Saga Bacardí
02145
ESCRITURA DE VENTA DE TERRENO EN SANT MARTÍ DE PROVENSALS DE LOS CABOT, HACIA ANTONIO NADAL Y DARRER.


En nom de Deu. Sia notori. Que nosaltres Joseph Cabot y Grau veler, ciutadá de Barcelona y Josepha Cabot y Mabau conjuges, fent estas cosas tant en nostre nom propri com en los respectius noms de usufructuari y proprietaria, constant nostre matrimoni. Per acudir a certas urgencias, de nostra casa y donar evació de algún negoci de mi dit Joseph y especialmente per cumplir jo lo mateix Joseph Cabot alguns cabals pera fer correr mes comodament dit mon ofici de veler. De nostra espontanea voluntat per nosaltres en dits noms y per los successors de mi la citada Josepha venem y per titol de venda concedim al Señor Anton Nadal y Darrer comerciant matriculat ciutadá de Barcelona present y a qui son dret y caisa tendrá perpetuament, tota aquella pessa de terra campa, antes de tinguda set quartas poch mes o menos (encaraque en lo establiment que avall se calendará equivocadament se expresá esser de tinguda set quartas poch mes o menos) y vuy sols de cabuda una mojada dos quartas dos mundinas y noranta sis canas superficials, segons canació feta per Ignasi Mayons geometra, ciutadá de Barcelona, per haverse aplicat quaranta sis canas quadradas a la nova canació que va de esta ciutat a Fransa, ab sas servituts, entradas y eixidas, drets y pertinencias universals situada en la Parroquia de San martí de Provensals, Bisbat y territorio de la present ciutat de Barcelona y lloch nomenat "Lo Taulat den Llimona". Y afronta dita pessa de terra de llevant ab honors de la Señora Magdalena Morera y Sunyer muller del Magnifich Joseph Morera ciutadá honrat de Barcelona y causidich de la mateixa ciutat, com a sucesora de Joan Batista Sunyer candeler de ceras y semorer de la mateixa ciutat; de mitgdia ab honors dels Rnts. P. Prior y Real Monastir de Sant Geroni de la Vall de Ebron en oit fora y prop las murallas de aguella ciutat; de ponent ab honor dels succesors de Da. Josepha Cellens; y e tremuntana ab dita carretera nova per la qual se va de esta ciutat a la de Mataró. Se te dita pessa de terra per lo Ilustre y Molt Rnt. Señor Abad y Real Monastir de Nostra Señora de Montserrat de la montanya en est Principat de Catalunya com a succehint en estas cosas a Elena Metge y Nequi muller del Magnifich Joan Martí Merge Dr. en drets, a cens de nou lliuras barcelonesas tots anys pagadoras en lo dia, o festa de Sant Joan del mes de Juny. Es de saber que dita pessa de terra antes se tenia per la citada Elena Merge y Negui a cens de catorce lliuras tots anys en dit termini pagadoras, pero después ab acte rebut segons se afirma en poder de Geroni Gali difunt notari publich de aquesta ciutat als quatre Juny de mil setcents vuitanta, foren per dita Elena Merge venidas y absoltas a D. Joseph Montaner, Sargento Mayor que fou del ters de la Diputació General de Catalunya sinch lliuras en penció en nuda percepció per preu de cent lliuras, per esta causa dit cens antes de penció catorce lliuras queda reduhit a solas las prenotadas nou lliuras en penció. També deu notarse que ab acte rebut en poder de Pere Gorina difunt notari publich Real collegiat de Barcelona a dotse de Mars de mil siscents noranta nou D. Agustí Montaner Sargento Major reformas de dit ters fill del mencionat D. Bernat Soler pagés ciutadá de Barcelona, a cens de vint y dos lliuras tots anys pagadoras en lo dia dotse mars, de las quals devian pagarse las nou lliuras en penció sobre expressadas que vuy cobra lo Real Monastir de Montserrat, y com de las restants tretse lliuras en penció sols se pagaren fins al any mil setcents cincuenta, en que se publicá la Real Pragmatica de reducció de censos y censals lluhibles, dotse lliuras deu sous, las quals en virtut de dita Real Pragmatica per ser lluibles quedaren reduhidas a solas set lliuras deu sous, que desde aquella ocasió unicament se han pagat y annualment se satisfan al Excelentisim Señor Duch de Hijar, Conde de Aranda de qual dos partidas de nou lliuras per rahó del cens perpetuo de dit Real Monastir, y set lliuras deu sous de censal o cens lluible del enunciat Excelentisim Señor Duch de Hijar que juntas importan setse lliuras deu sous, deurá tots anys satisfer lo Señor comprador en virtut de expres pactes. Perso encara que darían als successors de dit D. Agustí Montaner deu sous annuals. Pero estos junt ab lo domino mitjá que hauran competit al mateix Monastir se donan per extinguits y abolits, y ab domini útil de dita pessa de terra aplicats y consolidats ja perque de las llibretas antiguas y modernas en que se trovan los recibos de dit cens de nou lliuras y de las pencions del cens lluible o censal que vuy cobra lo Excelentisim Señor Duch de Hijar, no consta haverse satisfet jamás dits deu sous, com perque resulta de varias notas que dita pessad e terra sols está obligada al pago de dit cens perpetuo de nou lliuras y a la prestació annual de las prenotadas set lliuras deou sus al Excelentisim Señor Duch de Hijar, Conde de Aranda, que poder lluhirse per preu de dos centas cincuenta lliuras. Y nos pertany la referida pessa de terr a saber, a mi dit Joseph Cabot com a usufructuari de la casa dotal constant mon matrimoni ab la expressada Josepha Cabot y Alabau, ma muller. Y a mi la mateixa Josepha Alabau proprietaria me especta, com a hereva universal de Joseph Alabau difunt hortolá de las hortas de Sant Antoni de la present ciutat de Barcelona en ella habitant mon difunt pare, per est instituida ab son ultim testament que atorgá en poder de Francisco Girona notari publich real collegiat de número de aquesta ciutat als vint y nou Desembre del any comptat del Naixament del Señor de mil setcents noranta quatre. A dit Joseph Alabau mon pare espectava com a donatari universal de Elisabet, vulgarment y en varias escripturas anomenadas Isabel Alabau y Soler, viuda de Esteve Alabau també hortolá de ditas hortas de Sant Antoni , ciutadá de Barcelona sa mare y avia mia en virtud de la donació y heretament universal que dita Isabel feu al propri Joseph Alabau son fill ab un dels capitols per ocasió del matrimoni de est ab Geronima Mares doncella, firmats rebut en poder de Joseph Cols difunt notari publich de número de la present ciutat als sis de Janer del any mil setcents quaranta tres. A la mencionada Elisabet o Isabel Alabau y Soler, ma avia pertanya com a filla única y per conseguent hereva y successora universal de Bernat Soler difunt pagés ciutadá de Barcelona son pare y besavi meu mort sens haver fet testament, a lomenos que se sapia, com de ser filla dita Elisabet vulgarment nomenada Isabel del citat Bernat Soler consta ab la partida de son baptisme en la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar de aquesta ciutat als tretse de Agost de mil setcents y dos, de que dona fe lo Rnt. Dr. Sebastiá Matas Pbre. Vicari perpetuo de dita parroquial ab son certificat de vint y tres de octubre proxim passat. Y al predit Bernat Soler espectaba per titol del sobre calendat establiment de dita pessa de terra a son favor y de sos successors perpetuament fet y firmat per dit D. Agustí Montaner Sargento Major reformat del ters de D. Fernando de Avila en Barcelona domiciliat ab acte rebut en poder de Pere Gorina notari publich Real collegiat de Barcelona a dotse de mars de mil siscents noranta nou, la qual venda fem com millor en dret tinga lloch, ab pacte, que si en lo successiu comparegués lo que no se creu alguna persona que com probas eo justipreu ab legitims titols tenir domino sobre dita pessa de terra, a mes del que te lo Real Monastir de Montserrat, que en tal cas vindrá a carrech del Señor comprador y dels seus satisferlo la part del lluhisme que li corresponga a mitiu de esta escriptura, y regonex en lo tal domino si es que existesca, lo que no se creu, respecte al qual domini y lluhisme no volem quedar de evicció alguna nosaltres los venedors. Y ab dit pacte y no sens ell extrahent en dit respective noms de nostre dret y domini la cosa venuda, y la transferim a dit Señor comprador, al qual prometem en tregarli possessió corporal, real y actual, o quasi de aquellas ab facultat que de sa propria autoritat se la puga pendrer y retenir, y en lo minterim que tardará en pendrerla nos constituhim tenirla y possehirla per ell y en son nom. Y per ultim cedim en los mateixos respective noms al expresat Señor comprador y a sos successors tots nostres drets y accions peraque pugan perpetuament possehir la referida pessa de terra ab tots sos drets y altrament usar y valerse dels drets y accions cedits, en judici y fora de ell, com millor los apareixerá, constituhintlas a dit fi procuradors nostres com en cosa propria. Salvats sempre sobre dita pessa de terra lo cens del Señor sobre expressat, tenint lo present lo pacte dalt convingut y per ocasió de est contracte y demes alienacions fahedoras lo competent lluhisme. Lo preu de la present venda son mil sinch centas setanta vuit lliuras set sous y deu diners moneda barcelonesa, las quals nosaltres dits venedors en los noms sobre referits rebem del mencionat Señor Anton Nadal y Darrer comprador en iner comptant y metalich en presencia del notari y testimonis avall escrits y de ellos li firmam apoca ab la present. Declarant com declaro jo dit Joseph Cabot que de voluntat de la expressada Josepha Cabot y Alabeu ma muller me he apoderat de dita quantitat luego de haverla los dos percibit. Per lo que renunciant a la excepció de dit preu no haverse aixis convingut, a la lley que afavoreix als enganyats en mes de la mitat del just valor y a altra qualsevol lley y dret de nostre favor, condonam y cedim en dits respective noms al citat Señor comprador y a sos successors tot lo que podría valer mes del referit preu la mencionada pessa de terra, la qual ab tots sos drets prometem ferlas perpetuament tenir pacificament, possehir y estarlos de ferma y legal evicció y legitima defensa en tot y qualsevol cas, salvo lo pacte sobre previngut ab restitució y esmena de gastos y despesas. Y per cumplir las ditas cosas obligamtots nstres respective bens y del altre dels dos a solas mobles e immobles, drets y accions presents y veniders. Y perso renunciam als beneficis del dret y constituts de Barcelona de nostre respective favor que prevenen que dos o mes a solas obligats no poden esser convinguts sino per la part contingent. Jo dita Josepha sabent per lo notari avall escrit que qualsevol dona que per altre se obliga, y la obligació no es en sa utilitat no está precisada a son cumpliment, renuncia perso al benefici Valleyá, senat, cunsult a favor de las donas introduhit, y a altra qualsevol lley o dret que a dit fi afavorerme pugan. Y un y altre de nosaltres dits conjuges Cabot y Alabau venedors respective que la cosa venuda feu per mi dita Josepha inestimadament constituida en dot al referit Joseph Cabot mon marit y per conseguent es y la tenim y deu reputarse per fundo dotal, renunciam perso en virtud del jurament infrit a la lleymulier de fundo dotal, aprobant com aproban de nostra certa sciencia lo dret municipal y també lo dret canonich que disposan que lo fundo dotal intervenint juram se pot vendrer y alienar, y a altra qualsevol lley y dret de nostre respective favor. Y per major firmesa espontaneament juram a Deu Nostre Señor no sols las referidas cosas tenor sempre per fermas y agradables y no contravenir a ellas per causa no rahó alguna, sino també que lo present contracte no se ha fet en prejudici dels drets dominicals. Y se declara que de esta escriptura se ha de pendrer la rahó dins los sis días seguents al present en lo ofici de hipothecas de esta capital per los efectes explicats en la Real pragmática de hipothecas. Y ho atorgan en Barcelona als vint y sis días del mes de Novembre del any mil vuyt cents y tres. Essent presents per testimonis Pau Oller escrivent, y Joseph Oriach estudiant, los dos en Barcelona habitants. Y dels atorgants, coneguts de mi lo infrit notari, ho firma dit Joseph Cabot, y per la mencionada Josepha Cabot y Alabau, que ha dit no saber de escriurer, firma de sa voluntat un dels testimonis.
Joseph Cabot y Grau, Pau Oller, En poder de mi Francisco Ferrus notari.