Saga Bacardí
02082
ESCRITURA DE CENSO A RABASSA MORTA HACIA CLARAMUNT, POR ANTONIO NADAL Y DARRER.


En la ciutat de Barcelona als vint y un dias del mes de Maig del any mil setcents noranta y set.
En nom de Deu. Sia notori. Que lo Sr. Anton Nadal y Darrer, Familiar de número del Sant Ofici de la Inquisició y comerciant matriculat, ciutadá de Barcelona de una part. Y Magí Claramunt pagés de la vila de Sant Vicens dels Horts, Bisbat de Barcelona de altra. Per quant lo Señor Anton Lletjós difunt comerciant, ciutadá de Barcelona, haurá com de trenta sinch a quaranta anys, establí eo concedí a titol vulgarment dut a rabassa morta a Pere Rovira pagés de la dita vila la pessa de terra que avall se designará, a cens de set lliuras barcelonesas annualment pagadoras en lo dia de Sn. Joan del mes de Juny, sens que del tal contracte se formás la deguda escriptura. Y posteriorment Esteve Rovira també pagés de la referida villa, fill y hereu del dit Pere Rovira, transferí la dita pessa de terra, o per millor dir cedí lo dret que en ella tenía al expressat Magí Claramunt, també sens mediar escriptura, en virtut dels quals contractes lo mateix Magí Claramunt plantá de viña la refedira pessa de terra y permaneix en sa natural possessió, pagant lo mencionat cens de set lliuras. Y com en aquest cens y en lo dret de recobrar la dita pessa de terra, finits que sian los septs en ella plantats, ha succehit lo dit Señor Anton Nadal en virtut de venda perpetua entre altras cosas de aquells drets a son favor otorgada per lo Señor Anton Lletjós y Oliveró fill y hereu del dit estabilient, ab acte rebut en poder del notari avall escrit als set Abril prop passat. Se ha suscitat entre los dits Señors Anton Nadal y Magí Claramunt alguns dubtes sobre lo temps que deu subsistir la insinuada concessió a rabassa morta, perque en lo concepte del Señor Anton Nadal la viña plantada en la dita pessa de terra de trenta sinch a quaranta anys estaria ja en decadencia a no esser los continuats culgats y capficats que continuament en ella está fent lo dits Magí Claramunt contra la verdadera y ingenua inteligencia de semblants contractes, que sels deuhen subsistir per la existencia dels primers seps. Y per conseguent en rigor de dret dins pochs anys la insinuada pessa de terra, deurá restituirse al predit Señor Anton Nadal. Al contrari lo nomenat Magí Claramunt entenia que estaba en sa libertat lo fer culgats y capficats, y encara prescindint de aquesta llibertat podría ab son cuidado y bon cultiu fer de manera que visquesen molts anys los primers seps, y aixis subsistis molt temps la mencionada concessió a rabassa morta. En esta atenció han resolt las ditas parts solidar son respectiu dret per temps determinat ab que se evitaran disputas entre ells y sos successors, y se assegurarán lo dit Magí Claramunt, del producto de son conato y treball compentsantse al Señor Anton Nadal ab algun aument de cens lo detriment que prudencialment li ocasionaria la major duceurnitat de la concessió, suposat que en respecte de las circunstancias del temps corrent se li aumentaría son benefici su dins pochs anys recobraba la pessa de terra. Per tant en execució, eo en justificació dels insinuats conveni, lo dit Sr. Anton Nadal. De son grat y certa sciencia lloha, aprova y confirma lo explicat establiment, eo concessió de rabassa morta feta per lo dit difunt Anton Lletjós al referit Pere Rovira. Y en quant sia menester de nou estableix, y per titol de establiment concedeis als dits Magí Claramunt presents y avall acceptant, als seus y a quí voldrá per lo espay merament de quaranta anys comptadors desde el present mil setcents noranta y set en avant y no mes, tot aquell tros de terra actualment plantada de viña de dos quarteras y mitja de sembradura poch mes o menos, situat en la Parroquia de St. Esteve de Cervelló, y en lo lloch nomenat "La Felulla". Que se te en alou y directe Señoria del benefici baix la invocació de Sant Marsal fundat en la Iglesia Parroquial de Santa Creu de Olerdola a cens junt ab altre tros de terra que vuy posseheix a rabassa morta lo dit Esteve Rovira los quals dos trossos junts integraban una sola pessa de terra, de tres sous y tres diners barcelonesos, pagadors en lo dia de Nadal. Y termina a solixent en honor de Joseph Vilaplana pagés de la dita vila de Sant Vicens mediant lo Torrent Sabater, y part ab lo dit tros de terra que posseheix Rovira; a mitgdia ab lo prop dit tros de terra que ab esta que ara se designa, foren una sola pessa; a `ponent part en honor de Francisco Mallol de la de la Montaña, pages de la Parroquia de Sant Vicens dels Horts que possehexen a rabassa morta per varios particulars mediant lo cami que va de la vila de Sant Vicens al lloch de Corbera,, y part en honor del Señor Anton Nadal, y part en honor de Francisco Ros pagés de la Parroquia de Santa Eularia de Provensana; y a tremontana en honor del dit Señor Anton Nadal. La present lluició y aprovació eo establiment fa aixis com millor de dret tinga lloch ab lo pacte y condició que finits los dits quaranta anys desde el corrent en avant, comptadors sia nullo, no sols lo establiment o concessió feta per Anton Lletjós sobre explicada, si també lo present nou contracte, de maneraque no obstant de que alas horas no fessen finidas las rabassas o seps en lo designat tros de terra plantats pugan lo Sr. Anton Nadal y los seus successors apoderarse del mateix tros de terra.
Item: Que sens perjudici del pacte proxim antecedent puga lo referit Magí Claramult fer culgats y capficats en lo designat tros de terra.
Item: Per cens del dit tros de terra y viña en ell plantata dega lo nomenat Magí Claramint yt sos successors mentres que lo possehiran, pagar y correspondrer al Señor Anton Nadal y als seus deu lliuras barcelonesas annualmes compresas las set lliuras que la prestaba, comensant a pagar las mateixas deu lliuras en lo dia de Sant Joan de Juny del any proxim vinent, y cintinuant los demes anys en semblant dia, ens lo present any emperó sols deurá pagar las ditas set lliuras.
Y en lo expressat tros de terra no puga proclamarse altre Señor que al dit Señor Anton Nadal, y a sos successors, y al dit benefici de Sant Marsal. Sia emperó licit al adquisidor y als seus passats los trenta días del a fadiga, vendrer y altrament alienar lo designat lo designat tros de terra a persomas habils y capaces de alienar, salvats sempre al Sr. Anton Nadal y a sos successors lo mencionat cens de deu lliuras junt ab los dret de recobrar lo propri tros de terra despues del termini prefinit, de empara pera cobrar lo cens, firma, pera conservar los drets y fadiga a obs de retenir. Y salvos també al dit Rnt. beneficiat lo dit cens de tres sous y tres diners y demes drets dominicals com també lo lluhisme a ell corresponent per rahó de est contracte. Y aixi renunciant a la excepció de no esser las ditas cosas verdaderas y en lo predit modo convingudas y a altra qualsevol de son favor convé y promet als dits Magí Claramunt y a sos successors, que lo present establiment, los fará tenir y valer y las cosas establertas, junt ab sas milloras los fará tenir y possehir y ne estará de ferma y legal evicció ab restitució y esmena de tots danys y gastos. Per lo que obliga tots los bens y drets seus mobles e immobles presents y veniders, renunciant a tot y qualsevol dret y lley de son favor. Y lo nomenat Magí Claramunt, acceptant la antecedent lohacio, aprovació y nou establiment per lo temps, cens y demes circunstancias que sobre quedan expressadas. De son grat y certa sciencia conve y promet al dit Sr. Anton Nadal, y a sos successors y a qui convinga que pagara lo mencionat cens respectivament en lo termini prefigit mentras que possehesca lo designat tros de terra, y observara y cumplirá tot lo demes que sia de son carrech, sens dilació ni escusa, ab salari de procurador y ab restitució y esmena de tots danys y gastos. Per lo que obliga y especialment hipoteca lo mateix tros de terra eo lo domini util que en ell li competeix. Y generalment sens perjudici de la dita especial hipoteca obliga tots los bens y drets seus, mobles e immobles presents y veniders. Renunciant a las lleys de la hipoteca, y demes de son favor. Y per pacte a son propri for, submetentse al for del Ilustre Señor Corregidor de esta ciutat, y de altre qualsevol jutge, o superior secular tamtsolament, ab facultat de variar lo judici, fent y firmant escriptura de ters, baix pena de ters en los llibres dels tersos de la curia del dit Señor Corregidor y de altre qualsevol Tribunal secular per la qual obliga los dits sos bens y drets seus. Y per major firmesa de las ditas cosas, juran los contrahents aquellas respectivament tenir per fermas y agradables y contra las mateixas no fer ni venir per algna causa o rahó, con també que lo present contracte no se ha fet en frau del Sr. Alodial ni de sos drets. Y confessan quedar advertits que de esta escriptura deu haversen rahó en lo Registre de hipotecas de la present ciutat dins sis dias proxims peraque tinga sa corresponent firmesa. En testimoni de tot lo qual fou feta la present publica escriptura. Essent persents per testimonis lo Magnifich Joseph Ignasi Miralbell, ciutadá Honrat de Barcelona y Just Vicens pagés de la expressada vila de Sant Vicens dels Horts. Y dels contrahents, als quals lo infrit notari dono fe coneixer, lo Señor Anton Nadal, ho rma de propria ma. Pero Magí Claramunt no ho firma per dir no saber escriurer, y ho firma de sa voluntat lo dit Miralbell testimoni.
Anton Nadal y Darrer, Joseph Ignasi Miralbell, En poder de mi Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona.