Saga Bacardí
02153
FIRMA DE SEÑORIA POR VENTA ENTRE LOS VENDRELL Y DEPARES, POR ANTONIO NADAL Y DARRER
.

En la ciutat de Barcelona als onse dias del mes de Mars del any mil vuytcents y quatre.
Sia notori. Que lo Señor Anton Nadal y Darrer, Familiar del número del Sant Ofici de la Inquisicio, y comerciant matriculat, ciutadá de Barcelona. Espontaneament firma per rahó de Señoria la venda perpetua feta per Joan Pastoret y Vendrell jove mitger de teler, ciutadá de Barcelona y Theresa Calfape y Vendrell, viuda de Feliu Calfape tirador de or en la mateixa ciutat domiciliada tia y nebot respective, a favor de Francesch Depares passamaner també ciutadá de la dita ciutat, de una botiga ab un portal fora en lo carrer publich infrascrit obrint, situada en la referida ciutat y en lo carrer de la Palma, per extens designada y confrontada en lo acte de la dita venta rebuda en poder del Dr. Balthasar Oliveras y de Plana, notari publich de número de Barcelona als deu Febrer proxim passat. Los censos, lluhismes, y demes drets dominicals als otorgant com a Señor mitjá de la dita botiga competents sempre salvos. Confessa, que per la present firma de Señoria, eo lluhisme ab motiu de la citada venda degut ha rebut del expressat Francesch Depares comprador divuyt lliuras y quinse sous barcelonesos feta gracia del restant. En testimoni del que lo mateix otorgant, al qual lo infrascrit notari dono fe coneixer ho firma de propria ma. Essent presents per testimonis lo Dr. Ramon Costa, y Francisco Xavier Arnús escrivent en esta ciutat de Barcelona habitant.
Anton Nadal y Darrer, En poder de mi Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona.