Saga Bacardí
02142
NOTIFICACIÓN A XURIACH DE LA VENTA DE GENOVER A ANTON NADAL Y DARRER
.

En la ciutat de Barcelona al primer dia del mes de Setembre del any mil vuitcents y tres. Anton Saret porter de la Real Audiencia de est Principat, en virtut del jurament per ell prestat en lo ingres de son ofici fa relació al notari avall escrit. Que en lo dia de vuy a instancia del Sr. Anton Nadal y Barrer comerciant matriculat y ciutadá de Barcelona ha notificat a Bonaventura Xuriach perxer y ciutadá de la dita ciutat un cartell, lo thenor del qual es com se segueix: Ab thenor de present se notifica a Bonaventura Xuriach perxer, ciutadá de Barcelona. Que ab acte rebut en poder de Thomas Gubert notari publich de número de la dita ciutat als vint y quatre dias del cadent mes de Agost, lo Señor Joan Genover y Puig, notari Real y causidich de la dita ciutat. Feu venda perpetua a favor del Señor Anton Nadal y Darrer, comerciant matriculat de la mateixa. De tot aquell cens de pensió cent tres lliuras y deu sous moneda barcelonesa, francas de corresponció, junt ab la prorrata de la pensió des del dit dia en avant cauren pensions y prorratas, consecutivament debedoras, y son preu en cas de lluhició, junt també ab lo domini mediá, firma, fadiga y demes drets propris del dit domini, que annualment en dos terminis a saber, la mitad en lo dia vint y tres de Mars, y la altra mitad en lo dia vint y tres de Setembre lo dit Bonaventura Xuriach al dit Sr. Joan Genover feya y prestaba per rahó de aquellas casas, ab son hort a ellas contiguo que actualment lo mateis Bonaventura Xuriach posseheix en la dita present ciutat y en lo carrer nomenat dels Tallers, devant la Capella titulada de Sant Joan del Herm. En qual atenció se diu y preve al nomenat Bonabentura Xuriach, que en avant pague y satisfasse al dit Señor Antón Nadal, las pensions que del dit cens vencerán abh la prorrata de la penció que va discorrent des del dit dia vint y quatre del corrent mes de Agost y en altramanera regonega al mateix Señor Nadal en lo indicat domini, y sos efectes aixis com antes de la citada venda devía regoneixer al Señor Joan Genover, altra intima no aguardant, y baix pena de reiterar la paga en cas de contravenció. Lo present notificació se fa a instancia del dit Thomas Gubert notari. Y per la major execució de la dita notificació lo mateix Porter Real, entregat copia del insertat cartell a un dependent del predio Bonaventura Xuriach per estar est ocupat, entre vuyt y nou horas del matí. De totas las quals cosas lo referit Porter Real , me requerí que formalisás la present publica escriptura que firmá de sa má. Essent presents per testimonis lo Dr. Ramon Costa y Francisco Xavier Arnús,e scrivents e4n esta ciutat habitants.
Antón Saret, Thomas Gubert botari publich de número de Barcelona.