Saga Bacardí
02081
ESTABLECIMIENTO DE CENSO POR CUARENTA AÑOS A LOS ROVIRA, POR ANTONIO NADAL Y DARRER
.

En la ciutat de Barcelona als catorse dias del mes de Maig del any mil setcents noranta y set.
En nom de Deu. Sia notori. Que lo Sr. Anton Nadal y Darrer, Familiar de número del Sant Ofici de la Inquisició y comerciant matriculat, ciutadá de Barcelona de una part. Y Esteve Rovira y Joseph Rovira, pare y fill de altra. Per quant de trenta sinch a quaranta anys ha lo Sr. Anton Lletjós comerciant, ciutadá de Barcelona establí eo concedí a titol vulgarment dut a rabassa morta a Pere Rovira pagçes pare del dit Esteve Rovira la pessa de terra que avall se designará a cens de set lliuras annualment pagador en lo dia de Sn. Joan del mes de Juny sens que del tal contracte se formás escriptura. Y havent succehit lo Sr. Anton Nadal al predit Sr. Anton Lletjós tant en lo dret de percibir lo expressat cens com en lo de recobrar la indicada pessa de terra finidas que sian las rabassas en virtut de venda perpetua que entre altras cosas de aquells drets li feu lo Sr. Anton Lletjós y Olivero fill y hereu dels establiments ab acte rebut en poder del notari avall escrit als set Abril propr passat, se ha suscitat algun dubte sobre lo temps que debia subsistir lo dit establiment o concessió a rabassa morta, perque entenia lo Sr. Anton Nadal que la viña plantada en lad ita pessa de terra de trenta sinch a quaranta anys estaria ja en decadencia a no esser los continuats culgats y capficats que en ella fan dits pare y fill Rovira contra la verdadera y genuina inteligencia de semblants contractes que sels deuhen permaneser per la existencia dels primers seps. Y per conseguent en rigor de dret dins pochs anys deuria tornar la dita pessa de terra al mateix Sr. Anton Nadal. Y al contrari los nomenats pare y fill Rovira entenian que fos lo que fos de la llibertat de fer culgats mediant son cuidado y bon cultiu podrian fer que permanesqués encara molts anys la mencionada concessió a rabassa morta; han resolt las ditas parts solidarsen respectiu dret per temps determinat ab que se evitaran alteracions entre ells y sos successors y se asseguraran los pare y fill Rovira del producto de son conato y traball competents ants als Señora Anton Nadal ab algun aument de cens lo detriment que prudencialment li ocasionaria la major d--tornitat de la concessió, ates que en respecte de las circunstancias del temps corrent se li aumentaría son benefici su dins pochs anys recobraba la pessa de terra. Per tant en execució, eo en justificació dels insinuats conveni, lo dit Sr. Anton Nadal. De son grat y certa sciencia lloha, aprova y confirma lo explicat establiment, eo concessió de rabassa morta feta per lo dit difunt Anton Lletjós al referit Pere rovira. Y en quant sia menester de nou estableix, y per titol de establiment concedeis als dits Esteve y Joseph Rovira pare y fill presents y avall acceptant, als seus y a quí voldrna per lo espay merament de quaranta anys comptadors desde el present mil setcents noranta y set en avant y no mes tot aquell tros de terra actualment plantada de viña de dos quarteras de sembradura poch mes o menos situat en la Parroquia de St. Esteve de Cervelló del dit Bisbat de Barcelona, y en lo lloch nomenat "La Felulla". Que se te en alou y Señoria directa del benefici baix la invocació de Sn. Marsal fundat en la Iglesia Parroquial de Sta. Creu de Olerdola a cens junt ab altre tros de terra que vuy posseheix. Y rabassa morta Magí Claramunt pagés de la dita vila de Sn. Vicens dels Horts los quals dos trossos junts integraban una sola pessa de terra, de tres sous y tres diners barcelonesos, pagadors en lo dia de Nadal. Y termina a solixent en honor de Joseph Vilaplana pagés de la dita vila de Sn. Vicens mediant lo Torrent Sabater; a mitgdia part en honor de Francisco Ros, y part en honor de Francisco Mallol de la Montaña, los dos pagésos de la Parroquia de Sn. Vicens mediant lo camí Real que va de la vila de Sn. Vicens al Roch de Corbera; a ponent part ab dit honor de Francisco Mallol que posseheixen a rabassa morta varios particulars mediant dit cami, y part ab lo dit tros de terra possehit per Magí Claramunt; y a tremontana ab dit tros de terra que posseheix Magí Claramunt. La present lloació y aprovació eo establiment fa aixis com millor de dret tinga lloch ab lo pacte y condició que finits los dits quaranta anys desde el corrent en avant comptadors sia nullo no sols lo establiment o concessió feta per Anton Lletjós sobre explicada si també lo present nou contracte, de maneraque no obstant de que alas horas he fessen finidas las rabassas o seps en lo designat tros de terra plantats pugan lo Sr. Anton Nadal y los seus successors de propria authoritat apoderarse del pacte proxim antecedent pugan los referits pare y fill Rovira fer culgats y capficats en lo designat tros de terra.
