Saga Bacardí
02051
ESCRITURA DE VENTA DE CENSO SOBRE CASAS EN PLAZA SAN JAIME Y LLIBRETERIA, DE LOS MARÉS, HACIA ANTONIO NADAL Y DARRER.


En la ciutat de Barcelona als primer dia del mes de Janer del any mil setcents noranta y set.
En nom de Deu, sia notori: Que Anton Marés y Llopart ciutadá de Barcelona. Per pagar y satisfer a Ramon Marés y Llopar argenter, ciutadá de la dita ciutat, y a Francisco Marés y Llopart escrivent en la mateixa ciutat resident, mil y cent lliuras barcelonesa, esto es, sinch centas sinquanta lliuras a cada un de ells, que los servirán, a saber, en quant a trescentas y sinquant lliuras per sembñants que Feliph Marés difunt argenter, ciutadá de Barcelona, son pare ab son ultim testament que entregá clos a Francisco Maspons notari publich real collegiat de número de Barcelona als dinou Agost del any mil setcents noranta y dos, y que seguit lo obit del propri testador fou per lo mateix Maspons notari, publicat als vuyt Abril proxixm passat, deixá y llegá a cada un dels dos en paga y satisfacció de tots los drets paternos, y demes que en sa heretat y bens pugan tenir y pretendrer tant per rahó de legitima, com altrament, y en quant a doscentas lliuras per semblants que Josepha Prats y Puig viuda primerament de Anton Marés argenter, despues del Dr. en medicina Joan Veguer, y ultimament de Macari Prats comerciant ab son ultim testament que entregá clos a Joseph Llopart notari publich real collegiat de número de Barcelona als tres, y que seguit son obit fou per lo mateix notari publicat als vint y sis Agost també proxim passat, disposá que per lo dit Anton Marés y Llopart son hereu, y del cens de que avall se tractará se donassen a cada un dels dits dos germans dins lo termini de dos anys de haver celebrat son matrimoni, o haver professat en alguna religió, o si algun de ells preferis lo estat del celibat dins lo termini de dos anys, en que hagé pres ofici, separantse de la casa paterna, o mantenintse en ella a sas costs, circunstancias que se verifican en lo dits Ramon t Francisco Marés pues lo primer es ja mestre argenter, y lo segon ha pres la facultat de notari en que está proxim a passarse y se manté a sas costas separat de la casa paterna.
Item: Per pagar y satisfer a Maria Miquela Marés y Llopart donsella quatrecentas lliuras barcelonesas per semblants que la dita Josepha Prats antes Veguer y mes antes Marés y Puig sa avia, ab lo citat son testament igualment disposá que per lo dit Anton Marés son hereu y del insinuat cens s eli pagassen en los mateixos casos que está dit dels expressats dos germans los que en ella encara no se verifncan.
Item: Per pagar y satisfer a Maria Canals viuda de Ramon Canals siscentas y sinquanta lliuras barcelonesas, en paga y satisfacció de semblants que la nomenada Josepha Prats ab lo calendat son ultim testament declará estarli devent per haverlashi deixat graciosament ab direrents partits a fid e poderse alimentar.
Finalment: Par donar curs a son negoci y depencencias y subvenirse en algunas urgencias que al present li ocorren.
