Saga Bacardí
02061
ESCRITURA DE LUICIÓN DE PARTE DE CENSO EN CALLE FERLANDINA DE CAPELLÁ, HACIA ANTONIO NADAL Y DARRER.


En nom de Deu. Y a tothom manifest. Com jo D. Manuel Capella y Clusa en esta ciutat dodmiciliat. A efecte de acudir a algunas urgencias que en el present me ocurren de resultas de lo molt que he invertit en las obras y milloras de la casa y heretat que possehesch en la Parroquia de Tiana, Bisbat de Barcelona. De mon grat y certa ciencia. Per mi y per mos hereus y successors qualsevols que sian, vench y absolch a favor de Anton Nadal y Darrer comerciant matriculat, ciutadá de Barcelona, present y als seus y a qui ell voldrá perpetuament, trenta lliuras barcelonesas en penció, en nuda percepció part de aquell cens, de penció cent y vuytanta lliuras, que tots anys als sis días del mes de Janer me deu fer y prestar per rahó de aquell hort enterament circuit de tapias ab sas casas en ell edificadas, y ab sa cinea y safreig, que per titol de establiment per mi a favor de ell y dels seus perpetuament fet y firmat ab acte rebut en poder del infrit notari, als sis días del mes de Janer prop passat te y posseheix en esta ciutat cerca lo Monastir de Nasareth y detrás lo Convent de Religiosas de Nostra Señora dels Angels, y Peu de la Creu, en lo carrer nomenat de Cap de Tapias. Lo qual se te per mi baix la prestació del sobre expressat cens de cent y vuytanta lliuras, com en avant en virtut de a present se tendrá per mi a la prestació de las restants cent y sinquanta lliuras francas de tota corresponció, y jo ho tinch en quant a una porció de ell en que se trovan edificadas ditas casas, cinea y safreig, per la PIa Almoina de la Santa Iglesia de esta ciutat, com a tenint unit per authoritat Apostolica lo Benefici baix invocació de Sant Silvestre, y baix son domini y alou a cens de dos morobatins valent nou sous quiscun tots anys pagador en lo dia o festa de Nostra Señora del mes de Setembre. Y en quant a lo restant que antiguament era una pessa de terra, o camp ab arbres de diferents generos en ella plantats, per los successors de D. Lluis Turell, com a succehint a la referida Pia Almoina per rahó de un ceocambi fet ab altre cens, y baix son domini y alou a cens de tretse sous tots anys pagador en lo dia o festa de Tots los Sant. Y termina por junt dit hort y pessa de terra al present unit a solixent ab lo hort del Excelentissim Señor Duch de Fernandina; a mitgdia ab lo successors de D. Juan Suñer y de Castero; a ponent ab lo hort de Boratella; y a tremuntna ab lo carrer dit den Hort de Fernandina y devant las parets den hort de Joan Puget. La qual venda y absolució fas aixi com millor dir y entendrer se pot, així que del dia present en avant cessia la prestació de ditas trenta lliuras, y dit Anton Nadal tinga y possehesca lo referit hort y casas sols obligat a la prestació de las restants cent y sinquanta lliuras de cens annual., Prometent al mateix Anton Nadal y sos successors no demanarlos en temps algún las mencionadas trenta lliuras ab lo present venudas, y absoltas, imposantme silenci y callament perpetuo, ab pacte firmissim de no demanar, sino lo restant de dit cens cedintli a est efecte, tots mos drets y accions en virtut dels quals puga tenir y pocehir lo sobre dit hort y casas franch y libre de la prestació de dit cens lluhit, y altrement usar y valerse dels mateixos drets cedits en judici y fora de ell, com millor li convinga, constituhintlo per est efecte dueño y procurador com en cosa propria. Salvat sempre los censos y demes drets dominicals als Señors sobre expressats. Y Salvat també lo lluhisme que per rahó de la present venda, y absolució se deurá. Lo preu de esta venda, y absolució es mil lliuras barcelonesas las quals confesso rebrer ab diner comptant realment y de fet, en presencia del notari y testimonis avall escrits de que ne formo apoca en lo modo referit. Y així renunciant a la excepció de dit preu no ser aixi convingut, a la de dolo malo, a la lley que afacoreix als engañats, y a tot altre dret y lley de mon favor. Dono librement y remeto a dit comprador tot lo mes valor que podría tenir dita part de cens cenut y absolt, a mes del preu sobre dit. Prometent la present venda y absolució ferli tenir y valer, y estarli de ferma y legal evicció, sempre y en tot y en qualsevol part ab restitució y esmena de tots gastos y despesas. Per lo que ne obligo tots mos bens y drets, mobles e immobles, present y veniders. Renunciant a qualsevol lley o dret que me puga afavorir, y a la que prohibeix la general renuncianció. Y pera que las sobre ditas cosas tingan sa deguda estabilitat juro espontaneament a Nostre Senyor Deu, y a sos quatre Sants Evangelis en na y poder del notari avall escrit. Que no sols contra ellas no faré, ni vindré per causa o rahó alguna, sino que també lo present contracte no se ha fet en frau no perjudici dels Senyors sobre expressats no de sos drets dominicals. Confessant dit contrahent quedar advertit per lo infrascrit notari, que de est acte se ha de pendrer la rahó en lo ofici de hipotecas de esta ciutat dons sis días seguents, inseguint lo manat per Sa Magestat ab sa Real Pragmatica Sanció. Y així ho firmo en la ciutat de Barcelona als setse días del mes de Febrer del any de la Nativitat del Señor de mil setcents noranta y set. Essent presents per testimonis Joseph Maria Sayrols y Joseph Maria Torrents escrivents en dita ciutat habitants. Y lo dit cotrahent (Conegut de mi lo infrint notary) ho firmá de sa ma.
Manuel Capellá, en poder de mi Joseph Grau Sayrols y Carrera notari.