Saga Bacardí
02151
ESCRITURA DE VENTA DE TODA LA FABRICA Y SUS INMUEBLES Y PERTENENCIAS DE LA MERCANTIL MANUEL ORTELLS & Cia. HACIA ANTONIO NADAL Y DARRER.


En la ciutat de Barcelona als vint días del mes de Febrer del any mil vuytcents y quatre.
En nom de Deu. Sia notori: Que Manuel Ortells comerciant, ciutadá de Barcelona, en lo nom social de Manuel Ortells & Cia.
Primo: Per pagar y satisfer a Bonaventura Freixas comerciant de esta ciutat en qualitat de hereu o successors de la difunta Theresa Terrades y Torrent, sinch mil noucentas sinquanta lliuras a cumpliment de vuyt mil lliuras, que importan dos vales mercantils, per lo otorgant en dit nom social firmats a favor de la dita Theresa Terrades, quals deuran retirarse al verificarse lo pago de las ditas sinch mil noucentas sinquanta lliuras.
Item: Per pagar y satisfer als sindichs del concurs de acrehedors de Pere Aguilar y Fill de Madrid, quatre mil vuytcentas sinquanta y sis lliuras nou sous y sinch diners a cumpliment de major quantitat que lo otorgant & Cia. tenia a cambi pertañent al dit concurs.
Item: Per pagar y satisfer a Joan Agell y Robert adroguer, ciutadá de Barcelona trescentas una lliuras y nou diners a cumpliment sinch cents duros de plata, import de una lletra de cambi tirada per D. Martí Diez de Tejada de la ciutat de Cádiz contra lo otorgant & Cia. y a favor del dit Joan Agell.
Item: Per pagar y satisfer a Joaquim Pou & Cia. també adroguer de esta ciutat dos mil cent vuytanta y set lliuras donou sous y vuyt diners que se lie tan deben per diners prestats al otorgant & Cia.
Item: Per pagar y satisfer a Pau Comermá & Cia. igualment adroguer ciutadá de Barcelona, cent setanta no lliuras y divuyt sous que se li deuen també per diners prestants al otorgant Cia.
Item: Per pagar y satisfer al infrascrit Anton Nadal y Darrer en lo nom social de Canals y Nadal vuyt centas trenta quatre lliuras un sou y deu diners a cumpliment de mil vuytcentas nou lliuras un sou y deu diners import de una partida de telas que lo otorgant en lo expressat nom social compra que la nomenada compañía de Canals y Nadal.
Finalment: Per satisfer a dits acrehedors del otorgant en lo repetit nom social de Ortell & Cia. dels quals, com y de sos respectives credits constará, mediant formal delegació ab altre escriptura en poder del notari avall escrit. De son grat y certa sciencia, per ell y per los seus hereus y successors ven y per titol de venda concedeix al Señor Anton Nadal y Darrer, familiar de número del Sant Ofici de la Inquisició, y comerciant matriculat, ciutadá de Barcelona, present y avall acceptant, als seus y a qui voldrá perpetuament.
Primo: Tota aquella casa ab sas oficinas corresponents per fabrica de Indianas está construhida, y que vuy serveix de Prat de la mateixa fabrica, situada en la Parroquia de Sant Martí de Provensals territorio de Barcelona y en lo lloch nomenat "Lo Balat y Clos de la Mel". La qual lleva de terra conté quatre mojadas poch mes o menos, y se trova composta de tota aquella pessa de terra campa, de tinguda una mojada poch mes o menos, situada en la dita Parroquia de Sant Martí de Provensals, y lloch nomenat "Lo Taulat". Y de tota aquella altra pessa de terra campa, de tinguda tres mojadas poch mes o menos situada en la referida Parroquia y lloch dit "Lo Clot de la Mel". Que se tenen per los Rnts. Damers y Comunitat de Pbres. de la Iglesia Parroquial de Sant Pere de las Puellas de esta ciutat, succehint a Joseph Riera difunt hortolá, a cens de sinquanta lliuras barcelonesas pagadoras en lo dia vint y tres de Octubre. Los dits Rnts. Domers y Comunitat los tenen per los hereus o successors de Francisco Vilar adroguer, ciutadá de Barcelona a cens de vint y quatre lliuras barcelonesas pagadoras en lo dia tretse de Juliol. Los dits hereus o successors de Francisco Vilar las tenen per lo Ilustre Señor Marques de Villet succehint al Noble D. Lluis de Bru a cens de disset lliuras barcelonesas, pagadoras per meitat en los días de sant Joan de Juny y de Nadal. Lo dit Ilustre Señor Marques de Villet las te per la Comanda de Barcelona de la Sagrada Militar Religió de San Joan de Jerusalem, eo per son Ilustre Comanador y baix son domini y alou, a cens per cada una de ellas de dos morobatins a rahó de nou sous quiscun, en cert termini pagadors. Es de saber, que las expressadas dos pessas de terra se tenían per Francisca Santaner y Vidal viuda de Joan Santaner, hortolá de las hortas del Portal Nou de esta ciutat, a cens de quatre lliuras disset sous y sis diners barcelonesos ennuda percepció, francas de corresponció, pagador en lo dit primer de Maig; apart ab acte rebut en poder del Dr. Famon Matheu y Smandia notari publich de número de Barcelona als deu Desembre mil setcents setanta y set, fou lo dit cens per la dita Francisca Santaner venut y absolt al dit Manuel Ortells & Cia. Y las ditas dos pessas de terra unidas y fetas unas solas, al temps de la venda que de ellas feu Josef Pascalí al referit Manuel Ortells y avall se calendará se digueren confrontar a solixent ab honor de D. Francisco de Dusay, Cavaller en esta ciutat domiciliat; a mitgdia ab honor del Magnifich Agustí Alegre ciutadá honrat de Barcelona; a ponent ab honors de Theresa Escaranus ciutadá en esta ciutat domiciliat; y a tremontana ab honors de la Comanda de Sant Joan.=
Secundo: Tota aquella pessa de terra unida y aglevada al dit Prat de indianas, la que antes de haverse reduhit a Prat consitia en sinch Feixas de terra campa de tinguda tres quartas y mitja de sembradura poch mes o menos situadas en lo dit terme y Parroquia de Sant Martí de Provensals y en lo referit lloch nomenat "Lo Clos de la Mel", antes "La Llacuna". Que se te per la dita Comanda de Sant Joan, eo per son Ilustre Comandador, y baix son domini y alou a cens de divuyt sous tots anys pagadors en lo dia de Sant Miquel de Setembre. Essent de advertir, que antiguament las ditas sinch feixas de terra se tenían per Isabel Joana Corominas, viuda de Onofre Corominas mercader, ciutadá de Barcelona en Señoria mitjana a cens de vint lliuras pagadoras en lo dia de Sant Joan de Juny, pero ab acte rebut en poder de Francisco Sala notari publich de Barcelona a dos Octubre mil siscents quaranta y sis fou lo dit cens ab sa Señoria per la dita Corominas venut y absolt a Jaume Marsalt als horas possessor de las mateixas sinch feixas de terra. Y al temps de la venda que de ellas feren Theresa y Pau Escaramis al nomenat Manuel Ortells y avall se calendará se digueren confrontar a solixent ab honor de dita Comanda de Sant Joan; a mitgdia ab honor de dis Manuel Ortells que antes era de Joan Santaner; a ponent ab honor dels hereus o successors de D. Joseph Ignasi de Masdeu; y de tremontana ab honor de la comunitat de Santa Maria del Mar de esta ciutat. Y actualmente afronta tot lo dit Prat, eo lagleva de terra composta com queda referit de las dos pessas que foren de Joseph Pascalí, y de las sinch feixas que foren de Theresa y Pau Escaramis a solixent part ab terras de la predita Comanda de Sant Joan, part ab terras de Barthomeu Jordá comerciant y fabricant de indianas, que fou de D. Anton Pengem y Alabau y antes de Silvestre Negre tots ciutadans de Barcelona e inclinantse a mitgdia part ab la pessa de terra que inmediatament se designará; a mitgdia ab la dita pessa de terra que luego se designará, y part malmessa a ponent ab terras del Señor D. Mariano Negre Baró de Castellet; a ponent part ab honor de la Insigne Comnitat de Pbres. de la Iglesia Parroquial de Santa Maria del Mar de esta ciutat; y a tremontana part també ab teras de la dita Comunitat de Santa Maria, part ab teras de D. Pau de Masdeu, y part ab terras de la referida Comanda de Sant Joan mediant assequias en totas las ditas confrontacions. Las quals se regoneix que no están del tot conformes ab las que com está dit, se donaren en las alienacions anteditas, lo que apar deu atribuirse a que no sem tingue a las horas lo degut coneixament.=
Tertio: Tota aquella pessa de terra campa de tinguda dos mojadas poch mes o menos, situada en lo expressat terme y Parroquia de Sant Martí de Provensals en la partia dita "Lo Taulat", y lloch dit "La Llacuna", o "Clot de la Mel". Que se te per lo Ilustre Señor Marques de Monistrol en esta ciutat domiciliat, succehint a la Noble Señora Da. Theresa de Dusay y de Mari sa mare, a cens de trenta sis lliuras ab lo establiment de la dita pessa de terra fet per los Nobles Señors conjuges D. Francisco Felix de Dusay y de Fivaller y Da. Theresa de Dusay y de Mari, a favor del otorgant representat per D. Ignasi Llorés, que avall se calendará, fou imposat en quantitat de vuytanta una lliuras, Y ab acte rebut en poder del Dr. Jaume Morelló notari publich de numero de Barcelona en lo mateix dia del establiment, que feu a set Abril mil setcents noranta y dos, foren per los mateixos Señors establients venudas y absoltas quaranta sinch lliuras en pensió y en nuda percepció, quedant aixís reduhidas de vuytanta una a las ditas trenta sis lliuras. Y de estas en virtut de facultat expressa en lo enunciant establiment poden encara lluhirse vint y una lliuras en pensió y en nuda percepció per la proprietat de setcentas lliuras. Lo dit Ilustre Señor Marques de Monistrol la te baix directe domini y franch alou de la mencionada Comanda de Barcelona de la Sagrada y Militar Religió de San Joan de Jerusalem, eo per son Ilustre Comandador, a cens de una lliura y deu sous en cert termini pagador. Y confronta a orient ab las ditas terras de Barthomeu Jorba e inclinant; a mitgdia part ab terras de Joseph Castañer fabricant de indianas, que foren de Magarola; a mitgdia y ponent ab ditas terras de Castanyer que foren de Magarola; a tremontana ab terras del venedor, que son los que se contenen sobre en la primera designia, y foren antes de Pascalí, assequia mediant en totas las ditas confrontacións. Las que es tan poch están confrontadas, ab los que se donaren en lo prop citat establiment, será també perque en aquel lacte no sen tingue la verdadera inteligencia.=
Quarto: La facultat de usar y valerse de las ayguas que aixen en las assequias que circuheixen la pessa de terra, ames en dos dividida, que es la designada sobre en primer lloch, com també de las augyas que fluheixen y discorren de la Font nomenada de la "Comanda de Sant Joan", que dista cosa de sinquanta passos de la mateixa pessa, y no menos la facultat de buscar mes ayguas subterráneas en la predita pessa y paratge que dista desde esta a la citada Font, per medi de minas, pous, conductos, y demes operacions necesarias, fentlas pasar per terreno ageno, pagant a sos dueños lo total que se ocasione, estimat per experts, segons estil. Podent usar y valerse de unas y altras de las ditas ayguas aixis per lo riego de la propria pessa de terra com per lo blanqueig y demes operacions y cosas necesarias de la fabrica de indianas y demes pintats que está corrent en la mateixa pessa de terra. Y se tenen las facultats que acaban de individuarse per Sa Magestat y baix son domini y alou a cens de set sous y sis diners barcelonesos pagadors als vint y set Febrer.=
Quinto y finalment: Tots interament los mobles, trastos y paraments de la dita fabrica, una caldera, y un cassó de plom, sis calderas de aram, sinch torns corresponents a sinch de ditas calderas, las bonbas per traurer aygua, tablados per dormir los treballadors, taulas, armaris, belausas, romanas, picaders, riuxadoras, y generalment tots los instruments, utensilis y arreus concernets a la fabrica y son Prat.
Y espectan las ditas cosas al expressat Señor Manuel Ortells & Cía. venedor, a saber las dos pessas de terra sobre en primer lloch designadas en que está establerta la fabrica de diners propris del mateix Ortells & Cia. per titol de venda perpetua a son favor firmada per Joseph Pascalí hortolá e las hortas del Portal Nou de la present ciutat, ab acte rebut en poder del dit Ramon Matheu y Smandia notari als deu Desembre del any mil setcents setanta y set, format enterament per rahó de Señoria. Y de lo impendit en la construcción de la fabrica, fins a la quantitat de deu mil vint y tres lliuras set sous y once diners, consta per medi de la apoca firmada per Joan Oliver mestre de casas, Pio Oliva fuster, y Joseph Vicent Maria, ciutadans de Barcelona a favor del repetit Señor Manuel Ortells en qualitat de administrador de la insinuada Compañía, rebuda en poder del Dr. Joseph Ponsico notari publich de número de Barcelona als setse Novembre del anu mil setcents setanta nou. La pessa de terra, eo sinch feixas designadas en segon lloch, que segons queda indicat vuy están reduhidas y unidas al dit Prat de indianas, per titol de venda perpetua al enunciant Manuel Ortells & Cia. firmada per Theresa Escaramis y Calvet, viuda de Joan Escaramis pagés y hortolá de las ditas hortas del Portal Nou y per Pau Escaramis y Calvet també pagés y hortolá de las mateixas hortas, mare y fill, ab acte rebut en poder del Dr. Magí Artigas notari publich de número de Barcelona als deu Abril del any mil setcents vuytanta, format per rahó de Señoria. La pessa de terra en tercer lloch designada per titol de establiment firmat per los sobre dits Señores D. Francisco Felix de Dusay y de Fivaller y Da. Theresa de Dusay y de Mari conjuges, a favor de D. Ignasi Llord, comerciant ciutadá de Barcelona ab acte rebut en poder del Dr. Jaume Morelló notari publich de número de la dita ciutat als set Abril mil setcents noranta, y dos, firmat també per rahó de Señoria dels quals establiments per lo dit D. Ignasi Llord fou feta regoneixensa y agnició de bona fe a favor del dit Manuel Ortells & Cia. ab acte rebut en poder del mateix Morelló, y en lo mateix dia. Las facultats de las ayguas en quant fochs explicadas per titol de establiment també a favor del referit Manuel Ortells & Cia. firmat per lo Molt Ilustre Señor Intendent General de est Excercit y Principat de Cathaluña, sens emper´perjudici de dret de tercer, y señaladament del que tal vegada competesca al Comanador de Sant Joan de Barcelona, sobre que no se estará de evicció alguna del que consta mediant escriptura rebuda en la escrivania major de la Intendencia als vint y set Febrer del any mil setcents setanta y nou. Y de la expecutoria y recudiment per lo dit Señor Intendent donat al efecte de guardarse y cumplirse lo referit establiment, consta mediant formal despaig del mateix dia registrat en la citata escrivania de la Intendencia. Y los mobles, instruments, utencilis, y arreus de la casa fabrica, li pertanyen per sa propria compra, en nom de la Compañia que representa y de diner de esta. La present venda fa, aixi com millor de dret tinga lloch, extrahent las ditas cosas ab totas sas entradas y eixidas, drets y pertinencias de son domini y poder, tot lo que passa y transfereix al domini y poder del Señor comprador, y dels seus, perpetuament, entregantli possessió de las cosas venudas, donantlo facultat peraque de propria authoritat se la puga pendrer y retenir, ab clausula de constitut y precari, volent que en virtut de la lley se entenga transferida la prossessió com si per lo venedor li fos realment entregada, cedintli tots los drets y accions al mateix venedor, y a la Compañía que representa competents, dels quals puga usar en judici y fora de ell com millor li convinga, y constituhintlo procurador com en cosa propria Salvos sempre als Señors alodials sos respectius censos y demes drets dominicals, com també lo lluhisme devedor per ocasió de esta venda. Lo preu de la qual es divuyt mil lliuras moneda barcelonesa y metalica, a saber disset mil y cent lliuras per la casa y demes edificis de la fabrica, pessa de terra y facultats de ayguas, y las restants noucentas lliuras, per totss los instruments, utensilis y demes que compren lo ultim partit de la present venda. Las quals divuyt mil lliuras de voluntat del venedor se reté lo Señor comprador y en virtut de facultat y potestat que ab lo present li concedeix las donará y pagará, en quant a catorce mil trescentas nou lliuras nou sous y vuyt diners als acrehedors y per los motius sobre en lo prohemi expressat, y en quant a las restants tres mil siscentas noranta lliuras deu sous y quatre diners als altres acrehedors ab escriptura separada, en sa ocasió se li delegarán, de tots los quals acrehedors en lo temps de la paga deurá obnetir la corresponent apoca, ab cessió de drets per la major seguretat de la mateixa sa compra. Y a tenor que fetas las pagas y obtinguda dels acrehedors la respectiva cessió, succehesca en plch y dret de aquells, y li competescan las mateixas preeminencias y prerrogativas que a aquells competirían a no esser satisfets en son respectiu credit, atezca de tot lo qual lo constituheix procurador en causa propria. Per lo que renunciant a la excepció de no esser lo dit preu en la explicada quantitat y modo convingut, a la lley ultra dimidium, y a altra qualsevol de son facor, donadora y remet al comprador tot lo que las ditas cosas venudas podrían valer mes que lo preu sobredit. Y convé y promet al mateix comprador que la present venda li fará tenir y valer, y las cosas en ella compressas li fará tenir y possehir y ne estará de ferma y legal evicció en toto y qualsevol cas (a excepció emperó de las facultats de la aygua, pues en quant a estas sols ne estará de evicció per contractes seus propris) ab restitució y esmena de tots danys y gastos, a qual efecte obliga tots los bens y drets seus, y de la Societat que representa, mobles e immobles presents y veniders, renunciant a tot y qualsevol dret y lley de son favor. Y lo sobredit Señor Anton Nadal acepta la present venda.
Finalment juran los contrahents, venedor es a saber y comprador, no sols que esta venda y demes cosas sobreditas tindrán respectivament por fermas y agradables y que contra ellas no farán no vindran per alguna causa, o rahó, si també que ella no se ha fet en frau dels Señores alodials no de sos drets. Y quedan advertits que de esta escriptura deu haversen rahó en lo registre de hipothecas de la present ciutat dins sis días proxxims peraque tinga sa corresponent firmesa. En testimoni de tot lo qual los nomenats comtrahents als quals lo infrascrit notari dono fe coneixer ho firman de propria ma. Essent presens per testimonis lo Dr. Ramon Costa y Francisco Xavier Arnús escrivents en esta ciutat de Barcelona habitants.
Manuel Ortells & Cia. Anton Nadal y Darrer, En poder de mi Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona.