Saga Bacardí
02083
ESCRITURA DE PAGO DE CENSAL DE LOS FINA HACIA SUS PRIMOS LOS CANET FERRUSOLA.


Sia a tots notori, com jo Ramon Fina y Gener apothecari ciutadá de Barcelona. De mon grat y certa ciencia confesso y en veritat regonech a la Señora Escolastica Canet y Esteveviuda de Jaume Canet y Ferrusola comerciant matriculat ciutadá de Barcelona al Magnifich Geroni Canet, y Canals Dr. en drets, y al Rnt. Cayetano Canet y Canals Pbre, tots en esta ciutat residints en qualitat de tudors, y ciradors de las personas, y bens dels fills comuns a dit Jaume Canet, y a la referida Señora Escolastica cobrants, y per ells lo notari avall present y estipulant que ab diner comptant realment, y de fet, en presencia del notari, y testimonis mencionadors me han donat y pagat la quantitat de cent lliuras moneda catalana que son per lluhir y quitació de semblant quantitat en preu y lo corresponent en penció restants a lluhir de aquell censal en lo temps de la creació de preu trescentas lliuras que tots anys als deu Maig, dits tudors y curadors en quarta ditas cent lliuras a mi feyan, y percibían per los titols que se calendaran, com las restants doscentas lliuras, en preu, y lo corresponent en penció se trobassen ja lliudas, segons es de veurer de diferents difinicions de cent lliuras quiscuna fetas per Pere Fina apothecari de la vila de Olot, Bisbat de Girona, y per Mariana Fina y Ferrusola conjuges per los noms de usufructuari, y proprietaria a favor la una, de Bonaventura Canet corredor de orella ciutadá de esta ciutat, y de Magdalena Canet y Ferrusola conjuges, rebuda en poder de Ignasi Manvernat notari publich de dita vila de Olot als deu Mars mil setcents quaranta sis, y la altre a favor de mencionada Magdalena Canet, y Ferrusola viuda del mencionat Bonaventura Canet rebuda en poder del mateix notari Masvernat als vint Desembre mil setcents quaranta nou. Com de las pencions, y prorrata per rah´`o de dita part de censal discorregudas fins al dia present, ne estiga jo enterament satisfet. Y me especta dita part de censal que ab lo present se difineix com a hereu de la universal heretat, y bens que foren de Pere Fina apothecari ciutadá de Barcelona mon difunt pare per est instituhit ab son ultim testament que clos entregá a Joseph Ricart notari publich real collegiat de número de Barcelona al primer Maig mil setcents vuytanta sis, que seguit son obit per lo mateix notari fonch declos y publicat en los días dotse, y tretse Octubre del mateix anys. Al qual Pere Fina mon difunt pare espectaba com a succehent per los titols a dits Pere y Mariana Fina y Ferrusola conjuges, sos difunts pares, y avis meus. Y a estos pertanya tot lo referit censal en virtut de venda y original creació de ell a son favor feta per Jaume Ferrusola, corredor de orella, ciutadá de esta ciutat, la qual vonsta ab acte rebut en poder del nomenat Ignasi Masvernat notari als deu Maigt mil setcents quaranta quatre. Y aixi en testimoni de ditas cosas, no sols otorgo la present apoca, sino també cancello, y anullo lo calendat censal, clausulas, y obligacions de ell resultants, de manera que no pugan aprofitar a mi, ni dañar a dits tudors, y ciradors, eo als referits fills, de dit Jaume Canet ni a sos bens, imposantse per rahó de ditas cosas, silenci perpetuo ab pacte firmissim de cosa alguna mes no demanar per rahó de ellas. Y se ha de saber que de la present escriptura se ha de haber la deguda rahó en el ofici de hipothecas de esta ciutat dins sis días procims y en los demes que corresponga dins lo termini competent según Real Pragmatica Sanció. En testimoni del que otorgo la present escriptura en la ciutat de Barcelona als vins y tres días del mes de Maitg any mil setcents noranta set. Y dit otorgant (conegut de lo infrit notari) ho firma, essent presents per testimonis Anton Ubach y Francisco Arenya escrivent, en Barcelona habitants.
Ramon Fina, En poder de Joseph Ubach.