Saga Bacardí
02053
ESCRITURA DE PAGO DE CENSOS Y PRORRATA SOBRE CASAS COMPRADAS EN PLAZA SANT JAUME POR ANTON NADAL Y DARRER.


En la ciutat de Barcelona als quatre dias del mes de Janer del any mil setcents noranta y set.
Sia notori: Que Maria Canals viuda de Ramon Canals difunt ciutadá de Barcelona. Espontaneament confessa y regoneix al Señor Anton Nadal y Darrer comerciant matriculat, ciutadá de dita ciutat, encaraque absent y per ell present lo notari estipulant, pagant per Anton Marés y Llopart ciutadá de esta ciutat y de aquellas nou mil lliuras moneda barcelonesa que foren lo preu de la venda perpetua per dit Anton Marés al referit Señor Anton Nadal firmat de tot aquell cens de penció trescentas sincuanta vuyt lliuras set sous y dos diners de la dita moneda, francas de corresponció, junt ab la prorrata de la penció del dia de la venda en avant corrent, pensions, y prorratas del dit dia en avant deveniras y son preu en cas de lluhició, y junt també ab la señoria mitjana, firma, fadiga y demes drets propris de la dita Señoria, que annualment en dos terminis, a saber la mitat en lo dia deu de Febrer, y la altra mitat en lo dia deu de Agost, vuy Simon Alier botiguer y faliliar del Sant Ofici de la Inquisició ciutadá de Barcelona, fa y presta y antes Jaume Arau comerciant y ciutadá de la dita ciutat feia y prestaba per rahó de aquellas casas novament rehedificadas ab dos botigas en ellas y sinch portals fora obrints, los quatre en la Plassa de Sant Jaume y lo altre en lo carrer de la Llibreteria, situadas en la dita present ciutat, y en lo predita Plassa de Sant Jaume y carrer de la Llibreteria, llargament designadas y confrontadas en lo acte de dita venda, rebut en poder del notari avall escrit al primer dia del corrent mes de Janer, y en virtut de facultat y potestat per lo dit venedor al Señor comprador concedida. Que baix pacte de la infrita cessió y ab moneda comptant realment y de fet en presencia del notari y testimonis avall escrits per mans de tercera persona, ha rebut del mateix Señor Anton Nadal la quantitat de siscentas y sinquanta lliuras barcelonesas, que son y serveixen a la otorgant en paga y satisfacció de semblants que Josepha Prats y Puig viuda primerament de Anton Marés argenter, despues del Dr. en medicina Joan Veguer y ultimament de Macari Prats comerciant ab son ultim testament que entregá clos a Joseph Llopart notari publich real collegiat de número de Barcelona als tres, y que seguit lo obit de la testadora fou per lo mateix notari publicat als vint y sis Agost proxim passat, declará estar devent a la otorgant per haverlasin deixat graciosament ab diferents partis a fi de poderse alimentar: Del qual deute, a mes de la explicada declaració, consta per medi del debitori que de la mateixa quantitat la expressada Josepha Prats firmá a favor de la otorgant ab acte rebut en poder de Francisco Ferrer notari publich real collegiat de número de Barcelona als vint y quatre Maig del any prop passat mil setcents noranta y sis. Per lo que no sols otorga la present apoca, ab cancellació del dit debitori y totas sas forsas y accions, demanera que no puga aprofitar a la otorgant, ni dañar a personas ni bens en qualsevol manera obligats a la solució del dit debitori, pues sobre ell, se imposa silenci perpetuo ab pacte firmissim de no demanar ni pretendrer cosa alguna mes en sa rahó. SI que també sens evicció ni obligació alguna dona y cedeix al mateix Señor Anton Nadal tots los drets y accions a ella dita otorgant competents per lo cobro de las expessadas siscentas sinquanta lliuras, en virtut dels quals drets y accions puga defensar la dita sa compra contra qualsevols personas, y altrament usar del dits drets y accions en judici y fora de ell, com millor li convinga, acerca del que lo constituheix procurador en cosa propria. En testimoni de tot lo qual fou feta esta escriptura. Essent presents per testimonis Jaume Subirats jove cirurgiá y Manuel de Gorrichategui los dos en la predita ciutat de Barcelona residents. Y la nomenada Maria Canals a la qual lo infrit notari dono fe coneixer firma de propria ma.
Maria Canals, En poder de mi Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona.