Saga Bacardí
02113
ESCRITURA DE ARRIENDO DE BARRACA POR LOS OBREROS DE SANTA MARIA DEL MAR, ENTRE ELLOS JOAQUIN POU Y NADAL.


Los Ilustres Señores D. Francisco de Paula de Sentmenat y de Clariana, Marques de Sentmenat, gentil hombre de cámara, ab enbtrada dels Rey Nostre Señor (que Deu guarde) D. Ignasi Brugyera y Almirall ciutadá honrat de Barcelona, los dos domiciliats en la mateixa. D. Pau Puiguriguer y Quintana comerciant matriculat o mercader, Joaquim Pou y Nadal adroguer, y Pere Obiols passamaner ciutadans de la referida ciutat. Los cinch obrers actuals de la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar de la propria ciutat. En dit nom, per temps de cinch añs que comensaran a correr lo dia priner de Agost, y finiran lo dia trenta hu de Juliol del any mil vuitcents cinch. De sa espontanea voluntat, y certa ciencia, arrendem sas Señorias a Francesch Pujol mercer ciutadá de Barcelona presenty avall acceptant. Una barraca de fusta signada de número onse, la qual se ha construit de nou en lo carrer nomenat del Born arrimada a la paret de la referida Iglesia Parroquial de Santa Maria del Mar a gastos de la Ilustre obra. Lo qual arrendament fa sas Señorias per lo indicat temps, aixis com millor dir y entendrer se puga, ab los apctes y condicions seguents.
Primo; Que si alguna de las dos parts contractants no estigués en animo de fer nou arrendament finits los expressats cinch añs, dega avisar a la altra sis mesos antes a fi de servirli de govern per buscar sa conveniencia.
Item: Que si acabats los propris cinch añs no se atorga nova escriptura de arrendament, se entenga la present continuada per lo preu y pactes que consta en ella, ab la sola diferncia que en qualsevol dels añs seguents que alguna de las proprias parts valgues favor lo dit arrendament, matifestant sa resolució a la altra, dega cessar sis mesos despues, y com vinga est cas o lo que queda previngut en lo pacte antecedent dega dit Francesch Pujol deixar vacua, y expedita la enunciada barraca, en res deteriorada, per culpa sua, posant a libre disposició de la Illustre obra las claus de aquella.
Item: Que durant lo enunciat temps del present arrendament, sie de la obligació del mateix Pujol manternir y conservar a sas proprias costas la cosa arrendada. Peró sempre que esta quedie inutil vindrá a carrech de la Ilustre obra lo costejarla de nou.
Item: Que lo dia que se facia la professió de Corpus de la Santa Iglesia Catedral y en qualsevol altra funció publica que lo Molt Ilustre Ajuntament de aquesta ciutat done avis a la Ilustre Obra, peraque se traguian las barracas y aportarlas al paratge acostumat en semblants funcions, dega lo mateix Francesch Pujol desembarassar la que se li arrenda ab lo present, sempre que se li previnga. Y quant se lográs permis per part del Ilustre Ajuntament de no extraurerse de son puesto será de la obligació de dit arrendatari en totas las indicadas funcions lo fer topar o cubrir la referida barraca ab un cobrellit de indianas, o altra roba decent.
Iem Que lo mateix arrendatari sols puga tenir y vendrer en dita barraca quincallas o altres generos y mercadurias semblants, pero no en manera alguna comestibles de que queda enterament privat en virtut del present.
Item: Que lo preu del rpesent arrendament dega satisferse annualment per mitjas añadas anticipadas de sis en sis mesos segons costum.
Item y finalment: Que lo mateix arrendatari dega satisfer al notari secretari de la Illustre obra baix firmat lo salari y paper sellat y demes gastos de la present escriptura. Entregantne una copia autentica a sas costas a la Ilustre Obra. Y aixis ab dits pactes y condicions, y no sens ells, prometen sas Señorias al repetit Francesch Pujol durant lo expressat temps ferli valer y tenir la cosa llogada y no remourerlo de ella per rahó de major o altre semblant quantitat, ni per qualsefvol altre motiu ques puga expresar. Lo preu del rpesent arrendament per lo expressat cinch añs es cent y cinquanta lliuras barcelonesas, a rahó de trenta lliuras annuals, pagadoras per mitjas añadas anticipadas segons queda referit. Per lo que renunciant sas Señorias a la acceptio del preu no convingut, aixis, a la lley a favor dels engañats, a mes del just valor, y a qualsevol altre lley o dret a favor seu o de la Illustre Obra. Dona y remeten a dit Francesch Pujol tot lo mes que podria valer la cosa arrendada per lo temps dalt expressat. Prometent com prometo en sa Señoria estarli de evicció legal en tot, y qualsevol cas, ab restitució y esmena de dañs, y gastos, baix obligació de tots sos bens y drets, reddits y emoluments de la Illustre Obra presents y esdevenidors (pero no dels propris de sas Señorias per tractar dependencia de aquella) ab las renuncias de lleis y drets corresponents. Y presents lo enunciat Francesch Pujol acceptant aquest arrendament ab los pactes sobre opposats als quals expresament consent. De llibre voluntat y certa ciencia sua promet als nomenats Illustres Señors Obrers cumplirla y observarlos ab tota exactitut en lo modo que estan conebuts, pagantlos annualment lo arrendament en los plassos y modo expressat. Tot lo que promet cumplir sens dilació, ni escusa alguna ab lo salari estilat de procurador, restitució y esmena de dañs, y gastos, obligant per so tots sos bens y drets actuals y successius, ab las renuncias de lleis y drets a favor seu. Y per pacte a son for propri summetentse al tribunal del Molt Ilustre Señor Corregidor de aquesta ciutat, y a qualsevol altre superior secular tantsolament, ab facultat de variar de judici firmant escriptura de ters baix pena de ell en la curia de dit Molt Ilustre Señor Corregidor, o de altre qualsevol oficial secular com está dit, baix obligació de tots sos bens y drets, expresats. Y quedan advertidas las ditas parts per mi lo notari subscrit de haberse de pendrer la rahó de aquest acte en lo ofici de hipotecas de aquesta capital dins sis dias proxims, Ynseguint la Real Pragmatica Sanció, sobre hipotecas. En testimoni de las quals cosas aixis ho firman en la ciutat de Barcelona a trenta y hun dias del mes de Juliol, any del Naixement del Señor mil vuit cents. Essent presents per testimonis lo Mr. Joseph Soldevila escrivent, y Pau Centinella andador de dita Illustre Obra, habitants en aquesta ciutat.
El Marqués de Sentmenat, Ignasi Bruguera y Almirall, Pau Puiguriguer, Joaquim Pou y Nadal, Pere Obiols, Francesch Pujol, En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dono fe coneixer als Ilustres Señors arrendatants, y al arrendatri.