indianas pintadas ab dos mil sinquanta quatre mocadors de fondo encarnat y camp Blanch bullits al Prat de deu sous y uns diners los mocadors, mil setanta vuyt lliuras set sous.
Item: Quaranta pesas indianas ditas pintadas ab mil quaranta mocadors de fondo encarnat y oliva a punt de posar blau a onse sous, sinch centas setanta dos lliuras.
Item: Quatre centas dos pesas indianas ditas pintadas ab mil quatrecentas sinquanta dos mocadors de fondo encarnat y camp blancu llestos a onse sous y tres diners, Sinch mil vuyt centas setanta nou lliuras sinch sous.
Item: Quaranta vuyt mocadors blaus y blanchs tarats de diferents modas, a set sous y sis diners divuyt lliuras.
Item: Set pesas platillas pintadas a colors camp blanch llestas, compres una pisa del fondo blau de tir juntas setanta tres canas quatre palms a vint y quatre sous, vuytanta vuyt lliuras quatre sous.
Item: Onse pesas platillas pintadas a blau de perfil llestas compres quatre de griseta de tir jutnas cent quinse canas quatre palms a vint y quatre sous cent trenta vuyt lliuras dotse sous.
Item: Sinch trosos telas finas blancas de quatre palms a punt de pintar de tir juntas trenta tres canas, a vint y sinch sous. Quaranta una lliuras cinch sous.
Item: Tres balas de cotó de primera qualitat filat en Malta juntas per net seixanta una arrobas sinch lliuras a setanta tres pesos y mitx lo quintar, mil sinch centas setanta quatre lliuras tres sous y sinch diners.
Item: Per dinou lliuras sis unsas cotó primera qualitat filat em Malta ab madespa a setanta tres pesos y mitg lo quintar, cent vint y dos lliuras tres sous y deu diners.
Item: Una arroba y vint y dos lliuras cotó de primera qualitat ab cunones a vint sous y set diners la lliura. Quaranta nou lliuras vuyt sous.
Item: Dos arrobas setse lliuras sis unsas cotó filat de sussisa ab mudaixa a vint y set sous la lliuras noranta dos lliuras nou sous y sis diners.
Item: Per sis arrobas y vint lliuras cotó de primera qualitat de Malta ab vint y dos pesas dobles ordidas per mocadors de quatre palms a setanta vou pesas y mitg lo quintar cent vuytanta sinch lliuras dinou sous y vuyt diners.
Item: Quinse arrobas nou lliuras alum de Sivitavecchia a setse lliuras al quintar, seyxanta una lliuras set sous y nou diners.
Item: Vint y tres arrobas catorse lliuras goma barbaresca a sinch sous la lliuras cent sinquanta tres lliuras.
Item: Vint y set arrobas nou lliuras goma de adops a vint y una lliuras lo quintar, cent quaranta tres lliuras onse sous y sinch diners.
Item: Sinch arribas tres lliuras salsaturno a dinou sous la lliura cent vint y sis lliuras set sous.
Item: Tres lliuras or indi fioret a quaranta sis ray tretse lliuras setse sous.
Item: Una arroba tretse lliuras vidriol vert a trenta sinch rals lo quintar, una lliuras sis sous y tres diners.
Item: Tres arrobas tretse lliuras barrella, a nou pesetas lo quintar dos lliuras dinou sous.
Item: Sis arrobas diset lliuras gulas finas de alep, a quinse sous la lliuras cent vint y nou lliuras quinse sous.
Item: Sinch arrobas onse lliuras orpimen a dotse sous la lliura, vuytanta quatre lliuras dotse sous.
Item: Sinch arrobas vint y dos lliuras verdet, a dinou sous la lliura, cent quaranta quatre lliuras vuyt sous.
Item: Seyxanta vuyt arrobas ferro vell a trenta rals lo quintar, sinquanta una lliura.
Item: Vuytanta dos arrobas vint y dos lliuras gransa fina de castilla milta a trenta tres lliuras lo quintar, sis centas seyxanta dos lliuras quinse sous uy sis diners.
Item: Tres arrobas vint y una lliuras graneta de la terra a tres sous y nou la lliura, divuyt lliuras onse sous y tres diners.
Item: Una arroba sal de Cardona a dos sous la lliura, dos lliuras dotse sous.
Item: Set carregas vinagre, a vint y una pesetas la carrega, sinquanta sinch lliuras dos sous y sis diners.
Item: Catorse quintars galda, a set lliuras deu sous lo quintar, cent sinch lliuras.
Item: Vint y dos planxas novas per motllora deu sous quiscuna clanxa, onse lliuras.
Item: Quaranta dos sacas buydas a trenta sous cada saca seyxanta tres lliuras.
Item: Quaranta vuyt arrobas tretse lliuras cassanella a set lliuras disset sous y sis diners lo quintar, noranta sinch lliuras nou sous y vuyt diners.
Item: Setse raymas paper de estrasa a dinou sous, y sis diners la rayma, quinse lliuras dotse sous.
Item: Una cuna quatre palms paó trentadozé per bachs a nou lliuras la cana, tretse lliuras deu sous.
Item: Deset canas cardellats per taulas a trenta tres sous la cana, vint y vuyt lliuras un sou.
Item: Vuyt canas borrás a dotse sous la cana, quatre lliuras setse sous.
Item: Divuyt lliuras nou onsas corda de taval cordill nir y britonera a sis sous la lliuras, sinch lliuras dotse sous y sis diners.
Item: Vuyt lliuras or fil per llisos a dotse sous la lliura, quatre lliuras setse sous.
Item: Dos llisos de tretse nous, a trenta set sous y sis diners, tres lliurs quinse sous.
Item: Sis llisos estrets a quinse sous, quatre lliuras deu sous.
Segueixense los efectes existents en lo ram de la farica de cotonadas y negoci del mateix difunt.
Item: Cent vuyt lliuras cotó tort Blanch ab madeixa, arcel de vint y un sou y nou diners la lliura, cent divuit lliuras nou sous.
Item: Onse lliuras cotó tort dit ab rodets a rahó de vint y dos sous la lliura, dotse lliuras dos sous.
Item: Setanta quatre lliuras cotó tort blau torqui ab madeixa a rahó de vint y sinch sous y nou diners la lliura, noranta sinch lliuras sinch sos y sis diners.
Item: Set lliuras cotó dit ab rodets a rahó de vint y sis sous la lliura, nou lliuras dos sous.
Item: Setse lliuras cotó dit vermell muntat ab madeixa a rahóde vint y quatre sous y nou diners, donou lliuras setse sous.
Item: Sinou lliuras cotó dot blau cla ab madeixa, a rahó de vint y tres sous y tres diners, vint y dos lliuras un sou y mou diners.
Item: Set lliuras cotó dot blau cla ab rodet a rahó de vint y tres sous y sis diners la lliura, viut lliuras quatre sous u sis diners.
Item: Sinquanta una lliuras sis unsas cotó dot escut y altres diferents colors a rahó de vint y tres sous y nou diners, seixanta una lliuras tretse sous y un diner.
Item: Setse lliursa cotó dot ab rodets dels mateixos colors a rahó de vint y quatre sous la lliura, dinou lliuras quatre sous.
Item: Setanta lliuras cotó dot Blanch lligat, a rahó de vint y tres sous y un diner la lliura, vuytanta nou lliuras quinse sous y deu diners.
Item: Doscentas trenta vuyt lliuras cotó lligat teñit ab diferents colors, a rahó de vint y sis sous, y tres diners la lliura, trescentas dotse lliurs set sous y sis diners.
Item: Sos lliuras de fil blau ab canons a rahó de catorse sous y quatre diners, una lliura vuyt sous y vuyt diners.
Item: Set pesas cotonadas blavas y blancas llestas a rahó de vint y nou lliuras la pesa, doscentas tres lliuras.
Item: Un tros cotonadas la mulas de rotllos de tir quinse canas a rahó de vint y sinch sous la cana, divuyt lliuras quinse sous.
Item: Quatre pesas cotonadas blavas y blancas que de compte de la fabrica se troban en poder de D. Ramon Escolá de Madrit, que a rahó de vint y vuyt lliuras la pesa, y mes los ports y drets son de valor de cent vint y nou lliuras y vuyt sous.
Item: Sinch sachs cacau de Caracas que se troban al magatsem de valor junt ab ports y drets, vuyt centas setanta tres lliuras quinse sous y un diner.
Segueix la nota de tots los deutes que acredita la fabrica de indianas dels subjectes avall expressats, dividits en tres claves a saber.
Primera clave que se suposan deutes cobrables.
Item: Deu Jaume Mensa de Calag vint lliuras un sou y set diner.
Item: Deu D. Pedro Juan Elizalde & Cia. de Granada tres mil cent vint y una lliura y dos diners.
Item: Deu Anton Bruguera y la de Toro mil quaranta sis lliuras nou sous.
Item: Deu Pere Torres y Roca de Vilafranca del Vierso, mil doscentas vuytanta sinch lliuras dos sous y dos diners.
Item: Deu Pere Pujals y la de Ubeda, trescentas quatre lliuras setse sous y set diners.
Item: Santiago Albareda Duran & Cia. de Vich, mil nou centas vint y sis lliuras tres sous y sis diners.
Item: Deu Manuel Thomas & Fill de Victoria, nou centas quaranta sis lliuras tres sous y un diner.
Item: Deu Salvador Duran & Fill de Ubeda, quatrecentas setanta sinch lliuras setse sous y dos diners.
Item: Deu Francisco Santaló de Olot, setcentas dos lliuras diset sous y vuyt diners.
Item: Deu Manuel Joan Vidal & Cia. de Valladolist, trescentas quaranta dos lliuras tres sous y set diners.
Item: Deu Joan Martorell y Moreu de Almeria, mil noucentas sinch lliuras quinse sous y nou diners.
Item: Deu Pere Jover y Germá de Medina, mil sinch centas noranta una lliuras dos sous y sis diners.
Item: Deu Joan Crisostomo Soler de Aranda, quatre centas vintiset lliuras setse sous y tres diners.
Item: Deu Anton Torres y Germá, de Palencia, nou centas divuyt lliuras set sous y deu diners.
Item: Deu Joan Armany de Vich, quatrecentas quaranta set lliuras, setse sous y tres diners.
Item: Deu Eudalt Sabater & Cia. de Albacete,d oscentas seyxanta tres lliuras divuyt sous, y nou diners.
Item: Deu Salvador Sabates & Fill de Alicant, quatrecentas seyxanta y sinch lliuras dinou sous.
Segona clave de deutes medians que se creu poderme cobrar la mitat.
Item: Deu D. Antonio Barris de Valencia cent vuytanta nou lliuras tretse sous y tres diners.
Item: Deu Amador Jover de Granada cent vuytanta sis lliuras set sous y nou diners.
Item: Deu Pedro Bonaventura Bofill de Calella sinquanta set lliuras dinou sous y sis diners.
Item: Deu Joseph Francisco Torres pare y fill de Calaf, quatre centas setse lliuras divuyt sous y tres diners.
Item: Deu Gabriel Yorres de Balderas doscentas setanta sinch lliuras quatre sous y un diner.
Item: Deu Joan Blanch cotayre, vint y sinch lliuras sis sous y vuyt diners.
Item: Deu Pere Aguilar & Fill de Vich, mil doscents trenta dos lliuras catorse sous y un diner.
Item: Deu Anton Codina Roca & Cia. de Palencia vuytcentas quaranta nou lliuras dotse sous y sis diners.
Item: Deu S. Joseph Ignasio Gonzalez de Granada vuytcentas deu lliuras setse sous y set diners.
Item: Deu D. Pedro Jover Vidal & Cia. de Valladolist, quatre centas vuytanta tres lliuras catorse sous y dos diners.
Item: Deu Joan Arenys Rosal & Cia. De Alcala, sinch centas quaranta quatre lliuras diset sous y un diner.
Item: Deu Ignasi Suñol de Barcelona quatrecentas vint y sinch lliuras un sou y tres diners.
Item: Deu Ramon Morera & Cia. de Arebalo vuyt centas trenta una lliuras catorse sous.
Item: Deu Miquel Carcasona de Cordova, sinch centas sinquanta vuyt lliuras onse sous y onse diners.
Tercera clase de deutes que se creuhen enterament perduts.
Item: Deu Ramon Ibern, divuyt lliuras vuyt sous y quatre diners.
Item: Deu Francisco Muna, vint y sinch lliuras dos sous y sinch diners.
Item: Deu Jaume Menor set lliuras tres sous y nou duiers.
Item: Deu Magí Valles & Cia. sinch centas sinquanta dos lliuras sis sous y sis diners.
Item: Deu D. Pedro Ambrocio García de Cargagena Indias trescentas trenta tres lliuras sis sous y vuyt diners.
Item: Deu Joan Pla de Vich trescentas vuytanta quatre lliuras nou sous y tres diners.
Item: Deuhen Pau Roca y Anton Santaló de Mansana siscentas sinquanta una lliuras dos sous y set diners.
Item: Deuhen Jaume Roca y Joseph Masdemun de Almagro vuyt centas noranta tres lliuras sinch sous y dos diners.
Item: Deu Joseph Beltran de Tarragona sis lliuras quatre sous y nou diners.
Item: Deu Francisco Fabregas de Canet trescentas noranta sis lliuras vuyt sous y vuyt diners.
Item: Deu Benito Manuel Zapatero y Fermon Gravalos de Cervera del Rio Alama, tres mil siscentas trenta dos lliuras quatre sous y nou diners.
Segueix la nota de tots los deutes que acredita lo ram de la fabrica de cotonadas y negoci dels subjectes avall expresats dividits en tres clases a saber.
Primera clase que se suposa deutes cobrables.
Item Deu Manuel Thomas & Fill de Victoria sinch centas seyxanta vuyt lliuras tres sous.
Item: Deu Pere Pujals & Cia. de ubeda, cent vint y set lliuras catorse sous y sis diners.
Item: Deu Pere Torres y Roca de Vilafranca del Vierso doscentas vuyt lliuras sinch sous, y in diner.
Item: Deu Joan Creus de Vilanova dos mil cent quaranta lliuras sis sous y dos diners.
Item: Deu Santiago Albareda Duran & Cia. de Vich mil setanta sis lliuras, setse sous y tres diners.
Item: Deu Jaume Dalau de Canet mil seyxanta quatre lliuras tres sous y un diner.
Item: Deu Manuel Joan Vidal & Cia. de Valladolid mil nou centas noranta dos lliuras onse sous y nou diners.
Item: Deu Eudal Sabater & Cia. de Albacete trescentas sinquanta una lliura sinch sous y tres diners.
Item: Deu Jordá y Martí sinch centas noranta lliuras tres sous y nou diners.
Item: Deu Joan Christostomo Soler, de Aranda seyxanta vuyt lliuras dinou sous.
Item: Deu Salvador Pullos de la Coruña quatre centas seyxanta sis lliuras quatre sous.
Item: Deu Ramon Aguilá y Santaló del Ferrol doscentas vuytanta una lliura dotse sous y deu diners.
Item: Deu Manuel Brunell Riera & Cia. de Cons siscentas seixanta quatre lliuras deu sous.
Item: Deu Mariano Bosomba de la Corunya doscentas sinquanta vuyt lliuras vuyt sous y nou diners.
Item: Deu Francisco Santaló de Olot cent vuyt lliuras quise sous.
Item: Deu Joan Armany & Cia. De Vich sinquanta set lliuras quatre sous y un diner.
Item: Deu Joseph Segura Sermany & Fill de Caseres dos centas tres lliuras, sinqh sous y dos diners.
Segona clase de deutes mediant que se creu poderse cobrar la mitat.
Item: Deu D. Joseph Moreno de Cádiz quatre centas noranta nou lliuras sis sous y tres diners.
Item: Deu D. Manuel Cotaxos de Cádiz mil trescentas setanta tres lliuras diset sous y dos diners.
Item: Deu Pere Jover Vidal & Cia. de Valladolid vuytanta sinch lliuras quatre sous y deu diners.
Item: Deu D. Joseph Escolá de Madrit dos mil quatre centas setanta tres lliuras vuyt sous y dos diners.
Item: Deu Ramon Morera & Cia. de Arevalo doscentas sinquanta sinch lliuras nou sous.
Tercera vlase de deutes que se creuhen enterament perduts.
Item: Deu Juan Parallada vint y sinch lliuras dinou sous, y un diner.
Item: Deu Anton Ruvia y Miquel Curomina cent trenta quatre lliuras divuyt sous y set diners.
Item: Deu Anton Pontgem y Alabau dos mil vuytanta lliuras dotse sous y sis diners.
Item: Deu D. Santiago de Lea de Cádiz dos mil setcentas seyxanta tres lliuras quinse sous y dos diners.
Item: Deu Joseph Beltran de Tarragona set lliuras tretse sous.
Item: Deu Benito y Manuel Zapatero y Fermin Gravalos de Cervera del Rio Alama siscentas trenta dos lliuras nou sous.
Diners en cayxa a saber.
Ab moneda de oro o plata
Set mil trescentas sinquanta set lliuras quatre sous y quatre diners......7357Ll 4S 4D.
Ab vales reals.
Quatre mil trescentas trenta sinch lliuras sinch sous.........................4335Ll 5S.

11692Ll 9S 4D.


Dos titols de real corredoria de cambis de número quaranta de la present ciutat sobre las quals está al presen recurs pendent als Sa Magestat a fin de que es dignia concedir real cedulas de proprietat esto es sobre lo un titol o corredoria a favor de Escolastica Canet y Steva, y sobre lo altre a favor de Manuel Canet y Steva.
Estos bens y no altres confesam haver encontrat en la heretat y bens que foren de dit Jaume Canet y que no ha venut deixat de continuar cosa altuna per dolo, frau, ni altre motiu, protestant que si en lo esdevenodir apareixeran altres bens de la mateixa heretat, formarem de ells altres nous inventaris tot lo que fou fet en la ciutat de Barcelona en los dia, mes y any sobre dits. Essent presents per testimonis Anton Pages y Jaume Rigo jovens del comers en Barcelona residints.
Escolastica Canet y Steva viuda. Dr. Geroni Canet y Canals, Caietano Canet y Canals Pbre. En poder de mi Cayetano Olzina y Massana notari qui afirmo coneixer a dits Señors otorgants y que han firmat de sas mans.
Et ut ómnibus et singulis testamentis, codicillis inventariis et bonorum publicationibus in hacettanu ali descripti, et continuatis llicet in aliquibus partibus correctis, et emendatis manuta men mea propria aprobatis, tam in juicio, quam extra ab ómnibus plena impendatur fides. Ego Cayetano Olzina et Massana notarius publicus de número Barcinonae hic me sub scribo hoc meo silito sig+no.