Item: Que per cens del dit tros de terra y viña en ell plantada degan los nomenats pare y fill Rovira y sos successors mentres que lo possehiran pagar correspondrer al Sr. Anton Nadal y als seus deu lliuras barcelonesas annualment a pagar las mateixas deu lliuras en lo dia de St. Joan de Juny del any proxim vinent y continuant los demes anys en sempblant dia, en lo present any empero sols deuran pagar las ditas set lliuras. Y en lo expressat tros de terra no puga proclamarse altre Señor que lo dit Sr. Anton Nadal y a sos successors y al obtentor del dit benefici de St. Marsal; sia empero licit als adquisidors y als seus passats los trenta dias de la fadita vendrer y altrament alienar lo designat tros de terra a persomas habils y capaces de alienar, salvats sempre al Sr. Anton Nadal y a sos successors lo mencionat cens de deu lliuras junt ab los dret de recobrar lo propri tros de terra despues del termini prefinit, de empara pera cobrar lo cens, firma, pero conservar los drets y fadiga a obs de retenir. Y salvos també al dit Rnt. beneficiat lo dit cens de tres sous y tres diners y demes drets dominicals com també lo lluhisme a ell corresponent per rahó de est contracte. Y aixi renunciant a la excepció de no esser las ditas cosas venudas y en lo predit modo convingudas y a altra qualsevol de son favor convé y promet als dits Esteve y Joseph Rovira y a sos successors, que lo present establiment, los fará tenir y valer y las cosas establertas, junt ab sas milloras los fará tenir y possehir y ne estará de ferma y legal evicció ab restitució y esmena de tots danys y gastos. Per lo que obliga tots los bens y drets seus mobles e immobles presents y veniders, renunciant a tot y qualsevol dret y lley de son favor. Y los nomenats Esteve y Joseph Rovira pare y fill, acceptant la antecedent loacio y aprovació y nou establiment per lo temps, cens y demes circunstancias que sobre quedan expressadas. De son grat y certa sciencia convenen y prometen al dit Sr. Anton Nadal, y a sos successors y a qui convinga que pagaran cens respectivament en lo termini prefigit mentras que possehescan lo designat tros de terra, y observaran y cumplirán tot lo demes que sia de son carrech, sens dilació ni escusa, ab salari de procurador y ab restitució y esmena de tots danys y gastos. Per lo que obligan y especialment hipotecan lo mateix tros de terra eo lo domini util que en ell los correspont. Y generalment sens perjudici de la dita especial hipoteca obligan tots os bens y drets seus y del altre dels dos assilas , mobles e immobles presents y veniders. Renunciant a las lleys de la hipoteca, als beneficis de novas constitucions divididoras y cedidoras accions, y a la consuetut de Barcelona que parla de dos o mes que assolas se obligan, y a tot y qualsevol altre dret y lley de son favor, y per pacte a son propri for, submetentse al for del Ilustre Sr. Corregidor de esta ciutat y de altre qualsevol tribunal secular tantsolament ab facultat de variar lo judici fent y firmant escriptura de ters baix pena de ters en los llibres dels tersos de la curia del dit Sr. Corregidor y de alre qualsevol tribunal secular per la qual obligan los dits sos bens y drets. Y per major firmesa de las ditas cosas juran los contrahents aquellas respectivament tenir per fermas y agradables y contra las mateixas no fer ni venir per algna causa o rahó, con també que lo present contracte no se ha fet en frau del Sr. Alodial no de sos drets. Y quedant advertits que de esta escriptura deu haversen rahó en lo Registre de hipotecas de la present ciutat dins sis dias proxims peraque tinga sa corresponent firmesa. En testimoni de tot lo qual fou feta esta escriptura. Essent persents per testimonis lo Magnifich Joseph Ignasi Miralbell, ciutadá Honrat de Barcelona y Just Vicens pagés de la expressada vila de Sant Vicens dels Horts. Y dels contrahents, als quals lo infrit notari dono fe coneixer, lo Sr. estabilient y Esteve Rovira firman de propria ma, pero Joseph Rovira no firma per dit no saber escriurer y firma de sa voluntat lo dit Miralbell testimoni.
Anton Nadal y Darrer, Esteve Rovira, En poder de mi Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona.