Saga Bacardí
02110
ESCRITURA DE VENTA DE CENSO A FAVOR DE MESTRES, POR ANTONIO NADAL Y DARRER.


En nom de Deu, amen. Sia a tots notori, con lo Señor Anton Nadal y Darrer comerciant matriculat de la Real Llotja del Mar de la present ciutat, y en ella domiciliat. De son grat y certa ciencia, per ell, sos hereus, y successors ven, absolt, difineix, y remet a Mariano Mestres fuester de dita ciutat, present, y als seus perpetuament, tot aquell cens de pensió quaranta nou lliuras setse sous y vuit ab reserva del domini mitjá a aquell annexo, que annualment als deu Desembre, y deu Juny li fa, y presta dit Mariano Mestres, per aquellas casas ab sa botiga, y dos portals un gran, y altre xich sitas en esta ciutat, y plassa dels Argenters. Y se tenen com en avant se tindrán ditas casas per lo referit Señor Anton Nadal seis prestació alguna de cens en domini mitjá, y demés drets a test annexos. Seu saberse que en lo establiment que de dita casa otorgá Francisco Clará y Vilar argenter de la mateixa ciutat a favor de dit Mariano Mestres ab acte rebut en poder de Joseph Bonaventura Fortuna notari publich de numero de Barcelona als deu Desembre mil setcents setanta quatre se imposá lo cens de cent divuit lliuras setse sous y vuit, donant facultat de lluir cent divuit lliuras set sous y vuit en pensió en nuda percepció per tes mil noucentas quaranta sis lliuras sis sous y vuit en proprietat, peró per dit Francisco Clará foren venudas y absoltas a dit Mariano Mestres seixanta nou lliuras en pensió per dos mil trescentas lliuras, em preu, inseguint la indicada faultat, ab tres distinchs actes rebuts los dos en poder de dit Joseph Bonaventura Fontana als deu Desembre mil setcents setanta quatre, y vint y vuit Juny mil set cents setanta sinch, y lo altre rebut en poder de Daniel Troch notari publich de número de la mateixa ciutat als vint y sis Setembre mil setcents setanta set, en virtut de quals vendas y absolucions quedá reduhit lo dit cens al de ditas quaranta nou lliuras setse sous y vuit. Y dit Señor Anton Nadal té las ditas casa per lo Benefici baix invocació de San Pau, y Santa Paula fundat en la Santa Iglesia de esta ciutat, y baix son domini y alou a cens de vint y set sous annualment pagadors lo dia, o festa de Sant Miquel de Setembre, que deu pagar dit Mariano Mestres. Se ha de saber, que antes ditas casas se tenían per Dn. Joan de Clares Valls en esta ciutat domiciliat a cens de dotse lliuras, de las que deduida dita corresponsió de vint y set sous, sols li quedaban francas dei lliuras tretse sous, las quals per lo mateix Don. Joan de Clares Valls foren venudas y absolta, junt ab la Señoria mitjana a ellas annexa, a Francisco Clará llapidaire ciutadá de Barcelona ab acte rebut en pdoer de Bonaventura Garí notari de la mateixa ciutat als catorce Maig mil setcents y hu. Y es pacta lo dit cens al nomenat Señor Anton Nadal venedor, en virtut de venda que entre altas cosas a son favor otorgaren la Señora Gayetana Clará y Pujol viuda de dit Francisco Clará y Vilar en los nom de tenutaria, y usufructuarua de la heretat y bens de dit son difunt marit, y lo Señor Feliph Neri Clará, y Pujol argenter com a proprietari, mare y fill ab acte rebut en poder de Joseph Francisco Mas y Pujol argenter com a propietari, mare y fill ab acte rebut en poder de Joseph Francisco Mas y Vidal notari publich de número de la propria ciutat als vint y dos Abril mil setcents noraita set. Y afrontan las ditas casas a orient ab honor dels hereus, o successors de Pere Delaforge botiguer, que foren del predit Francisco Clará, y antes de Bonaventura Fernaquera argenter; a mitgdia ab honor de Bonaventura Font, corredor Real de Cambis, o de sos hereus, o successors, que foren del Magnifich Ramon de Picó ciutadá honrat de Barcelona, y antes de Francisco Potau mercader; a ponent ab honor dels hereus o successors del Magnifich Dr. en drets Felip Neri Portell, que antes foren de N. Vilamajor y Monsalvó, ; y a tremontana part ab dita plassa, o plasseta dels Argenters, y part ab honors de dits hereus o successors de Pere Delaforge, que antes fou de dit Fornaguera. La qual venda, absolució, difinició y remissió fa així com millor dir, y entendrer se pot, extrahent lo dit cens que ab lo present ven y absol de son domini y poder, transferintlo en domini del expressat Mariano Mestres, així que de vui en avant dinga y possehesca las sobredesignadas casas francas de la prestació de ditas quaranta nou lliuras setse sous y vuit diners, ab reserva emperó del domini mitjá que en dita casa competeix al venedor, absolent, difinint, y en quant menester sia cedintli tots los drets, y accions que li espectan per rahó de dit cens, en virtut dels quals possehesca las ditas casas francas de dita prestació, y aquellas solament se tingan per dit venedor en domini mitjá sens prestació de cens, y en domini directe del dit Benefici de Sant Pau y Santa paula al expressat cens de vint y set sous que deu pagar lo nomenat Mariano Mestre, y altrement puga usar de dits drets, y accions en judici, y fora de ell, com millor li convnga, prometent que per rahó de ditas cosas no li demanará cosa alguna mes, imposantse cilenci perpetuo, y abdicantse de qualsevol dret y accio de percibir ditas quaranta nou lliuras setse sous, y vuit. Salvats los dominis mitjá del venedor, y lo directe ded it Benefici, y los lluismes los pugan competir. Lo preu de la present venda, y absolució es mil sinchcentas seixanta una lliura, dos sous, y tres diners, que confessa rebrer del comprador de contant, realment y de fet en presencia del notari, y testimonis infrits, de que li firma la corresponent apoca. Y aixis renunciant a la excepció del preu no ser aixis convingut, a la lley ultra dimidium, y a altre qualsevol lley, o dret de son favor, dona, y remet tot lo mes podría valer lo cens venut, y absolt del preu sobredit. Convenint y en bona fee prometent la present venda y absolució ferli valer y tenir, y estarli de ferma y legal evicció en tot y qualsevol cas, ab restitució y esmena de tots danys y gastos, per lo que obliga tots sos bens presents y veniders, renunciant a qualsevol lley o ret de son favor en deguda forma llargament, y ab jurament, en virtut del qual afirman los contrahents, que lo present contracte no se ha fet en frau del Señor alodial, ni de sos drets. Y quedan advertits los contrahents, que de la present escriptura se ha de pendrer la deguda rahó en lo ofici de hipotecas de la present ciutat dins lo termini de sis días, sens qual requsit no fará fee, en judici, inseguint lo previngut en la Real Pragmatica sanció sobre hipotecas publicada. Y aixis lo otorgan en la ciutat de Barcelona als quince días del mes de Maig de mil vuitcents. Essent presents per testimonis Pere Martí y Vidal, y Francisco Martí escrivent en dita ciutat resident. Y lo otorgant conegut del notari infrit ha firmat de s ama.
Anton Nadal y Darrer, En pdoer de mi Ignasi Martí y Vidal notari.