Saga Bacardí
02056
ESCRITURA DE VENTA DE PARTE DE CENSAL EN CALLE FERLANDINA DE CAPELLÁ, HACIA ANTONIO NADAL Y DARRER.


En nom de Deu. Sia y a tothom manifest. Com jo D. Manuel Capellá y Clusa en esta ciutat domiciliat, Per quant ab acte rebut en poder del infrit notari lo dia present he establert a favor del infrit Anton Nadal lo hort, y casas qie avall se designaran ab la imposició de tres centas y quinse lliuras de cens annual. Y en atenció de que de resultas no sols de las obras y milloras que he fet en la casa, y heretat que posehesch en la Parroquia de Tiana, en que tinch invertidas pasadas de sinch mil lliuras, com consta de las apocas firmadas a mon favor sino també de lo molt que he tingut que satisfer per rahó del enterro juneral y missas de ma difunta mare, a thenor de o disposat per mont difunt pare, que excedeix de siscentas lliuras, estich devent varias quantitats a diferents subjectes que desitjo y dech satisfer. A mes de ls mil y doscentas lliuras que se están devent a Salvador Foraster hortolá per iguals ne tenia deixadas a dita ma difunta mare, y consta de varios vales a son favor firmats y las sinch centas lliuras que estich devent a Salvador Llonga fuster los dos ciutadans de Barcelona, per lo import de un partit de quadrats y altres qualitats de fusta que me ha venut per las sobre expressadas obras, he ofert a dit Anton Nadal lo vendrerli y absoldrerli pat del referit cens, a fi de acudir als pagos sobre mencioat. Per lo que de mon grat y certa ciencia. Per mi y per mos hereus y successors qualsevols que sian, vench y absolch a favor del preditat Anton Nadal comerciant matriculat, ciutadá de Barcelona, y als seus y a qui ell voldrá perpetuament. Cent trenta sinch lliuras barcelonesas en penció en nuda percepció, part de aquell cens de penció trescentas y quinse lliuras, que tots anys per rahó de aquell hort enterament circuit de tapias, ab sas casa en ella edificadas, y ab sa cinea y safreix, que en virtud del sobre calendat establiment te y poseheix en esta ciutat, cerca lo Monastir de Nasareth y detrás lo Convent de Religiosas de Nostra Señora dels Angels y Peu de la Creu en lo carrer nomenat de Cap de Tapias Lo qual se te per mi baix la prestació del sbre expressat cens de trescentas y quinse lliuras, com en avant en virtut de la present se tendrá per mi a la prestació de las retants cent y vuytanta lliuras, francas de tota corresponció. Y jo tinch en quant a una porció de ell en que se trovan edificadas ditas casas, cinea y safreix, per la Pia Almoyna de la Santa Iglesia de esta ciutat, com a tenint unit per authoritat Apostolica lo Benefici baix invocació de Sant Silvestre, y baix son domini y alou a cens de dos morobatins valents nou sous quiscun tots anys pagador en lo dia o festa de Nostra Señora del mes de Setembre. Y en quant a lo restant que antiguament era una pessa de terra o Camp de arbres de diferents generos en ella plantats, per los successors de dit Lluis Turull, com a succehint a la referida Pia Almoyna per rahó de un concambi fet ab altre cens y baix son dmini y alou a cens de tretse sous, tots anys en lo dia de Tots los Sants pagador. Y termina per junt dit hort y pessa de terra al present unit a solixent ab lo hort del Excelentisim Señor Duch de Fernandona; a mitgdia ab D. Joan de Suñer y de Bastero; a ponent ab lo hort de Boratella; y a tremuntana, ab lo carrer dit den Hort de Fernandina, y devant las parets den Hort de Joan Puget. La qual venda y absolució fas aixis com millor dir y entendrer se pot, aixi que del dia present en avant cessia la prestació de ditas cent trenta sinch lliuras, y dit Anton Nadal tinga y pocehesca lo referit hort y casas sols obligat a la prestació de las restants cent y vuytanta lliuras de cens annual. Prometent al mateix Anton Nadal a sos succesors no demanarlos en temps algún las mencioadas cent trenta sinch lliuras ab lo present venudas, y absoltas, imposantme silenci y callament perpetuo, ab pacte firmissim de no demanar sino lo restant de dit cens, cedintlo a est efecte tots mos drets, y accions en virtut dels quals puga tenir y pocehir lo sobredit hort y casa franch, y libre de la prestació de dit cens lluhit, y altrement usar, y valerse dels mateixos drets cedits en judici, y fora de ell com millor li convinga constituhintlo per est efecte duenyo y procurador com en cosa propria. Salvats sempre los censos y demes drets domicicals dels Señors sobre expresats. Y Salvat també lo lluisme que per rahó de la present venda y absolució se deurá. Lo preu de esta venda es quatre mil y sinch centas lliuras barcelonesas de las quals en virtut de facultat y potestat que ab lo present lo concedesch se retinga en son poder mil y setcentas lliuras a efecte de donarlas y pagarlas als acrehedors dalt nomenats per las causas y rahóns allí expressadas. Dels quals al temps de la paga recobre apocas ab cessió de drets pera defensar la present venda y absolució contra qualsevol altres acrehedors meus. Volent que fetas ditas pagas li competescan los mateixos drets preeminencias y prerogativas que competirían a dits acrehedors sino sels satisfeta sa respective quantitat constituhintlo per est efecte duenyo y procurador com en cosa propria. Y las restants dos mil y vuytcentas lliuras las confesso rerer ab diner comtant realment y de fet en presencia del notari y tgestimonis avall escrits, de que ne firmo apoca en lo modo referit. Y així renunciant a la excepció de dit preu no ser així convingut, a la de dolo malo, a la lley que afavoreix als enganyats y a tot altre dret y lley de mon favor. Dono librement y remeto a dit comprador tot lo major valor que podría tenir dita part de cens venut y absolt a mes del preu sobre dit. Prometent la present venda y absolució ferli tenir y valer y estarli de ferma y legal evicció, sempre y en tot y en qualsevol cas, ab restitució y esmena de tots gastos y despesas. Per lo que ne obligo tots mos bens y drets mobles e immobles, presents y veniders. Renunciant a qualsevol lley o dret que me puga afavorir y a la que prohibeix la general rennciació. Y pera que las sobre ditas cosas tingan sa deguda estabilitat juro espontaneament a Nostre Señor Deu y a sos quatre Sants Evngelis en ma y poder del notari avall escrit. Que no sols contra estas no faré no vindré per causa o rahó alguna. Sino que també lo present contracte no se ha fet en frau no perjudici dels Señors sobre expressats no de sos drets dominicals. Confessant dit contrahent, quedar advertit per lo infrit notari,q ue de est acte se ha de pendrer la rahó en lo ofici de hipothecas de esta ciutat, dins sos días seguents inseguint lo manat per Sa Magestat ab sa Real Pragmatica Sanció. Y aixi ho firmo en la ciutat de Barcelona als sis días del mes de Janer del any de la Nativitat del Señor de mil setcents noranta y set. Essent presents per testimonis instrumentals Joseph maria Saurols y Joseph maria Torrent escrivents en dita ciutat habitants. Y lo dit contrahent (conegut de mi lo infrit notari) ho firmá de sa má.
Manuel Capellá, En poder de mi Joseph Grau Sayrols y Carreras notari.