Saga Bacardí
02058
ESCRITURA DE PAGO DE CANTIDAD HACIA LLANÇÁ, POR DEUDA DE CAPELLÁ, CON LA VENTA EN FERLANDINA, PAGADO POR ANTONIO NADAL Y DARRER.


Sia notori. Com jo Salvador Llançá fuster, ciutadá de Barcelona. De mon grat y certa ciencia confesso y en veritat rebonesch a Anton Nadal y Darrer comerciant matriculat, ciutadá de Barcelona present, pagant per D. Manuel Capellá y Clusa en dita ciutat domiciliat, y del preu de la venda y absolució per ell a favor de dit Anton Nadal y dels seus perpetuament feta y firmada de cent trenta sinch lliuras en penció en nuda percepció part de aquell cens de major quantitat que tots anys li deu fer y prestar llargament expressat en lo acte de dita venda y absolució rebut en poder del infrascrit notari lo dia present. Y en virtut de facultat y potestat a ell en dit acte concedida. Que en lo modo avall escrit, y baix lo pacte de la infra cessió me ha donat en dit nom y pagat la quantitat de sinchcentas lliuras barcelonesas. Y son per lo import o valor de un partit de quadrats y altres qualitats de fusta que venguí a dit D. Manuel Capellá. Lo modo de la paga de ditas sonch centas lliuras es que aquellas confeso rebrer ab diner comtant realment y de fet en presencia del notari y testimonis avall escrits. En testimoni de las quals cosas no sols firmo la present apoca, sino que també sens evicció no obligació alguna, cedesch al mateix Anton Nadal tots mos drets y accions en virtut dels quas puga defensar la sobre calendada venda y absolució a son favor feta contra qualsevol altres acrehedors de dit D. Manuel Capellá y altrement usar y valerse dels mateixos dretscedits en judici y fora de ell com millor li convinga, constituhintlo per est efecte dueño y procurador com en cosa propria. Prometent las sobre ditas cosas tenir per agradables y contra aquellas no fer no venir per causa o rahó alguna. Y així ho firma en la ciutat de Barcelona als sis días del mes de Janer del anu de la Nativitat del Señor de mil setcents noranta y set. Essent presents per testimonis instrumentals Joseph Maria Sayrols y Joseph Maria Torrent escrivents en esta ciutat habitants. Y lo dit contrahent, conegut de mi lo infrit notari, ho firmá de s ama.
Salvador Llança, En poder de mi Joseph Grau Sayrols y Carrera notari.