Saga Bacardí
02059
ESCRITURA DE RECONOCIMIENTO DE DERECHOS SOBRE UNAS CASAS EN LLIBRETERIA Y PLAZA DE SANT JAUME DE VENDRELL HACIA ANTONIO NADAL Y DARRER.


Sia a tots notori, com jo Anton Nadal Y Darrer comerciant matriculat, ciutadá de Barcelona. De mon grat y certa ciencia, mediant lo jurament avall escrit confesso, y en veritat regonesch al Rnt. Mariano Vendrell Pbre y Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sant Just y Sant Pastor de la present ciutat, encaraque ausent, y per ell lo notari avall escrit present y estipulant, que per titol de venda a mon favor y dels meus perpetuament feta, y firmada per Anton Marés y Llopart ciutadá de Barcelona ab acte rebut en poder de Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona al primer dia del mes de Janer proxim passat y del corrent any, rebo y percebesch tot aquell annuo cens de penció trescentas sinquanta vuit lliuras, set sous y dos diners, junt ab la Señoria mitjana, firma, fadiga, y demes drets, a ell anexos, que tots anys la mitat en lo dia deu de Febrer y la altre mitat en lo dia deu de Agost, Simón Mier botiguer, y Familiar de número del Sant Ofici, ciutadá de Barcelona deu ferme, y prestarme, per rahó de aquellas casas novament rehedificadas ab dos botigas, en ellas y sinch portals fora obrints los quatre en la Plassa de Sant Jaume y lo altre en lo carrer nomenat de la Llibreteria, situadas en la present ciutat en la predita plassa de Sant Jaume y carrer de la Llibreteria, antes dit dels Apotecaris, o de la Calceteria al costat de la Font publica que existeix en dita plassa de Sant Jaume. Las quals casas segons se expressa en lo establiment, que de ellas feu Josepha Prats y Puig viuda primerament de Anton Marés argenter, despres del Dr. en medicina Joan Veguer y ultimament de Macari Prats comerciant a favor de Jaume Arau comerciant de esta ciutat ab acte rebut en poder de Joseph Rufasta y Steva notari publich Real Collegiat de número de Barcelona als deu de Febrer mil setcents vuitanta sinch firmat per rahó de Señoria. Tenen de fondo, a saber, desde dit carrer nomenat de la Llibreteria fins al recó de dita Plassa de Sant Jaume noranta nou palms y desde dit recó fins a la font, que forma una especie de rclau trenta dos palms, y de ample desde dit carrer dins al referit recó vint y un palms, y desde dit recó fins a la Font que forma dit reclau vint y quatre palms. Y las mateixas casas tenen a son favor la servitut de certas oberturas luminars en los celoberts, de las casas allí imediatas de Carlos Çapera llibreter, y de la Rectoria de la Iglesia Parroquial de Sant Jaume, segons que també se conté en lo estat establiment vuit lliuras, set sous y dos diners imposat ab lo dalt calendat establiment junt ab la Señoria mitjana annualment en los referits dos terminis pagadoras. Del qual cens, en virtut de licencia y facultat concedida per la mateixa Josepha Prats y Puig estabilient al nomenat Jaume Arau adquisidor. Y a sos successors ab altre acte rebut en poder de dit Rufasta notari en lo matis dia, y a continuació del sobredit establiment, poder redimirse doscentas noranta vuit lliuras, set sous, y vuit diners en annua penció y en nuda percepció per preu de nou mil noucentas quaranta sinch lliuras, sis sous y sinch diners moneda barcelonesa ab deu vegadas, o pagas, esto es las nou de mil lliuras cada una, y la altre de noucentas quaranta sinch lliuras, sis sous y sinch diners. Y jo tinch las referidas casas per dit Rnt. Mariano Vendrell Pbre. Com a tenint unit a dit Benefici tercer de Sant Sever lo enunciat benefici segon, baix invocació de Sant Nicolau, a cens de vint y set sous annualment pagadors en la festa de Nostra Señora del mes de Agost. Qual cens paga y deu pagar lo possessor de las mencionadas casas a mes del cens que ab lo present confesso. Es de saber, que las preditas casas, se tenian en Señoria mitjana per los hereus, y successors de Francisco Manescal a cens de setanta nou lliuras barcelonesas tots anys pagadoras, la mitat en lo dia de nadal y la altre mitat en lo dia de sant Joan de Juny. Pero despres lo dit cens ab la dita Señoria fou estinc y abolit, no sols per la dimisió, que de las exrpesadas casas y botigas, segons se diu, feu Francisco Micó notari real ciutadá de Barcelona Señor util, y possessor de las referidas casas, y botigas per rahó de la excessiva prestació de cens, sino també per la reasumpció, que de las mateixas casas y botigas foren los hereus y successors de Francisco Manescal, en virtut de dita dimissió. Y no menos deu saberse que antiguament se tenian las preditas casas, en Señoria mitjana a per los hereus y successors de Bernat Joan de Marimon a cens de dotse lliuras annualment pagadoras per mitat en los dais catorse de Juny, y de Desembre. Pero despres lo dit cens de dotse lliuras ab la dita Señoria fou venut y absolt per lo Noble Señor D. Aleix de Marimon y Jafer Governador de Cataluña, a Miquel Manescal llibreter ciutadá de Barcelona, com de la venta y absolució consta en poder de Matheu Aamell notari de Barcelona als sinch Juny del any mil siscents vint y hu. Y terminan las proprias casas a solixent ab las casas de dit Carlos çapera llibreter, que foren de Ramon Çapera també llibreter, y antes dels hereus de Pere Çapila Cavaller en Barcelona populat; a mitgdia ab las casas de la Rectoria de Sant Jaume de esta ciutat; a ponent part ab las ditas casas de la Rectoria de Sant Jaume, y part ab la dita Plassa de Sant Jaume; y a tremuntana part ab la mateixa Plassa de Sant Jaume, y part ab lo dit carrer de la Llibreteria. Y totas als demunt ditas cosas confesso y juro a Deu Nostre Señor, y a sos quatre Sants Evangelis, en ma del notari avall escrit, ser certas y verdaderas, com sobre se conté. En testimoni del que otorgo la present escriptura en la ciutat de Barcelona als catorse dias del mes de Febrer del any del Naixement del Señor de mils etcents noranta set. Essent presents per testimonis Joseph Gamell y Bosch y Jacinto Fuster y Grases escrivents en la mateixa ciutat residents. Y dit otrogant (conegut per mi lo notari avall escrit) firmà de sa ma.
Anton Nadal y Darrer, En poder de mi Joseph Fuster y Corriol notari.