De son grat y certa ciencia, per ell, y per los seus hereus y successors ven, y per titol de venda concedeix al Señor Anton Nadal y Darrer comerciant matriculat, ciutadá de Barcelona present, als seus, y a qui voldrá perpetuament, tot aquell cens de penció trescentas sinquanta vuyt lliuras set sous y dos diners moneda barcelonesa, francas de coresponció, junt ab la prorrata de la penció del dia present en avant corrent, pencions y prorratas del dia present en avant devedoras, y son preu en cas de lluhició, y junt també ab la Señoria mitjana, firma, fadiga, y demes drets propris de la dita Señoria, que annualment en dos terminis, a saber la mitat en lo dia deu de Febrer, y la altra mitat en lo dia deu de Agost, vuy Simon Alier botiguer y Familiar del Sant Ofici de la Inquisició, ciutadá de Barcelona fa y rpesta, y antes Jaume Arau comerciant y ciutadá de la dita ciutat feia y prestaba, per rahó de aquellas casas novament rehedificadas, ab dos botigas en ellas, y sinch portals pora obrint, los quatre en la Plassa de Sant Jaume, y lo altre en lo carrer nomenat de la Llibreteria, situadas en la dita present ciutat, y en la predita Plassa de Sant Jaume, y carrer de la Llibreteria, antes dit dels Apotecaris o de la Calceteria, al costat de la Font publica que exhisteix en la dita Plassa de Sant Jaume. Las quals casa, segons se expressa en lo estabiliment que avall se calendará, tenen de fondo a saber, desde dit carrer nomenat de la Llibreteria fins al reco, de la dita Plassa de Sant Jaume noranta nou palms y desde dit recó fins a la Font que forma una especie de reclau, trenta dos palms, y de ample desde dit carrer, fins al referit recó vint y un palms, y desde ditr recó fins a la font que forma dit reclau vint y quatre palms. Y las mateixas casas tene a son favor la servitut de certas oberturas luminars en los celoberts de las casas allí immediatas de Carlos Çapera llibreter, y de la Rectoria de la Iglesia Parroquial de Sant Jaume, segons que també de conté en lo citat establiment. Se tenen per lo sobredit Anton Marés venedor com a hereu universal de la sobredita Josepha Prats antes Veguer, y antes Marés sa avia per aquesta instituhit ab lo testament dalt calendat, aixi com en avant se tindrán per lo referit Señor Anton Nadal comprador en Señoria mitjana al dit cens de trescentas sinquanta vuyt lliuras, set sous y dos diners, imposat ab lo establiment que de la mateixas casas feu la expresada Josepha Prats, a favor del nomenat Jaume y Arau ab acte rebut en poder de Joseph Fufasta y Steva notari publich real collegiat de número de Barcelona als deu Febrer del any mil setcents vuytana y sinch, firmat per rahó de Señoria annualment pagador per mitat en los dias deu de Febrer, y deu de Agost, del qual cens en virtut de llicencia y facultat concedida per la mateixa Josepha Prats y Puig estabilient al nomenat Jaume Arau adquisidor y a sos successors ab altre acte rebut en poder del dit Rufasta en lo mateix dia, y a continuacio del referit establiment poden redimirse doscentas noranta vuyt lliuras set sous y vuyt diners en annua penció y en nuda percepció per preu de nou mil noucentas quaranta sinch lliuras sis sous y sinch diners moneda barcelonesa,a b deu vegadas o pagas, esto es las nou de mil lliuras cada una y la altra de noucentas quarenta sinch lliuras sis sous y sinch diners. Y lo dit Anton Marés venedor las te, y en avant las tindrá lo Señor comprador per lo benefici segon bais la invocació de Sant Nicolau fundat en la Iglesia de la Seu de Barcelona, eo per son Rnt. Obtentor y baix son domini y alou a cens de vint y set sous annualment pagadors en la festa de Nostra Señora de agost, qual cens paga y deu pagar lo Possessor de las expressadas casas a mes del cens que ab lo present se veni. Es de saber que las preditas casas se tenian en Señoria mitjana per los hereus y successors de Francisco manescal a cens de setanta nou lliuras barcelonesas tots añs pagadoras la mitat en lo dia de Nadal y la altra mitat lo dia de Sant Joan de Juny, pero despues lo dit cens ab la dita Señoria fou extinct y absolit no sols per la dimissió que de las ditas casas y botigas, segons se diu feu Francisco Micó notari real ciutadá de Barcelona, Señor util y possessor de las ditas casas y botigas, per rahó de la excessiva prestació de cens, sino també per la reasumpció que de las mateixas casas y botigas feren los hereus y successors de Francisco Manescal en virtut de dita dimissió. Y no menos deu saberse que antiguament se tenian las preditas casas en Señoria mitjana per los hereus y successors de Bernat Joan de Marimon a cens de dotse lliuras annualment pagadoras per mitat en los dias catorse de Juny y Desembre, pero despues lo dit cens de dotse lliuras ab la dita Señoria fou venut y absolt per lo Noble Señor D. Aleix de Marimon y Jafer Governador de Cathaluña a Miquel Manescal llibreter ciutadá de Barcelona, com de la venda y absolució consta en poder de Matheu Amell notari de Barcelona als sinch Juny del any mil siscents vint y hu. Y terminan las proprias casas a solixent ab las casas de dit Carlos Çapera llibreter que foren de Ramon Çapera també llibreter y antes dels hereus de Pare Çapila cavaller en Barcelona populat; a mitgdia ab las casas de la Rectoria de Sant Jaume de esta ciutat; a ponent part ab las ditas casas de la Rectoria de Sant Jaume, y part ab la mateixa Plassa y part ab lo dit carrer de la Llibreria. La present venda fa aixi com millor de dret tinga lloch, extrahent las ditas cosas de son dominu y poder, y aquellas possant y transferint en ma y poder del comprador y dels seus, prometent entregarli possessió o quasi de las mateixas cosas, donantli facultat peraque de propria autoritat la puga pendrer y retenir, ab clausula de constitut y precari. Volent que en virtut de la lley se entenga la possessió com si per lo venedor li fos realment entregada, cedintli tots sos drets y accions en virtut dels quals puga demanar y exhigir las ditas trescentas sinquanta vuyt lliuras set sous y dos diners de cens ab la prorrata de la penció del dia present en avant corrent, pencions y prorratas en avant devedoras, y son preu en cas de lluhició, com també los lluhismes que per rahó de la dita Señoria mitjana en avant vindran cobrables, usar del dret de prelació, firmar per rahó de Señoria los actes de transportació, y altrament puga usar dels dits drets y accions com millor li confinga, acerca del que lo constituheix procurador com en cosa propria. Dient e intimant al dit Simon Alier, y demes que convinga que en avant paguen y satisfassen al dit Señor Anton Nadal y a sos successors las ditas trescentas sincquanta vuyt lliuras set sous y dos diners de cens, y altrament lo regonegan aixis com antes del a present venda devian regoneixer al mencionat Anton Marés, salvat semrpe lo sobredit cens del Señor Alodial ab sos respective drets dominicals, com també lo lluhisme devedor per ocasió de esta benda, que deu comptarse a rahó del seté. Lo preu de la present venda es nou mil lliuras moneda barcelonesa de las quals lo Señor comprador de voluntat del dit venedor se reté dos mil cent y sinquanta lliuras y en virtut de facultat y potestat que ab lo present li concedeix las donará y pagará als acrehedors individuats en lo prohemi de esta escriptura en moneda de or o plata corrent, demanera que si se efectuassen los pagos ab vales reals deurá per lo Señor comprador o los seus esmenarse y compensarse ab diner efectiu lo dany o baixa que en lo temps de la paga patissen dits vales en esta ciutat. Y a la intelligencia que no puga lo Señor comprador efectuar lo pago a la sobredita Maria Miquela Marés fins que se verifiquen en ella las circunstancias previngudas en lo llegat que motivá son credit, pero en virtut de pacte convingut entre los dits venedor y comprador deurá aquest en lo interim correspondrer a la mateixa Maria Miquela lo interés legal de tres epr cent, y dels dits acrehedors, en lo temps de la paga obtindrña lo Señor comprador las corresponents apocas ab cessió de drets per la major seguretat de la present sa compra, volent que feta la paga y obtinguda la cessió succehesca en lloch y dret dels dits acrehedors, y li competescan las mateixas preheminencias y prerrogativas que a aquells competirian a no esser satisfets en sos respectius credits, acerca del que lo costituheix procurador com en cosa propria. Y las restants sis mil vuytcentas sinquanta lliuras confessa lo venedor haverlas rebut del Señor comrpador en presencia dels notari y testimonis avall escrits ab setse vales reals de tres cents pessos cada un de creació del dia primer de Juliol de mil setcents noranta y sis, y de números 34927, 25308, 35338, 44367, 44544, 44634, 44873, 79983, endossats lo dia present per lo Señor comprador en favor del dit venedor, Per lo que renunciant a la excepció de no esser lo dit preu en la predita quantitat y modo convingut, y no rebut, a la lley ultra dimidium y a altra qualsevol de son favor otorga de la dita quantitat rebuda la corresponent apoca, absol, y remet al Señor comprador tot lo mes que las cosas venudas podrian valer del preu sobredit, convenint y prometent al dit Señor comrpador, que la present venda li fará tenir y valer, y lo dit cens li fará tenir y percibir, y en estará de ferma y legal evicció en tots danys y gastos, a qual efecte obliga tots los bens y drets seus mobles e immobles, presents y veniders, renunciant a tot y qualsevol dret y lley de son favor. Y present a estas cosas Francisca Marés y Llopart viuda del sobredit difunt Felip marés. Per quant la nomenada Josepha Prats y Puig sogra sua ab son testament de que sobre se ha fet merit imposá al nomenat Anton Marés son hereu la condició que degués mantenir a la dita Francisca sa mare en ttos los aliments a la vida humana necessaris aixi en sanitat com en malaltia, y per lo cas de no poder o no voler la referida Francisca Marés y Llopar viurer en compañía del dit Anton Marés son fill degués est donarli annualment per tersas anticipadas cent lliuras barcelonesas cessant en est cas la obligació de haverlas de mantenir. Y com a mes de que los insinuats aliments no son a la expressada Francisca absolutament necessarias sobre lo expressat cens ab lo present venut per tenirlos en sa propris bens y en los que foren del predit son difunt marit que la instituhí hereva ab son ultim testament calendat en lo prohemi de esta escriptura se interesa a que los altres fills seus Ramon y Francisco, y Maria Miquela sian satisfets en las quantitats que sobre respectivament sels han delegat. Per tant y altrament cerciorada del context de la explicada obligació de aliments ordenada a son favor per lectura y explicació que de ella li ha fet lo notari estipulant lloha y aproba la present venda y totas las cosas en ella contengudas y a las mateixas expressament concentint. Conve y promet al dit Señor Anton Nadal comprador y a sos successors baix obligació de tots sos bens y drets que contra la mateixa venda ni alguna de sas parts no fará ni vindrá en judici ni fora de ell per rahó dels expressats aliments a ella manats prestar per la mencionada Josepha Prats y Puig, pues instruhida de que las cosas venudas estan obligadas a la prestació dels proxis aliments renunciables drets que per aquestos li competeixen sobre las mateixas cosas venudas, transferintlos al Señor comprador, vonent que est la preferesca en los propris drets. Y lo dit Señor Anton Nadal accepta la present venda y demes cosas a son favor otorgadas. Finalment los referits contrahents, venedor, es a saber concencint y comprador, juran las ditas cosas respectivament tenir per fermas y agradables y contra ellas no fer ni venir per alguna causa, o rahó, y no menos que lo present contracte no se ha fet en frau del Señor alodial ni de sos drets. Y quedan advertits que de esta escriptura deu haversen rahó en lo registri de hipotecas de la present ciutat dins sis dias proxims peraque tinga sa corresponent firmesa. En testimoni de tot lo qual fou feta la present publica escriptura essent presents per testimonis lo Magnifich Joseph Ignasi Miralbell, ciutadá honrat de Barcelona y Bonaventura Llobet sastre, ciutadá de Barcelona. Y los nomenats venedor concencient y comprador, als quals lo infrascrit notari dono fe coneixer o firman de la sua propria ma.
Anton Mares y Llopart, Francisca Marés y Llopart, Anton Nadal y Darrer, En poder de mi Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona.