Saga Bacardí
02105
ESCRITURA DE COMPRA DE VASO MORTUORIO EN SANTA MARIA DEL MAR POR ANTONIO NADAL Y DARRER.


Los Illustres Señores D. Francisco de Paula de Senmenat y de Clariana, Marques de Sentmenat, Gentil home de Canara de Sa Magestat Caholica (que Deu guarde) ab entrada, D. Ignasi Brugiera y Almirall ciutadá honrat de Barcelona, domiciliat en aquesta ciutat. D. Pau Puiguriguer y Quintana comeriant matriculat, o mercader, Joaquim Pou y Nadal adroguer, y Pere Obiols passamaner, ciutadans de dita ciutat. Los cinvh obrers actuals de la parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar de la referida ciutat. Perquant los Illustres Señors obrers que eran de la mateixa Iglesia en lo any mil setcents noranta y set, concediren verbalment a D. Anton Nadal y Darrer comerciant matriculat, ciutadá de Barcelona la sepultura baix expresada, ab lo espectativa de la confecció del present. Y desitjant en lo dia tant los Ilustres Señors obrers, com lo nomenat D. Anton Nadal, reduhir dita concessió verbal a escritptura y rubrica, a fi que en tot temps conste degudament. Per tant de sa espontanea voluntat, y certa ciencia los Illustres Señors obrers actuals, no sols lloan, y aproban la referida concessió, sono també en quant sia menester concedeixen novament a dit D. Anton Nadal y Darrer, encaraque absent y per ell present y acceptant lo ntoari secret, de la Illustre Obra baix firmat, y a sos successors perpetuament. Facultat amplissima pera sepultar son cadaver y de son llinatge y parentela y demes aquí se ha donat permis per lo precitat D. Anton Nadal y per sos successors. En un vas o sepultura ab ossera construhida dins la capella de Maria Santisima dels Dolors de dita Iglesia Parroquial trobantse com se troba descrita en una de las llosas de dita sepultura la inscripció seguent.= "Sepultura de D. Anton Nadal y Darrer, comerciant matriculat y dels seus any 1797".= Per rahó de la qual llicencia y concessió, confessan dits Illustres Señors obrers que los Illustres señors antecessors en lo empleo rberen del nomenat D. Anton Nadal en diner comptant realment y de fet a voluntat suas noranta lliuras barcelonesas. La qual quantitat entrá en poder del Señor Joseph Torres obrer menestral que era en aquella ocasió, encaregat del ram de sepulturas de dita Iglesia Parroquial, segons constad e las entradas de la mateixa Illustre Obra. Per lo que renunciant sas Señorias a la accepció de la cosa no esser aixis, del diner no comptat, y a qualsevol altra lley o dret a son favor. En testimoni de veritat no sols firman apoca de la quantitat referida. Pero també prometen tenir per valida y permanebt la referida lloacuó y concessió, sens contravenirla ni impugnarla en temps ni per motiu algun. Y no menos que jamas per part dels Illustres Señors obrers de la enunciada Iglesia se permeterá que se enterran o depositen en la sepultura expressada cadavers o ossos estrañs, sens llicencia del precitat D. Anton Nadal o de sos hereus o successors. Y aixis ho firman sas Señorias en la ciutat de Barcelona a vint y tres dias del mes de Mars any del Naixament del Señor mil vuitcents. Essent presents per testimonis lo Mr. Joseph Soldevila escrivent ciutadá de aquesta ciutat, y Pau Centinella andador de dita Illustre obra, també ciutadá de la mateixa.
El Marques de Setmenat, Ignasi Brugyera y Almirall, Pau Puiguriguer, Joaquimm Pou y Nadal, Pere Obiols, En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari que dono fe coneier als Illustres Señors concedents.