Saga Bacardí
02104
ESCRITURA DE VENTA Y ABSOLUCIÓN EN PUBLICA SUBASTA DE HUERTO CON CASA, NORIA Y LAVADERO EN CALLE FERLANDINA, HACIA ANTONIO NADAL Y DARRER.


En nom de Deu- Sia a tothom manifest com jo D. Manuel Capella y Clara en esta ciutat domiciliat. Per quant Sa Magestat ab las dos Reals Cedulas de dinou Setembre del any prop passat, y once de Janer del corrent any, concedi facultat pera poderse vendrer librement qualsebols fincas subgectes a vincles y fideicomissos, mediant entregar son preu liquit en la Real Caxa de Amortisació, oferint correspondrer de dita quantitat un tres per cent annual. Y en atenció de pocehir jo lo cens que avall se expresará subgecte a fideicomis per lo cas de morir sens fills, Y desitjant ab ditas Reals Cedulas y contribucions quant me sia dable a las Reals intencions de Sa Magestat, deliveri passat a vendrer dit cens, a quals ja se formaren las tabbas que avall se incertarán per posarlo en publich subhast com en efecte haventse subhastat per lo temps estilat quedá lliurat a fabor del infrit Anton Nadal, com consta de la relació judicial feta per lo infrit Felix Ubach corredor de coll publich publich y jurat de la present ciutat als divuyt del corrent en autos de la curia Real ordinaria de esta ciutat y en poder de Vicens Simón y Fabregat notari y Escrivá de dita ciria. Qual fou aprobada per lo Illustre Señor Governador de esta plaça ab auto del mateix dia en virtut del que pasi a presentar memorial al Illustre Señor Intendent de est Principat exposant tot lo sobre dit, y suplicantli se servis manar admetrer dit deposit y practicar lo demes previngut en ditas Reals Cedulas, com realment ab decret de vint y set del corrent fou manat en la propria conformitat en vista del que ha passat dit Señor Anton Nadal efectuar lo referit deposit, com consta de la carta de pago a son favor firmada lo dia present. Per lo que en cumpliment de lo manat ab lo sobre calendat decret. De mon grat y certa ciencia, per mi y per mos hereus y successors qualsevols que sian, vench y absolch a favor del precitat Señor Anton Nadal y Darrer comerciant matriculat, ciutadá de Barcelona, present y als seus, y a qui ell voldrá perpetuament, com a mes donant en lo encant publich la tabba y corredor infrits mediant tot aquell cens de penció cent y sinquanta lliuras barcelonesas junt ab tot son domini mitjá, firma, fadiga, y demes drets a ell annexos, que tots anys als sis días del mes de Janer lo mateix Anton Nadal me deu fer y prestar per rahó de aquell hort enterament circuhit de tapias ab sas casas en ell edificadas, y ab sa cinia y sagreig, que per titol de establiment, per mi a son favor firmat ab acte rebut en pdoer del inrit notari, als sis días del mes de janer del any mil setcents noranta y set, te y poceheix en esta ciutat cerca lo Monastir de Nasareth y detrás lo Convent de Nostra Señora dels Angels, y Peu de la Creu, en lo carrer nomenat de Cap de Tapias. Lo qual se te per mi baix la prestació del sobre expressat cens, Y jo ho tinch com ara dit Señor inmediatament ho tendrá, en quant a una porció de ell en que se trovan edificadas ditas casas, cinia y safareig per la Pia Almoina de la Santa Iglesia de esta ciutat, com a tenint unit per authoritat Apostolica lo benefici baix invocació de sant Silvestre, y baix son domini y alou a cens de dos morobatins tots anys pagadors en lo dia, o festa de Nostra Señora del mes de Setembre, y en quant a lo restant que antiguament era una pessa de terra campa ab arbres de diferents generos en ella plantats, per lo Señor D. Rafel de Llinas com a succehint a D. Lluis Turell, y est a la referita Pia Almoina, per raho de un concambi fet ab altre cens y bais son dominu y alou a cens de tretse sous, tots anys pagadors en lo dia de Tots los Sants. Y termina per junt dit hort, y pessa de terra ab lo present unit, a solixent ab lo nort del Excelentisim Señor Duch de Fernandina; a mitgdia ab D. Joan de Soñer y de Basteri; a ponent ab lo hort de Joan Puget. La qual venda y absolució fas aixi com millor dir y entendrer se pot baix los pavtes continuats en la tabba per dit fi expedida que es del thenor seguent.
Encantau y al publich encant al mes donant perpetuament veneu, y lliureu. Tot aquel cens de penció cent y sinquanta lliuras barcelonesas junt ab lo domini mitjá, firma, fadiga, y demes drets a ell annexos, que tots anys als sis días del mes de Janer fa, y presta lo Señor Anton Nadal y Darrer comerciant, matriculat, ciutadá de Barcelona per rahó de aquell hort circuhit de tapias ab sas casas, cinea y safareix que poceheix en lo carrer nomenat de Cap de Tapias, del qual cens junt ab tot son domini D. Manuel Capella y Clusa inseguint lo previngut per Sa magestat ab sas Reals Cedulas de dinou Setembre del any prop passat y de once de Janer del corrent any ne fará venda perpetua a favor de qui major preu oferirá baix los pactes seguents.
Primerament: Sapia lo comprador. Que tot lo preu oferirá deurá entregarlo en la Real Casa de la Amortisació, baix la imposició del reddit annual de tres per cent a thenor de lo disposat per Sa mageestat ab ditas Reals Cedulas.
Item: Sapia lo comprador. Que no obstant lo previngut en las referidas Reals Cedulas,sobre ser francas de alcabales y cientos la primera venda, qual carrech est en est principat lo lluhisme, no deu pagarse dit lluhisme, peró en lo cas que degués pagarse, deurá satisfer lo comprador a mes del preu que oferirá, com igualment los salaris de actes y treball de corredor.
E digau qui dirhi vldrá, que al mes donant se lliurará.
Y ab dits pactes y no sens ells fas la present venda y absolucio, en virtut de la qual dit Señor Anton Nadal y los seus tingan y pocehescan lo referit hort y casas franch y libre de la prestació de dit cens. Prometent no demanarlos al temps algún lo mencinat cens ab lo present venut y absolt, imposantme cilenci y callament perpetui, cedintli tots mos drets y accions, en virtut dels quals puga tenir y pocehir lo sobre dit hort y casas, franch y libre de la prestació de dit cens de cent y sinquanta lliuras, y altrament usar y valerse dels amteixos drets, cedits en judici y fora de ell, com millor li convinga, constituhintlo per est efecte dueño y procurador, com en cosa propria. Salvat sempre los censos y demes drets dominicals dels señors sobre expressats y Salvat també lo lluhisme en cas de deurerse de esta venda y absolució. Lo preu de la present venda y absolució es cinch mil lliuras barcelonesas, las quals me dono per rebudas mediant lo deposit per dit Señor Anton Nadal fet en la Real Thesoreria de est Exercit y Principat, com consta de la carta de pago sobre calendada. Y aixi renunciant a la excepció de dit preu no ser aixi rebut a la de dolo malo, a la lley que afavoreix als engañats y a tot altre dret y lley de mon favor. Dono librement y remeto a dit ccomprador tot lo major valor que podría tenir dit cens venut, y absolt a mes del preu sobre dit. Prometent la present venda, y absolució ferlo tenir y valer y estarli de ferma y legal evicció sempre y en tot y en qualsevol cas ab restitució y esmena de tots gastos y despesas. Per lo que ne obligo tots mos bens y drets, mobles e immobles, presents y veniders. Renunciant a qualsevol lley o dret, que me puga agavorir, y a la que prohibeix la general renuncianció. Y pera qe las sobreditas cosas tingan sa deguda estabilitat, juro espontaneament a Nostre Señor Deu y a sos quatre Sants Evangelis, en ma y poder del notari aball escrit. Que no sols contra ellas no faré ni vindré per causas, o rahó alguna, sino que també lo present contracte no se ha fet en frau ni perjudici dels Señors sobre expresats, ni de sos rets dominicals. Y present jo Felix Ubach Corredor de Coll Publich y jurat de la present ciutat, mediant lo jurament per mi en lo ingres de mon ofici prestat, confesso y en veritat regonesch. Que lo cens ab la present venda y absolució, fou per mi publicament subhastat per los paratges acostumats per tot lo territorio estilat, y que no comparegué altre postor mes beneficios que lo expressat Señor Anton Nadal y Darrer, per qual motiu se lliurá a son favor, comfesant dits contrahents quedar advertits per lo infrascrit notari. Que de est acte se ha de pendrer la rahó en lo ofici de hipothecas de esta ciutat dins sis días seguents, inseguint lo manat per Sa Magestat ab sa Real Pragmatica Sanció. Y aixi ho firman en la ciutat de Barcelona als vint y vuyt días del mes de Maig del any de la Nativitat del Señor de mil setcents noranta y nou. Essent presents per testimonis instrumentals Joseph Maria Torrent y Joseph maria Sayrols y Menos escrivents en dita ciutat habitants. Y los dits contrahents( coneguts de mi lo infrascrit notari) ho firmaren de sa respecive ma.
Manuel Capella, Anton Nadal y Darrer, En poder de mi Joseph Grau Sayrols y Carreras notari.