Saga Bacardí
02140
ESCRITURA DE ARRIENDO DE TIERRAS EN BADALONA A BANÚS POR ANTONIO NADAL Y DARRER
.

En la ciutat de Barcelona als vint y vuyt dias del mes de Agost del any mil vuytcents y tres.
Sia notiro. Que lo Señor Anton Nadal y Darrer, comerciant matriculat, ciutadá de Barcelona. Per temps de sinch anys y sinch cullitas, que comensaran a correr en lo dia de Nadal vint y sinch Desembre del corrent any mil vuytcents y tres, y finiran en lo dia vint y quatre el mateix mes del any mil vuytcents y vuyt. De son grat y certa sciencia, arrenda y per titol de arrendament concedeix a Onofre Banús pagés de la Parroquia de Santa Coloma de Gramanet Bisbat de Barcelona present y avall acceptant als seus y a qui voldrá durant dit temps, tota aquella pessa de terra campa, en part de regatiu, en part pantanosa de aygua molls, y en part arenosa, de tinguda vuyt mojadas poch mes o menos, que lo dit Señor Anton Nadal posseheix en lo terme y Parroquia de Sant Adriá de besos, y part en lo terme y parroquia de Santa Maria de Badalona del Bisbat y en lo lloch dit "Balomá". Que termina a solixent ab honor del Excelentisim Sr. Marqués de Rubí; a mitgdia ab la arena del mar; a ponent part en honor de D. Pau Molins en esta ciutat domiciliat, part en honor de Andreu Riera comerciant del terme de Horta, y part en honor del Señor Anton Torredá corredor Real de Cambís de la present ciutat; y a tremontana en honor dels hereus y successors del Dr. D. Francisco Fillol advocat que fou de la dita present ciutat. Lo present arrendament fa ab los pactes y circunstancias seguents.
* Primerament: Que deurá lo arrendatari cultivar la dita pessa de terra a us y costum de bon pagués sens deixarla per causa altuna deteriorada, al finir lo present arrendament, y sens poder demanar no pretendrer millora alguna per pretext algun. Y si los actuals arrendataris tenen en la mateixa pessa de terra alguna millora será del carrech del dit Onofre Benus lo satisferla.
* Item: Que ames del preu avall escrit deurá lo referit Onofre Benús en cada un dels sinch anys que durará lo present arrendament satisfer no sols lo Real Cathastro que presta la dita pessa de terra si també lo cens que se correspont per rahó de son riego.
Y ab dits paces promet lo Sr. arrendatari no remourerno del present arrendament dutant lo expressat temps per rahó de major, menor o consemblant preu. Y li cedeix tots sos drets y accions en virtut dels quals deuran lo mateix temps puga utilisarse de las cosas arrendadas, y altrament usar dels dits drets y accions en judici y fora de ell com millor li convinga, a qual efecte lo constituheix procurador en causa propria. Lo preu del present arrendament per tot lo dit temps de sinch anys es mil y trescentas lliuras moneda barcelonesa, a rahó de doscentas y seixanta lliuras per any, pagadoras estaas ab dos pagas iguals, en los dias de Sant Joan de Juny, y de nadal, devent esser la primera paga en lo dia de Sant Joan de Juny y la segona en lo dia de Nadal del any proxim vintnt mil vuytcents y quatre, y aixis las demes en los mateixos dias dels anys inmediatament consecutius. Y en consequancia renunciant a la excepció de no esser lo dit preu en la expressada quantitat y modo convingut, y a altra qualsevol de son favor, absol y remet al arendatari tot lo mes que las cosas arrendadas podrian valer del preu sobredit. Y conve y promet al mateis arrendador, que lo present arrendament li fará tenir y valer, y ne estará de ferma y legal evicció, a excepció dels casos de ninguna o mala cullita per qualsevol motiu que esdevinga, ab restitució y esmena de tots danys y gastos. Per lo que obliga tots los bens y drets seus mobles e immobles, presents y venidors, renunciant a tot y qualsevol dret y lley de son favor. Y lo sobredit Onofre Banús, acceptant lo present arrendament ab los pactes y circunstancias ab que está concebut. De son grat y certa sciencia convé y promet alSeñor Anton Nadal, a sos successors y a qui convinga, que no sols li pagará y satisfará lo preu sobre expressat en los plazos y ab los terminis previnguts, si també lo Real Catastro, y cens de la aygua a que la mateixa pessa de terra está afecta, y altrament observará y cumplirá los pactes dalt insertats y lo demes que vinga a son carrech, sens dilació no escusa alguna, ab salari de procurador y ab restitució y esmena de tots danys y gastos, al qual cumpliment obliga tots los bens y dr ets seus, mobles e immobles presents y veniders, renunciant a tot y qualsevol dret y lley de son favor y per pacte a son propri for submetentse al dor del Ilustre Sr. Corregidor de esta ciutat y de altre qualsevol jutge o superior secular ab facultat de variar lo judici fent y firmant escriptura de ters baix pena de ters en los llibres dels tersos de la curia del dit Señor Corregidor, y de altre qualsevol tribunal secular per la qual obliga los dits bens y drets seus. Y quedan advertits los contrahents que de esta escriptura deu haversen rahó en lo registre de hipotecas de la present ciutat dins sis dias proxims pera que tinga sa correspontent firmesa. En testimoni de tot lo qual los propris contrahents al quals lo infrascrit notari dono fe coneixer ho firman de sas proprias mans. Essent presents per testimonis Pau vebtura y Joan Bosch y Martí en Barcelona habitants.
Anton Nadal y Darrer, Onofre Banús, En poder de mi Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona.