Saga Bacardí
02135
RECONOCIMIENTO PARA PERCIBIR DIFERENTES CENSOS HACIA ANTONIO NADAL Y DARRER
.

En la ciutat de Barcelona als setse dias del mes de Juliol del any mil vuytcents y tres.
Sia notori: Que lo Señor Anton Nadal y Darrer, Familiar de número del Sant Ofici de la Inquisició, comerciant matriculat y ciutadá de Barcelona, mediant jurament, que voluntaria y extrajudicialment presta a Deu Nostre Señor y a sos Sants quatre Evangelis, en presencia del notari avall escrit. Espontaneament confessa y regoneix al Rnt. Dr. Anton Servia Pbre. y Beneficiat de la Iglesia Parroquial de Sant Miquel Arcangel de la present ciutat en qualitat de Sequestrador del benefici perpetuo simple eclesiastich y rural baix invocació de Sant Marsal en la Iglesia Parroquial de Santa Creu de Olordre Bisbat de Barcelona fundat, encaraque absent y per ell present lo notari stipulant. Que per los titols que avall se calendaran. Primero percebeix y cobrar de Joseph Rovira pagés de la vila de Sant Vicens dels Horts Bisbat de Barcelona, un cens de deu lliuras moneda barcelonesas, annualment en lo dia de Sant Joan del mes de Juny sobre y per rahó de un tros de terra actualmnet plantat de viña de dots quarteras de sembradora poch mes o menos, situat en la Parroquia de Sant Esteve de Cervelló del dit Bisbat y en lo lloch nomenat la Falulla. Que se te per lo dit Señor Anton Nadal al dit seus de deu lliuras barcelonesas annualment en dit dia de Sant Joan de Juny pagadors. Y lo dit Señor Anton Nadal confesant ho te en alou y Señoria directa del dit Benefici de Sant Marsal, a cens junt ab lo tros de terra que luego se designará, que junts formaban una pessa de terra, de tres sous y tres diners barcelonesos,annualment pagadors en lo dia de Nadal. Y termina a solixent en honor de Joseph Vilaplana pagés de la vila de Sant Vicens dels Horts mediant lo torrent Sabater, a mitgdia part en honor de Pau Ros y part en honor de Francisco Mallol de Montaña, los dos paguesos de la Parroquia de Sant Vicens, mediant lo camí Real que va de Sant Vicens a Corbera; a ponent ab lo dit honor de Francisco Mallol, que posseheix a rabassa morta varios particulars, mediant dit cami, y part ab lo tros de terra que luego se designará; y a tremontana ab lo mateix y cobra de Magí Claramunt també pagés de la referida vila de Sn. Vicens del Horts, un vens de pensió deu lliuras moneda barcelonesa annualment en lo dia de Sant Joan de Juny sobre y per rahó de un tros de terra actualment plantat de viña, de tinguda dos quarteras y mitja de sembradura poch mes o menos, situat en la dita Parroquia de Sant Esteve de Cervellço, y lloch nomenat Selulla. Que se te per lo Señor confessant a dit cens de deu lliuras barcelonesas annualment en lo referit dia de Sant Joan de Juny pagadors. Y lo Señor confessant ho te en alou y Señoria directa del citat benefici de Sant Marsal al expressat cens junt ab lo sobre designat tros de terra possehit per lo dit Joseph Rovira de tres sous y tres diners barcelonesos, en o dia de nadal. Y termina a solixent part en honor de Joseph Vilaplana pagés de Sant Vicens, mediant lo torrent Sabater, y part ab lo insinuat tros de terra sobre designat,; a mitgdia ab lo mateix tros de terra que ab est que aquí se designa foren com esta dit una sola pessa de terra; a ponent, part ab lo dit honor de Francisco Mallol, de la Montaña que poseheixen a rabassa morta varios particulars, mitxant lo camí que va de Sant Vicens a Corbera, part en honor del confessat, y part en honor de Francisco Ros pagés de la Parroquia de Santa Eulalia de Provensana; y a tremontana en honor del confessant.
Tertio: te o quasi, eo li competeix lo dret y facultat per apoderarse en cas que lo Riu Llobregat done lloch de aquela pessa de terra que actualment y de molts anys a esta part lo dit Riu te ocupada, la qual en la esdcriptura de venda de varias fincas firmada per Francisco y Joan Capdevila pere y fill, a favor de Anton Llatjós al primer Juny del any mil setcents cuaranta y nou en poder de Joseph Figueras notari Real de Barcelona, habitant fou designada en tercer lloch com se segueix.
Item tercio: tota aquella pessa de terra campa dircuhida de albes ab seps corresponents que per los titols infrits tenim y posehim en lo terme de la predita vila de St, Vicens dels Horts, en lo lloch nomenat La Era de las Moreras, y despues la Rompuda, de tinencsa tres mojadas poch mes o menos junt ab sas entradas y eixidas drets y pertinencias. Y se te per los hereus y successors de Clara Pañella muller de Anton Pañella fuster, de la predita vila de Sant Vicens a prestació de cens de disset sous moneda barcelonesa en nuda percepció tots anys pagadors en lo dia o festa de St. Joan del mes de Juny. Qui la predita pessa de terra tenen per lo obtentor del benefici baix invocació de Sn. Marsal instituhit y fundat en la Parroquial Iglesia de Santa Creu de Olorde Bisbat de Barcelona, y baix domino y alou del mateix benefici a cens de dinou sous tots anys pagadors en lo dia de Sn. Pere y Sn. Feliu del mes de Agost. Y termina a solixent ab lo Riu Llobregat; a mitgdia en honor de pau Salabert; a ponent en honor de pau Rabassa pagesos de la dita vila de Sant Vicens dels Horts; y a tremontana en honor de Maria Abat y Montmany viuda de N. Abat habitant en esta vila de Sant Feliu de Llobregat. Y espectan las ditas cosas al confessant; a saber los censos designats sobre en primer y segon llochs, en quant a set lliuras en que estan constituhits, y lo explicat dret de apoderarse de la pessa en ultim lloch designada en virtut de la venda perpetua ason favor feta per lo Señor Anton Lletjós y Oliveró, Familiar de número del Sant Ofici de la Inquisició comerciant matriculat y ciutadá de barcelona, ab acte rebut en oder del notari avall escrit als set Abril del any mil setcents noranta y set, en la qual escriptura foren los censos en vint y sise y vint y seté, y la pessa del Riu en trenta sisé llochs descrits. Y en quant a tres lliuras de aument en cada un dels dos partits de censos junt ab la limitació a quaranta anys de recobrar los mateixos trossos en que aquells estan radicats de censos junt ab la limitació a quaranta anys de recobrar los mateixos trossos en que aquells estan radicats, en virtut de especial conveni entre lo confessant y Joseph Rovira, y Magí Claramunt otorgat en poder del dit y avall escrit notari, a saber en respecte als pare y fill Rovira als catorse, y en respecte a Magí Claramunt als trenta y hui Maig el dit any mil setcents noranta y set. Y aferma que las ditas cosas son verdaderas en forsa del jurament que te prestat. En testimoni de tot lo qual lo mateix confessant, al qual lo infrit notari dono fe coneixer, ho firma de sa ma. Essent presents per testimonis lo Dr. Ramon Costa y Francisco Xavier Arnús escrivent en esta ciutat habitants.
Anton Nadal y Darrer, En poder de mi Thomas Gibert, notari publich de número de Barcelona.