Saga Bacardí
02093
ESCRITURA DE RECONOCIMIENTO DE CENSO A FAVOR DE RIBER SOBRE TERRENO EN C/ CAP DE TAPIAS, POR ANTONIO NADAL Y DARRER
.

En la ciutat de Barcelona als quinse dias del mes de Setembre del any mil setcents noranta y vuyt.
Sia notiro. Que lo Señor Anton Nadal y Darrer comerciant matriculat, ciutadá de Barcelona, mediant jurament que voluntaria y extrajudicialment presta a Deu Nostre Señor y a sos Sants quatre Evangelis en presencia del notari avall escrit. Espontaneament confessa y regoneix al Noble Sr. D. Rafel de Riber, Olim, Llinás y de Magarola, Regidor perpetuo de esta ciutat encaraque absent y per ell present lo notari stipulant. Que per titol de establiment perpetuo a son favor firmat per D. Manuel Capella y Clusa en la dita present ciutat domiciliat ab acte rebut en poder del Dr. Joseph Grau Sayrols notari publich de número de Barcelona als sis Janer del any prop passat mil setcents noranta y set. Te y posseheix tot aquell hort enterament circuhit de tapias ab sas casas en ell edificadas ab sa sinia y safreig, situat en la referida ciutat de Barcelona, cerca lo Monastir de Nazaret, y dertras del Convent de Nostra Señora de Angels y Peu de la Creu en lo carrer nomenat de Cap de Tapias, lo qual carrer te entrada devant lo portal del Hospital de Nostra Señora de Misericordia envers las murallas de esta ciutat. Que se te per lo dit D. Manuel Capella a cens de cent sinquanta lliuras moneda barcelonesa, francas de corresponció annualment pagadoras als sis Janer. Es de saber que ab lo citat establiment loi dit cens fou imposat en la quantitat de trescentas quinse lliuras, peró despues ab dos actes rebuts en poder del dit Sayrols notari lo mendit dia sis Janer mil setcents noranta set, y lo altre als setse Febrer immediant foren per lo nomenat D. Manuel Capellá al dit Sr. Anton Nadal venudas y absoltas, a saber ab lo primer cens trenta y sinch lliuras, y ab lo segon trenta lliuras y aixis, quedá reduhit lo dit cens de trescentas quinse lliuras a las expressadas cent sinquanta lliuras. Lo dit D. Manuel Capellá la te a saber en quant a una part que del dit hort luego se designará per lo benefici de la invocació de Sant Silvestre fundat en la Santa Iglesia Cathedral de esta ciutat y per authoritat apostolica unit a la casa de la Caritat de la dita Santa Iglesia y baix son domini y alou com aixis se expressa en la firma de Señoria Canonge Caritater de la mateixa Santa Iglesia en poder de Joseph Francisco Mas y Vidal, notari publich de número de Barcelona y del Molt Ilustre Capitol de Canonges de la referida Santa Iglesia. Y termina esta part a solixent ab lo hort del Excelentisim Sr. Duch de Fernandina que fou del Ilustre S. Visconte de Canet en la qual part conté vint y sinch destres y dos palmos cana de Barcelona; a mitgdia ab los hereus o successors de D. Pelegrí de Bastero que fou de D. Joan de Sunyer en la qual part conté deu destres y dos palms; a ponent ab la altra part de hort que avall se designará ahont te vint y sinch destres tres palms y mitg; y a tremontana ab lo carrer publich dit dels Horts de Fernandina devant las parets del hort de Pau Pugét, que fou de Joan Pugét en la qual part conté nou destres y dos palms. Y en quant a la altra part de hort la te dit D. Manuel Capellá per lo sibredit Sr. D. Rafel de Riber, Olim, de Llinás, succehint a D. Lluhis de Turell y est a la Pia Almoina de la dita Santa Iglesia Cathedral per rahó de un concambi fet ab altre cens y baix domini y alou de dit Sr. de Riber y de Llinas a cens de tretse sous y sis diners barcelonesos annualment pagadors en lo dia o festa de tots los Sants, y termina esta part de hort a solixent ab la part de hort sobre designada en la qual part conté vint y sinch destres tres palms y mitg; a mitgdia ab los dits hereus o successors de D. Pelegrí de Bastero, que fou de D. Joan de Sunyer en la qual part conté nou destres; a ponent en honor de D. Anton de Meca contenint vint y sinch destres y dos palms; y a tremontana ab lo dit carrer dit del hort de Fernandina en la qual part te nou destres y tres palms. Es de saber que si be en lo sobreditat acte de establiment fet a favor del confesant per D. Manuel Capellá y en las subseguents absolucions de part del cens ab est imposat sols se note de tretse sous lo cens del dit Sr. de Riber y Llinas, eo dels successors de D. Lluis Tumell deu esser de tretse sous y sis diners segons que aixis se despren de varios documents y principalment de la confessió que en poder de Francisco falgueras notari publich de Barcelona a vuyt Febrer mil siscents noranta y quatre feu del designat hort Francisco Vila y Salcedo a Da. Ana de Riber viuda de D. Miquel de Riber com a thenutaria y usufructuaria dels bens de dit son marit. Y afirma que las ditas cosas son verdaderas en forsa del jurament que te repstat. En fe de tot lo qual lo nomenat confessant al qual lo infrit notari dono fe coneixer, ho firma de propria ma. Essent presents per testimonis lo Magnifich Joseph Ignasi Miralbell ciutadá Honrat de Barcelona y Francisco Xavier Arnús practicants lo art de notaria en esta ciutat habitants.
Anton Nadal y Darrer, En poder de mi Thomas Gibert notari pùblich de número de Barcelona.