Saga Bacardí
02139
ESCRITURA DE NOTIFICACION DE CENSOS HACIA SANCLIMENT, POR ANTONIO NADAL Y DARRER.


Sia a tots notori, Com jo Anton Nadal y Darrer familiar de número del Sant ofici de la Inquisició, y comerciant matriculat, ciutadá de Barcelona, mitjentsant lo jurament que presto a Deu nostre Señor, y a sos Sants quatre Evangelis, confesó y en veritat regonesch al Excelentisim Señor D. Pere Maria de Santcliment, Olim de Urrils, Piñatelli, Rubi y de Corbera, Monserrat, Huerrea de Arabon, Torrellas, Sanchez de Toledo, Marques de Ayerbe, Luorta y Rubí, Baró de Sanchez, Torrellas, Llinas, Talavera y Pavia, Grande de España, Gentill home de Camara de Sa Magestat ab exercici en la vila y Cort de Madrid domiciliat que entre altres cosas por titol de venda perpetua a mon favor feta per la Noble Señora Da. Gertrudis de Peguera, y de Armengol Barosesa de Rocafort viuda del Noble Señor D. Ramon de Peguera, y de Berardo y D. Ramon Lluis de Peguera, Armengol, de Berardo, y Escuny, mare y fill en esta ciutat domiciliats en lo nom de usufructuaria y proprietari respective, de la qual consta ab acte rebut en poder de Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona als dinou Juliol mil vuytcents y dos, percibeix tot aquell cens de falcada la corresponció, de penció sinquanta dos lliuras set sous moneda catalana y junt també ab la Señoria mitjana en lo que te llich, firma, fatiga, y demes drets al dit cens, y señoria anexos que tots anys per mitat en los días primer Setembre y primer Mars Raymunda Marrera doncella en esta ciutat domiciliada, me fa y presta per rahó de aquellas dos casas contiguas, vuy en dia unidas, y de ellas feta una sola casa y la referida Raymunda de Barrera poseheix en la present ciutat a saber, unas en la plasa actualmente nomenada de Palacio, antes del Cabrits, antes de la Reyna, y antes de la Pescateria nova. Y las altres en lo carrer del Mal Cuynat. Las quals se tenen per D. Bernat Branzi en esta ciutat domiciliat, a cens de cent y deu lliuras a saber respecte a las casas que donan a la plasa de Palacio en nuda percepció, y respecte a las que donan al carrer del Mal Cuynat en domini mitjá annualment pagadoras en lo dia quinse del mes de Febrer, y quinze de Agost. Y dit D. Bernat Branzi te las ditas casas per mi aixi com antes las tenia per dits Señors venedor a cens de sexanta lliuras inclosa la infra corresponció, a saber en quant a las casas que donan a la plasa de Palacio en nuda percepció, y en quant a las que dona al carrer del Mal Cuynat en Señoria mitjana. Y jo tinch aquellas a saber las casas que donan a la plasa de Palacio per los hereus o successors de D. Joseph de Corbera y Jener, a cens de set lliuras quatre sous annualment pagadoras en lo dia de Nadal y San Joan de Juny, y ho tenen per los successors de Maria Gracia o de Joseph Gracia son marit succehint a Bartomeu Camps mercader a cens de tres lliuras dotse sous annualment pagadors en lo dia de Sant Joan de Juny. Y ho tenen per lo expresat Excelentisim Señor Marqués de Ayerde, Lierta y Rubi, Baró de Llinás, Santhint de Riembau de Corbera, a cens de una lliura deu sous, y sis diners annualment pagador en lo dia de Sant Joan de Juny. Y dit Excelentisim Señor Marques ho te junt ab altras proprietats allí contiguas per las pabordias de Febrer y de Agost de la Santa Catedral Iglesia de esta ciutat, y baix son domini y alou comuntment, y per indivis a cens de vint y set sous pagador esto es a la pabordia de Febrer tretze sous y sis diners, y a la pabordia de Agost altres treze sous y sis diners. Y las casas que donan en lo carrer del Mal Cuynat las tinch com las tenían dits Señors venedors per lo experssat Excelentisim Señor Marques de Ayorve, Lierta y Rubí succehint a dit Riombau de Corvera a cens de nou sous pagador en lo dia de San Joan de Juny, y ho te junt ab altres proprietats allí contiguas per las referidas pabordias de Febrer y Agost, y baix son domini, y alou al rferit cens o de penció vint y set sous. Y terminan las referidas casas aixi unidas, y de ellas tota una sola casa a solixent ab Francisco Espalter; a mitgdia ab la dita plasa de Palacio; a ponent ab los successors de Francesch Casellas; y a tremuntana ab lo dit carrer del mal Cuynat. Y se ha de saber, que dit Excelentisim Señor Marqués per rahó de las alienacions de las referidas casas a mes del lluhisme corresponent com a Señor mitjá, reb la mitat del lluisme competent a ditas pabordias a excepció de la entradas dels establiments. Y afirmam que las ditas cosas contene en si tota veritat, per lo jurament que tinch prestat. En testimoni de que otorgo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona a los vint y set días del mes de Agost del any mil vuyt cents y tres. Y dit otorgant (conegut del infrit notari) ho firmá. Essent presents per testimonis Mateu Lugan, y Carlos de Celles escrivents en esta ciutat reesidints.
Anton Nadal y Darrer, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia.