Saga Bacardí
02100
ESCRITURA DE COMPRA DE TERRENO EN SANT VICENT DELS HORTS, POR SUBASTA PUBLICA, DEL MENOR REVERTER, POR ANTONIO NADAL Y DARRER.


Sia a tots notori per esta publica escriptura de venda perpetua, que Francisco Noguera perxer, ciutadá de Barcelona, com a tudor y curador de la persona y bens de Vicens Nadal y Reverter, segons consta del nombrament de tal tudor y curador ab auto format de vint y vuyt de Novembre proxim pasat, fet per lo Molt Ilustre Señor D. Isidro de Lasauca del Consell de Sa Magestat, son Ministre en la Sala Criminal de esta Real Audiencia de Barcelona y un dels Señors del tribunal Real de Provincia en actes de notari aball escrit de que certifica, y lo mateix Vicens Nadal y Recerter pagés de la vila de Sant Vicens dels Horts territorio de Barcelona.
Primo; Pera lluir y quitar o be indemnizar a dit Menor y sos bens de la prestació de aquell censal de preus y proprietat de sinchcentas lliuras y pensió quinse, que tots anus als vint y tres de Desembre dit venedor debía fer y prestar a la Ilustre Señora Abadesa y Real Monastir de Sant Antoni y Santa Clara del ordre de Sant Benet de la present ciutat en virtut de venda y original creació de censal feta a son favor per Joan Reverter ciutadá de Barcelona e Isabel Reverter doncella pare y filla y avi y mare de dit Vicens Nadal, ab acte rebut en o der de Felix Veuer y Abellá notari publich de número de Barcelona a vint y tres de Octubre de mil setcents setanta y un.
Secundo: Pera pagar y satisfer a dita Ilustre Señora Abadesa doscentas cinquanta vuit lliuras quise sous per las pensions y prorrata de dit censal vensudas fins al dia present.
Tercio: Pera pagar y satisfer a Maria Comelles y Nadal muller de Joseph Comelles y germana de dit menor, cent cinquanta lliuras a cumpliment de tots los drets que puguesen competirli en la heretat y bens que foren de sos pares.
Quarto: Pera pagar y satisfer a Joseph Trescents, taberner de esta ciutat la quantitat de noranta tres lliuras quinse sous que li está debent dit menor per rahó dels aliments que li ha prestat segons consta de la escriptura privada firmada a son favor per lo mateix Vicens Nadal.
Quinto: Pera pagar y satisfer a dit Francisco Noguera, curador, cent vint y duas lliuras divuit sous que li está deben per rahó de tres mesos de aliments, y per lo que ha pagar per compte de dit menor al advocat D. Esteve Dou y a altres per rahó del plet que tenia dit menor contra Vicens Reverter y Pahisa segons consta de recibos.
Sexto: Pera pagar y satisfer a Andreu Font pagés de dita vila de Sant Vicens setanta sinch lliuras per la restitució del preu del arrendament de las infras pesa de terra que había adelantat al pare de dit menor.
Septimo: Per pagar y satisfer al notari abaix escrit cent cinquanta lliuras per lo salari y copias de la concordia feta en tal dia, Vicens Lodal y son curador ab lo expresat Vicens Reverter y Pahisa, salaris de jutge per la aprestació de la mateixa, com del nombrament de curador compromes y a mes drets y finalment pera ocurrer dit menor a algunas urgencias suas y al establiment a voluntat que desitja aplicarse fent emperó estas cosas, ab autoritat y decret a dit Molt Ilustre Señor D. Isidro de Lasauca un dels Señors del Tribunal Real de Provinsia, ab provisió del dia tretse Desembre del any proxim pasat, baix autoritsació y decretats.
De son grat y certa ciencia per dit menor, y sos hereus y successors, venen y per titol de venda concedeixen al Señor D. Anton Nadal comerciant matriculat en esta ciutat de Barcelona domiciliat, a est acte present, com a mes donant en encant publich mediant la tabba y y coral------------------------perpetuament, tota aquella pessa de terra campa, que antes era de una mojada poch mes o menos, y vuy en dia de major extensió per haberse retirat lo Riu Llobregat, ab que confina, junt ab tots sos drets y pertinencias que dit menor per lo titols aball escrits te, y poseheix en lo terme de dita vila de Sant Vicens dels Horts anomenada "Lo Camp de la Basas", y antes "Lo Pla den Sauch", la qual se te per lo Ilustre Señor Marqués de la Manresana Baró de Cervelló, y Señor de dita vila de Sant Vicens dels Horts, y baix domini y alou de dit Ilustre Señor Marques a cens de quatre sous moneda barcelonesa tots anys pagaders lo dia o festa de Sant Miquel del mes de Setembre, lo qual cens deurá pagar en abant dit Señor comprador, sens gastos y perjudicis de dits venedors. Y afronta dita pessa de terra a orient ab lo Riu Llobregat; a mitgdia ab lo Marques de la Manresana, y part ab Anton Casanovas; a tremontana ab Pau Baldiri; y a ponent ab Anton Nadal y Darrer y antes Anton Lletjós. Y pertany y especta a dit Vicens Nadal menor no sols en virtut de las cessions feta ha a favor per dita Maria Comelles y Nadal sa germana, ab un dels capituls de la concordia celebrada entre estas mateixas parts, en poder de D. Pau Casadas notari publich Real colegiat de número de Barcelona als vint y set de Gener del un proxim pasat, y de la que otorgaren lo mateix Vicens Nadal menor ab Vicens Reverter y Pahisa pagés de la vila de Sant Vicens dels Horts ab acte rebut en poder del notari aball escrit lo dia dotse de Desembre del any proxim pasat, sino també com a successor de Isabel Nadal y Reverter sa mare, a la qual pertania y espectaba com a filla y hereva de Joan Reverter velluter, ciutadá de Barcelona, al qual espectaba com a hereu substituit per mort sens fills de Jaume Reverter pagés de dita vila de Sant Vicens heren en primer lloch unstituhit son germá de la universal heretat y bens que foren de altre Juan Reverter pagés de la mateixa vila, pare de dits Jaume y Juan Reverter per ell instituhit, y respective substituit ab son ultim y valido testament que feu y firmá en poder del Rnt. Dr. Calos Graner Pbre, y Rector de la mateixa Parroquia de Sant Vicens, al primer de Janer de mil setcents quaranta sis. Al dit empero Juan Reverter major, espectaba dita pessa de terra per los titols calendats segons se asereix en la confesió de la mateixa feta y firmada per Ignes Reverter, viuda de Francesch Reverter, pagés de la dita vila de Sant Vicens, y Juan Reverter a favor del Ilustre Señor D. Guillerm de Iborra Baró de Cercelló ab acte rebut en poder de Joan Pere Faura notari publich de Barcelona als tres de setembre de mil siscents noranta tres, al dit emperó Francesch Reverter abi de dit Juan menor y pare de dit Juan major aspectaba per los certs y llegitims titols y per antiquísima posesió de que no hi ha memoria de monens en contrari. Y se ha de saber que lo dit Juan Reverter, velluter ciutadá de Barcelona ab acte rebut en poder de Joseph Mariano Abellá notari publich de número de la mateixa als setse de Desembre de mil setcents seixanta set, feu venda a carta de gracia de la dita pesa de terra a favor de Vicens Reverter, pagés de la vila de Sant Vicens dels Horts, son germá, peró ab altre acte rebut en poder de Felix Veguer y Abellá als vuit de Novembre de mil setcents setanta hu lo dit Vicens Reverter, en revenda y restitució de las mateixas pessas de terra a favor del expressat Juan Reverter los quals actes de venda y revenda se trovan firmats per rahó de Señoria, e unclosos en la hipoteca del censal sobrecalendat. La qual venda fan aixis com millor dir y entendrer se pot ab los pactes y condicions cotinuas forsa en la tabba que es del tenor seguent.=
Thotom que vulla entendrer en comprar aquella pessa de terra campa, que antes era de una mojada poch mes o menos, y vuy en dia de major extensió, per haberse retirat lo Riu Llobregat, ab qui confina, y esta situada en lo terme de la vila de sant vicens dels Horts anomenada "Lo Camp de la Basa" y antes "Lo Pla del Sauch", ha de saber.
Primerament;: Que la dita pessa de terra se te per lo Ilustre Señor Marques de la Manresana baró de Cervelló, y Señor de dita vila de Sant Vicens dels Horts, y bais domini y alou del mateix, a dens de quatre sous moneda barcelonesa, pagadera tots anus lo dia o festa de Sant Miquel del mes de Setembre.
Item: La pua que la dita pessa de terra afronta vuy en dia a orient ab lo Riu Llobregat; a mitgdia ab lo Marques de la Manresana, y Vicens Reverter; a ponent ab Anton Nadal y Darrer; y a tremuntana ab Pau Valdiri.
Item: Sepia que firmaran dita venda Francisco Noguera perxer, ciutadá de Bacelona, com sa tudor y curador de Vicens Nadal menor, y est mateix, al qual pertenu per los titols que se calendaran, y per antigua e inmemorial posesió.
Item: A de saber lo comprador que la ditavenda se fará ab permis, aprobació, authoritat y decret de un dels Señores jutges de provincia, ab la llicencia del qual se ha format la present tabba.
Item: Sapia dit comprador que del preu que oferirá donar, deurá lluirse o be encarregarse y traurer undemne al venedor de un censal de preu y proprietat sinch centas lliuras y pensió quinse, a la seguretat del qual se trova especialmente hipotecada la dita pessa de terra, y que lo restant del preu se delegará al pago de varios acrehedors del patrimoni del dit menor, y adeutes lligitims del mateix.
Item y finalment: Sapia dit comprador que a mes del preu que oferirá donar, haurá de pagar lo referit cens de quatre sous al unich Señor per quí se te dita pessa de terra, lo catastro y demes petxos Reals a que estiga subjecta, Sos drets al corredor que la subastará y los competens dalaris al notari aball escrit, en poder del qual deurá precisament firmarse dita venda.=
Y ab las condicions sobeditas digas, que diu shi voldrá que se lliurará al mes donant en encant publich.= Barcelona catorce de Desembre de mil setcents noranta vuit. Dr. Francesch Mas.=
Y ab dits pactes y no sens ells extrauer las ditas cosas de ma, poder y domini de dit menor, trasladant aquellas en ma, domini y poder de dit Señor comprador y dels seus, prometent entregarli posesió corporal, real, actual o quasi de ditas cosas venudas, donantli facultat que de sa propria authoritat se la puga pendrer, ab clausula de constitut, cedint y transferint a dit Señor comprador tots los drets y accions que en ditas cosas los competeixen, dels quals drets y accions puga usar en judici, y fora de ell contra qualsevols personas, y bens, y fer tot lo demes, y antes de la present venda podían fer los otorgants, constituintlo per est efecte son procurador com en cosa propria. Salvats emperó sobre ditas cosas venudas los censos y altres drets dominicals del Señor dalt expressat, y Salvat també lo lluisme que per rahó de la present venda será degut. Lo preu de la present venda es mil y sinch centas lliuras, francas per los venedors. Del qual preu en virtut de facultat y potestat, que ab lo present li concedeixen se retindrá dit Señor comprador la quantitat de mil trescentas sinquanta lliuras, vuit sou, a fi y efecte de pagarlas als acrehedors expressats en lo preludi de esta venda, dels quals al tems de la paga cobria las corresponents apocas, difinició y cessió de drets pera defensar la present venda, volent que dit Señor comprador, se reposia en los drets de aquells, y lo competesquian las mateixas preeminencias y prerrogativas que competirían a dits acreedors, sino sels fosen satisfetas las referidas quantitats, constituintlo per est efecte son procurador com en cosa propria, y las restants cent quaranta nou lliuras dotse sous confesan rebrerlas de dit Señor comprador en diners comtants realment y de fet, a presecia del notari y testimonis aball escrits, de las que firman apoca igualment que de las demes partidas delegadas, renunciant a la excepció del preu no ser aixi convingut, a la lley ultra dimidium, y a altre qualsevol dret y lley que afavorirlos puga, donan a dit comprador tot lo mes que podrían valer las cosas sobrevenudas del preu dalt expresat. Prometen que la sobredita pessa de terra li farán tenir y possehir y li estarán de ferma y legal evicció en tot y qualsevol cas ab restitució, y esmena de danys y gastos, per lo que obligan tots los bens y drets de dit menor, eo de la tutela y cira, no empero los de dit Francisco Noguera per tractar negoci ageno, mobles e immobles haguts y per haber, renunciant a tot, y qualsevol dret y lley de son favor. Y juran a Deu Nostre Señor, y a sos Sants quatre Evangelis, que las ditas cosas cumplirán, y que contra ellas no vindrán en temps algún, com y també segons la constitució de Monsó, que lo present contracte no se ha fet en frau del Seor dominical ni de sos drets. Y lo dit Vicens Nadal en virtut de dit jurament per ser menor de vint y sinch anys, major mperó de dinou, promet no contravenir a las referidas cosas, per rahó de dita menor, de lesió, facultat, e ignorancia, no per altre qualsevol motiu, ans be renunciant al benefici, y a la restitució per enter que per rahó de sa menor edat li competeix. Y felip Ibach corredor de coll publich y jurat de esta ciutat, fa relació de haber subastat la present venda per los llochs publichs y acostumats de esta ciutat per lo espay de mes de trenta duas y que no habent trobat qui oferis mes que lo dit Señor D. Anton Nadal, que oferí la dita de mil y sinch centas lliuras ab cent lliuras de axaus, la ha rematada a son favor com a major ppostor per las mil y sinch centas lliuras liquidas. Y lo expressat Señor D. Anton Nadal acepta la present venda, y los contrahents confesan quedar advertits per lo notari aball escrit de lo previngut per Sa Magestat ab sa Real Pragmatica de hipotecas, y los efectes. En testimoni del que aixis ho otorgan los contrahents coneguts per mi lo notari aball escrit en la ciutat de Barcelona a treinta y un días del mes de Gener del any contat del Naixament del Señor mil setcents noranta nou. Essent presents per testimonis D. Bayona pasant lo art de notaria, y lo Rnt. Dr. Bruno Bret Pbre y Cathedratich de Retorica del Colegi Tridentino los dos de esta ciutat,d e que fas fee.
Francisco Noguera, Anton Nadal y Darrer, Visens Nadal, Ante mi Francisco Mas.