Saga Bacardí
02122
ESCRITURA DE ENTREGA DOTAL DEJADA POR ANA MARIA DARRER A SU NIETA ANA MARIA AMAT Y MIQUEL.


Sia notori com jo Anna Maria Amat y Miquel, doncella en Barcelona residint. De mon grat y certa sciencia firmo apoca a Da. Josepha Morneu y Amat muller de D. Joseph Francisco Mornau y Prats Comisari honorari de Guerra dels Reals Exercits de Sa Magestat (que Deu guarde) en Barcelona residint com a hereva de Anna Maria Miquel y Darrer viuda de Joseph Miquel y Sales botiguer de paños, ciutadá de aquesta ciutat a estas cosas present. De la quantitat de sinch centas lliuras moneda barcelonesas, que son per semblants que la sobre expressada Anna Maria Miquel y Darrer viuda, ma avia me dexá y llegá per quant contragues matrimoni, lo qual espero immediatament contraurer ab sos codicils que feu y firmá, y closos entregá al notari avall escrit als tres de Abril mil setcents vuitanta vuit, y despres de sa mort foren per lo mateix notari oberts y publicats als vint y hu de Octubre mil setcents noranta. Lo modo de la paga de las sobreditas sinch centas lliuras es que confesso tenir rebudas en diner comptant, realment y de fet a mas voluntats. Y aixi renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, y a la general del dret. En testimoni de ditas cosas firmo la present apoca. Roborantla ab jurament per ser menor de vint y sinch anys, major emperó de vint y tres anys, pero renuncio al benefici de ma menor edat, lesió, facilitat, e ignorancia al que demana la entera restitució, y a qualsevol altre dret, y lley de mon favor. Tot lo que fou fet en la ciutat de Barcelona als divuit días del mes de Novembre del any del Señor de mil vuitcents y hu. Essent presents per testimonis Jaume Soley comerciant y Eudalt Rovira y Elias escrivent, los dos en Barcelona habitants.
Anna Maria Amat y Miquel, En poder de mi Francisco Joan Elias y Bosch notari que fas fee conexer a dit otorgant, y que ho firma de sa ma.