Saga Bacardí
02107
ESCRITURA DE COMPRA DE TIERRAS EN SANT VICENT DELS HORS, DE LOS SAGRISTÁ ASBERT, A ANTONIO NADAL Y DARRER.


En la ciutat de Barcelona, als setse días del mes de Abril del any mil y vuytcents.
En nom de Deu. Sia notori: Que Pere Sagristá pages vuy habitant en la vila de Sant Vicens dels Hort, Bisbat de Barcelona, y Francisca Sagristá, Asbert y Gayá, conjuges en los noms de usufructuari y propietaria respective. A fi de pagar y satisfer a varios acrehedors que los están molestant per cobrar son respective credit. De son grat y certa sciencia per ell, y per los seus hereus y successors, venen y per titol de venda concedeixen al Señor Anton Nadal y Darrer Familiar del número del Sant Ofici de la Inquisició y Comerciant Matriculat de la present ciutat de Barcelona, present, als seus y a qui ell voldrá perpetuament. Tota aquella pessa de terra campa, nomenada "Lo Camp de la Barca", actualmente de tinguda cinch mojadas poch mes o menos, antiguament empero, dos mojadas y mitja poch mes o menos, que per los vaivens del Riu Llobregat acostuma variar en sa extenció, situada en la Parroquia y terme de la dita vila de Sant Vicent dels Horts, y en lo lloch dit "Las Morabatinas". La qual se te en alou y Señoria directa del Molt Rnt. Prior y Sagristá Major del Imperial Monastir de Sant Cugat del Vallés, a cens de os quarteras de ordí annualment en cert termini pagador, y a prestació de decima al Ilustre Señor Baró de Cervelló. Y termina a solixent ab lo dit iu Llobregat; a mitgdia en honor de Vicent Reverter pages de la referida vila de Sant Vicens; que adquirí de Baldiri Carreras notari real causidich de Barcelona successor de Gabriel Pabet; a ponent part ab honor de Joseph Pasqual apotecari, y part en honor de Joan Parellada dit de la vila pagés, los dos de la expressada vila de Sant Vicens; y a tremontana en honor del dit Señor Anton Nadal que fou de Lletjós, y antes de Daumeló. Y especta als venedors la designada pessa de terra, a saber al dit Pere Sagristá com a usufructuari dels bens de la dita Francisca sagristá y Asbert sa muller, y aquesta en qualitat de proprietaria com a hereva universal de Jacintho Asbert y Vidal difunt pagés de la Parroquia de Santa Maria de Sants, territorio de Barcelona, son pare per aquest instituida (eo sobstituhida per lo cas que se verifica de morir lo dit Jacintho sens fills mascles) ab son ultim testament que firmá en poder del Dr. Felix Camplloch notari publich de número de Barcelona als set Juny del any mil setcents setanta. Al dit Jacintho Asbert y Vidal espectava com a hereu universal de Joseph Asbert y Rosés difunt son pare per aquest instituhit ab son ultim testament que otorgá en poder del dit Felix Camplloch notari als sinch Setembre del any mil setcents quaranta y set, y que después del obit del testador fo publicat poer lo mateix notari als vint y dos Setembre del any mil setcents sinquanta y dos. Al dit Joseph Asbert y Rosés espectava com a hereu universal de altre Jacintho Asbert difunt son pare per aquest instituhit ab son ultim testament que ordená en poder del Dr. Joan Olzina y Malet notari publich de número de Barcelona als vuyt Agost del any mil setcents quaranta dos, y que verificada la mort del testador fou per lo mateix notari publicat als quatre Janer de mil setcents quaranta y sinch. Al predit Jacintho Asbert espectava com a hereu universal de altre Joseph Asbert difunt son pare per aquest instituhit ab son ultim testament que feu en poder del Dr. Felix Cussana notari publich de Barcelona als vint y dos Maig del any mil setcents dinou. Al propri dit Joseph Asbern espectava com a hereu universal de Margarida Castelló y Carbonell difunta viuda de Miquel Castelló pagés de la parroquia de sant Vicens de sarriá territorio de Barcelona tia sua per aquesta instituida ab son ultim testament que otorgá en poder del Dr. Pere Martir Llunell notari publich de Barcelona als vint y hu Octubre del any mil siscents setanta y nou, y seguit lo obit de la testadora fou per lo mateix Llunell notari publicat als dotse Octubre del any mil siscents vuytanta y sinch. A la dita Margarida Castelló y Carbonell espectava com a hereva universal (segons se assereix) de Margarita Carbonell y Duran, sa mare, muller que fou de Pau Carbonell difunt pagés de la sobredita vila de Sant Vicens dels Horts per haverse verificat a son favor la substitució que aquella ordená, respecte de haver mort en prepuvera edat, Miquel Carbonell fill de Joan Carbonell y est fill y hereu de la dita Margarida Carbonell y Duran. A la dita Margarida Carbonell y Duran espectava no sols per titol de precari, que segons se afrirma en mil siscents vint feu a son favor lo Molt Rnt. Prior y Sagristá de dit Monastir de Sant Eugart si també com a filla y hereva de Eulalia Duran. A la qual espectava per titol de venda que de la mateixa pessa de terra li feu lo Dr. Alfonso Maynés notari mediant escriptura per ell mateix authorisada en lo any mil sinchcents sinquanta y hu. La present venda fan així com millor de dret tinga lloch extraent la dita pessa de terra ab totas sas entradas y eixidas, drets y pertinencias de son domini y poder passant totas las ditas cosas al domini y poder del comprador y dels seus prometent entregarli possessió de la mateixa pessa de terra, donantli facultat peaque de propria authoritat la puga pendrer y retenir, ab clausula de constitut y precaro, volent que en virtut de la lley se entrega transferida la possessió com si per los venedors li fos realment entregada, cedintli tots sos drets y accions dels quals puga usar en judici y fora de ell, com millor li convinga, y constituhintlo procurador com en cosa propria. Salvats sempre los censos y demes drets dominicals al Molt Rnt. Señor directe sobre expressat competents, com també lo lluhisme debedor per rahó de esta venda. Lo preu de la qual es mil y siscentas lliuras moneda barcelonesa, las quals confessan los venedors haver hagut y rebut del comprador mil y cent lliurasmoneda comptant realment y de fet en presencia dels notari y testimonis avall escrits, y de ellas otorgan la corresponent apoca. Las restants sinch centas lliuras emperó de voluntat dels mateixosvenedors se las reté lo comprador, y en virtut de delegació que ab lo present li fan las donará y pagará ab moneda de metall al Dr. Ramon Costa y Masgrau en esta ciutat habitant en compte de noucentas trenta quatre lliuras once sous y tres diners que ames de las dos mil sinchcentas vint y quatre lliuras quatre sous y sinch diners de quals firmaren debitori en poder del Dr. Francisco Madriguera notari publich Real Colegiat de número de Barcelona als vint y set Octubre del any mil setcents noranta y tres li estaban debent per semblants que desde disset del dit Octubre fins a vint y set Janer mil setcents noranta y sism en part los entregá per sos aliments y altres afers, y en part per compte y ordre de ell pagat a diferents acrehedors dels mateixos otorgants. Del qual delegatori devia lo Señor comprador en lo temps de la paga obtener la corresponent apoca ab cessió de drets per la major seguretat de present sa compra, volent que feta la paga y obtinguda la cessió sel cedesca lo comprador en el lloch y dret del referit Dr. Ramon Costa y lo competescan las mateixas preeminencias y prerrogativas que a aquell competirían a no esser satisfet en las ditas sinchcentas lliuras, acerca del qe lo constituhesch procurador com en cosa propria. Y aixís renunciant a la excepció de no esser lo dit preu en la predita quantitat y modo convingut, y altra qualsevol de son favor absolen y remeten al Señor comprador tot lo mes que las cosas venudas podrían valer. Convenint y prometent al mateix comprador, que la present venda li fará tenir y valer y las cosas en ella compressas li faran servir y possehir, y ne estarán de ferma y legal evicció en tot y qualsevol cas, ab restitució y esmena de tots danys, y gastos. Per lo que obligan tots los bens y drets seus y del altre dels dos assolas mobles e immobles, presents y veniders, renunciant als beneficis de novas constitucions, divididoras y cedidoras accions, a la consuetut de Barcelona que parla de dos o mes que assolas se obligan. Y la expressada Francisca cerciorada de sos drets per lo notari estipulant, a uberior cautela, renuncia al benefici Velleiá sen con a la authentica si qua mulier, y junts renuncian a tot y qualsevol dret y lley de son favor. Y lo mencionat Señor Anton Nadal acepta la present venda. Y per la major firmesa de las ditas cosas juran los constrahents tenirlas respectivament per ferlas y agradables, y contra las mateixas no fer ni venir per alguna causa o rahó, com també que lo present contracte no se ha fet en frau del Señor directe, ni de sos drets. Y quedan advertits los contrahents, que de eta escriptura deu haversen rahó en lo registre de hipothecas de la present ciutat, dins sis días proxims pera que tinga sa corresponent firmessa. En testimoni de tot lo qual fou feta la present publica escritura. Essent presents per testimonis Francisco Molera trasinger de telas y Joan Casademunt juve en casas residents en Barcelona. Y dels nomenats contrahents als quals lo infrascrit notari dona fe coneixer, los dits Pere Sagristá y Anton Nadal firman de propria ma. Pero la referida Francisca Sagristá y Asbert no firma per dir no saber escriurer, y firma de voluntat sua dit Molera testimoni.
Pere Sagristá, Anton Nadal y Darrer, Francisco Molera, En poder de mi Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona.