Saga Bacardí
02130
ESCRITURA DE VENTA DE CENSAL DE GIRONA A LA OBRA DE SANTA MARIA DEL MAR, ACTUA ENTRE OTROS JOAQUIN POU Y NADAL.


En nom de Deu, amen. Francisco Gerona, cirugiá, ciutadá de Barcelona, a fi de donar curs, y evasió a diferents vigencias, que al present tinch pendents. Per so, de ma espontnea voluntat, y certa ciencia vench als Illustres Señors D. Francisco de Paula de Sentmenat y de Clariana, Marques de Sentmenat, gentil Home de Camara, ab entrada del Rey Nostre Señor (que Deu guerdi), D. Ignasi Bruguera y Almirall ciutadá honrat de Barcelona, los dos domiciliats en la mateixa, D. Pau Puiguriguer y Quintana comerciant matriculat o mercarer, Joaquim Pou y Nadal adroguer, y a Pere Obiols passamaner, ciutadans de dita ciutat, Los sinch obrers actuals de la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar de aquesta ciutat de Barcelona presents, comprant y adquirint en nom y a utilitat de la Illustre Obra de dita Iglesia, y de diners libres de ella, y no subjectes a resmers algun, Y als successors en la mateixa Illustre obra, mediant carta de gracia de redimir cent sinquanta lliuras barcelonesas de penció de censal, annuals ab tot lo dret de percibir las, cobradoras de dits mos bens del dia present a un any, y consecutivament en los successius en igual dia. Prometent aportar lo annuo redit de dit censal franch de tots gastos y carrechs, a mon perill, y despesas dins la pessa del archiu de dita Illustre Obra, o ahont esta vulla, com sia en aquest Principat de Cataluña, sens dilació ni escusa alguna, ab lo salari estilat de procurador, restitució y esmena de gastos, y perjudicis. Lo preu del present censal son sinch mil lliuras barcelonesas, a rahó de tres per cent. Las quals rebo al efecte insinuat de dits Illustres Señors obrers en diners comtants realment y de fet en presencia del notari y dels testimonis instrumentals infrits firmantne apoca ab lo present. Per lo que prometo als nomenats Illustres Señors obrers compradors, que los faré valer, tenir y percibir aquest censal ab sos accessoris, y que las estaré de legal evicció en qualsevol cas, de dret, y de fet, ab restitució y esmena de gastos, y perjudicis. Per lo cumpliment de las quals cosas, obligo e hipoteco tots mos bens y drets presents y esdevenidors, ab renuncia a las lleys respectivas a la obligació especial, y a qualsevol altre que puga valerme. Y per pacte a mon for propri, submetentme al tribunal del Molt Ilustre Señor Corregidor de aquesta ciutat, o de altre qualsevol superior ecclesiastich, o secular, ab facultat de variar de judici firmant escriptura de ters, baix pena de ell, en la curia del dit Illutre Señor Corregidor, o de qualsevol altre official ecclesiastich, o secular com está dit, per lo qual obligo tots mos bens, y drets, expressats. Tot lo que confirmo ab jurament que voluntariament presto. Quedant advertit per lo ntoari baix firmat, haberse de pendrer la rahó de aquest acte, en o ofici de hipotecas de aquesta capital, dins sis dis proxims, inseguint la Real Pragmatica Sanció publicada en esta a disset Mars mils etcents sexanta vuit- En testimoni de las quals cosass, aixis ho firmo en la ciutat de Barcelona a primer dia del mes de Octubre any del Naixament del Señor mil vuitcents dos. Essent presents per testimonis Anton Fages y Joseph Anton Pujol practicant la facultat de notaria publica habitants en aquesta ciutat.
Francisco Girona, En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dono fe coneixer al venedor.