Saga Bacardí
02136
ESCRITURA DE CONFESION Y ACLARACION SOBRE DOS BENEFICIOS ENTRE REGÉS, MONOVES Y ANTONIO NADAL Y DARRER
.

En la ciutat de Barcelona als sinch dias del mes de Agost del any mil vuytcents y tres.
Sia notiro. Que lo Señor Anton Nadal y Darrer, familiar de número del Sant Ofici de la Inquisició, comerciant matriculat y ciutadá de barcelona, mediant jurament qie coluntaria y extrajudicialment presta a Deu Nostre Señor y a sis Sants quatre Evangelis, en presencia del notari avall escrit. Espontaneament confessa y regoneix al Rnt. Dr. Joseph Minoves Pbre. beneficiat de la Iglesia parroquial de Santa Maria dels Reus, vulgo del Pi de la present ciutat en qualitat de obtentor del benefici simple perpetuo de dishastich, baix la invocació de la concepció de maria Santissima Sant Joan y Sant Antoni de Abat, fundat en la Capella de la comcepcio de Nostra Señora, constituhida en la Iglesia Parroquial de Sant Vicens dels Horts, al qual benefici está unit lo benefici antich, fundat baix la invocaciço de Sant Antoni Abat en lo Castell nou de Cervelló, al Rnt. Joseph Regés Pbre. y beneficiat de la Iglesia parroquial de Sant Just y Sant Pastor de la dita ciutat, en qualitat de obtentor de benefici incongruo simple y perpetuo baix la invocació de Sant Antoni Abad y las onse mil verges fundat en la Iglesia parroquial de Molins de Rey, a esta escriptura presents. Que per titol de venda perpetua a son favor feta per lo Señor Anton Lletjós, y Olivero comerciant matriculat y ciutadá de Barcelona, de la que consta ab acte rebut en poder del dit y avall escrit notari, als set Abril mil setcents noranta y set, te y posseheix entre altras cosas, tota aquella pessa de terra campa, de tinensa una quartera y mitja de forment de sembradora poch mes o menos, que antiguament se anomenaba "Lo Campet del Serral", y despues "Lo Campet del Molçi", situada en la Parroquia de Sant Vicens dels Horts, prop de la Fabrica de paper que antes fou Molí fariner, vuy posehe¡ida per lo Sr. confesant, antes per dit Lletjós, y antes per Capdevila. La qual pessa de terra se te per los dits dos beneficiats, lo un de la advocació de la concesió de maria Santissima Sn. Joan y Sant Antoni Abat, com a tenint unit lo dit benefici antich de Sant Antoni Abat fundat en lo castell nou de Cervelló, y lo altre de la advocació de Sant Antoni Abat y las onse mil verges fundat en la Parroquial Iglesia de Molins de Rey, comunment y per indivis, a thenor de lo que luego se explicará, a cens de quatre sous y sis diners barcelonesos annualment pagadors en lo dia de Sant Joan de Juny. Y termina a solixent en honor de Eulalia Llopart Maymó y Mallol muller de Joseph Llopart pagés de la dita parroquia de Sant Vicens que fou den Deumaló del Serral; a mitgdia en honor del confessant; a ponent en honor de Jospeh Aymerich pagés de Sant Vicens que fou de Carbonell; y a tremontana en honor de pau Ros, també pagés de Sant Cvicens, que fou de Francisco Ros, son pare, antes del Rnt. Francisco Ros, Pbre, y antes de Pedrosa. Y presents los nomenats Rnts. Dr. Joseph Monoves, y Joseph Regues acceptan la present confessió. Y per lo que en lo successiu convinga, declaran ab la possible formalitat, que si be en lo calendat acte de venda feta per lo Señor Anton Lletjós al Señor Anton Nadal se digué que la designada pessa de terra se tenia per lo dit benefici, baix la invocació de la Concepció de Maria Santissima, Sant Joan y Sant Antoni Abat, al qual se añadi estar unit lo benefici antich, fundat baix la invocació de Sant Antoni en lo Castell nou de Cervelló y de las onse mil verges fundat en la Iglesia de Molins de Rey al dit cens de quatre sous y sis diners annualment pagadors en lo dia de Sant Joan de Juny. La veritat del fet, es que al citat benefici de la Concepció no está unit lo dit benefici per las onse mil verges, y que lo dit benefici de Sant Antoni Abad del castell de Cervellí es distint del de Sant Antoni Abat y las onse mil verges fundat en la parroquial de Molins de Rey. No obstant ell es cert que aquella expressió de tenirse la dita pessa de terra per lo referit benefici de la Concepció modernament instituhit del benefici antich de Sn. Antoni de Cercelló y de altres esta afiansada.
* Ptimo: En la venda feta per Maria Parellada y Deumalo a Anton Lletjós major, ab acte rebut en poder del Dr. Ramon Serra notari publich Real Collegiat de número de Barcelona als tretse Mars mil setcents quaranta y set, en lo qual acte baix lo número tretse está compressa la mateixa pessa de terra, dientse que ella se te per lo Sr. Baró de Sant Vicens a prestació de decima de tots fruyts y també per lo benefici de Sant Antoni en lo Castell nou de Cervelló fundat, y de las onse mil verges en la Iglesia de Molins de Rey, instituhit eo per son beneficiat, suposant esser aquest un sol.
* Secundo: En la confessió emphiteuticaria feta per Jaume Deumalo feta a favor del baró de Sant Vicens rebuda en poder del Dr. Joan Pere Fabra notari Real Collegiat de Barcelona als sis Agost mil sisents noranta y tres, en la qual baix lo número quinse está continuada la referida pessa d eterra per rahó de la decima, expresantse que se tenia per lo benefici de Sant Antoni, fundat en lo Castell Nou de Cervelló y de las once mil verges en la Iglesia de Molins de Rey.
* Tercio:En lo precari fet per lo Sr. D. Ramon Guillem de Ivorra, Baró de Cervelló y Señor de la vila de Sant Vicens dels Horts, a favor de dit Jaume Deumala, rebuda en poder del dit Joan Pere Fabra, en lo mateix dia de la citada confessió en lo qual precari també en número quinse está compresa la referida pessa en los propris termes que en la confessió.
* Finalment en la cofessió emphiteutica feta per Paula Deumalo viuda de Jaume Deumalo, també a favor del Baró de Sant Vicens en poder de Miquel Ordiñachs notari de Barcelona a vint y tres Desembre mil siscents disset en la qual que de número dotse está contenoada la mencionada pessa de terra afirmantse que se te per lo benefici de Sant Antoni del Castell Nou de Cervelló. Pero en contraposició de etos titols lo Rnt.Joseph Regues ha justificat ab altres antichs que lo dit domini especta a son benefici de Sant Antoni y de las onse mil verges arguhint que la primera part de la advocació esto es de Sant Antoni donaria motiu per confrondrerse entre los dos beneficis lo domini. Y com lo dobredit Dr. Joseph Minoves actual beneficiat de Sant Antoni del Castell no ha tingut a be aquetarse a las rahons del Rnt. Joseph Regues apoyat sobre los estats sostitols en la possessió o quasi en que se troba del dit domini pues un antecesor seu cobrá lo lluhisme de la calendada venda de Perellada y Deumalo a Lletjós, y ell lo cobrá de la venda de Lletjós a Nadal, sens que ocore reparo en que de molts y molts anys sino sempre los beneficiats del Castell han cobrat lo cens, del qual extrem inferia que si en lo temps remot dels titols del benefici de Molins de Rey, especta a aquest lo domini, en quant se havia aquell transferit per algun titol legitim del benefici del castell. Y no volent no un ni altre dels Rnt. beneficiats entrar en disputas juducuals, , majorment ates que ab pocas gestions gastarian mes del que val lo domini; Deixaren la disputa a personas intelligents de sa confiansa y haventlas aquesta fet relaciço de son dictamen, despues de haver examinat una y altres documents y pres los informes que tinge per convenient, acordaren los dos beneficiats comensarse lo domini ab lo cens y demes efectes per igual, o indivis, a que los inclina no poch la advertencia de que tots los instruments que tratan del domini, fent menció de un y altre benefici aportarlo cens de quatre sous y sis diners, y la confessió del any mil siscents disset en que lo declrá solament, per lo benefici del Castell sols aporta lo cens de tres sous y sis diners de que se veu que aqquell benefici sol no percibia tot lo cens a que está afecta la pessa. Y en execució del conveni lo Dr. Joseph Minoves de las cent noranta quatre lliuras, vuyt sous y dos diners que cobrá per lo dit lluhisme de la viuda de Lletjós a Nadal ha entregat noranta set lliuras quatre sous y sinch diners al Rnt. Joseph Regues y aquest ha firmat la mateixa venda per rahó de Señoria. Finalment lo Sr .confessant protesta que per la present confessió ni per altre motiu no enten interesarne en las disputas dels dos beneficis per rahó de las quals no vol tenir lo menor perjudici, pues ell de bona fe regoneix als dos per haverho estos aixis convingut.
Y afirma que las ditas cosas son verdaderas en forsa del jurament que te prestat. En testimoni de tot lo qual fou feta la present publica escriptura. Essent presents per testimonis lo Dr Ramon Costa, y Francisco Xavier Arnús escrivent en esta ciutat de Barcelona habitants. Y los nomenats confessants y y acceptants als quals lo infrit notari dono fe coneixer ho firman de propria na.
Anton Nadal y Darrer, Joseph Minives Pbre., Joseph Regues Pbre., En poder de mi Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona.